Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna Şikayet Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna Şikayet Dilekçesi

HAKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULU
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : …………. Ağır Ceza Mahkemesi …../….…E.

ŞİKAYETÇİ (SANIK) : .

VEKİLİ : .

ŞİKAYET OLUNAN :

ŞİKAYET KONUSU : Şikayet olunanın, mahkemece hükmolunacak kararı temyiz etmemizi engellemek amacıyla gerekçeli kararı …… gündür yazmamış veya yazdırmamış olması hususu.

ŞİKAYET NEDENLERİ :
1. Müvekkilimiz gasp suçlamasıyla …. ….Ağır Ceza Mahkemesinin …../… E sayılı dosyası ile yargılanmış ve ../…/……. tarihinde de ……/…Karar numaralı kararla da ….. yıl …..ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmıştır.
2. Davanın başından beri duruşmalara katılmadığı için Müvekkilimiz hakkında peşin hükümlü davrandığını düşündüğümüz şikayet olunan Mahkeme başkanı olayla hiçbir ilgisinin olmadığı açık olan Müvekkilime en ağır cezayı vermiş, Müvekkilim lehine Türk Ceza Kanununun m. 59 hükmü de dahil olmak üzere hiçbir hükmü uygulamamıştır.
3. İsnat olunan suçla ilgili son sözünü sorduğu Müvekkilimin “ben tekstilciyim maddi durumum gayet iyi, bu gün arabamın değeri ……………..-TL. Böyle şerefsiz bir suçu ne işlemeye ne de iştirak etmeye ihtiyacım var” demesi üzerine “ukalalık etme “cevabını vermiş, sonuç olarak da kanunun ön gördüğü en ağır cezayı, olayın asli maddi failine dahi vermediği kadar ağırlaştırarak vermiştir.
4. Yargıçlık gibi kutsal bir mesleği ifa eden insanların tarafsız, mevcut deliller doğrultusunda hareket eden ve en önemlisi de peşin fikirden uzak olması gerekirken, şikayet olunan Müvekkilime ceza vermeyi peşin hükümle kafasına koymuş, verdiği cezanın da bir üst mahkemece bozulabileceği endişesiyle olsa gerek veya Müvekkilimi de biraz daha fazla mağdur etmek için gerekçeli kararı da şu ana kadar yazmamıştır.
5. Şikayet olunan kararın tefhim tarihi olan …./…/….. tarihinden bu güne kadar geçen süre zarfında da gerekçeli kararı yazmamak veya yazdırmamak suretiyle kararı temyiz gibi hukuki hakkımızı da engellemiş bulunmaktadır. Geçen 84 gün zarfında ………..Ağır Ceza Mahkemesi gibi yıllık …… civarında esası olan bir mahkemenin hayatın olağan akışına göre iş yoğunluğu sebebiyle gerekçeli kararı yazamadığını düşünmek imkansızdır. ………………’in üzerinde esası olan ………… Ağır Ceza Mahkemelerinde bile gerekçeli kararların en geç ……. gün zarfında yazıldığını nazara alırsak şikayet olunanın temyizimizi engellemek en azından geciktirmek kastıyla hareket ettiğini düşünmekteyiz.
6. Bizler müdafiiler olarak Müvekkilimize kararın gerekçeli kararın ……… içerisinde yazılacağı ve tarafımızdan temyiz olunacağını söylemiş bulunmaktayız. Kararın bu kadar geç yazılmasını vatandaşa nasıl izah edeceğimizi de bilmiyoruz. Zira hepimizin malumu olduğu üzere “tutuklu iş” niteliğindeki işlerin usul gereği ivedi ve evleviyetle ifası gerekmektedir. Tecrübeli bir hakim olan Şikayet olunanın bunu bilmediğini düşünemiyoruz.
7. Bu itibarla açıklamaya çalıştığımız nedenlerle kasıtlı hareketiyle gerekçeli kararı yazmayarak temyiz hakkımızı engelleyen Şikayet olunan hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla Sayın Başkanlığınıza şikayet zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle kasıtlı hareketiyle gerekçeli kararı yazmayarak temyiz hakkımızı engelleyen Şikayet olunan hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla Sayın Başkanlığınıza şikayet zarureti hasıl olmuştur

……/……/200…
Şikayetçi (Sanık) Vekili
Av. ………………..
EK:
1.) Onanmış Vekaletname örneği

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat