ÖDEMENİN YAPILMASINA İLİŞKİN BANKA DEKONTUNUN ÖDEME ZAMANININ TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE HUKUKİ DURUMUN TAKDİRİ YERİNE EKSİK ARAŞTIRMA İLE TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 21878
Karar: 2016 / 14393
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Birinci haciz ihbarnamesinin tebliği tarihi olan tarih itibariyle üçüncü şahıs …., asıl borçlu ….kesinleşmiş ve muaccel borcu bulunup bulunmadığı hususunda her iki şirkete ait defter ve belgeler ile aralarındaki sözleşme hükümleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, …. tarihli ödemenin yapılmasına ilişkin banka dekontunun ödeme zamanının tespit edilip sonucuna göre hukuki durumun takdiri yerine eksik araştırma ile tazminat talebinin reddine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(5271 S. K. m. 170)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
YCGK. … E. … K. ve … E. … K. sayılı kararlarında da belirtildiği üzere, dava açan belge olması nedeniyle müşteki tarafından icra ceza mahkemesine verilecek olan şikayet dilekçesinin, şüpheli veya şüphelilerin isimleri ve şikayet konusu olaya ilişkin bilgileri taşıması gerekli olmakla birlikte, bu dava dilekçesinin 5271 sayılı CMK’nın 170. maddesinde belirtilen iddianamenin bütün şekil şartlarını içermesi zorunluluğu bulunmamasına göre, somut olayda şikayet dilekçesi ekindeki icra dosyasından ve mahkeme dosyası içerisindeki belgelerden 3. şahıs şirket yetkililerinin …ve …olduğunun anlaşılması karşısında tebliğnamedeki düzeltilerek onama düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
1)Şikayetçi vekilinin şikayet dilekçesinde, 3. şahıs…yetkililerinin cezalandırılması için şikayette bulunduğu halde, hakkında şikayette bulunulmayan asıl borçlu … yetkilisi …hakkında davasız yargılama olmaz ilkesine aykırılıktan dolayı hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığı kararı verilmesi gerekirken beraatına hükmolunması,
2)Birinci haciz ihbarnamesine 14.05.2008 tarihinde vekil aracılığıyla itiraz edildiğinden, vekilin beyanından asilin sorumlu tutulamayacak olması nedeniyle sanıklar …ve …beraatlerine karar verilmesi gerektiği halde yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi,
3)Birinci haciz ihbarnamesinin tebliği tarihi olan 10.05.2008 tarihi itibariyle üçüncü şahıs …., asıl borçlu ….kesinleşmiş ve muaccel borcu bulunup bulunmadığı hususunda her iki şirkete ait defter ve belgeler ile aralarındaki sözleşme hükümleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp, 10.05.2008 tarihli ödemenin yapılmasına ilişkin banka dekontunun ödeme zamanının tespit edilip sonucuna göre hukuki durumun takdiri yerine eksik araştırma ile yazılı şekilde tazminat talebinin reddine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak hükümlerin, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat