SANIK HAKKINDA HAKARET SUÇUNDAN VERİLEN ÜÇ AY HAPİS CEZASININ BELİRTİLEN SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLİP ÇEVRİLMEYECEĞİ – CEZANIN BİR YILDAN FAZLA OLDUĞU – KANUN MADDESİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞI

T.C YARGITAY
3.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 31024
Karar: 2016 / 13560
Karar Tarihi: 07.06.2016

ÖZET: Sanık hakkında hakaret suçundan verilen 3 ay hapis cezasının 5237 sayılı TCK’nin 50.maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilip çevrilmeyeceği tartışılırken, cezanın 1 yıldan fazla olduğu belirtilerek, yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin ………. maddesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 50, 53) (ANY.MAH.08.10.2015 T. 2014/140 T. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
1) Müştekinin yaralanması hakkında kovuşturma aşamasında aldırılan ….Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne ait 03/06/2013 tarihli raporun sonuç kısmının 3 numaralı bendinde ” şahsın tedavi olmuş hastanedeki filmlerinin radyoloji uzmanı tarafından ıslak imzalı yorumunun temin edilerek gönderilmesi durumunda şahsın gelmesine gerek olmaksızın istenen diğer hususlar hakkında rapor tanzim edilebileceği…” belirtilmiş olmasına ve müştekinin yaralanması hakkında düzenlenen … Hastanesine ait 31.10.2012 tarihli raporda müştekinin yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği, yaşamını tehlikeye sokan durum olduğu, pnömotoraks görüldüğünün belirtilmesi karşısında, ….Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne ait 03/06/2013 tarihli raporda belirtilen eksiklik yerine getirilerek müştekinin kat’i raporunun aldırılması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve araştırma sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi,
2)Dinlenen tanıkların beyanları nazara alındığında sanığın müştekiye yönelik hakaret suçunu işlediğine dair müştekinin soyut iddiası dışında her türlü şüpheden uzak, kesin, yasal ve inandırıcı delil bulunmamasına rağmen sanık hakkında hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,
a) Sanığın, kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK’nin 53/1. maddesinde belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilirken, 5237 sayılı TCK’nin 53/1-c maddesinde belirtilen hakları kendi altsoyu üzerinde koşullu salıverilme tarihine kadar, kendi altsoyu dışındakiler bakımından hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanamayacağına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, yine Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesinde belirtilen hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
b) Kabule göre de;
Sanık hakkında hakaret suçundan verilen 3 ay hapis cezasının 5237 sayılı TCK’nin 50.maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlara çevrilip çevrilmeyeceği tartışılırken, cezanın 1 yıldan fazla olduğu belirtilerek, yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 50.maddesi hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca aynı yasanın 326/son maddesi gözetilmek suretiyle bozulmasına, 07.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat