Hafta tatili alacağı – Yargıtay kararları

Hafta tatili alacağı – Yargıtay kararları

…Mahkemece davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti talepleri kabul edilerek hüküm altına alınmış ise de, bu talepleri ispat yükü davacı işçiye ait olup, davacının dinlettiği tanıkların söz konusu çalışmaların yapıldığına ilişkin beyanları olmamıştır.

Dosyada bu çalışmaların olduğunu gösterir bilgi ve belge de bulunmamakladır.
Bu durumda sabit olmayan bu taleplerin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm altına alınmış olması hatalı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2006/6973 L. 2006/27581 K. 18.10.2006

…Somut olayda, davacı dava dilekçesi ile davalı işyerinde çalıştığı süre içinde haftada bir gün hafta tatili kullanılması gerekirken iki haftada bir gün hafta tatili kullandırıldığı belirtilerek hafta tatili alacağı talep etmiştir. Dinlenen davacı tanıkları davacının ayda iki gün hafta tatili kullandığını beyan etmişlerdir. Davalı işveren davacının hafta tatili alacağı bulunmadığını, hafta tatili alacağının bordrolarda gösterilerek ödendiğini belirtmiş ise de sadece Ağustos 2010 dönemine ait bordro sunulmuş, yine hesap bildirim cetvelinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılan ödemeler gösterilmiş ancak detaylandırılmamıştır. Davalı tarafından hafta tatili ücreti ödemesine ilişkin başka belge sunulmamıştır. Hafta tatilinde çalışıldığını ispat külfeti davacı üzerinde, ödendiğini ispat külfeti davalı üzerindedir. Davalı işveren tarafından hafta tatili ücretlerinin ödendiği ispat edilemediğinden tanık beyanları ile tespit olunduğu üzere ayda iki defa hafta tatili alacağı bulunduğu anlaşıldığından buna göre hesaplama yapılması gerekirken hafta tatili alacağı talebinin reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2014/7241 E. 2014/17253 K. 15/09/2014

…Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının tüm çalışma süresi boyunca hafta tatillerinde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Davacı hafta vc genel tatil alacağı birlikte talep etmiş ve mahkemece birlikte hüküm altına alınmıştır. Davacı işçi dava dilekçesinde işyerinde haftada 6 gün çalışıldığı ve 1 gün izin kullanıldığını açıkça belirtmiştir. Davacının bu beyanına göre işyerinde hafta tatili çalışması yapılmadığı sabittir. Davacının hafta tatili alacağının reddi gerekir.
9. HD. 2011/39914 E. 2011/33826 K. 29.09.2011

…Mahkemece, davacıya delillerini sunması için herhangi bir süre verilmeden dosyanın bilirkişi incelemesine verildiği ve hafta ve genel tatil alacakları ile ilgili olarak dosyada herhangi bir delil bulunmamasına rağmen anılan alacakların kabulüne karar verildiği görülmüştür.
Davacı evlendirme memuru da olsa dava konusu alacaklarla ilgili davacı tanıkları dinlenmeli, davalı belediyeden de nikah kıyılan günler tespit edilerek sonuca gidilmelidir.
Yazılı şekilde eksik inceleme ile hafta ve genel tatil alacaklarının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
9. HD. 2006/7287 E. 2006/28969 K. 02.11.2006

…Somut olayda; davacının apartman görevlisi olarak hafta tatil günlerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yazılı yasal düzenleme ve ilke kararına göre hafta tatili kesintisiz kullandırılmak zorundadır. Hafta tatilindeki 1 saatlik çalışma dahi hafta tatilinin kesintiye uğraması olup, 1 saatlik çalışmada dahi hafta tatili ücretine tam olarak hak kazanmıştır.
Bu nedenle hafta tatili ücretine tam hükmedilmesi gerekirken hafta tatili olduğu anlaşılan Pazar günleri için 1 saat hafta tatili ücreti hesaplanması ve bu hesaplamanın hükme esas alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/35202 E. 2012/42961 K. 17.12.2012

…Somut olayda, bilirkişi davacının ayda iki hafta tatilinde fazla çalışma yaptığını, iki vardiya halinde gerçekleşen çalışmanın 12 saat sürdüğünü ve 1,5 saat ara dinlenmesi indirildiğinde hafta tatili çalışmasının günlük 10,5 saat olduğunu, iki hafta tatilinde çalışıldığından ayda toplam 21 saat çalışması bulunduğunu, bu çalışmayı 4 haftaya böldüğünde haftalık 5 saatlik hafta tatili çalışması bulunduğunu kabul etmiştir.
Yukarıda yazılı yasal düzenleme ve ilke kararma göre hafta tatili kesintisiz 24 saat olarak kullandırılmak zorundadır. Hafta tatilinde işçinin 1 saatlik çalıştırılması hafta tatilini kesintiye uğratacağından, 1 saatlik çalışmada dahi hafta tatili ücretine tam olarak hükmedilmelidir.
Yapılacak iş; bilirkişiye yeniden hesaplama yaptırılarak 29.12.2012 günlü kararı davacının temyiz etmemesi nedeniyle davalı yararına oluşan usulü kazanılmış hak ilkesi de dikkate alınarak hüküm kurmaktan ibarettir.
Mahkemece çift vardiya çalışılan ayda iki hafta tatilinde günlük yedibuçuk saati aşan kısmın fazla çalışma sayılması ve hafta tatili ücretine tam gün üzerinden hükmedilmesi gerekirken üçlü vardiya usulü çalışılan günlerde davacının fazla çalışma yaptığının kabul edilmesi ayrıca hafta tatili günleri için ortalama alınarak 5 saat üzerinden hafta tatili ücreti hesaplayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması isabetsiz olup bozma nedenidir.
7. HD. 2013/1856 E. 2013/2022 K. 04.03.2013

…4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesi gereğince işçiye aynı Kanun’un 63. maddesinde belirlenen işgünlerinde çalışması olmak kaydıyla yedi günlük bir zaman dilimi içinde en az yirmidört saatlik dinlenme, hafta tatili verilmesi gerekir. Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda Cumartesi günleri dc hafta tatili olarak değerlendirilmiş ise dc haftalık çalışma süresi kanuni kırkbeş saati aşmadığından davacının Cumartesi günü çalışmasının fazla mesai kapsamında değerlendirilmesi doğru değildir.
Pazar günü işyerinde sadece sabahleyin gazete dağıttığı bunun dışında lıaftaiçi çalışma günlerinde yapmakla yükümlü olduğu diğer kapıcılık hizmetlerini görmediği tanık anlatımları ve dosya kapsamıyla sabit olduğuna göre davacının pazar günleri yaptığı gazete dağıtma işinin aldığı zaman belirlenerek sadece bu sürenin hafta tatili çalışmalarının tabi olduğu iicretlendirme döneminde fazla mesai olarak hesaplanması suretiyle alacağının tespiti gerekirken tam gün çalışmış gibi % 150 oranında tam gün fazla mesai olarak değerlendirilmesi yerinde görülmemiştir. Daha açık bir anlatımla davacı hafta tatili günü yaptığı iş itibariyle kısmi süreli olarak yani yarım saat, kırkbeş dakika çalışmış ise sadece bu süreye tekabül eden saat ücreti ve bu saat ücretinin % 50 zamlı hesaplanıp alacağı tespit edilmelidir.
Mahkemece davacının sadece gazete dağıttığı anlaşılan Pazar günü çalışmasını tam gün çalışmış gibi sayarak zamlı ücret ödemesi ve Cumartesi günlerini de hafta tatili günü olarak kabul etmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2012/20102 E. 2013/8201 K. 18.04.2013

Öte yandan davacı hafta tatili çalışmasının ispatına ilişkin ibraz ettiği belgelerden dördü uçak bileti olup ikisi ise toplantı gününe ilişkindir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda uçak biletlerinin ait olduğu günlerde günde 3 saat çalışıldığı belirtilerek hafta tatili alacağı hesaplanmıştır. Davacının şehir dışında yapılan toplantıya giderken geçirdiği sürenin hafta tatili çalışması olarak değerlendirilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2011/22129 E. 2013/22687 K. 17.09.2013

…Dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ile tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, davacı cumartesi günü çalışması nedeniyle hafta tatili ücreti talebinde bulunmuş ise de, davalı işyerinde Pazar günleri çalışılmayıp hafta tatili izni kullanıldığı tanık beyanları ve iddia içeriğinden anlaşıldığı gibi, ayrıca cumartesi gününün iş günü olup bu günlerdeki çalışma karşılığı ayrıca ücret ödeneceğine ilişkin yasal bir düzenleme de bulunmadığından, davacının hafta tatili ücreti talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2013/741 E. 2013/29672 K. 19.12.2013

…4857 sayılı İş Kanunumun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Kanun’un 63. maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmidört saat dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiş, işçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da 46. maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır.
Dosya içeriğine göre davacı resmi kurumlarda cumartesi ve pazar günlerinin hafta tatili olduğunu belirterek anılan günler için hafta tatili ücreti alacağı talebinde bulunmuştur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda çalışma dönemlerine tekabül eden Cumartesi ve Pazar günleri karşılığı hafta tatili ücreti alacağının hesaplandığı anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda açıklanan yasal düzenleme karşısında sadece haftada 1 gün için hesaplama yapılmalıdır. İki gün hafta tatili izin ücreti hesaplanması hatalıdır.
22.HD. 2014/6097 E. 2014/11333 K. 05.05.2014

Öte yandan her ne kadar Cumartesi günü ayda 2 kez çalışması hafta tatili olarak adlandırılmış ise de, davacının bir hafta 5 gün bir hafta 6 gün çalıştığı, haftada 7 günün altında çalıştığı açık olmasına göre yapılan çalışma hafta tatili çalışması değildir.
Cumartesi günleri yapılan çalışmanın fazla mesai olarak değerlendirilerek hesaplanması ve hafta tatili ücretine ilişkin isteğin ise reddi gerekirken kabulü doğru değildir.
7.HD. 2013/11746 E. 2013/18621 K. 07.11.2013

Tüm dosya kapsamı ve özellikle tanık anlatımlarından davacının haftanın 6 günü çalışıp 1 gün tatil yaptığı anlaşılmış olup yanılgılı değerlendirme ile Cumartesi çalışmasının hafta tatili alacağı olarak hesaplanması isabetsizdir. Mahkemece hafta tatili talebinin reddi gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.
9.HD. 2012/22320 E. 2014/22453 K. 30.06.2014

…Cumartesi günü normal çalışma günü olduğu halde davacının ayda bir kez cumartesi günleri çalıştığı kabul edilerek hafta tatili alacağı adı altında kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
9.HD. 2006/24257 E. 2007/10427 K. 12.04.2007

.
…Aksine bir toplu iş sözleşmesi hükmü ya da yazılı sözleşme yoksa hafta sonunda çalışmanın hafta tatili çalışması olmayacağı gözetilerek hafta tatili ve yıllık izin ücretlerinin tespit edilmesi gerekirken, davacının haftanın 6. günündeki çalışmasının hafta tatili çalışması olacağının kabulüyle, hafta tatili ve yıllık izin ücreti hesaplayan bilirkişi raporuna itibar edilerek eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup ayrı bir bozma nedenidir.
9.HD. 2010/19800 E. 2012/24341 K. 25.06.2012

…Somut olayda davacı radyolink istasyonlarında ve merkezde nöbet tuttuğu zamanlarda hafta tatillerinde de çalıştığını iddia ederek hafta tatili alacak isteğinde bulunmuştur. Dosyada tanık dinlenmemiş sadece işveren kayıtlarına dayanılmıştır. Yine dosyada davacının merkezde dediği çalışmalarının garajda gerçekleştiği anlaşılmasına rağmen bu çalışmalarının kaç gün olduğuna ilişkin hiçbir belge bulunmamaktadır. Zaten bilirkişide hayatın olağan akışına göre bu işyerlerinde hafta sonu çalışılacağı gerekçesiyle hafta tatili alacağı hesaplamış ve mahkemece de kabulüne karar verilmiştir.
Öncelikle davacının radyolink istasyonunda haftada kaç gün nöbet tuttuğu ve bu nöbetlerinden dolayı fazla çalışma isteği ile dava açıp açmadığı ve eğer açmışsa hafta tatili alacağının da fazla çalışmaya dahil edilerek, fazla çalışma adı altında hesaplanıp hesaplanmadığı tespit edilmelidir. Dava açmışsa bu durum nazara alınmalı, açmamışsa bilirkişi tarafından bu dönem belirlenerek ve yedi günden fazla nöbet tuttuğu günlere ilişkin hafta tatili alacağı hesaplanmalıdır.
Davacının garajda hangi tarihler arası ve kaç gün esasıyla çalıştığı da yine işverenden bu konudaki kayıtlar getirtilerek belirlenmeli ve hafta içinde hangi gün olursa olsun 24 saat kesintisiz dinlendiğinde hafta tatilini kullanmış olacağından bu durumda nazara alınarak sonuca gidilmelidir.
Yazılı şekilde eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmesi hatalıdır.

…Öte yandan, davacının hafta tatili çalışması yapıp yapmadığının tespitine yönelik olarak davacı tanıklarının bilgisine başvurulduğu, davacı tanıklarının, davacının hafta sonları çalıştığını beyan ettikleri görülmektedir. Hafta tatili, işçilerin haftanın her hangi bir günü kesintisiz olarak 24 saat boyunca dinlenmelerine yönelik bir düzenleme olup hafta sonu çalışılıp hafta tatilinin haftanın bir başka günü kullanılması mümkündür. Bu durumda mahkemece, davacı tanıkları tekrar çağrılıp dinlenerek, davacının hafta tatili iznini kullanıp kullanmadığı hususunun duraksamaya yer vermeyecek şekilde tespiti gerekirken eksik inceleme ile sonuca gidilmesi bir başka bozma nedenidir.
9. HD. 2008/25178 E. 2010/12039 K. 03.05.2010

…Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının haftada 3 gün çalıştığı diğer günler dinlendiği kabul edilmiştir. Hizmet akdinin 1.10.maddesinde “hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar günü iş günü niteliğindedir” hükmü bulunmaktadır. Bu duruma rağmen davacının hafta tatili çalışma alacağının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
9.HD. 2006/2231 E. 2006/2231 K. 16.3.2006

…Somut olayda davalı işyerinde 1.1.2006 tarihine kadar 12 saat çalışma 24 saat dinlenme şeklinde çalışılmıştır. Bu çalışma şeklinde hafta tatili çalışması olmaz. 1.1.2006 tarihinden sonra ise 8 saat çalışma 16 saat dinlenme ile çalışıldığı sabittir. Dinlenen taraf tanıkları 1.1.2006 tarihinden sonra çalışma şekli değiştikten sonra haftada 1 gün izin kullanıldığını beyan etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda hafta ve genel tatil ücreti başlığı altında hesaplama yapılmış ise de yapılan sadece hafta tatili hesaplamasıdır. Tanık beyanları nazara alındığında davalı işyerinde hafta tatili çalışması yapılmamaktadır. Eksik inceleme ile hafta tatili alacağına hükmedilmesi hatalıdır.
9.HD. 2009/37352 E. 2010/14874 K. 27.05.2010

…Somut olayda, davacı şahidinin beyanına göre, davacının, davalı işyerinde iki gece bir gündüz olmak üzere vardiyalı çalıştığı, gece vardiyasında 18:00- 08:00 saatleri arasında, gündüz vardiyasında ise 08:00-18:00 saatleri arasında çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu çalışma sistemine göre davacının vardiya değişimlerinde kesintisiz yirmidört saat dinlenmeden çalışmaya devam etmesi mümkün değildir. Mevcut çalışma düzenine göre davacının haftada en az bir kez yirmidört saat dinlendiği kabul edildiğinden, davacının hafta tatili alacağının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2014/13800 E. 2014/16135 K. 20/05/2014

…Somut olayda, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı ile davacının 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiği anlaşılmaktadır. Bu türlü çalışma şeklinde işçinin hafta tatili ücretine hak kazanmayacağı dairemizin istikrarlı uygulaması haline gelmiştir.
Bu nedenle, yerel mahkemece davacı işçinin hafta tatili ücreti talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü hatalıdır.
9.HD. 2010/4316 E. 2012/15157 K. 02/05/2012

…Somut olayda davacının 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiği taraflar arasında ihtilafsızdır. Bu şekilde çalışan davacı, haftanın herhangi bir günii 24 saat çalışmaması nedeni ile hafta tatilini kullanmış olacaktır. Anılan isteğin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2009/13451 E. 2011/13963 K. 09.05.2011

…Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tanık beyanları nazara alınarak davacının tüm hafta tatili günlerinde çalıştığı kabul edilmiş, buna göre hesaplama yapılmış ve bulunan miktar mahkemece hüküm altına alınmıştır.
Davacı 24 saat çalışılıp 24 saat izin kullandığına göre bu sistemde, işçi hafta tatilini kullandığı için bir başka anlatımla işçi hafta tatili günlerinde çalışmadığı için, hafta tatili ücretine hak kazanması mümkün değildir. Bu nedenle hafta tatili ücreti talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı bilirkişi raporuna itibarla bu talebin kabulüne karar verilmesi ayrı bir bozma sebebidir.
9.HD. 2012/16618 E. 2014/19004 K. 11/06/2014

…Davacı bir gün çalışıp iki gün dinlenmektedir.
Böyle olunca haftanın her hangi bir günü kesintisiz 24 saat dinlendiğinden hafta tatilini kullanmış olmaktadır. Hafta tatili isteğinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi yerinde değildir.
9.HD. 2010/2166 E. 2012/11856 K. 09.04.2012

…Yukarıda ilke kararımızda da belirtildiği üzere davacı 24 saat çalışıp kesintisiz 48 saat dinlenme esasına dayalı olarak çalıştığına göre hafta tatili ücretine hak kazanamaz. Anılan isteğin reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile hüküm altına alınması hatalıdır.
9.HD. 2012/18641 E. 2014/20500 K. 19.06.2014

…Hiçbir davacı tanığı davacının Pazar günleri çalıştığına dair net ve inandırıcı beyanda bulunmamıştır. Bilirkişi dc haftada beş gün çalışılıp, iki gün hafta tatili uygulandığını belirttiği halde hafta tatili alacağının da kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2006/1799 E. 2006/8036 K. 30.03.2006

…Somut olayda, davacı hafta tatili çalışmalarının ispatı için tanık dinletmiş, dinlenen tanık haftada bir gün izin kullandıklarım beyan etmiştir. Hafta tatili çalışması başka bir delil ile dc ispat edilememiştir.
Bu durumda mahkemece hafta tatili çalışması ispat edilemediği için söz konusu isteğin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
9.HD. 2012/22044 E. 2012/26651 K. 05.07.2012

…Davacı işçi hafta tatili çalışmaları karşılığı ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek istekte bulunmuş, mahkemece bu yönde karar verilmiştir.
Dosyada hafta tatillerinde davacının çalıştığını gösteren yazılı bir delil bulunmamakladır. Davacı tanıklarından biri dışında kalan tanıklarda haftada 6 gün çalışıldığını açıklamışlar, davacı taraf bu anlatımlara somut biçimde itiraz etmemiştir.
Bu durumda davacının hafta tatillerinde çalıştığı yöntemince kanıtlanabilmiş değildir. Anılan isteğin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi de hatalı olmuştur.
9.HD. 2006/21644 E. 2006/24902 K. 26.09.2006

…Somut olayda, tanık beyanlarından ve davalı tarafından teklif edilen yeminin davacı tarafından eda edilmesi karşısında davalı işveren vekilinin tevilli beyanları da dikkate alındığında iş sözleşmesinin, işveren tarafından haksız sonlandırıldığı anlaşılmaktadır.
Ancak tanıklar dini bayramların bir günü hariç diğer günlerde çalışıldığını söylediklerinden genel tatil hesabının buna göre yapılması gerekirken tüm bayram günlerinde çalışıldığı varsayılarak hesap yapılması hatalıdır. Ayrıca saptanan bu durum karşısında yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, tanık beyanlarına göre kanıtlanan genel tatil ücretlerinden hakkaniyet indirimi yapılmaması isabetsizdir.
Davacı tanıkları “hafta sonları da çalışırdık” şeklinde soyut beyanda bulunmuşlardır. Davacı somut bir şekilde hafta tatilinde çalışmayı kanıtlayamadığından hafta tatili ücreti talebinin reddi gerekir.
9. HD. 2009/19463 E. 2011/33868 K. 29.09.2011

…Somut olayda, davacı tanıklardan biri, iş yerinde hafta içi 07.00-16.00 saatleri arasında çalışıldığını işlerin yoğun olduğu dönemde bir-iki saat fazla mesai yaptıklarını, tüm Cumartesi günlerinde mesai yapıldığını, Pazar günleri ise nöbetleşe çalıştırdıklarını beyan etmiş iken, diğer davacı tanığı, hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında çalıştığını, ayda iki defa ise Cumartesi veya Pazar günü tam gün mesai yaptıklarını bildirmiştir. Bu durumda, davacının her hafta altı gün çalışıp çalışmadığı, ayda iki hafta tatilinde mesai yapıp yapmadığı hususunda ki tanık beyanları arasındaki çelişki giderilmeden hüküm kurulması hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
22. HD. 2012/10501 E. 2013/248 K. 22.01.2013

…Davacının tüm hafta tatillerinde çalıştığı kabul edilerek hüküm kurulmuştur.
Dinlenen tanıklar işin yoğun olduğu dönemlerde hafta tatillerinde çalışıldığını açıklamışlardır. Tanıkların bu ifadeleri değerlendirilmeden karar verilmesi hatalıdır.
9.HD. 2006/2515 E. 2006/21446 K. 11.09.2006

…Davacının tüm hafta tatillerinde çalıştığının kabulü hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi davacının bazı haftalarda çalışmadığım doğrulamışlardır.
Buna rağmen davacının tüm hafta tatillerinde çalıştığı kabul edilerek hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2006/15205 E. 2006/33349 K. 18.12.2006

…Somut olayda davacı fazla çalışma yaptığını ileri sürerek fazla çalışma ücret alacağını istemiştir. Davalı tarafından davalı işyerine ait giriş-çıkış kayıtları ibraz edilmiştir.
Bilirkişi tarafından düzenlenen raporda da “davalı tarafın sunduğu mesai çizelgesine itibar edilmesi halinde davacının fazla çalışma yapmadığı” belirtilerek çizelgelerin yeterli görülmemesi görüşünün benimsenmesi haline göre davacının fazla çalışma ücreti tanık beyanlarına göre hesaplanmıştır.
Mahkemece davacının fazla çalışma yaptığı kabul edilerek hüküm kurulmuştur.
Davalı işyeri bir kamu kuruluşu olup çalışanlarla ilgili puantaj kayıtları tutulduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı tanıkları davacının fazla çalışma yaptığım belirtmişlerse de iş yerindeki çalışmaların puantajla düzenlendiği gözönünde bulundurularak tanık beyanları ile sonuca gidilmesi yerinde değildir. Bu nedenle puantaj kayıtlarına itibar edilerek davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/36235 E. 2012/3451 K. 13.02.2012

…Davalının temyiz itirazları yönünden ise, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacakları yönünden, davalı işverence ibraz edilen puantaj kayıtlarının dikkate alınmaması da hatalıdır. Puantaj kayıtlarında davacının çalışmadığı belirtilen halta tatilleri ile ulusal bayram genel tatil günleri hesaplama dışında bırakılarak sonuca gidilmelidir. Karar bu yönü ile de eksik incelemeye dayalı olup, bu husus ayrı bir bozma sebebi olarak kabul edilmiştir.
22. HD. 2013/7579 E. 2014/6480 K. 18.03.2014

…Davalı belediye bir kamu kuruluşu olup, ibraz edilen belgelerin incelenmesinde tüm çalışmaların kayıt altına alındığı, çalışılan hafta tatili, genel tatil günlerinin işaretlendiği görülmektedir.
İşyerinin özelliği dikkate alındığında puantaj kayıtlarında davacı işçinin imzasının bulunmaması sonuca etkili değildir.
19.10.2011 tarihli bilirkişi raporunda söz konusu kayıtlar incelenmiş olup davacının fazla çalışma, genel tatil, gece çalışması yapmış olduğu dönemler tespit edilmiştir. Değinilen rapora göre davacının kayıtlara göre tahakkuk eden alacağı dışında söz konusu alacak kalemlerine ilişkin başka alacağı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında davacının belirtilen alacaklarının reddi yerine soyut tanık anlatımlarına dayanılarak hesaplama yapılan bilirkişi raporuna itibar edilerek davacının fazla çalışma, genel tatil, gece çalışma alacaklarının kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
9. HD. 2012/18021 E. 2012/32780 K. 03.10.2012

…Somut olayda davacı fazla çalışma ücreti talep etmiştir.
Mahkemece puantaj kayıtları dikkate alınarak talep reddedilmiş ise de puantaj kayıtlarında işçinin imzası yoktur.
İşçinin imzasını taşımayan puantaj kayıtlarının dikkate alınarak sonuca gidilmesi hatalı olup tanık beyanlarına göre sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddi bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/2760 E. 2012/8982 K. 19.03.2012.

…Somut olayda dosyada işyerinde yapılan çalışma saatlerine ilişkin aylık puantaj kayıtları bulunmaktadır.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverenlikçe düzenlenen aylık puantaj kayıtları davacının imzasını taşımadığından davacı tanıklarının beyanlarına göre hesaplama yapılmıştır.
Davalı işyeri resmi bir kurum olan belediyeye ait olup puantaj kayıtlarının imzasız olması sözkonusu puantaj kayıtlarını geçersiz kılmaz.
HUMK.nun 290. maddesi uyarınca resmi belge olan puantaj kaydının aksinin aynı kuvvete haiz bir başka kayıt vc belgeyle kanıtlanması gerekir.
Mahkemece resmi bir kurum olan davalı Belediyeden işyerindeki çalışma düzenine ilişkin belediye encümen kararı, nöbet listesi, gibi kayıt ve belgeler celp edilerek davacının fazla çalışma ve hafta tatili ücreti talepleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
Kabule göre de davacı vekili kısmi dava için talep artırımına yönelik
19.11.2008 tarihli ıslah dilekçesinde ıslah ettiği miktar için faiz isteminde bulunmamıştır. Buna rağmen H.U.M.K.’nun 74. maddesine aykırı olacak şekilde ıslah ile artırılan miktarlara da faiz yürütülmesi hatalıdır.
9. HD. 2009/4612 E. 2010/33812 K. 12.11.2010

…Somut olayda, davacı şoför olarak çalıştığı süre içinde, hafta tatillerinde ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia ederek hafta tatili ve genel tatil ücreti taleplerinde bulunmuştur.
Mahkemece, tanık beyanlarına dayalı olarak hazırlanan bilirkişi raporuna itibarla her iki talebinde kabulüne karar verilmiştir.
Çalışılan işyeri bir kamu kurumu olup çalışmaları ve özellikle normal günler dışındaki çalışma ve nöbetlerin kayıt altına alınması zorunludur.
Bir belediye şoförünün, resmi bir biçimde nöbetçi olarak görevlendirilmeden, görev belgesi düzenlenmeksizin nöbet tutması ve göreve çıkması mümkün değildir. Bu nedenle, davacının hak ettiği döneme ilişkin işyeri kayıtları celbedilerek ya da bu işyeri kayıtları yerinde incelenerek, davacının hafta tatili ve genel tatil günlerinde nöbetçi kaldığı günlere ilişkin kayıt ve belgeler saptanarak, kayıtlı hafta tatili ve genel tatil günleri çalışmalarının hüküm altına alınması gerekirken, soyut tanık beyanlarına itibarla yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmştir.
9.HD. 2010/2753 E. 2012/13592 K. 18.04.2012

…Somut olayda, davalı Belediye kamu kurumu olup, hafta tatili ile ulusal bayram genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar ve bu çalışma karşılığı yapılacak ödeme kayıt altında olmak zorundadır. Bu nedenle davacının çalıştığını iddia ettiği döneme ait hafta tatili ile ulusal bayram genel tatil günlerindeki çalışmaya ilişkin görev emirlerinin sorulması varsa çalışmalara ilişkin resmi kayıtlar getirtilerek davacının hafta tatili ve ulusal bayrama genel tatil çalışmalarının tespiti ile kayda dayalı olanların kabulüne karar verilmesi gerekirken soyut tanık beyanına dayalı olarak uyuşmazlık konusu dönemini tamamından hafta tatile ile ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek karar verilmesi isabetsizdir.
9.HD. 2009/37055 E. 2012/2609 K. 01.02.2012

…Somut olayda davacı, davalı belediye emrinde kamyon şoförü olarak görev yapmıştır. Kamuya ait araçların kimin tarafından, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı yasal olarak belirlenmiştir. Kamuda çalışan hiçbir şoförün yazılı talimat almadan kamu aracını garajdan çıkarması ve aracın riskini üstlenmesi düşünülemez. Bu nedenle kamyon şoförü olarak görev yapan davacının, aracı kullandığı saatler kayıt altında olmak durumundadır. Davacı fazla çalışma saatlerini araç görev emirleri, garaj giriş-çıkış kayıtları vb. belgelerle ispatlamak zorundadır.
Bu nedenlerle davacıya ait görev emirleri, garaj çıkış belgeleri vs. yazılı deliller araştırılarak davacının fazla çalışma saatleri, hafta tatili ve genel tatil çalışmaları belirlenerek sonuca gidilmesi gerekirken, mahkemece soyut tanık beyanlarına dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/26224 E. 2012/34375 K. 15.10.2012

…Somut olayda, davacının temizlik işçisi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.
Davalı bir kamu kuruluşu olan belediyedir. İşverenin bu niteliği gereği işyerindeki gerek normal çalışma saatleri, gerekse de fazla çalışma saatlerinin işyerinde kayıt altına alınması gerekir. Bu nedenle fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ve gece çalışmasının sadece soyul tanık ifadeleri ile hüküm altına alınması doğru değildir.
Mahkemece gerekirse işyerinde kayıtlar üzerinde yapılacak incelemeler ile davacının yaptığı işin kapsamı, niteliği, fazla çalışma gerektirir yanı bulunup bulunmadığı, var ise işyerinde yer alan kayıtlar tetkik edilerek çalışma saatlerinin vc buna bağlı olarak fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ve gece çalışması yapılıp yapılmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekirken eksik incelemeyle karar verilmesi hatalıdır.
9.HD. 2010/63 E. 2012/12463 K. 12.04.2012

…Davacı vekili davacının hafta tatilleri ile milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia ederek alacak talebinde bulunmuş, tanık anlatımlarına göre davacının hafta tatilleri ile milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya göre alacaklar hüküm altına alınmış ise de, davalı vekili aşamalarda davalı iş yerinin hastane olduğunu, SGK’nun tatil günlerinde provizyon vermediğini, öncesinde sadece acil bölümüne, 2009 yılında bazı branşlara, 2011 yılı Mayıs ayından itibaren ise tüm branşlara provizyon verildiğini, bu durumun sorularak davacının tatil mesaisinin bu husus dikkate alınarak hesap edilmesini talep etmiştir. Mahkemece bu talep üzerinde durulmamış, provizyon durumu sorulmamıştır.
Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortası (GSS) Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlan olan Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeşilkart’ı tek bir çatı altında, GSS çatısı altında toplamayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim ayağıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha bir çok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmektedir. GSS Medula vvcb servisleri aracılığıyla hak sahipliği vc sözleşme doğrulama yani provizyon alma hizmeti alınmakta ve böylcce hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilmektedir. Provizyon alma işleminin mümkün olmadığı hallerde acil hariç hastanede çalışma yürütülmesi
bu hali ile mümkün değildir. Bu nedenle davalı vekilinin bu talebi üzerine durularak istek dönemini kapsar şekilde MEDULA sistemi üzerinden hafta tatilleri ile milli bayram ve genel tatil günlerinde provizyon almanın mümkün olup olmadığı, hangi branşlara hangi tarihten itibaren provizyon alma hizmeti verildiği sorulmalı, yazı cevabı geldikten sonra davacının yaptığı iş, tanık anlatımları ve toplanmış tüm deliller birlikte değerlendirilerek davacının hafta tatili ile milli bayram ve genci tatil çalışması olup olmadığı konusunda sonuca varılmalıdır.
7. HD. 2013/17871 E. 2013/20215 K. 26.11.2013

…Somut olayda işyerinde 2005 yılında uygulanan toplu iş sözleşmesinin 54. 2006-2009 döneminde uygulanan toplu iş sözleşmelerinin 51. maddesinde “Hafta tatili Cumartesi ve Pazar günleridir ancak işin gerektirdiği hallerde işçi hafta tatillerinde çalıştırılabilir. Kendi yevmiyesi hariç Cumartesi günü çalıştırılırsa 2 yevmiye, Pazar ve bayram günleri çalıştırılırsa 3 yevmiye ödemeyi taahhüt eder” şeklinde hüküm getirilmiştir.
Hafta tatili çalışmasına ilişkin İş Kanunu 46. maddesindeki düzenleme nispi emredici bir hüküm olup taraflar her zaman işçi lehine düzenleme yapabilir. Toplu iş sözleşmesindeki düzenlemede işçi lehine yapılan bir düzenlemedir.
Davacı işyerinde ayda iki Cumartesi ve 2 Pazar günü çalıştığını tanıkla ispat etmiştir. Bu çalışmalarının karşılığı davacıya hafta içi izin verildiği sabittir. Ancak toplu iş sözleşmesindeki düzenleme karşısında davacı çalıştığı Cumartesi günü için 2 yevmiye, Pazar günü içinde 3 yevmiyeye hak kazanmıştır.
9. HD. 2012/8094 E. 2014/12836 K. 16.04.2014

…Davacı işçi fazla çalışma ücreti isteğinde bulunmuştur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının, haftada 6 gün 06:00- 15:00 saatleri arasında çalıştığı belirtilerek bir saat ara dinlenmesi de düşülerek haftada 48 saat çalışma kabul edilmiştir. Buna göre haftada 3 saat fazla çalışma ve 5 saat de fazla sürelerle çalışma hesaplanmıştır.
İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmelerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiş ve Cumartesi günü akti tatil olarak düzenlenmiştir. Davalı tarafından Cumartesi günü çalışmaları için akti tatil ücreti ödenip ödenmediği hususu bilirkişi raporunda değerlendirilmiş değildir. Davacıya sözü edilen çalışma için akti tatil ücreti ödenmişse ayııı gün çalışma süresinin haftalık çalışma süresine eklenmesi yoluyla fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma tespiti yerinde olmaz. Davacıya akti tatil ücreti ödenmişse haftada 5 gün üzerinden değerlendirme yapılması gerekeceğinden haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenir ve bu durumda fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma söz konusu olmaz. Mahkemece bu yönden eksik incelemeyle karar verilmesi hatalıdır.
9. HD. 2012/31248 E. 2014/698 K. 21.01.2014

…Davacı işçi davalıya ait işyerinde vardiya sistemine tabi olarak çalışmakta olduğunu, toplu iş sözleşmesinin 26. maddesine göre vardiyalı çalışmalarda haftada 2 gün tatil yapılmasının öngörüldüğünü, vardiya değişimlerinde akdi ya da hafta tatil günlerinden birinin kullanılmadığını ileri sürerek akdi tatil günü ücretinin ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı işveren, davacı işçinin vardiya sistemine tabi olması sebebiyle haftada 5 gün ve toplam 37.5 saat çalıştığını, buna rağmen toplu iş sözleşmesi hükmü uyarınca 45 saat üzerinden ücretin ödendiğini, vardiya değişimlerinde olması gereken 48 saatlik ara vermenin 56 saati bulduğunu savunmuş ve dosyaya puantaj kayıtlarını sunmuştur.
Mahkemece bilirkişiden rapor alınmış ve rapor doğrultusunda davanın kabulüne dair karar verilmiştir. Hükmü süresi içinde davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosya içinde bulunan bilirkişi raporu denetime elverişli olmadığı gibi, iddia ve savunma delillerine değerlendirilmiş değildir. Davalının savunması karşısında hangi vardiya değişimlerinde akdi tatilin kullandırılmadığı hususu, puantaj kayıtlarında karşılığı gösterilerek belirlenmemiş ve davalının savunmaları karşılanmamıştır. Bilirkişi raporu bu yönlerden denetime ve hüküm kurmaya elverişli değildir. Davacının itirazları karşısında gerekirse başka bir bilirkişiden davacının vardiya dönüşüm günleri belirtilmek suretiyle hafta tatili ve akdi tatil günlerinde davacının çalışıp çalışmadığı belirlenerek denetime elverişli şekilde bir rapor tanzimi istenmelidir.
Öte yandan hükme esas alınan bilirkişi raporunda akdi tatil ücretlerinin toplu iş sözleşmesinin 25/c bendi hükümlerine göre % 80 zamlı olarak hesaplandığı bilgisine yer verilmiş ise de, toplu iş sözleşmesinin ilgili hükmünde 45 saate kadar olan çalışmalarda akdi tatil ücretinin normal saat ücretine göre, 45 saati aşan kısmı için ise %80 zamlı ücrete göre ödeneceği hükme bağlanmıştır. Davacı işçinin haftada 37.5 saat çalıştığı hususu tartışma dışı olmakla, hesaplamada toplu iş sözleşmesinin anılan hükmü gözetilmelidir. Bilirkişi raporu bu yönden de denetime elverişli değildir. Yine davalı işveren tarafından 1.1.2008 tarihinden itibaren hafta tatilinden bir önceki gün çalıştırılan işçilere ücretin % 25 zamlı olarak ödendiği belirtilmiş olmakla bu konu bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Mahkemece eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2010/3026 E. 2010/5463 K. 02/03/2010

…Davacı işçi davalıya ait işyerinde vardiya sistemine tabi olarak çalışmakta olduğunu, toplu iş sözleşmesinin 26. maddesine göre vardiyalı çalışmalarda haftada 2 gün tatil yapılmasının öngörüldüğünü, vardiya değişimlerinde akdi ya da hafta tatil günlerinden birinin kullanılmadığını ileri sürerek akdi tatil günü ücretinin ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı işveren, davacı işçinin vardiya sistemine tabi olması sebebiyle haftada 5 gün ve toplam 37.5 saat çalıştığını, buna rağmen toplu iş sözleşmesi hükmü uyarınca 45 saat üzerinden ücretin ödendiğini, vardiya değişimlerinde olması gereken 48 saatlik ara vermenin 56 saati bulduğunu savunmuş ve dosyaya puantaj kayıtlarını sunmuştur.
Mahkemece bilirkişiden rapor alınmış ve rapor doğrultusunda davanın kabulüne dair karar verilmiştir. Hükmü süresi içinde davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosya içinde bulunan bilirkişi raporu denetime elverişli olmadığı gibi, iddia ve savunma delilleri dc değerlendirilmiş değildir. Davalının savunması karşısında hangi vardiya değişimlerinde akdi tatilin kullandırılmadığı hususu, puantaj kayıtlarında karşılığı gösterilerek belirlenmemiş, bilirkişi ek raporunda da hesabın ayrıntıları gösterilmemiş ve davalının savunmaları karşılanmamıştır. Bilirkişi raporu bu yönlerden denetime ve hüküm kurmaya elverişli değildir. Davacının itirazları karşısında gerekirse başka bir bilirkişiden ya da 3 kişilik bilirkişi kurulundan rapor alınmalı ve davacının vardiya dönüşüm günleri belirtilmek suretiyle hafta tatili ve akdi tatil günlerinde davacının çalışıp çalışmadığı belirlenerek denetime elverişli şekilde bir rapor tanzimi istenmelidir.
Öte yandan hükme esas alınan bilirkişi raporunda akdi tatil ücretlerinin toplu iş sözleşmesinin 25/c bendi hükümlerine göre % 80 zamlı olarak hesaplandığı bilgisine yer verilmiş ise de, toplu iş sözleşmesinin ilgili hükmünde 45 saate kadar olan çalışmalarda akdi tatil ücretinin normal saat ücretine göre, 45 saati aşan kısmı için ise %80 zamlı ücrete göre ödeneceği hükme bağlanmıştır. Davacı işçinin haftada 37.5 saat çalıştığı hususu tartışma dışıdır. Hesaplamada toplu iş sözleşmesinin anılan hükmü dikkate alınmalı ve davalı vekili tarafından verilen temyiz dilekçesinde 4857 sayılı yasanın 41. maddesi hükmüne göre 45 saate kadar olan akdi tatil çalışmalarında % 25 zamlı hesaplama yapılması gerektiği açıklanmış olmakla bu yönde bir değerlendirme yapılmalıdır.
Mahkemece eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2009/44308 E. 2009/35246 K. 15.12.2009

…Davacının haftada beş gün ve 45 saat çalıştığı ve bu çalışma karşılığı ücretlerinin ödendiği mahkemenin de kabulündedir. Cumartesi günü akdi tatil olup davacının çalışılmayan akdi tatil ücretini talep etmesi mümkün değildir.
Davacı ancak hak kazanıp da ödenmeyen vc çalışma karşılığı olmayan hafta tatili ücreti talep edebilir. Mahkemenin bilirkişinin hatalı değerlendirmesine göre yapılan hesaplamaya itibar edilerek çalışılmayan akdi tatil (Cumartesi günü ) ücret alacağına hükmetmesi hatalıdır.
9. HD. 2007/7162 E. 2007/32368 K. 05.11.2007

…Aynı döneme ilişkin ücret bordrolarının bir kısmında ücret bordrolarında “ hafta tatillerinde çalışmadım”, “hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışmadım”, “aylık istihkakımı tam olarak aldım” ibareleri yazılı ise de yukarda açıklandığı üzere iş ilişkisi devam ettiğinden bu ifadenin geçerli olmadığı kabul edilmelidir. 02.04.2004 tarihli bilirkişi kurulu raporu ile de belirlendiği üzere, bordrolarda 4857 sayılı Yasanın 46.maddesine göre çalışmaksızın hak ettiği hafta tatili ücretinin tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.
21.04.2000 -30.11.2001 tarihleri arasındaki süreye ilişkin bilirkişi raporunda hesaplanan hafta tatili alacağının da hangi gerekçe ile reddedildiği açıklanmamıştır.
Davacı tanık beyanları ile hafta tatili günlerinde çalıştığı kanıtlandığından 21.04.2000 tarihinden fesih tarihine kadar olan dönemde hafta tatili ücreti alacağı da belirlenmelidir.
9. HD. 2007/29051 E. 2008/28165 K. 21.10.2008

…Davalı tarafından temyiz aşamasında ibraz edilen ücret bordrolarında hafta tatili çalışmaları karşılığı ücret tahakkuk ettirilmiştir. Hafta tatili ücreti tahakkuku bulunan ayların hesaplama dışı bırakılarak hafta tatili alacağı yeniden belirlenmelidir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
9.HD. 2007/11882 E. 2008/4620 K. 11.03.2008

…Somut olayda; davalı tarafından dosyaya sunulan imzalı ücret bordrolarının çoğunda fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil çalışması tahakkuku bulunmasına ve bordrolar davacı tarafından ihtirazı kayıt ileri sürülmeksizin imzalanmış olmasına rağmen; bilirkişi raporundaki değerlendirmeye göre bordroların dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiş olan 2008/40059 esas sayılı dosyada bir davalı şahidi tarafından işçilere imzalatılan bordroların gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin beyan edildiği, bu beyana göre bordrolara itibar edilmeyerek fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının hesaplanıp hüküm altına alındığı ve kararın Yargıtay 9. Hukuk Dairesince onandığı belirtilerek; davalı işyerinde imzalatılan bordroların gerçeğe aykırı olduğu kabul edilmiş vc imzalı bordrolara itibar edilmeden adı geçen alacaklar hesaplanmıştır.
Somut dosyada davalı şahitlerince bu şekilde bir beyanda bulunulmamış olup, bahsedilen emsal dosyadaki işçi ile somut dosyadaki işçinin çalışma süreleri de farklılık arz etmektedir. Her dosyanın kendi delilleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ve bir dosyada şahitlik eden işçinin beyanlarının o işyeri ile ilgili tüm dosyalarda esas alınmasının mümkün olmadığı gözönünde bulundurularak; dava konusu fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları hesaplanırken ihtirazı kayıtsız olarak imzalanan ve tahakkuk olan bordro dönemleri dışlanmalıdır. Zira davacı ihtirazı kayıtsız olarak imzaladığı bordrolarda bulunan tahakkuklardan daha fazlasına hak kazandığını eşdeğer bir yazılı belge ile ispat edememiştir. Bu yön dikkate alınmadan eksik inceleme ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2013/36003 E. 2014/6994 K. 07.04.2014

…Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının tanık beyanlarına göre ayda iki pazar hafta tatilinde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Dosya içeriğine göre 2010 eylül ayı bordrosunda hafta tatili tahakkuku bulunduğu bordronun ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalandığı anlaşılmaktadır.
Hafta tatil tahakkuklarının bulunduğu Temmuz ve Ağustos 2010 bordroları imzasız olmakla birlikte banka kayıtları ile örtüştüğünden belirtilen aylar dışlanmadan hafta tatil alacağının hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2012/24432 E. 2013/14455 K. 14.06.2013

…Somut olayda; restoran şefi olarak çalışan davacı asgari en az ayda bir gün hafta tatili izninin kullandırılmadığını ve hafta tatili ücretlerinin ödenmediğini iddia etmiştir. Davalı ise ücret bordrolarında ilgili aya ilişkin hafta tatil alacağı bulunduğu takdirde banka hesabına yatırıldığını savunmuştur. Davacı şahitleri ayda bir hafta tatil izninin kullandırılmadığını beyan etmiştir. Davalı şahitleri ise davacının altı gün çalıştığını ve bir gün izin kullandığını beyan etmiştir. Bilirkişi raporunda davacı şahit beyanlarına göre davacının ayda bir gün hafta tatilinde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Dosya kapsamına göre ibraz edilen bordroların bir kısmının imzasız olduğu anlaşılmaktadır, ihtirazi kayıt konulmayan imzalı bordrolarda ve davacı imzası bulunmayan bordrolarda hafta tatili tahakkuklarının bulunduğu, imzası bulunmayan bordroların banka kayıtları ile örtüştüğü anlaşılmaktadır. Davacı çelişkili tanık beyanları, ihtirazi kayıt konulmayan bordrolar ve banka kayıtları ile örtüşen imzasız bordrolar uyarınca hafta tatili ücretine hak kazandığını ispatlayamamıştır. Salt davacı şahit beyanlarına itibar edilerek hafta tatilinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2012/23395 E. 2013/12248 K. 24.05.2013

…Somut olayda, davacının imzasını taşıyan bordolarda hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacakları yönünden tahakkuk bulunmaktadır. Bu durumda bu tahakkukların karşılığın ödenip ödenmediğinin tespiti açısından davacıya ait banka hesap hareketlerinin getirtilerek ödeme olup olmadığının belirlenmesi ve ödeme yapılmış ise aksinin yazılı delile ispatlanmamış olması nedeniyle bıı aylar dışlanarak hesap yapılması gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma ile karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
7. HD. 2013/24520 E. 2014/1438 K. 31/01/2014

…Hükme esas alman bilirkişi raporunda, dosyaya sunulan bordrolarda bir kısım aylar için fazla mesai, genel tatil ve hafta tatili alacakları yönünden tahakkuklarının bulunduğunu, ancak, bordroların imzasız olması ve ödeme belgelerinin sunulmaması nedeniyle hesaplamada gözönüne alınmadığım belirtilerek, tanık beyanlarına göre hesaplama yapılmıştır. Mahkeme, fazla mesai hesabı konusunda, rapora bağlı kalmadan, yerleşik yargı içtihatlarına göre, resen hesaplama yapmak suretiyle hüküm kurmuştur. Ancak kurulan hüküm hatalıdır. Çünkü, dosyada dinlenen tanıklar, birkısım maaş ödemelerinin banka kanalı ile yapıldığını bildirmişlerdir. Bu durumda, bordrolar imzasız olsa bile, eğer bordoların karşılığı birebir bankaya yatırılmış ise yani tahakkuku yapılan ücret ile bankaya yatan ücret aynı ise. tahakkuku yapılan fazla mesai, genel tatil ve hafta tatili ücretlerin davacıya ödendiği kabul edilmelidir. Bu durumda, bu aylar dışlanarak hesaplama yapılması gerekirken, banka kayıtları getirtilip ödemeler hiç incelenmeden, fazla mesai hesabı yapılması hatalı, bu raporun hükme alınması da isabetsiz olup bozma nedenidir.
Yapılacak iş, davacının maaş hesabının, tüm çalışma dönemini kapsayacak şekilde bankadan getirtilerek yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak ve fazla mesai hesabında, mahkeme tarafından yapılan hesaplama usulünün yerinde olduğu da gözönünde tutularak, rapor tanzim ettirmek ve çıkacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir
7.HD. 2013/25565 E. 2014/6579 K. 24.03.2014

…Hükme esas alınan bilirkişi raporu ve mahkeme kararın gerekçesinde; davalı işveren tarafından ibraz edilen bir kısım imzalı bordrolarda fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil sütunlarının bulunduğu, bu bordroların davacı işçi tarafından çekincesiz imzalandığı gerekçesiyle, fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacak isteklerinin reddine karar verilmiştir.
Davalı işveren tarafından dosyaya, 2005 yılı Haziran- Temmuz ve Ağustos aylarına ait imzalı bordrolar ibraz edilmiştir. Bu bordrolar hafta tatili alacağı yönünden tahakkuk içermekte ise de, fazla mesai ve genel tatil alacak sütunlarında sıfır (0) yazmakta olup, fazla mesai ve genel tatil alacakları yönünden bir tahakkuk içermemektedir. Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, fazla mesai ve genel tatil alacaklarının bu şekilde bordrolarda sıfır (0) olarak gösterilmesi, herhangi bir tahakkuk ve ödeme içermemesi halinde davacı işçi, bu alacaklarla ilgili çalışmasını ispatlaması durumunda alacağa hak kazanır.
Tahakkuk vc ödeme içeren hafta tatili alacağı yönünden ise, imzalı bu bordrolu aylar dışında kalan dönemler için hafta tatili alacağını talep edebilir.
Anılan bu açıklamalar doğrultusunda bilirkişiden ek rapor da alınarak, davacı işçinin fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacak talepleri bir değerlendirmeye tabi tutulmalı, bu alacaklardan mahkemece bir indirim dc yapılabileceği göz önüne alınmalı ve oluşacak sonuç doğrultusunda sözü edilen alacaklar hakkında hüküm kurulmalıdır.
Yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2007/10432 E. 2008/1595 K. 21.02.2008
2. Bordroda çalışılmayan 4 gün görülmekle hafta tatilinde çalışıldığı tanıkla ispatlanabilir.
4857 sayılı İş Kanununun 46. maddesinde işçinin, tatil gününden önce aynı yasanın 63. maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla yedi günlük zaman dilimi içinde 24 saat dinlenme hakkının bulunduğu açıklanmıştır.
İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da 46. maddenin 2. fıkrasında ifade edilmiştir. Dosya arasındaki bordrolar davacı imzasını taşımamaktadır, çalışılan gün sayısı 26, hafta tatili ise 4 olarak gösterilmiştir.
Bu durumda davacının hafta tatillerinde çalıştığını her türlü delille kanıtlayabileceği dikkate alınarak bir inceleme yapılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Anılan isteğin yazılı şekilde reddi hatalı olmuştur.
9. HD. 2007/24517 E. 2008/20209 K. 14.07.2008

…Somut olayda, davacının izinli veya raporlu olmadığı sürece hafta tatillerinde çalıştığı tanıklar tarafından açıkça ifade edilmiştir. Dosyanın eki olan ve bütün işçileri gösteren bir kısım bordrolar imzalı iken bir kısmı ise imzasızdır. İşveren tarafından hafta tatili alacaklarının dönem dönem ödendiği de bellidir.
Dairemizin yerleşik uygulamasına göre fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının bordrolarda sıfır (0) olarak gösterilmesi, herhangi bir tahakkuk ve ödeme içermemesi halinde davacı işçi, bu alacaklarla ilgili çalışmasını ispatlaması durumunda alacağa hak kazanır.
Bu nedenle tahakkuk bulunan imzalı ve imzasız olan bordrolar ayrıştırılarak, imzalı olan aylar dışlanarak, davacının çalıştığı günler ile izinli ve raporlu olduğu tarihler tespit edilerek hafta tatili alacağı hesaplanmalıdır. Yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2011/43158 E. 2011/33054 K. 20.09.2011

…Somut olayda hükme esas alman bilirkişi raporunda davacının hafta tatillerini toplu olarak kullandığı belirtilerek hafta tatili hesaplaması yapılmamıştır.
Hafta tatili anayasal bir haktır. Bu nedenle hafta tatilinin toplu olarak kullanılması söz konusu değildir. İşveren tarafından işçiye bu şekilde verilen izin mazeret izni niteliğindedir.
Davacının hafta tatili alacağı konusunda yeniden bir karar verilmelidir.
9.HD. 2010/10552 E. 2010/31477 K. 02.11.2010

…Somut olayda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının Nisan-Kasım döneminde tüm hafta tatillerinde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Taraf tanıkların beyanlarına göre hafta tatillerinin kesintisiz 3 veya 4 gün olarak kullandırıldığı beyan edilmiştir. Hafta tatili anayasal hak olup birleştirilerek kullandırılamaz. İşverence 3 veya 4 gün kullandırılan hafta tatilinin 1 günü hafta tatili olup kalan kısmı ise mazeret izni niteliğindedir. Bu durumda davacının ayda 1 hafta tatili kullandığı sabit olup Nisan-Kasım dönemi için ayda 3 Pazar üzerinden hesaplama yapılması gerekir.
9. HD. 2011/23232 E. 2013/22691 K. 17.09.2013

…Somut olayda mahkemece davacının gündüz ve gece vardiyasında dönüşümlü olarak çalıştığı ilk dört haftalık çalışma döneminde 2 hafta 7 gün gündüz çalıştıkları, diğer 2 haftada ise gece 3 ve 4 gün çalışıp 4 haftalık sürede 7 gün çalışmadığı, ikinci dört haftalık dönemde ise sadece 1 hafta gündüz 7 gün çalışıp 2 hafta 3 gün 1 haftada 4 gün gece çalışması yaptıkları ve 11 gün çalışmadıkları, takip eden sonraki 4 haftalık süre de ise 1 hafta gündüz 7 gün çalışıp 2 hafta 4 gün, 1 hafta ise 3 gün gece çalışması yapıp 10 gün çalışmadıkları, 12 haftalık sürede 28 gün çalışmadığından hafta tatilinin olmadığına karar verilmiştir.
Ancak yukarıda belirtildiği üzere işçinin yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle davacının gece çalışması günlerde izinli olduğu günlerin 7 gün aralıksız gündüz çalışması yaptığı dönemlerdeki kullanmadığı haftalık tatiline sayılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2012/11532 E. 2013/1041 K. 28.01.2013

…Somut olayda, davacının davalı işyerinde şantiye şefi olarak çalışırken iş sözleşmesine son verilmesi sebebiyle fazla mesai ve hafta tatili alacağı talebinde bulunmuştur.
Davacı görev yaptığı işyeri itibariyle üst düzey yönetici olup, ücretinin yüksek olarak belirlenmiş olması, çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediği ve iş sözleşmesinin ücret ile ilgili hükmü dikkate alındığında fazla mesai ve hafta tatili alacağı isteğinin reddi gerekir. Yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
22. HD. 2012/18802 E. 2013/13532 K. 04.06.2013

…Somut olayda, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde davacının ücretine hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin de dahil olduğu kararlaştırılmıştır. Hal böyle olmakla, bahsi geçen alacakların kabulüne karar verilmesi isabetli görülmemiştir. Taleplerin reddine karar verilmelidir.
22. HD. 2013/17286 E. 2014/27596 K. 14.10.2014

…Somut olayda mahkemece, davacının işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, yapmış olduğu fazla çalışmaların karşılığı olarak fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili alacaklarının ödenmediği belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacının hizmet sözleşmesinin
2. Maddesinde “İş Kanunu gereği olarak aylık belirgin bir ücret olup, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil günleri ve fazla mesai ücretlerini dc kapsar” hükmü yer almaktadır. Davacının hizmet sözleşmesinde fazla mesai çalışması karşılığının ücrete dahil olduğunun kabul edilmesi nedeniyle, dairemizin yerleşik uygulaması gereği yıllık 270 saatlik fazla çalışmanın ücrete dahil olduğunun ve 270 saat üzeri çalışmanın fazlasının fazla mesai alacağı olarak hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, fazla mesainin tamamının hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Hizmet sözleşmesinde davacının hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil çalışmasının da ücrete dahil olduğu taraflarca kararlaştırılmıştır. Davacı güvenlik görevlisi olarak çalışıp brüt 1530.60 TL ücret almaktadır. Almış olduğu ücret fesih tarihi itibariyle asgari ücretin iki katı tutarındadır. Bu nedenle yaptığı iş, aldığı ücret ve hizmet sözleşmesindeki bu hüküm birlikte değerlendirildiğinde davacının hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının ücrete dahil olduğunun kabulüyle, bu taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/21425 E. 2014/14336 K. 24.06.2014

…Dairemizin yerleşik kararlarına göre 4857 sayılı Kanuna göre çalışanların bireysel iş sözleşmelerinde, aylık ücrete fazla çalışmalarla hafta tatili ve genel tatil çalışmalarının dâhil olduğu yönünde kayıt konulması durumunda, bu kaydın hafta tatilleri ve genel tatil çalışmaları yönünden geçersiz olup fazla çalışmalar yönünden ise yıllık 270 saatlik bölüm yönünden geçerli olacağı kabul edilmiştir.
Mahkemece, taraflar arasındaki bireysel iş sözleşmesindeki kayıt dikkate alınmadan fazla çalışma alacağının belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/25448 E. 2014/15170 K. 12.05.2014

…Somut olayda hafta ve genel tatil alacağı tanık ile ispatlandığından çalışma süresi dc dikkate alındığında davacının hasta veya mazeretli olarak çalışmadığı günler bulunabileceğinden hafta ve genel tatil alacağından davalı lehine hakkaniyet indirimi yapılmaması hatalıdır.
9. HD. 2009/20941 E. 2011/34899 K. 05.10.2011

…Mahkemece hafta tatili ücret alacağından 1/5 oranındaki hakkaniyet indirimi az olup daha fazla oranda indirim yapılmalıdır.
9. HD. 2009/12662 E. 2009/20216 K. 07/07/2009

…Mahkemece hafta tatili alacağından yapılan %10 hakkaniyet indirimi yeterli değildir.
Kaldı ki Adana 3. İş Mahkemesinin 2009/961 esas, 2010/1024 karar sayılı kararı ile aynı işyerinde çalışan ve aynı işi yapan başka bir işçinin açmış olduğu davada tatil alacaklarından %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılmış, yapılan temyiz incelemesi neticesinde söz konusu karar Dairemizin 12.04.2011 tarih ve 2011/14097 E., 2011/11102 K.sayılı kararı ile de onanmıştır.
Bu nedenlerle aynı işyerinde aynı işi yapan işçilerin bir kısmında fazla bir kısmında ise az oranda hakkaniyet indirimi yapılması doğru olmayıp davacının çalışma süresi, yaptığı işin niteliği ile dosya kapsamı gözönünde bulundurularak hakkın özünü de etkilemeyecek oranda makul bir indirim yapılması gerekirken %10 oranında hakkaniyet indirimi uygulanmış olması hatalıdır.
9. HD. 2011/30235 E. 2012/24814 K. 27.06.2012

…Mahkemece, her iki taraf tanıklarının da hafta tatilleri vc genel tatillerde çalışıldığını beyan etmesi vc ücretinin ödendiğinin ispat edilememesi nedeniyle talep kabul edilmiş; ancak hesaplamalar tanık beyanlarına göre yapıldığı halde 818 sayılı BK. 43. ve 44.ncü maddeleri uyarınca hakkaniyet indirimi yapılmamıştır.
Tanık beyanlarına göre belirlenen tatil ücretlerinde hakkaniyete uygun indirime gidilmemesi hatalıdır.
9. HD. 2010/11541 E. 2012/17918 K. 21.05.2012

…Somut olayda hükme esas bilirkişi raporunda davacı lehine tanık anlatımlarına istinaden 2000-2005 arası dönem için hafta tatili ücreti hesaplanmıştır.
Mahkemece davacının hafta tatili çalışma ücret talebi yerinde görülmüş, taleple bağlı kalınarak ıslah olmadığından dava dilekçesindeki miktar hüküm altına alınmıştır. Ancak mahkeme kararının gerekçesinden hafta tatili ücretinde hakkaniyet indirimi yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda mahkemece benimsenen raporda belirli davacı lehine hesaplanan hafta tatili ücretinden belli bir oranda hakkaniyet indirimi yapılması ve kabul edilen indirimli miktarın karar gerekçesinde belirtilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.
9. HD. 2009/9945 E. 2011/16197 K. 31/05/ 2011

…Somut olayda, davacı tanıkları, davacının davalı bankada hafta sonları da çalıştığını söylediğinden hafta tatili alacağı hesaplanarak hüküm altına alınmıştır. Davalı banka bir kamu kuruntudur. Hafta sonu çalışma yapılacağında güvenlik açısından emniyete haber verilmektedir. Mahkemece hafta sonu çalışma yapılacak günler için emniyete yazı yazılıp yazılmadığı, hafta sonu çalışmaları için tutulan banka kayıtları getirilip incelenerek davacının hafta tatilinde çalışıp çalışmadığı araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
9.HD. 2011/53851 E. 2014/4377 K. 13.02.2014

…Somut olayda, davacı tanıkları, davacının davalı bankada hafta sonları da çalıştığını söylediğinden hafta tatili alacağı hesaplanarak hüküm altına alınmıştır. Davalı banka bir kamu kurumudur. Hafta sonu çalışma yapılacağında güvenlik açısından emniyete haber verilmektedir. Mahkemece hafta sonu çalışma yapılacak günler için emniyete yazı yazılıp yazılmadığı araştırılıp, hafta sonu çalışmaları için tutulan banka kayıtları getirilip incelenerek ve gerekirse log ve finart kayıtları çözümlenerek, davacının hafta tatilinde çalışıp çalışmadığı araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
9.HD. 2011/45266 E. 2013/35057 K. 26.12. 2013

…Davacı gazeteci dava dilekçesinde çoğu kez hafta tatillerinde de çalıştığını ileri sürerek hafta tatili ücreti alacağının ödetilmesini talep etmiştir. Davalı işveren hafta tatili izninin kullandırıldığını savunmuştur. Davacı tanıkları işin durumuna göre Pazar günleri de çalışıldığını belirtmişler ancak ayda kaç Pazar çalışıldığı konusunda bilgilerinin olmadığını söylemişlerdir. Davalı tanıkları ise haftada 6 gün çalışmayı açıklamışlardır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda işin niteliğinden söz edilerek ve taktiri mahkeme ait olmak üzere ayda bir Pazar günü için çalışma kabul edilerek hesaplamaya gidilmiştir. Dosya içeriğine göre davacı gazetecinin hafta tatillerinde çalıştığı konusunda yeterli delil bulunmamaktadır. Hafta tatili ücreti ile yüzde beş fazlasına dair isteğin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.
9.HD. 2009/13834 E. 2009/12753 K. 05.05.2009

…Davacının gazeteci sıfatıyla gece editörü olarak çalıştığı tartışma dışıdır. 5953 sayılı basın çalışanlarıyla ilgili Yasanın 19. maddesine göre, “Gazetecinin vazifesi devamlı gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili iki gündür”. Davalı işveren tarafından hafta izninin davacıya 2 gün olarak kullandırılmadığı dosya içeriği ile sabit olmuştur. Bilirkişi tarafından kullandırılmayan hafta tatili ücreti hesaplanmıştır. Mahkemece hafta tatili ücretinin de fazla çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve davacının fazla çalışmasının aylık ücrete dahil olduğu gerekçesiyle hafta tatili ücreti isteğinin reddine karar verilmiştir.
Sözü edilen Yasanın ek 1. maddesinde, günlük iş süresinin aşılması, hafta tatili çalışmaları ile bayram ve genel tatil çalışmaları “fazla saatlerde çalışma” olarak açıklanmıştır. Çalışmaların tamamı için ortak bir hesap yöntemi gösterilmiştir. Hükmün bu şekilde düzenlenmesi hafta tatili ücreti ile fazla çalışma ücretinin aynı anlama geldiği sonucunu doğurmaz. Nitekim taraflar arasında düzenlenen yazılı iş sözleşmesinde de “ …günde azami üç saati geçmeyen aylık toplam 40 saatlik fazla mesai ücreti”nin aylık ücrete dahil olduğu açıklanmıştır. Sözü edilen hükümde fazla saatlerde çalışmadan söz edilmemiş, açık biçimde günlük iş süresinin aşılması halinde belli bir bölümünün ücret içinde ödeneceği vurgulanmıştır. O halde sözleşmede sadece fazla çalışmaların sabit ücret içinde ödendiği kabul edilmelidir. Davacı gazeteci de fazla çalışma ücreti talep etmemiştir. Hafta tatili ücretinin aylık ücretin içinde ödendiği sonucuna varılması hatalıdır.
Mahkemece dosya içindeki bilirkişi raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak hafta tatili ücreti isteğiyle ilgili bir karar verilmelidir.
9.HD. 2009/47961 E, 2012/9001 K. 20.03.2012

…Şehirlerarası tır şoförü olan davacının takograf kayıtlarından hangi genel tatil ve hafta tatillerinde çalıştığı saptanmış olup, bu çalışmaların karşılığının primle ödenmesi mümkün değildir. Mahkemece, hatalı değerlendirme ile genel tatil ve hafta tatili alacaklarının reddi hatalı olup bozma nedenidir.
9.HD. 2012/12723 E. 2014/17299 K. 28.05.2014

…Somut olayda; Hafta tatili açısından, bilirkişi davacının haftada 2-3 kere sefere çıktığı ve bazı haftalar 2 kere sefere çıktığı ve seferin 3 gün sürdüğü, normal sefer günlerine göre de davacının haftada 1 gün seferde olmadığını tespit etmiş ve tanık beyanlarına göre çalışılmış olabileceğini belirtmiştir. Tanıkların ise bu yönde açık beyanları bulunmamaktadır. Dosya kapsamına göre, davacının işyerinde haftada 1 gün çalışmadığı anlaşılmakla, hafta tatili alacağı ispat edilemediği halde mahkemece hüküm altına alınması hatalıdır.
9.HD. 2008/20683 E. 2010/4895 K. 25.02.2010

…Somut olayda, davacının uluslararası tır şoförü olduğu ve avrupa ülkelerine sefer yaptığı konusunda uyuşmazlık yoktur. Davacı, hafta tatili günlerinde dc çalıştığını ileri sürerek hafta tatili ücreti talep etmiştir. Mahkemece davacının hafta tatili günlerinde çalıştığından bahisle talebin kabulüne karar verilmiştir.
Ancak, avrupa ülkelerinde hafta tatili günlerinde tır trafiğinin yasak olduğu bu nedenle avrupa ülkelerine sefer yapan tır şoförlerinin hafta tatili günlerinde çalışmasının mümkün bulunmadığı bu nedenle bu şekilde çalışan işçilerin hafta tatili ücreti taleplerinin reddine karar verilmesi gerektiği Dairemizin istikrar kazanmış uygulamalarından olduğu gözetilmeden davacının hafta tatili ücreti talebinin kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2011/7424 E. 2013/13347 K. 03/05/2013

…Yurtiçi tır şoförleri bakımından fazla çalışmalar her türlü delille ispatlanabilir ise de takometre kayıtları bulunması halinde inceleme bu kayıtlar üzerinden yapılmalıdır. Yurt içinde çalışan tır şoförünün hafta tatili ile bayram ve genel tatillerde çalıştığını her türlü yazılı delil veya şahitlerle ispatlaması mümkündür. Ancak ulusal trafik kurallarına göre günde belli bir saat araç kullanma zorunluluğu sebebiyle fazla çalışma yapıldığının inandırıcı delillerle ispatı gerekir. Takometre kayıtlarının sunulması halinde konunun uzmanı bilirkişi marifetiyle inceleme yapılarak kayıtlara üstünlük tanınmalıdır.
Yargıtay’ın kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre yurtdışına sefer yapan tır şoförlerinin salt şahit deliline dayanarak fazla çalışma ücreti talep etmeleri mümkün değildir, şahitlerin anlatımları kendi çalışma saatleri ile ilgili olup, dava açan tır şoförü ile aynı seferde görev yapmamaları sebebiyle günlük çalışma saatlerini tam olarak bilmeleri imkânsızdır. Öte yandan uluslararası tır şoförleri mesailerini kendileri belirledikleri gibi günlük tır kullanımıyla ilgili sıkı trafik mevzuatına uymak zorundadırlar.
Avrupa ülkelerinde hafta tatili günlerinde tır trafiği yasak olduğu için Avrupa ülkelerine sefer yapan tır şoförleri için salt şahit beyanları ile hafta tatili çalışmalarının ispatı mümkün değildir.
Yurt dışına sefer yapan tır şoförlerinin fazla çalışma yaptıklarını ve hafta tatillerinde çalıştıklarını yazılı delille ispatlamaları gerekir.
Somut olayda davacının tır/kamyon şoförü olduğu ve yurtdışı ile yurtiçi seferler yaptığı anlaşılmaktadır. Dosyada takograf kayıtları ile başkaca yazılı deliller bulunmamaktadır. Davacı şahitlerinin bir kısmı ise davacıyla aynı işyerinde çalışmayan kişiler olduğu, diğer kısmının ise davacıyla aynı işyerinde çalışan kişiler olmasına rağmen aynı araçta birlikte çalışan kişiler olmadığı görülmektedir. Davacının yurtdışı fazla çalışmasının yazılı delille ispatlanamadığı gibi yurtiçi fazla çalışmasının da somut ve inandırıcı delillerle ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. Şu halde davacının fazla çalışma ücreti talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
Bundan başka hafta tatili ücret talebi bakımından fazla çalışma için söylenenler geçerlidir. Davacı yurtdışı hafta tatili çalışmasını yazılı delille ispatlayamamıştır. Diğer taraftan hafta tatilinin hafta sonu olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine dosya kapsamına göre davacıya sefer dönüşü izinler verildiği anlaşılmaktadır. Davacı yurtiçi hafta tatili çalışmasını da somut vc inandırıcı delillerle ispatlayamamıştır. Bu itibarla hafta tatili ücreti talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
22.HD. 2013/544 E. 2013/29871 K. 20.12.2013

…Somut olayda, uluslararası tır şoförü olan davacının fazla çalışma alacağı tanık beyanlarına göre hesaplanmıştır ki, bu husus yukarıda belirtildiği üzere Dairemizin yerleşik İçtihatlarına aykırıdır. Ayrıca, davacının Avrupa ülkelerine sefer yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, bu ülkelerde hafta tatili günlerinde tır trafiği yasak olduğu için salt tanık beyanları ile hafta tatili çalışmalarının ispatı da mümkün değildir.
Açıklanan nedenlerle, davacının fazla çalışma ve hafta tatili ücreti istemlerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2011/27835 E. 2013/24975 K. 03.10.2013

…Somut olayda, davacının uluslararası tır şoförü olarak çalıştığı, çalışması karşılığı aylık ücretine ek olarak sefer başına prim ödemesi aldığı anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca, uluslararası tır şoförlerinin kendi mesailerini kendilerinin belirlediği, sıkı kurallara tabi uluslararası trafik mevzuatına uymak zorunda oldukları, bu tür çalışanların araç kullanma saat sınırlamasına tabi bulundukları ve dolayısıyla hafta tatillerinde çalışmadıkları kabul edilmiştir. Bu sebeple, davacının hafta tatili ücreti alacağının reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi de hatalıdır.
22.HD. 2013/21135 E. 2014/8167 K. 15.04.2014

Davacı işçi yurt dışı tır şoförü olarak çalışmaktadır. Davacı ve davalı tanıklarının beyanları ile Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen seferlerde görev aldığı anlaşılmaktadır.
Avrupa ‘da bazı ülkelerde cumartesi günü de dahil olmak üzere Pazar günlerinde trafik yasağı bulunduğu, bilinen ve yerleşik uygulamadır. Dairemizce de Avrupa ülkelerinde yurt dışı tır şoförü olarak çalışanların hafta tatili ücreti talep hakkı olamayacağı görüşü benimsenmiştir.
Davacı her ne kadar Azerbeycan ve İran gibi ülkelere de sefer yaptığını ileri sürmekte ise de, bu iddiasını ve ilgili ülkelere yaptığı seferlerde hafta tatillerinde çalıştığını tanık beyanları ile ispatlayamamıştır. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, hafta tatili ücret alacağı yönünden davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
22.HD . 2014/2918 E. 2014/3762 K. 25.02.2014

…Ayrıca davacının yurt dışına giriş-çıkış kayıtlarının dosyaya geldiği, bu kayıtlar esas alınarak son yılda kaç sefer yaptığı belirlenerek 12’ye bölünmek suretiyle ay içinde yapılan sefer sayısı belirlenerek ve özellikle yurda girdikten sonra ve yurttan çıkarken hafta sonuna denk gelen günler ile dini bayramları yurt dışında geçirdiği belirlenebilen günler için hafta tatili ve genel tatil alacakları yönünden bir inceleme yapılarak çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu alacak taleplerinin ispatlanamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş olması da hatalı olmuştur.
O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
7.HD. 2013/2214 E. 2013/2718 K. 11.03.2013

…2-Mahkemece davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücret talepleri üst düzey yönetici olması nedeniyle reddedilmiş ise de davacının çalıştığı 01.06.1995-30.09.2005 tarihleri arasında değişik görevlerde bulunduğu açıktır.
Mahkemece yapılacak iş davacının görevleri dönem dönem saptanarak fazla mesai ücreti açısından üst düzey yönetici sıfatı bulunup bulunmadığı her görev için ayrı ayrı belirlenip fazla mesaisinin buna göre değerlendirilmesi gerekirken tüm çalışma döneminde üst düzey yönetici olduğu kabul edilerek fazla çalışma ücretinin reddi hatalıdır.
3- Üst düzey yöneticilerin nitelikleri gereği fazla çalışma yapmadığının kabulü ile hafta tatili ve genel tatil çalışmaları farklı olup, üst düzey yönetici olsa dahi hafta tatili ve genel tatilde çalışan işçinin bu alacakları kanıtlaması halinde bu alacakları hüküm altına alınmalıdır.
Bu nedenle dosyadaki deliller ve bilirkişi raporu değerlendirilerek hafta tatili ve genel tatil alacakları hakkında yeniden karar verilmelidir.
9.HD. 2010/11386 E. 2012/20330 K. 11.06.2012

…Mahkemece, yazılı gerekçe ile davacının fazla çalışma ücretinin kabulüne karar verilmişse de, dosya içeriğinden davacının yüksek ücret ile çalıştığı ve üst düzey yönetici olduğunun iddia edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, öncelikle davalı şirkete ait organizasyon şeması getirtilip davacının konumu vc bağlı bulunduğu birim belirlenerek, davacıya fazla çalışma yapması hafta tatilinde çalışması konusunda talimat verilip verilmediği, çalışma saatlerini kendisinin belirleyip belirlemediği hususları gerekirse taraf tanıklarının beyanlarına tekrar başvurularak belirlendikten sonra fazla çalışma ve hafta tatili çalışma ücretleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2008/28913 F. 2010/12980 K. 12.05.2010

…Davacının davalıya ait işyerinde işletme müdürü olarak çalıştığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.
Aylık ücreti de bu Unvanına göre ve asgari ücretin yaklaşık olarak 13 katı tutarında belirlenmiştir.
Davacı işçi konumu itibarıyla günlük mesaisini kendisi belirleyebilecek ve şayet fazla çalışması söz konusu ise bunun karşılığının ödenmesini sağlayabilecek durumdadır.
Aynı şekilde hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerine de hak kazanılması söz konusu olmaz.
Mahkemece anılan isteklerin reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece bu konuda bir gerekçeye yer verilmeksizin fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil isteklerinin kabulü hatalı olmuştur.
9.HD. 2006/13671 E. 2006/18967 K. 27.06.2006

…Davacı işçi davalı şirkete ait huzurevinde genel koordinatör olarak ve işyerindeki en yetkili kişi konumunda çalışmıştır. Bu husus davacının sunduğu organizasyon şeması ile tüm tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. O halde davacının işyerindeki çalışma düzenini kendisinin belirlediği sonucuna varılmalıdır.
Üst düzey çalışan davacının ayrıca fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerine hak kazanmasına olanak bulunmamaktadır. Mahkemece anılan isteklerin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.
9.HD. 2006/15189 E. 2006/20637 K. 11.07.2006

…Davacı, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını ileri sürmüş, davalı taraf ise davacı işçinin genel müdür yardımcısı olarak kendi çalışma saatlerini kendisinin belirlediğini bu nedenle herhangi bir alacağının bulunmadığını savunmuştur. Yerel mahkemece, davacı işçinin üst düzey yönetici olarak kendi mesai saatlerini kendisinin belirlediği kabul edilerek fazla mesai ücreti talebi reddedilmesine karşın gerekçe ile çelişen şekilde genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2013/6588 E. 2013/22771 K. 17/09/2013

…Somut olayda, davacının davalı işyerinde şantiye şefi olarak çalışırken iş sözleşmesine son verilmesi sebebiyle fazla mesai ve hafta tatili alacağı talebinde bulunmuştur.
Davacı görev yaptığı işyeri itibariyle üst düzey yönetici olup, ücretinin yüksek olarak belirlenmiş olması, çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediği ve iş sözleşmesinin ücret ile ilgili hükmü dikkate alındığında fazla mesai ve hafta tatili alacağı isteğinin reddi gerekir. Yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
22. HD. 2012/18802 E. 2013/13532 K. 04.06.2013

…Somut olayda, davalı vekili 27.01.2009 tarihli dilekçesinde davacının hafta tatili ücret alacağı talebine ilişkin olarak yemin teklifinde bulunmuş ise de mahkemece bu husus değerlendirilmeksizin hüküm kurulmuştur.
Buna göre hafta tatili ücret alacağı talebine ilişkin olarak davacıya yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yemin teklifine ilişkin usulü işlemler yerine getirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2009/28835 E. 2011/43877 K. 17.11.2011

…Davacı 23.08.2010 Pazartesi günü davalı işverene noterden çektiği ihtarname ile iş akdini ücretlerini geç aldığı, ücretlerinden haksız kesinti yapıldığı, hafta tatillerini kullanmadığı, sigorta primlerinin 15 gün üzerinden yatırıldığı, fazla mesailerini alamadığı, ücretinden haksız kesinti yapıldığı, zam alamadığı, işyerinde bezdirme politikası uygulandığı gerekçeleriyle iş akdini feshettiğini bildirmiştir. SGK hizmet cetvelinde davacının 21.08.2010 tarihinde başka bir işyerinde işe başladığı görülmektedir. İş akdini haklı nedenle fesheden kişinin yeni bir iş bularak çalışmak yasal hakkıdır. Davacı tatil günü başka bir işyerinde işe başlamış, ilk iş günü de işverene iş akdini feshettiğini bildirmiştir. Bu durumda araştırılması gereken husus davacının iş akdini haklı nedenle feshedip feshetmediğidir. Dosya içerisinde bulunan 15.10.2012 tarihli bilirkişi raporunda takograf kayıtlarına dayanarak davacının 01.01.2008-30.06.2010 tarihleri arasında çalıştığı hafta tatilleri gözetilerek hafta tatili ücretleri hesaplanmıştır. Davacı hem yurtdışı hem yurtiçinde şoförlük yaptığını ileri sürmüş, davacı tanıkları da davacının yurtiçi ve yurtdışına sefer yaptığını beyan etmişlerdir. Yuıtdışına sefer yapan şoförlerin Türkiye sınırından çıkana kadar çalıştığı hafta tatilleri ile yurtiçine sefer yapan tır şoförlerinin çalıştığı hafta tatillerinin işverence ödenmesi gerekir. Mahkemece yapılacak iş davacının yurda giriş çıkış kayıtları da gözetilerek yurtiçinde çalıştığı hafta tatili bulunup bulunmadığı yeniden bilirkişiye tespit ettirilmesi ile hafta tatili alacağı olup olmadığı belirlenip davacının iş akdini haklı nedenle feshedip etmediği değerlendirilerek davacının kıdem tazminatı vc hafta tatili alacağı hakkında bir karar vermektir.
Mahkemece prim ödendiğinden yurtiçinde çalışan tır şoförlerinin hafta tatili ücreti talep edemeyeceği ve davacının iş akdini haklı nedenle feshettiğini ispat edemediği, fesihten önce başka bir işyerinde işe girdiği gerekçesi ile davanın tümden reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/7720 E. 2013/14361 K. 12/09/2013

…Davacının davalı işverenin deposunda haftanın altı günü çalışıp Pazar günü hafta tatili kullandığı sabittir.
Davalı işveren tarafından işyerinde çalışan işçilerin ayda 1 Pazar günü sırayla Cihangirde bulunan peynir satış dükkanın da çalışması istenmiştir.
Taraf tanıklarının anlatımına göre davacı bunu kabul etmeyerek iş sözleşmesini sona erdirmiştir.
Davalı işveren tarafından davacının ayda 1 Pazar günü peynir satış dükkanın da çalışmasının istenmesi iş şartlarında esaslı değişikliktir. Davacı işçi tarafından bu yeni çalışma düzeni kabul etmeyerek iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir.
Mahkemece iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği kabul edilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalıdır.
9. HD. 2010/12238 E. 2012/18948 K. 30.05.2012

…Dava dilekçesi ile ıslah dilekçesinde talep edilen işçilik alacakları için yasal faiz talep edilmiştir.
Hüküm altına alman işçilik alacakları(fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil) geniş anlamda ücret niteliğinde olmakla İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.
Mahkemece kısmi davaya konu miktarlar bakımından yasal faize karar verilmesi hatalıdır.
Davacının “yasal faiz” talebi Yasanın sözü edilen hükmünün uygulanmasını gerektirmekte olup, hüküm altına alman işçilik alacakları için bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.
9. HD. 2009/22736 E. 2011/47945 K. 13.12.2011

…Davacı dava dilekçesinde bulunan tüm alacaklar için en yüksek mevduat faizi talebinde bulunmuştur. Mahkemece kıdem tazminatı dışındaki alacaklar için yasal faize hükmedilmiştir. Fazla çalışma, hafta tatili ve resmi tatil ücreti geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Bu nedenle fazla mesai, hafta tatili ve resmi tatil alacaklarına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedilmesi gerekirken bu alacaklara yasal faize hükmedilmesi hatalıdır.
22. HD. 2012/21855 E. 2013/4970 K. 11.03.2013

…Mahkemece hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı için en yüksek işletme kredisi faizine karar verilmiş, yine her iki istek bakımından aynı faiz türü hesabıyla işlemiş faize hükmedilmiştir. Hafta tatili ile ulusal bayram vc genel tatil ücreti İş Kanunu’ndaıı doğmaktadır. Toplu iş sözleşmesine dayanmayan her iki istek bakımından kanuni faiz yerine en yüksek işletme kredisi faizine hükmedilmesi de hatalıdır. Bu durumda hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti için kanuni faize karar verilmelidir. İşlemiş faiz hesabı bakımından da en yüksek işletme kredisi faizi değil, kanuni faiz dikkate alınmalıdır. Bu durumda gerekirse bilirkişiden ek hesap raporu alınarak işlemiş faiz hesabı yapılmak suretiyle faize dair hüküm kurulmalıdır.
22. HD. 2014/8246 E. 2014/17483 K. 17.06.2014

…Somut olayda; hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin dayanağı Toplu İş Sözleşmesi olmayıp, her iki alacak da İş Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. Sözü edilen isteklerin ödenme tarihi Toplu İş Sözleşmesinde düzenlendiği için talep doğrultusunda işlemiş faiz hesabı ile isteklerin kabulü yerinde ise de hesaplamanın en yüksek işletme kredisi faizi ile yapılması hatalıdır. Gerekirse bilirkişiden ek hesap raporu alınmalı ve her iki istek bakımından yasal faiz oranlarına göre işlemiş faiz hesabı yapılmalıdır.
7. HD. 2013/8299 E. 2014/5441 K. 06/03/2014

….Hafta tatili ücreti ile ulusal bayram vc genel tatil ücretlerinin dayanağı toplu iş sözleşmesi olmayıp, her iki alacak da İş Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. Sözü edilen isteklerin ödenme tarihi toplu iş sözleşmesinde düzenlendiği için talep doğrultusunda işlemiş faiz hesabı ile isteklerin kabulü yerinde ise de, hesaplamanın en yüksek işletme kredisi faizi ile yapılması hatalıdır. Gerekirse bilirkişiden ek hesap raporu alınmalı ve her iki istek bakımından yasal faiz oranlarına göre işlemiş faiz hesabı yapılmalıdır.
9. HD. 2011/52409 E. 2014/689 K. 21.01.2014

…Davalı vekili temyiz dilekçesi ekinde hafta tatili ve bayram çalışma ücretlerinin ödendiğine ilişkin liste ve para makbuzları ibraz etmiştir.
Ödeme defti yargılamanın her safhasında ileri sürülebilecek itirazlardandır.
Bu nedenle, davalı vekilince temyiz dilekçesi ekinde sunulan para makbuzları davacıya gösterilerek sonucuna göre gerekirse rapor alınarak karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
9.HD. 2009/25890 E. 2011/42378 K. 02.11.2011

…Dosyada davacılara ait bazı imzalı ücret bordrolarının bulunduğu ve bu bordrolarda Pazar ve fazla mesai adı altındaki sütunda bir takım ödemeler yapıldığı görülmektedir. Bilirkişi raporundan sonra davalı işverence davacıların izinli olduğu günler bildirildiği bu konuda da bir değerlendirme yapılmadığı görülmüştür.
Dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre fazla mesai ve hafta tatili ücretini imzası karşılığı ihtirazı kayıt ileri sürmeden alan işçinin artık anılan istekleri talep etmesi mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle her davacıya ait dava konusu döneme ilişkin ücret bordroları celbedilmeli, fazla mesai ve hafta tatilinin imzası karşılığı ödendiği aylar hesaba hiç dahil edilmeden dava konusu istekler hesaplanmalı bu hesap yapılırken izinli olduğu günler günlerde nazara alınmalıdır. Tüm bu hususların yeniden bilirkişi raporu alınmadan davacıların fazla mesai ve hafta tatili isteklerinin yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2006/21833 E. 2006/25166 K. 28.9.2006

…Somut olayda davacının ayda 2 hafta tatili günü çalıştığı kabul edilerek her bir çalışılan hafta tatili için 2 yevmiye üzerinden hesaplama yapılmıştır.
Genel tatil hesabı da bu şekildedir.
Davacının Kasım ve Aralık 2008 ayı ücretleri dışında aylık ücretlerinin ödenmediği iddiası olmadığı gibi mevcut bordrolar ve ücret hesap pusulalarında 30 gün üzerinden ücret ödendiği görülmüştür.
Her ay 30 gün üzerinden ücret ödemesi yapıldığına göre hafta tatili ve genel tatillerin çalışılmadan ödenmesi gereken 1 er yevmiyelerinin ödendiği sonucu çıkmaktadır.
Bu nedenle hafta tatili ve genel tatil günleri çalışmalarının sadece ödenmeyen hafta tatili için 1,5, genel tatil için 1 ’er yevmiyelerine göre hesap yapılması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulması hatalıdır.
9.HD. 2010/9731 E. 2012/16423 K. 09.05.2012

…Dosya içinde bulunan iki ayrı ibranamede davacının fazla çalışma ücretlerinin hafta tatili ile bayram tatili ücretlerinin ödendiği ve işverenin ibra edildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, cevap dilekçesi ile bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davalı işveren davacının bahsi geçen çalışmalarının olmadığını savunmuştur. Bu durumda işverenin savunması ile ibranamenin içeriği birbiriyle çeliştiğinden ibranameye anılan istekler yönünden değer verilmesi doğru olmaz.
Bilirkişi tarafından bu yönde hesaplamalar yapılmış davalı vekili cari hareket dökümü başlıklı bazı belgeler sunarak hesaba itiraz etmiştir. Davalının anılan itirazları değerlendirilmeli ve gerekirse ek rapor alınmak sureliyle isteklerle ilgili bir karar verilmelidir. Bu yönde eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olmuştur.
9.HD. 2006/2308 E. 2006/7086 K. 21.03.2006

…Davacı, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre fazla çalışına, hafta ve genel tatil alacağı yönünden davasını ıslah etmiştir.
Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur.
Hem mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 126/3, hem de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 147/1 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır. Gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle ıslaha karşı yapılan zamanaşımı itirazı değerlendirilerek davacının fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağı hakkında yeniden bir karar verilmelidir.
9. HD. 2012/3938 E. 2012/25669 K. 04.07.2012

…Somut olayda; davacının apartman görevlisi olarak hafta tatil günlerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yazılı yasal düzenleme ve ilke kararına göre hafta tatili kesintisiz kullandırılmak zorundadır. Ilafta tatilindeki 1 saatlik çalışma dahi hafta tatilinin kesintiye uğraması olup, 1 saatlik çalışmada dahi hafta tatili ücretine tam olarak hak kazanmıştır.
Bu nedenle hafta tatili ücretine tam hükmedilmesi gerekirken hafta tatili olduğu anlaşılan Pazar günleri için 1 saat hafta tatili ücreti hesaplanması ve bu hesaplamanın hükme esas alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/35202 E. 2012/42961 K. 17.12.2012

…Somut olayda; davacının apartman görevlisi olarak hafta tatili günlerinde çalıştığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Hafta tatili kesintisiz kullandırılmak zorundadır. Hafta tatilindeki 1 saatlik çalışma dahi hafta tatilinin kesintiye uğraması olup, 1 saatlik çalışmada dahi işçi hafta tatili ücretine tam olarak hak kazanır.
Mahkemece, yukarıdaki ilke ve yasal düzenlemeleri hatalı bir şekilde yorumlayarak davacının hafta tatillerindeki çalışma saatlerine göre hafta tatili ücreti hesaplaması yapan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2011/47981 E. 2013/34807 K. 24.12.2013

…Somut olayda, bilirkişi davacının ayda iki hafta tatilinde fazla çalışma yaptığını, iki vardiya halinde gerçekleşen çalışmanın 12 saat sürdüğünü ve 1,5 saat ara dinlenmesi indirildiğinde hafta tatili çalışmasının günlük 10,5 saat olduğunu, iki hafta tatilinde çalışıldığından ayda toplam 21 saat çalışması bulunduğunu, bu çalışmayı 4 haftaya böldüğünde haftalık 5 saatlik hafta tatili çalışması bulunduğunu kabul etmiştir.
Yukarıda yazılı yasal düzenleme ve ilke kararına göre hafta tatili kesintisiz 24 saat olarak kullandırılmak zorundadır. Hafta tatilinde işçinin 1 saatlik çalıştırılması hafta tatilini kesintiye uğratacağından, 1 saatlik çalışmada dahi hafta tatili ücretine tam olarak hükmedilmelidir.
Yapılacak iş; bilirkişiye yeniden hesaplama yaptırılarak 29.12.2012 günlü kararı davacının temyiz etmemesi nedeniyle davalı yararına oluşan usulü kazanılmış hak ilkesi de dikkate alınarak hüküm kurmaktan ibarettir.
Mahkemece çift vardiya çalışılan ayda iki hafta tatilinde günlük yedibuçuk saati aşan kısmın fazla çalışma sayılması ve hafta tatili ücretine tam gün üzerinden hükmedilmesi gerekirken üçlü vardiya usulü çalışılan günlerde davacının fazla çalışma yaptığının kabul edilmesi ayrıca hafta tatili günleri için ortalama alınarak 5 saat üzerinden hafta tatili ücreti hesaplayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması isabetsiz olup bozma nedenidir.
7. HD. 2013/1856 E. 2013/2022 K. 04.03.2013

…Somut olayda hükme dayanak kılınan bilirkişi raporunda davacının kabul edilen hafta tatili çalışmaları saat üzerinden hesaplanmış olup davacının hafta tatili ücret alacaklarının yukarıda belirtilen şekilde hesaplanması gerekirken yanlış tespit ve hesaplamalar içeren bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/11006 E. 2014/16082 K. 20.05.2014

…4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesi gereğince işçiye aynı Kanun’un 63. maddesinde belirlenen işgünlerinde çalışması olmak kaydıyla yedi günlük bir zaman dilimi içinde en az yirmidört saatlik dinlenme, hafta tatili verilmesi gerekir. Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda Cumartesi günleri de hafta tatili olarak değerlendirilmiş ise de haftalık çalışma süresi kanuni kırkbeş saati aşmadığından davacının Cumartesi günü çalışmasının fazla mesai kapsamında değerlendirilmesi doğru değildir.
Pazar günü işyerinde sadece sabahleyin gazete dağıttığı bunun dışında haftaiçi çalışma günlerinde yapmakla yükümlü olduğu diğer kapıcılık hizmetlerini görmediği tanık anlatımları ve dosya kapsamıyla sabit olduğuna göre davacının pazar günleri yaptığı gazete dağıtma işinin aldığı zaman belirlenerek sadece bu sürenin hafta tatili çalışmalarının tabi olduğu ücretlendirme döneminde fazla mesai olarak hesaplanması suretiyle alacağının tespiti gerekirken tam gün çalışmış gibi % 150 oranında tam gün fazla mesai olarak değerlendirilmesi yerinde görülmemiştir. Daha açık bir anlatımla davacı hafta tatili günü yaptığı iş itibariyle kısmi süreli olarak yani yarım saat, kırkbeş dakika çalışmış ise sadece bu süreye tekabül eden saat ücreti ve bu saat ücretinin % 50 zamlı hesaplanıp alacağı tespit edilmelidir.
Mahkemece davacının sadece gazete dağıttığı anlaşılan Pazar günü çalışmasını tam gün çalışmış gibi sayarak zamlı ücret ödemesi ve Cumartesi günlerini de hafta tatili günü olarak kabul etmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2012/20102 E. 2013/8201 K. 18.04.2013

…Somut olayda; hafta tatili hususunda hükme esas alınmayan bilirkişi raporunda davacının haftanın 7 günü günde 4 saat çalıştığı ve bu şekilde haftalık çalışma süresinin 28 saat olarak belirlendiği, bu nedenle davacının pazar çalışmasının fazla sürelerle çalışma kabul edilmesi gerektiği belirtilerek hafta tatilinin %25 zamlı hesaplandığı, mahkemece bilirkişi raporuna itibar etmeyerek davacının çalıştığı hafta tatilleri için 1 günlük yevmiye karşılığı hafta tatili ücreti hesaplanarak hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Hafta tatilinde çalışılmışsa, çalışılan hafta tatili ücretinin 4 saate karşılığı % 150 zamlı olarak hesaplanması gerekir.
Mahkemece bu esaslara göre değerlendirme yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.
22. HD. 2013/623 E. 2013/29253 K. 16.12.2013

…Davacı her ay 30 gün çalıştığı halde çalışmaların eksik bildirildiğini ileri sürerek ücret alacağı isteğinde bulunmuş, davacı ile aynı konumda olan işçilerin tanıklığı ile ilk raporda aralıksız çalışma hesabı yapılmıştır. Daha sonra düzenlenen raporlarda ise kısmen puantaj kayıtlarına değer verildiği bildirilse de, haftada beş gün olarak görünen çalışmalarda 6. günü tanık beyanlarına göre fiili çalışma olarak kabul edilmiş, 7. gün ise çalışma karşılığı olmayan hafta tatili olarak hesaplanmıştır.
Davacı işçinin fiili çalışma süresi puantaj kayıtları ile ücret bordrolarında gösterilmiştir. Davalı resmi kurum olup, çalışmaların kayda geçirilmesi zorunluluğu vardır. Bu nedenle puantaj kayıtları ile bordrolarda yazılı olanın dışında fiili çalışma kabulü doğru olmaz. Bu nedenle hafta 5 gün çalışılan dönemde 6. günü için dc fiili çalışma kabul edilerek yapılan hesaplama hatalıdır.
Bununla birlikte davacının haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamladığı anlaşılmakla hafta tatiline hak kazandığı, çalışma karşılığı olmaksızın hafta tatili ücreti ödenmesi gerektiği kabul edilmelidir. Hesaplama salt hafta tatili ile sınırlı olarak yapılmalı, usulü kazanılmış hak ilkesi ile ıslaha karşı zamanaşımı defi dikkate alınarak istek yönünden bir karar verilmelidir.
9.HD. 2011/46314 E. 2012/43643 K. 21.12.2012

…Davacının akort usulü ile çalışıp dokuduğu kumaşın metre hesabı ücretini aldığı görülmektedir.
Davacının çalışma şekli itibarıyla tatilden önceki 6 işgünü çalıştığından hafta tatili için 1 günlük çalışma karşılığı olmaksızın ücrete hak kazandığı kabul edilmelidir.
Hafta tatili ücretinin ödendiği dosyadan da anlaşılamamaktadır. Bu nedenle hafta tatili ücretinin hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2006/12345 E. 2006/33042 K. 14.12.2006

…Somut olayda, davacı işçinin fazla çalışma ücreti hesabındaki durum hafta tatili ücret hesabında da söz konusudur. Bu alacak yönünden de ücretin 1,5 kat olarak hesaplanması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
9.HD. 2009/39623 E. 2012/4210 K. 15.02.2012

…Somut olayda, ibraz edilen bordrolardan da anlaşılacağı üzere davacının aylık maktu ücret aldığı görülmüştür. Aylık maktu ücret içerisinde çalışılmayan hafta tatilleri ücreti olan 1 yevmiye de dahildir.
Buna rağmen bilirkişi hesaplama tablosu incelendiğinde yapılan hesaplamanın günlük yevmiyenin 2,5 katı olduğu ve bu hali ile davacının çalışmadan ücreti içinde bulunan 1 yevmiyenin dahi ayrıca hesaplanıp hafta tatili alacağının belirlendiği görülmüştür.
Dolayısıyla yapılan hesaplama hatalıdır.
Mahkemece, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak davacının çalışılmayan hafta tatili karşılığı 1 yevmiyesinin hesaplama dışında bırakılarak çalışma karşılığı alacağı olan 1,5 yevmiye üzerinden hafta tatili hesaplaması yaptırılarak sonuca gidilmesi gerekirken hatalı bilirkişi hesaplamasının hükme esas alınması da ayrı bir bozma nedenidir.
9.HD. 2010/12179 E. 2012/23922 K. 20.06.2012

Hafta tatili ücreti hesabında çalışılmadan ödenmesi gereken bir yevmiye, aylık ücret içerisinde ödenmişse çalışılan bir hafta tatili günü karşılığı 1,5 yevmiyenin hesaplanması gerekir. Bilirkişi raporu bu yönden de denetime açık olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
9.HD. 2010/18767 E. 2012/32108 K. 27.09.2012

…Davacı işçinin günlük hasılatın bir kısmını işverene vermek kalan miktarını ücret olarak almak suretiyle çalıştığı taraflar arasında tartışmasızdır. Hükme esas alman bilirkişi raporunda da kardan pay alma şeklinde olan bu ücret ödeme şekline göre fazla çalışma ücreti hesabı yapılırken zamsız kısmının ücretin içinde ödendiği kabul edilerek hesaplamaya gidilmiştir.
Aynı hesap yönteminin hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretleri hesabında da dikkate alınması gerekirken, zamlı ücrete göre hesaplamaya gidilmesi hatalı olmuştur. Hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerinin zamsız kısmının kardan pay alma şeklindeki ücret içinde ödendiği kabul edilmeli, sadece zamma yönelik hesaplamaya gidilmelidir.
9.HD. 2008/16029 E. 2009/1915 K. 10/02/2009

…Davacının hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı ispatlanamadığı gerekçesiyle alacak talebi reddedilmiştir.
Davacı tanıkları tarafından hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışıldığı açıkça beyan edilmiştir.
Aynı işveren hakkında açılan emsal nitelikteki davalarda hafta tatili ve genel tatillerde çalışma bulunduğu kabul edilmiştir. (Karşıyaka 2. İş Mahkemesi 2005/1567 E., 2007/671 K. sayılı ilam Dairemiz tarafından 2008/10133 E. 2009/27070 K. ve aynı mahkeme 2005/1568 E- 2007/672 K sayılı ilamı ise Dairemiz 2008/11708 E. 2009/31370 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.)
İş Kanununda hafta tatilinde çalışan işçinin ücretinin nasıl hesaplanacağının düzenlenmemiş ise dc, hafta tatilinde yapılan çalışmanın fazla çalışma sayılacağı ve buna göre ücretin yüzde elli zamlı ödenmesi gerektiği görüşü Dairemizce benimsenmiştir (Yargıtay 9.H.D. 23.5.1996 gün 1995/37960 E, 1996/11745 K.).
Buna göre hafta tatilinde çalışılmışsa, çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir yevmiye yanında çalışmanın karşılığı da bir buçuk yevmiye olarak ödenmelidir. Şu hale göre çalışılan hafta tatilinin ücreti 2.5 yevmiye olmalıdır.
Mahkemece anılan dosyalar da getirilerek talep edilen alacak kalemleri hakkında yeniden değerlendirme yapılması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2010/34464 E. 2010/31374 K. 02.11.2010

…Hafta tatil ücret alacağı yönünden ise; davacının hafta tatilinde yaptığı çalışmalar haftalık fazla çalışma süresine dahil edilerek fazla çalışma ücret alacağı belirlendiği halde, ayrıca hafta tatili ücret alacağına hükmedilmesi de ayrı bir bozma sebebidir.
9.HD. 2009/34489 E. 2012/737 K. 18.01.2012

…Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftanın yedi günü günlük oniki saat çalıştığı, günde bir saat ara dinlenme süresi düşümüyle haftalık otuziki saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti hesaplanmıştır.
Öncelikle, günlük oniki saat süren çalışma süresinden birbuçuk saat ara dinlenme süresi düşümü gerekirken, yazılı şekilde bir saat ara dinlenme süresinin düşülmesi hatalıdır.
Diğer taraftan, haftalık fazla çalışma saatinin tespitinde, hafta tatili günü için yedi buçuk saatlik çalışmanın da fazla çalışma saat hesabına dahil edilerek hesaplama yapılması hatalı olmuştur.
Anılan nedenlerle, davacının haftanın yedi günü günlük oniki saat çalıştığı, günlük çalışma süresinden birbuçuk saat ara dinlenme süresi düşümüyle haftalık yirmibir saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanmalı ve şimdiki gibi uygulanacak hakkaniyet indirimiyle hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde eksik incelemeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2013/5726 E. 2014/4040 K. 25.02.2014

…Somut olayda mahkemece davacının gündüz ve gece vardiyasında dönüşümlü olarak çalıştığı ilk dört haftalık çalışma döneminde 2 hafta 7 gün gündüz çalıştıkları, diğer 2 haftada ise gece 3 vc 4 gün çalışıp 4 haftalık sürede 7 gün çalışmadığı, ikinci dört haftalık dönemde ise sadece 1 hafta gündüz 7 gün çalışıp 2 hafta 3 gün 1 haftada 4 gün gece çalışması yaptıkları ve 11 gün çalışmadıkları, takip eden sonraki 4 haftalık süre de ise 1 hafta gündüz 7 gün çalışıp 2 hafta 4 gün, 1 hafta ise 3 gün gece çalışması yapıp 10 gün çalışmadıkları, 12 haftalık sürede 28 gün çalışmadığından hafta tatilinin olmadığına karar verilmiştir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere işçinin yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle davacının gece çalışması günlerde izinli olduğu günlerin 7 gün aralıksız gündüz çalışması yaptığı dönemlerdeki kullanmadığı haftalık tatiline sayılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2012/11532 L. 2013/1041 K. 28.01.2013

…Hafta tatili, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükme göre, “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz cn az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…” İşçi hafta tatilinde çalışmış ise çalıştığı sürenin ücreti ayrıca kendisine ödenir. Öte taraftan işçinin çalışması 4857 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamında fazla çalışma oluşturuyorsa çalıştığı sürenin ücreti kendisine yüzdeelli zamlı olarak ödenir. Bu itibarla hafta tatili ücret talebi ile fazla çalışma ücret talebinin birbirine karıştırılmaması gereklidir.
Somut olayda toplu iş sözleşmelerinin 66. maddesinde (bazı toplu iş sözleşmelerinde 67, 68 veya 69. maddelerde) hafta tatilinde çalıştırılan işçiye iki yevmiye ödeneceği kararlaştırılmış olup, bu yevmiyelerin ödendiği bilirkişice tespit edilmiştir. Çözülmesi gereken problem ise hafta tatilinde yapılan çalışmaların fazla çalışma oluşturup oluşturmadığı ve buna göre davacının ilave yarım yevmiyeye daha hak kazanıp kazanmadığıdır.
Yukarıda açıklandığı şekilde hafta tatilinde yapılan çalışma 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi anlamında fazla çalışına oluşturuyorsa, bir başka ifadeyle hafta tatilinde yapılan çalışmayla haftalık kırkbeş saatlik çalışma aşılıyorsa hafta tatilinde yapılan çalışma aynı zamanda fazla çalışma oluşturacağından davacı bu çalışması karşılığında toplamda ikibuçuk yevmiyeye hak kazanacaktır. Aksi taktirde davacının hak kazanacağı ücret toplamda (çalışma karşılığı olan ve olmayan) iki yevmiye ile sınırlı olacaktır. Dosya kapsamının bu esaslar dahilinde değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucuna göre davacının hafta tatili ücretleri talebi hakkında karar verilmesi gerekmektedir. Hüküm bu yönüyle hatalı görülmüştür.
22. HD. 2012/23369 E. 2013/22792 K. 30.10.2013

…Hafta tatili, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde Somut olayda; hafta tatili hususunda hükme esas alınmayan bilirkişi raporunda davacının haftanın 7 günü günde 4 saat çalıştığı ve bu şekilde haftalık çalışma süresinin 28 saat olarak belirlendiği, bu nedenle davacının pazar çalışmasının fazla sürelerle çalışma kabul edilmesi gerektiği belirtilerek hafta tatilinin %25 zamlı hesaplandığı, mahkemece bilirkişi raporuna itibar etmeyerek davacının çalıştığı hafta tatilleri için I günlük yevmiye karşılığı hafta tatili ücreti hesaplanarak hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Hafta tatilinde çalışılmışsa, çalışılan hafta tatili ücretinin 4 saate karşılığı % 150 zamlı olarak hesaplanması gerekir.
22. HD. 2013/623 F.. 2013/29253 K. 16.12.2013

…Somut olayda davacının otobüs bilet komisyonculuğu yapan işyerinde bilet bedelleri üzerinden yüzde usulü ücret aldığı anlaşılmakla fazla çalışma ile hafta tatili ücretlerinin zamsız kısmının ücret içinde ödendiği kabul edilmelidir. Hesaplamalar sadece zam kısmına göre yapılmalı ve taktiri indirim yapılmak suretiyle bir karar verilmelidir.
9. HD. 2012/17114 E. 2014/15510 K. 13.05.2014

…Somut olayda davacı işçi şoför olup günlük hasılatın sabit bir kısmını işverene vermiş ve hasılatın kalan kısmını çalışma karşılığını ücret olarak almıştır. Bu şekilde hasılatın bir bölümü üzerinden ücret ödenmesine dair sistem bir tür yüzde usulü çalışmadır. Bu itibarla davacı işçi çok çalıştığı günlerde daha çok kazanmak suretiyle fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ücretlerinin zamsız kısmını aylık ücret içinde almıştır. Hesaplama kalan zam kısmına göre yapılmalıdır. Başka bir anlatımla fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ücreti % 150 zamlı ücret yerine % 50 zam kısmına göre hesaplanmalıdır.
9. HD. 2011/52372 E. 2013/34758 K. 24.12.2013

…Fazla mesai, hafta tatili ile milli bayram ve genel tatil çalışma ücretleri ile yıllık izin ücretinden işçi payına isabet eden SGK prim kesintisi ile işsizlik sigorta primi kesintisi yapılmaması, yıllık izin ücretine yasal faiz yerine en yüksek banka mevduat faizi işletilmesi de doğru olmamıştır.
7. HD. 2014/5864 E. 2014/14913 K. 01/07/2014

…Davacı işçinin davalıya ait Libya işyerinde ücretini her ay yabancı para karşılığı Türk Lirası olarak almak suretiyle çalıştığı anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporunda fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretleri Amerikan Doları üzerinden hesaplanmış, daha sonra Türk Lirasına çevrilmiştir. Davacının ücretinin Amerikan Doları karşılığı Tüık Lirası olarak ödenmiş olması karşısında her ay döviz kuru üzerinden işçinin hak ettiği ücret Türk Lirası olarak bulunmalı ve buna göre hesaplama yapılmalıdır. Fazla çalışma, hafta tatili ile bayram vc genel tatil alacaklarının doğrudan yabancı para üzerinden hesabı hatalıdır.
9. HD. 2012/1801 L. 2013/16117 K. 28.05.2013

…4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasanın 63 üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmidört saat dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiş, işçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da 46 ncı maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır.
Yine işçinin çalışmadığı, raporlu olduğu, izinli olduğu gibi süreler fazla çalışma ve hafta tatili hesaplamaları sırasında hesaplama dışı bırakılması gerekmektedir.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla çalışma ve hafta tatili alacakları birlikte hesaplanmış ve bu hesaplama sırasında dosya içinde yer alan belgelerden davacının ücretsiz izinli ve doğum izninde olduğu anlaşılan günler dışlanmadan hesaplama yapıldığından fazla çalışma ve hafta tatili hesabının yukarıdaki ilkeler uyarınca denetime elverişli şekilde ayrı ayrı hesaplanması gerekirken bilirkişi tarafından ilkelere aykırı olarak yapılan ve denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre fazla çalışma ve hafta tatili alacağına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2010/46470 E. 2013/5853 K. 18.02.2013