Haczedilmezlik

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18993

Karar: 2010 / 143

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Somut olayda, şikayete konu mahcuz makinelerin, fabrikanın eklentisi niteliğinde olduğu bilirkişi tarafından tespit edildiği halde, yukarıdaki kurallar ışığında fabrikanın eklentisi niteliğindeki taşınırlar yönünden şikayetin kabulü gerekirken istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 83) (4721 S. K. m. 862)

Mahcuz Makinelerin Fabrikanın Eklentisi Niteliğinde Olduğunun Bilirkişi Tarafından Tespit Edildiği

Dava ve Karar: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK’nun 83/c maddesinde <Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti, taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez. Türk Medeni Kanunu’nun 862. maddesi hükmü saklıdır.> düzenlemesi yer almaktadır. Kural olarak taşınmaz telef, tahrip veya tağyir edilmeden ondan ayrılması mümkün olan eklenti, ana taşınmazdan ayrı haczedilip satılabilir. Ana taşınmazın ipotekli olması hali için düzenlenmiş yukarıdaki yasa maddesine göre, ipotekli taşınmazın ipotek akit tablosunda sayılı ve eklenti niteliğini taşıyan menkuller, taşınmazdan ayrı haczedilemeyeceği gibi, ikinci fıkrada Türk Medeni Kanunu’nun 862. maddesi hükmü saklı tutulmuş olup, bu maddeye göre rehin, taşınmazı, bütünleyici parçaları ve eklentileri ile birlikte yükümlü kıldığından, akit tablosunda yazılı olmasa bile ipotekli taşınmazın eklentisi niteliğindeki mahcuzlar da taşınmazdan ayrı haczedilip satılamaz. Taşınmazın ipotekli olduğu her iki durumda da (ipotek akit tablosunda yazılı olsa da olmasa da) mahkemece mahcuzların Medeni Kanun hükümlerine göre eklenti niteliğinde olup olmadığı bilirkişi aracılığı ile belirlenmeli, taşınmaz ipotekli, mahcuz menkullerde bu taşınmazın eklentisi niteliğinde ise haczedilmezlik şikayeti kabul edilmelidir.

Fabrikanın Eklentisi Niteliğindeki Taşınırlar Yönünden Şikayetin Kabulü Gereği

Somut olayda, şikayete konu mahcuz makinelerin, fabrikanın eklentisi niteliğinde olduğu bilirkişi tarafından tespit edildiği halde, yukarıdaki kurallar ışığında fabrikanın eklentisi niteliğindeki taşınırlar yönünden şikayetin kabulü gerekirken yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Hükmün Bozulduğu

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat