Hacze İtiraz Haczedilemezlik İtirazı Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE
 ŞİKAYETÇİ (BORÇLU)           :
 
VEKİLİ                                   :
 
KARŞI TARAF (ALACAKLI)   :
 
VEKİLİ                                   :
 

  1. KONUSU :Haczin kaldırılması talebidir.

 
 
OLAYLAR                        :
1-Davalı müvekkilimden olan alacağının tahsili için  ……..tarihinde …………..İcra dairesinde …….. esas sayılı dosya ile takibe başlamıştır.
2-………emri  müvekkilime …….. tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir. Borcun müvekkilim tarafından ödenmemesi üzerine müvekkilin ……………. haciz edilmiştir. Müvekkilde bu durumu  ………..öğrenmiştir.
3-( neden hacze itiraz edildiği (İİK:82)
4-Açıklanan nedenlerle müvekkilimin ……….. üzerindeki haczin kaldırılması için Merciinize başvurma zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :İcra Dosyası,Keşif ve bilirkişi incelemesi,…….. ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; …………üzerine konan haczin …………..olması sebebiyle kaldırılmasına,Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu.
Onanmış vekaletname sureti.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat