HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ

TİCARET MAHKEMESİNİN TEDBİR KARARINDA İHTİYATİ HACİZ VE TEDBİR UYGULAMALARININ DA DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞ OLDUĞU – İHTİYATİ HACİZ KAPSAMINDA KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 25947
Karar: 2017 / 3304
Karar Tarihi: 06.03.2017

ÖZET: Ticaret mahkemesinin tedbir kararında ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının da durdurulmasına karar verilmiş olup, ihtiyati haciz kararı ve bu karar kapsamında hacizlerin uygulanması tedbir kararından sonraki tarihli olduğundan mahkemece ihtiyati haciz kapsamında konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 366)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından 15.03.2016 tarihinde bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı ve ihtiyati haciz kararının infazının istendiği, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, iflasın ertelenmesi davası kapsamında tedbirler verildiğini ileri sürerek hacizlerin kaldırılmasını istediği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

… 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2016/161 Esas sayılı dosyası ile görülen iflas ertelemesi davasında mahkemece 01/03/2016 tarihli tedbir kararı ile “borçlu şirket hakkında yapılmış ve yapılacak icra takipleriyle ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının durdurulmasına” karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 01.03.2016 tarihli tedbir kararında, tedbirin ihtiyati hacizleri kapsayacağı açıkça belirtildiğinden söz konusu tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engeller mahiyette olup; anılan tedbir kararı uyarınca, borçlu şirket hakkında tedbir devam ettiği sürece ihtiyati haciz işlemi uygulanması mümkün değildir.

Somut olayda, … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2016/125 D.İş sayılı 11/03/2016 tarihli ihtiyati haciz kararının uygulanması talebi üzerine icra müdürlüğünce yukarıda özetlenen tedbir kararından sonra borçlu şirketin mal varlığına haciz konulduğu, 15/03/2016 tarihinde ise örnek 10 ödeme emri düzenlenerek icra takibine geçildiği, borçlunun ibraz ettiği tedbir kararı doğrultusunda takibin durdurulmasına, ancak icra müdürlüğünce hacizlerin kaldırılması talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.

Şu durumda, ticaret mahkemesinin 01/03/2016 tarihli tedbir kararında ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının da durdurulmasına karar verilmiş olup, ihtiyati haciz kararı ve bu karar kapsamında hacizlerin uygulanması tedbir kararından sonraki tarihli olduğundan mahkemece ihtiyati haciz kapsamında konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...