Haciz tutanağı nasıl düzenlenir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Haciz tutanağı nasıl düzenlenir?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 102- Menkul bir malı haciz için mahallinde bîr tutanak tutulur, zabıt varakasında alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir.

Haczi talep edilen mal gayrimenkul ise icra dairesi 91.madde mucibince haczi ait olduğu daireye tebliğ eder ve mahallinde tutulacak tutanakta gayrimenkulun nevi ve mahiyeti ve hududu ve lüzumlu vasıfları dercolunur.

Evvelce ihtiyaten haczedilen şeylere icra haczi vazedildiği surette zabıt varakasına ihtiyati haciz sahibinin dahi iştirak hakkı işaret olunur.

Haczi kabil mallar kâfi gelmezse veya hiç bulunmazsa bu hal tutanağa kaydolunur.

Davet:

MADDE 104- Yani alacaklıların iştirak ve bu yüzden ilâve suretiyle yapılan yeni hacizler tutanağın altına işaret olunur.

Hacze iştirak eden her yeni alacaklı isterse tutanağın tam bir suretini alabilir.

Evvelce haciz vazedenlere borçlular dahi yeni iştirak ve ilaveler kendilerine bildirmek üzere 103.madde mucibince davet olunurlar.

Haciz tutanağı Açıklama

Taşınır bir mal veya eşyanın haczi için yerinde yani taşınır mal veya eşyanın bulunduğu yerde bir tutanak tutulur.

Tutanakda;

  1. Alacaklının,
  2. Borçlunun adı ve soyadları,
  3. Alacağın miktarı,
  4. Haczin hangi gün ve saatte yapıldığı,
  5. Haczedilen mallar ve takdir edilen değerleri,
  6. Üçüncü şahısların iddiaları (istihkak iddiaları).

gösterilecek ve haczi yapan müdür veya memur tarafından imzalanacaktır.

Haczi istenilen mal taşınmaz ise İcra Müdürlüğü, haczi ait olduğu kuruma tebliğ eder ve yerinde tutulacak tutanakta taşınmazın ciro, niteliği ve hududu ve vasıfları yazılacaktır.

Önceden ihtiyatın haczolunan şeylere icra haczi konulduğu takdirde tutanağa ihtiyati haciz sahibinin katılım hakkı yazılır. Haczi mümkün mallar kâfi gelmediği takdirde veya hiç mal bulunmazsa bu durumda tutanağa yazılacaktır.

Haciz tutanağı tutulurken alacaklı, borçlu veya adlarına tebligat yapılacak kimse bulunmadığı takdirde, bulunmayan alacaklı veya borçlu 3 gün içinde tutanağı inceleyip diyeceğini bildirmesi için icra dairesine çağrılacaktır.

Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına tebellüğü yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği hazır bulunana verilecek, borçluya yahut alacaklıya ayrıçla haber verilmeyecektir.

Yeni alacaklıların katılım ve bu yüzden yapılan yeni hacizler de tutanağın altına yazılacaktır.

Hacze katılan her yeni alacaklı istediği takdirde, tutanağın bir sureti kendisine verilecektir.

Önceden haciz koyanlarla, borçlular da yeni katılanlar ve ilaveler kendilerine bildirilmek üzere İİY’smın 103’ncü maddesine göre çağrılacaklardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat