Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ne Zaman Başlar

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ne Zaman Başlar

T.C
YARGITAY
15.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2013/23219
KARAR NO: 2016/1040
KARAR TARİHİ:27.01.2016

>GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI

Güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığa finansal kiralama sözleşmesinin feshedildiğine ve suça konu araçların teslimine ilişkin ihtarnamenin sanığa 24/09/2008 tarihinde tebliğe çıkarıldığı ve tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu günden itibaren araçların teslimi için 60 günlük süre tanındığından, 60 günlük sürenin sonu olan 24/11/2009 tarihinin suç tarihi olduğu gözetilmeden gerekçeli karar başlığında suç tarihinin 17/09/2008 tarihi olarak yazılmasının mahallinde düzeltilmesi ve hapis cezasının kanuni sonucu olarak sanık hakkında, TCK’nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarına hükmedilmemesinin infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.

Sanığın eyleminin TCK’nun 155/2. maddesindeki hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçunu ihlal ettiği, ancak mahkemece sanık hakkında TCK’nun 155/1. maddesindeki güveni kötüye kullanma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, aleyhe temyiz olmaması nedeni ile bozma sebebi yapılmamıştır.

Tüm dosya kapsamına göre, sanığın Finans Finansal Kiralama A.Ş.’den çift kafa kesim makinesi kiraladığı, kira bedellerini ödememesi üzerine adına …3. Noterliğinden 17/09/2008 tarihinde ihtarname çekildiği, ihtarnameye rağmen sanığın süresi içerisinde sözleşme hükümlerini yerine getirmediği gibi kiraladığı iş makinesini de iade etmediği gerekçesine dayanan kabulde aşağıdaki neden dışında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde ayrıca yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınması gereken tam gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini suretiyle çelişkiye düşülmesi,

Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasında yer alan ”200 gün”, ve ” 4.000 TL” terimlerinin çıkartılarak yerine, sırasıyla “5 gün”, “100 TL” ibareleri eklenmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat