Görüşme ve Uzlaşma Sağlama Bilgilendirme Tutanağı

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Görüşme ve Uzlaşma Sağlama Bilgilendirme Tutanağı

GÖRÜŞME TUTANAĞI
ve
UZLAŞMA SAĞLAMA BİLGİLENDİRME TUTANAĞI
Avukatlık Kanunu’nun 53. maddesi hükmüne göre düzenlenmiştir.
(Avukatlık Kanunu’nun 35/A. maddesi uzlaşma sağlama bilgilendirmesini de içermektedir.)
HUKUKİ YARDIM
İSTEYEN :
ADRESİ :
HUKUKİ YARDIMIN
KONUSU :
TARİH :
UYUŞMAZLIK KONUSU
OLAY :
Yukarıda uyuşmazlık konusu belirtilen hususta yargıya başvurmadan önce/ başvurulmuş ise duruşma başlamadan önce yargılamadan daha kısa sürede ve en az masrafla çözmek için başvurulacak uzlaşma sağlama yöntemi hakkında; uzlaşmaya başvurmak, süreci devam ettirmek ve sonuçlandırmak konusunda tamamen serbest olduğum, uzlaşmaya davet ederken, davete icap ederken ve süreç boyunca karşı tarafla eşit haklara sahip olduğum, uzlaşma sürecinde avukatımın karşı taraf avukatı ile iletişim kurması ve görüşmelerde bulunmasının zorunluluk olduğu, uzlaşma sağlama görüşmelerinin
– Toplantı tutanağını tutmak üzere getirdiği personel
– Tarafların uygun bulması halinde, uzlaşma konusuyla ilgili olarak teknik personel (serbest muhasebeci mali müşavir, mühendis ve benzeri) veya danışmanlar
– Uzlaşma sağlama faaliyetindeki müzakere aşamasını kolaylaştırmak amacıyla Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki danışman niteliğinde tarafların istemi halinde hazır bulundurulan Baro Levhasına kayıtlı kolaylaştırıcı avukat dışındaki kimselere kapalı olduğu, bu sürece katılan herkesin sır saklama yükümlülüğü bulunduğunu, aksi halde her türlü sorumluluklarının doğacağı, görüşmeler sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarların, tutulan tutanakların uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmadığı, bu beyan, ikrar ve tutanakların uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve/veya daha sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamayacağı ve ilgili merciilere sunulamayacağı, görüşmeler sırasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususların taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamayacağı, sayılan yükümlülüklere aykırı hareket eden avukat hakkında; 1136 sayılı Kanun ve meslek kuralları gereğince yaptırım uygulanacağı, uzlaşma sağlama öncesinde, yapacağı masrafları karşılamak üzere vekilime aşağıda belirlenen avukatlık ücreti dışında avans ödemesi yapmam gerektiği, uzlaşma sağlama sürecinde düzenlenen ve ibraz edilen tüm belgeler ile süreç sonunda tutulan uzlaşma tutanağının taraflar ve avukatlarınca tutanağın imza tarihinden itibaren taraf avukatlarınca en az üç yıl süreyle saklanacağı, uzlaşma sağlanırsa taraflarca uyuşmazlık konusu hakkında tutulan, üzerinde tarafların mutabık kaldığı, içeriği Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre hazırlanacak tutanağın -uzlaşma tutanağının- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38. maddesi uyarınca icra edilebilen ilam hükmündeki belge olduğu ve bu belge ile uyuşmazlık konusunun çözüme bağlandığı, bu tutanak imzalandıktan sonra bu uyuşmazlık ile ilgili olarak yargıya başvurulamayacağı, uzlaşma sağlanamazsa tutulacak son oturum tutanağında bu hususun belirtileceği ve uzlaşmanın sağlanamadığının kesinleşeceği ve bu tutanak sonrası tarafımca verilen yargı yoluna başvurma/ yargılamaya devam etme talimatı uyarınca uyuşmazlığın yargıya intikal ettirileceği konularında vekilim Av. ………….tarafından gerekli bilgilendirmenin yapıldığını beyan eder; uzlaşma sağlama sürecini başlatması için kendisine aydınlatılmış onam verdiğimi kabul eder, yukarıda uyuşmazlık konusuna ilişkin anlattığım olayların doğru olduğunu ve deliller ile ispat edeceğimi beyan ederim.
DELİLLER :
Yukarıda bahsedilen olayı destekleyecek ve gerekir ise mahkeme safhalarında kullanılacak her türlü kanıt (belge, bilgi, tanık isim ve adresleri, tapu kayıtları, mektuplar, kontratlar, fotoğraflar, ses ve görüntü kaydı içeren her türlü gereç) hukuki yardım için başvuran tarafından avukata yazılı belge karşılığında teslim edilecektir. Avukat, olaylara ve anlatılanlara ait kanıtların teslim edilmemesi halinde hukuki yardım konusunda her hangi bir sorumluluk altına girmez.
VEKALET ÜCRETİ :
a)Uyuşmazlık konusu Avukatlık Kanunu’nun 35/A. maddesi gereğince uzlaşma sağlama görüşmeleri ile çözülürse;………………
b) Uyuşmazlık konusu diğer alternatif çözüm yollarından herhangi birisi ile çözülürse;……………………………..
c) Uyuşmazlık konusu dava yolu ile çözülürse;……………………………………………………….
SONUÇ :
AVUKAT HUKUKİ YARDIM İSTEYEN

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat