Gizli Tanık Nasıl Dinlenir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Gizli Tanık Nasıl Dinlenir?

YARGITAY 10. Ceza Dairesi

Esas No: 2007/25667
Karar No: 2008/4879
Tarihi: 27.03.2008

Gizli Tanığın Beyanının Alınması…

Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek suçundan sanıklar Ürfi, Talip, Enver, Hüseyin, Seracettin, Mehmet, M.AH, F.Seyfi, Sedretün, Orhan, Faruk, Hasan ve Muzaffer ile teşekkül halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık Necdet hakkında (İstanbul Onuncu Ağır Ceza Mahkemesi)’nce yapılan yargılama sonunda, 19.04.2007 tarihinde 2004/43 esas ve 2007/103 karar sayı ile sanık Faruk hakkındaki davanın tefrikine ve mahkemenin görevsizliğine; sanık Muzafferin beraatine; sanıklar Orhan ve Hasan’ın uyuşturucu madde ticareti yapmak için kurulmuş örgüte yardım etmek, sanık Necdet’in örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak, diğer sanıkların ise örgütlü olarak uyuşturucu madde imal etmek suçundan mahkumiyetlerine karar verildiği; sanıklar Orhan ve Hasan dışında re’sen de temyize tabi olan mahkumiyet hükümlerinin sanıklar Ürfi, Talip, Enver, Hüseyin, Mehmet, M.Ali, F.Seyfi, Sedretün, Orhan, Hasan ve Necdet müdafileri tarafından; sanık M.Ali hakkındaki mahkumiyet, sanık Muzaffer hakkındaki beraat ve sanık Faruk hakkındaki davanın tefrikine ve görevsizliğe ilişkin kararların ise Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edildiği; sanıklar Ürfi, Talip, Enver, Hüseyin, Mehmet, M.AH, F.Seyfi ve Orhan müdafileri tarafından temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasının talep edildiği; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sanık Faruk hakkındaki temyiz isteminin reddi, sanıklar Muzaffer, Hüseyin, Mehmet, M.AH, F.Seyfi, Sedretön, Orhan, Necdet ve Seracettin hakkındaki hükümlerin onanması, sanıklar Ürfi, Talip, Enver ve Hasan hakkındaki hükümlerin bozulması isteğiyle dava dosyasının 06.12.2007 tarihli tebliğname ve 07.02.2008 tarihli ek tebliğname ekinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya, sanıklar Ürfi, Talip, Enver, Hüseyin, Mehmet, M.Ali ve Orhan hakkında talepleri üzerine, sanık Seracettin hakkında ise re’sen duruşmalı olarak; davetiye tebliğine rağmen müdafii gelmediğinden sanık F.Seyfi ile diğer sanıklar hakkında duruşmasız olarak incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
A- Sanık Faruk hakkındaki görevsizlik kararına yönelik inceleme:
Sanık hakkında verilen davanın tefrikine ve mahkemenin görevsizliğine ilişkin kararın, temyize değil itiraza tabi olması nedeniyle, Cumhuriyet Savcılarının itirazının merciince incelenmesine,
B- Sanıklar, Hüseyin, Seracettin, Mehmet, M.AH, F.Seyfi, Sedrettin, Necdet, Orhan ve Hasan hakkındaki hükümlerin incelenmesi:
Sanık Hasan hakkındaki davaya konu olan fiil ile İstanbul Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2004/196 esas ve 2005/22 karar sayılı davasına konu olan fiilin farklı olduğu anlaşıldığından, tebliğnamedeki bu sanığa ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı; delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eylemlere uyan suç tipleri ile cezanın doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları ile sanıklar Hüseyin, Mehmet, M.AIi, Orhan ve Seracettin müdafilerinin duruşmadaki sözlü savunmalarının reddiyle, bir kısım sanıklar hakkında re’sen de temyize tabi olan hükümlerin kısmen istem gibi ONANMASINA, hükmolunan cezalarının süresi ile tutuklama tarihlerine göre tutuklu sanıkların tahliyesine ilişkin isteklerin reddine,
C- Sanık Muzaffer hakkındaki beraat hükmünün incelenmesi:
Yargılama sürecinin yasaya uygun olarak yapıldığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, mahkemenin kararında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün istem gibi ONANMASINA,
D- Sanıklar Ürfi, Talip ve Enver hakkındaki hükümlerin incelenmesi:
1- Kovuşturma aşamasında yöntemine uygun biçimde dinlenmediği halde, kolluk tarafından soruşturma aşamasında “gizli tanık” olarak dinlenen muhbirlerin beyanlarının hükme esas alınamayacağı dikkate alınarak, mevcut diğer delillere göre sanık Urfi’nin hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
2- 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9/3. maddesi uyarınca; 5237 sayılı TCK ile 765 sayılı TCK’nın ilgili bütün hükümlerinin olaya uygulanması, ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması, lehe sonuç doğuran kanunun belirlenerek bütün halinde uygulanması gerekirken, yazılı biçimde her iki kanunun karma olarak uygulanması,
Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunmaları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), suçun niteliği ile tutuklama tarihlerine göre tutuklu sanıkların tahliyesine ilişkin isteklerin reddine, 27.03.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat