Genel Vekaletname Örneği

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Genel Vekaletname Örneği


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
… NOTERLİĞİ
     Yevmiye No :
                Tarih :…/…/….
GENEL VEKALETNAME
 
VEKALET VEREN :
 
T.C. KİMLİK NO    :
 
ADRES                     :
 
VEKİL OLAN         : … … Barosu avukatlarından, …. Sicil Numaralı Avukat …. ….
 
ADRES                     :
 
……………….. leh ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan bilumum dava ve takiplerden dolayı […] Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı, müdahil ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya, dava açmaya iştirak talebinde bulunmaya, iştirake, her nevi dilekçe ve layihaları kendi imzası ile ilgili mercilere vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri red etmeye, kabule, protesto, ihbarname ve ihtarname keşide etmeye, keşide edilenleri kabule ve bunlara cevap vermeye, tahkim veya hakem sözleşmesi yapmaya, yemin teklif etmeye, teklif edilen yemini kabule, iadeye veya redde, keşif talebinde bulunmaya, keşif taleplerini redde ve kabule, ihtiyati ve icrai tedbir ve yaptırmaya, icra edilmiş olan hacizleri kaldırmaya, vekil edeninin iflasını istemeye, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya veya bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer devlet dairelerinin tümünde işleri takibe ve intaca ve gerekli işlemleri yaptırmaya, mürafaaya, temyiz-i davaya, kararın düzeltilmesini istemeye, duruşmadan vareste tutulma isteminde bulunmaya, gıyabımda cereyan edecek duruşmalara katılmaya, yargılamanın iadesini istemeye, hakimin reddini istemeye, hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açmaya, davanın tamamını ıslah isteminde bulunmaya,  açılmış ve açılacak davaları kabule, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya […vekil edeni tarafından açıkça belirtilen kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açmaya ve takip etmeye…] bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere bu vekaletnameyi icra etmek üzere, (…. adresinde mukim …  ve aynı zamanda aynı adreste bulunan …birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere vekil tayin ettim) vekil tayin eyledim(k.) …/…/….
 
 
VEKALET VEREN
Ad-Soyad
İmza  
 
 
… NOTERİ
Tasdik ve imza
ASLININ AYNIDIR

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat