Genel tatil ücreti alacağına ilişkin Yargıtay kararları

Genel tatil ücreti alacağına ilişkin Yargıtay kararları

…Mahkemece davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti talepleri kabul edilerek hüküm altına alınmış ise de, bu talepleri ispat yükü davacı işçiye ait olup, davaeının dinlettiği tanıkların söz konusu çalışmaların yapıldığına ilişkin beyanları olmamıştır.
Dosyada bu çalışmaların olduğunu gösterir bilgi ve belge de bulunmamaktadır.
Bu durumda sabit olmayan bu taleplerin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm altına alınmış olması hatalı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2006/6973 E. 2006/27581 K. 18.10.2006

…Somut olayda, tanık beyanlarından ve davalı tarafından teklif edilen yeminin davacı tarafından eda edilmesi karşısında davalı işveren vekilinin tevili i beyanları da dikkate alındığında iş sözleşmesinin, işveren tarafından haksız sonlandırıldığı anlaşılmaktadır.
Ancak tanıklar dini bayramların bir günü hariç diğer günlerde çalışıldığını söylediklerinden genel tatil hesabının buna göre yapılması gerekirken tüm bayram günlerinde çalışıldığı varsayılarak hesap yapılması hatalıdır. Ayrıea saptanan bu durum karşısında yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, tanık beyanlarına göre kanıtlanan genel tatil ücretlerinden hakkaniyet indirimi yapılmaması isabetsizdir.
Davacı tanıkları “hafta sonları da çalışırdık” şeklinde soyut beyanda bulunmuşlardır. Davacı somut bir şekilde hafta tatilinde çalışmayı kanıtlayamadığından hafta tatili ücreti talebinin reddi gerekir.
9. HD. 2009/19463 E. 2011/33868 K. 29.09.2011

…Somut olayda, mahkemece, davacı şahidi beyanına itibarla ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı hüküm altına alınmıştır.
Dinlenen davacı şahitlerinden Y.D. ve davalı şahidince, davacının ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmadığı beyan edilmiştir. Davacı şahidi F.İ. beyanında, davacının dini bayramlarda bir gün, diğer tatil günlerinin ise tamamında çalıştığını ifade etmiş ise de, şahidin beyanlarının diğer şahit beyanlarıyla çelişmesi, dosyaya beyanın doğruluğunu denetlemeye elverişli başkaca delil sunulmaması nazara alındığında, anılan şahidin beyanına tek başına itibar edilemez.
Dosya kapsamına göre, davacının ulusal bayram ve genel tatil günlerinde
çalıştığını ispatlayamadığından, ulusal bayram ve genel latil ücreti alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
22. HD. 2014/13466 E. 2014/16792 K. 10.06.2014

…Ayrıca davacı taraf tüm ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma yapıldığını ancak karşılığının ödenmediğini belirtmiş ve mahkemece talep gibi karar verilmiştir. Dosya kapsamında dinlenen davacı tanıklarının üçü de tüm resmi tatillerde çalışma yapıldığını ancak karşılığının ödenmediğini belirtmişler, davalı tanıkları ise dini bayramlarda çalışma olmadığını, resmi bayramlarda çalışıldığını belirtmişlerdir. Davacı tanıklarının üçünün de işverene karşı davalarının olması nedeniyle beyanlarına itibar edilemez. Bu nedenle davacının ulusal bayram genel tatil günlerinden dini bayramlarda çalışma yapmadığının kabul edilmesi gerekirken bu günler de çalışma yaptığının kabulü de hatalıdır.
7. HD. 2013/1289 E. 2013/2863 K. 14.03.2013

…Davacı tanık olarak dinlendiği Kayseri 1. İş Mahkemesi’nin 2008/438 Esas sayılı dosyasının 25.11.2008 tarihli oturumundaki “… resmi ve dini bayramlarda da çalışmıyorduk” şeklindeki beyanı mahkeme önünde ikrar olup, davacıyı bağlayacağından resmi tatil alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
9.HD. 2009/37855 E. 2011/49667 K. 26.12.2011

…Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş müfettişliği inceleme raporunda, daha önce 10.4.1995 tarihinde yapılan genel teftişte davacının, “ her yıl, bir ay kadar ücretli izin yapıyoruz, Genel tatillerde ve bayram günlerinde çalışmıyoruz” şeklinde beyanda bulunduğu dikkate alınmadan, tüm çalışma süresine göre yıllık izin ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2006/12894 E. 2006/31434 K. 29.11.2006

…Davacının fazla çalışma yaptığı ve bayram ve genel tatillerinde çalıştığı hususları, işyerinden Mart 2001 tarihinde ayrıldığı sabit olan davacı tanığının anlatımları doğrultusunda hesaplanmıştır.
Oysa davalıya ait işyerinde ayrılan ve kendi beyanı ile başka bir işyerinde çalışmaya başlayan tanığın bu tarihten sonraki dönem için işyerinde çalışma şeklini bilmesi olanaksızdır. Bu nedenle fazla çalışma ücreti ile bayram ve genel tatil ücretlerinin davacı tanığının işyerinde ayrıldığını açıkladığı tarihe karar olan süre için hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir.
9.HD. 2006/1706 E. 2006/7084 K. 21.3.2006

…Somut olayda davacı, davalı belediye emrinde kamyon şoförü olarak görev yapmıştır. Kamuya ait araçların kimin tarafından, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı yasal olarak belirlenmiştir. Kamuda çalışan hiçbir şoförün yazılı talimat almadan kamu aracını garajdan çıkarması ve aracın riskini üstlenmesi düşünülemez. Bu nedenle kamyon şoförü olarak görev yapan davacının, aracı kullandığı saatler kayıt altında olmak durumundadır. Davacı fazla çalışma saatlerini araç görev emirleri, garaj giriş-çıkış kayıtları vb. belgelerle ispatlamak zorundadır.
Bu nedenlerle davacıya ait görev emirleri, garaj çıkış belgeleri vs. yazılı deliller araştırılarak davacının fazla çalışma saatleri, hafta tatili ve genel tatil çalışmaları belirlenerek sonuca gidilmesi gerekirken, mahkemece soyut tanık beyanlarına dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/26224 E. 2012/34375 K. 15.10.2012

…Somut olayda, davacının temizlik işçisi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.
Davalı bir kamu kuruluşu olan belediyedir. İşverenin bu niteliği gereği işyerindeki gerek normal çalışma saatleri, gerekse de fazla çalışma saatlerinin işyerinde kayıt altına alınması gerekir. Bu nedenle fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ve gece çalışmasının sadece soyut tanık ifadeleri ile hüküm altına alınması doğru değildir.
Mahkemece gerekirse işyerinde kayıtlar üzerinde yapılacak incelemeler ile davacının yaptığı işin kapsamı, niteliği, fazla çalışma gerektirir yanı bulunup bulunmadığı, var ise işyerinde yer alan kayıtlar tetkik edilerek çalışma saatlerinin ve buna bağlı olarak fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ve gece çalışması yapılıp yapılmadığı hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekirken eksik incelemeyle karar verilmesi hatalıdır.
9. HD. 2010/63 E. 2012/12463 K. 12.04.2012

…Davacı vekili davacının hafta tatilleri ile milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia ederek alacak talebinde bulunmuş, tanık anlatımlarına göre davacının hafta tatilleri ile milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya göre alacaklar hüküm altına alınmış ise de, davalı vekili aşamalarda davalı iş yerinin hastane olduğunu, SGK’nun tatil günlerinde provizyon vermediğini, öncesinde sadece acil bölümüne, 2009 yılında bazı branşlara, 2011 yılı Mayıs ayından itibaren ise tüm branşlara provizyon verildiğini, bu durumun sorularak davacının tatil mesaisinin bu husus dikkate alınarak hesap edilmesini talep etmiştir. Mahkemece bu talep üzerinde durulmamış, provizyon durumu sorulmamıştır.
Bilindiği üzere Genel Sağlık Sigortası (GSS) Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlan olan Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeşilkart’ı tek bir çatı altında, GSS çatısı altında toplamayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim ayağıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha bir çok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmektedir. GSS Medula web servisleri aracılığıyla hak sahipliği ve sözleşme doğrulama yani provizyon alma hizmeti alınmakta ve böylcce hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilmektedir. Provizyon alma işleminin mümkün olmadığı hallerde acil hariç hastanede çalışma yürütülmesi bu hali ile mümkün değildir. Bu nedenle davalı vekilinin bu talebi üzerine durularak istek dönemini kapsar şekilde MEDULA sistemi üzerinden hafta tatilleri ile milli bayram ve genel tatil günlerinde provizyon almanın mümkün olup olmadığı, hangi branşlara hangi tarihten itibaren provizyon alma hizmeti verildiği sorulmalı, yazı cevabı geldikten sonra davacının yaptığı iş, tanık anlatımları ve toplanmış tüm deliller birlikte değerlendirilerek davacının hafta tatili ile milli bayram ve genel tatil çalışması olup olmadığı konusunda sonuca varılmalıdır.
7. HD. 2013/17871 E. 2013/20215 K. 26.11.2013

…Genel Sağlık Sigortası (GSS) Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumlan olan Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Yeşilkart’ı tek bir çalı altında, GSS çatısı altında toplamayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim ayağıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha birçok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS medula meb servislerini kullanmaları gerekmektedir. GSS medula meb servisleri aracılığıyla hak sahipliği ve sözleşme doğrulama yani provizyon alma hizmeti alınmakta ve böylcce hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilmektedir. Provizyon alma işleminin mümkün olmadığı hallerde acil hariç hastanede çalışma yürütülmesi bu hali ile mümkün değildir. Bu nedenle davalı vekilinin bu talebi üzerinde durularak istek dönemini kapsar şekilde medula sistemi üzerinden ulusal bayram genel tatil günleri ile mesai saatleri dışında provizyon alıp almamanın mümkün olup olmadığı, hangi branşlara, hangi tarihlerden itibaren provizyon alma hizmeti verildiği sorulmalı, yazı cevabı geldikten sonra davacının yaptığı iş, tanık anlatımları ve toplanmış deliller birlikte değerlendirilerek davacının ulusal bayram genel tatil çalışması ile fazla çalışması olup olmadığı konusunda sonuca varılmalıdır.
Bu yönün gözetilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2014/6941 E. 2014/18152 K. 25.09.2014

…Somut olayda davacı fazla çalışma yaptığını ileri sürerek fazla çalışma ücret alacağını istemiştir. Davalı tarafından davalı işyerine ait giriş-çıkış kayıtları ibraz edilmiştir.
Bilirkişi tarafından düzenlenen raporda da “davalı tarafın sunduğu mesai çizelgesine itibar edilmesi halinde davacının fazla çalışma yapmadığı” belirtilerek çizelgelerin yeterli görülmemesi görüşünün benimsenmesi haline göre davacının fazla çalışma ücreti tanık beyanlarına göre hesaplanmıştır.
Mahkemece davacının fazla çalışma yaptığı kabul edilerek hüküm kurulmuştur.
Davalı işyeri bir kamu kuruluşu olup çalışanlarla ilgili puantaj kayıtları tutulduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı tanıkları davacının fazla çalışma yaptığını belirtmişlerse de iş yerindeki çalışmaların puantajla düzenlendiği gözönünde bulundurularak tanık beyanları ile sonuca gidilmesi yerinde değildir. Bu nedenle puantaj kayıtlarına itibar edilerek davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/36235 E. 2012/3451 K. 13.02.2012

…Davalı belediye bir kamu kuruluşu olup, ibraz edilen belgelerin incelenmesinde tüm çalışmaların kayıt altına alındığı, çalışılan hafta tatili, genel tatil günlerinin işaretlendiği görülmektedir.
İşyerinin özelliği dikkate alındığında puantaj kayıtlarında davacı işçinin imzasının bulunmaması sonuca etkili değildir.
19.10.2011 tarihli bilirkişi raporunda söz konusu kayıtlar incelenmiş olup davacının fazla çalışma, genci tatil, gece çalışması yapmış olduğu dönemler tespit edilmiştir. Değinilen rapora göre davacının kayıtlara göre tahakkuk eden alacağı dışında söz konusu alacak kalemlerine ilişkin başka alacağı bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında davacının belirtilen alacaklarının reddi yerine soyut tanık anlatımlarına dayanılarak hesaplama yapılan bilirkişi raporuna itibar edilerek davacının fazla çalışma, genel tatil, gece çalışma alacaklarının kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
9. HD. 2012/18021 E. 2012/32780 K. 03.10.2012

…Somut olayda dosyada işyerinde yapılan çalışma günlerine ilişkin aylık puantaj kayıtları bulunmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverenlikçe düzenlenen aylık puantaj kayıtları davacının imzasını taşımadığından davacı tanıklarının beyanlarına göre hesaplama yapılmıştır.
Davalı işyeri resmi bir kurum olan belediyeye ait olup puantaj kayıtlarının imzasız olması sözkonusu puantaj kayıtlarını geçersiz kılmaz. Kaldı ki delillerin bu yöndeki takdiri bilirkişiye değil mahkemeye aittir. Bilirkişi
alternatif hesaplamayla puantaja itibar edilmesi veya edilmemesi ihtimallerine göre hesaplamayı gösterebilir. Bilirkişinin mahkeme hakimi yerine delil takdiri yapması, puantaj kayıtlarına itibar etmemesi yetki sınırlarının aşılması niteliğindedir.
HUMK’nun 290. maddesi uyarınca resmi belge olan puantaj kaydının aksinin aynı kuvvete haiz bir başka kayıt ve belgeyle kanıtlanması gerekir.
Mahkemece resmi bir kurum olan davalı Belediye yetkililerince onaylanmış ve düzenli tutulmuş puantaj kayıtları değerlendirilerek ulusal bayram genel tatil talebi hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
7. HD. 2013/18514 E. 2013/13327 K. 15.07.2013

…Dosyaya ibraz edilen ve bordrolarla da uyumlu gözüken, işçinin imzasını
taşıyan puantaj kayıtlarına göre davacının bazı ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı, bazılarında ise çalışmadığı görülmektedir. Davacı işçinin ulusal bayram genel tatil alacağı talebinin yazılı belge karşısında tanık beyanları ile ispatının mümkün olmayacağı gözetilerek puantaj kayıtlarına göre hesaplanması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
9.HD. 2012/8005 E. 2014/12649 K. 14.04.2014

…Somut olayda davacı fazla çalışma ücreti talep etmiştir.
Mahkemece puantaj kayıtları dikkate alınarak talep reddedilmiş ise de puantaj kayıtlarında işçinin imzası yoktur.
İşçinin imzasını taşımayan puantaj kayıtlarının dikkate alınarak sonuca gidilmesi hatalı olup tanık beyanlarına göre sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddi bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/2760 E. 2012/8982 K. 19.03.2012.

…Somut olayda dosyada işyerinde yapılan çalışma saatlerine ilişkin aylık puantaj kayıtları bulunmaktadır.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverenlikçe düzenlenen aylık puantaj kayıtları davacının imzasını taşımadığından davacı tanıklarının beyanlarına göre hesaplama yapılmıştır.
Davalı işyeri resmi bir kurum olan belediyeye ait olup puantaj kayıtlarının imzasız olması sözkonusu puantaj kayıtlarını geçersiz kılmaz.
HUMK.nun 290. maddesi uyarınca resmi belge olan puantaj kaydının aksinin aynı kuvvete haiz bir başka kayıt ve belgeyle kanıtlanması gerekir.
Mahkemece resmi bir kurum olan davalı Belediyeden işyerindeki çalışma düzenine ilişkin belediye encümen kararı, nöbet listesi, gibi kayıt ve belgeler celp edilerek davacının fazla çalışma ve hafta tatili ücreti talepleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
Kabule göre de davacı vekili kısmi dava için talep artırımına yönelik 19.11.2008 tarihli ıslah dilekçesinde ıslah ettiği miktar için faiz isteminde bulunmamıştır. Buna rağmen H.U.M.K.’nun 74. maddesine aykırı olacak şekilde ıslah ile artırılan miktarlara da faiz yürütülmesi hatalıdır.
9. HD. 2009/4612 E. 2010/33812 K. 12.11.2010

…Aynı döneme ilişkin üeret bordrolarının bir kısmında ücret bordrolarında “ hafta tatillerinde çalışmadım”, “hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışmadım”, “aylık istihkakımı (anı olarak aldım” ibareleri yazılı ise de yukarda açıklandığı üzere iş ilişkisi devam ettiğinden bu ifadenin geçerli olmadığı kabul edilmelidir.2.4.2004 tarihli bilirkişi kurulu raporu ile de belirlendiği üzere, bordrolarda 4857 sayılı Yasanın 46.maddesine göre çalışmaksızın hak ettiği hafta tatili ücretinin tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.
21.4.2000 -30.11.2001 tarihleri arasındaki süreye ilişkin bilirkişi raporunda hesaplanan hafta tatili alacağının da hangi gerekçe ile reddedildiği açıklanmamıştır.
Davacı tanık beyanları ile hafta tatili günlerinde çalıştığı kanıtlandığından 21.4.2000 tarihinden fesih tarihine kadar olan dönemde hafta tatili ücreti alacağı da belirlenmelidir..
9. HD. 2007/29051 E. 2008/28165 K. 21.10.2008

…Somut olayda, davacı ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarını talep etmiş, davalı ise davacının genel tatil ücreti alacaklarının ödendiğini savunmuştur. Hükme esas alman bilirkişi raporunda işyeri kayıtlarına göre davacının çalıştığı ve ödenmediği belirlenen genel tatil ücreti alacakları hesaplanmıştır. Ancak dosyaya sunulan imzasız iicret bordrolarında da davacıya genel tatil ücreti tahakkuku yapıldığı görülmektedir.
Mahkemece davacının maaşının yatırıldığı banka hesabına ait kayıtlar getirtilerek davacının genel tatil ücreti alacaklarının ödenip ödenmediği belirlenmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
7. HD. 2013/12205 E. 2014/1 K. 10.01.2014

…Somut olayda davacının dini bayramlarını 1. günü hariç tüm genel tatillerde çalıştığı kabul edilerek ulusal bayram ve genel tatil alacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak dosyaya sunulan bordrolarda ulusal bayram ve genel tatil alacağı tahakkuku yapıldığı ve bu miktarlarında banka aracılığı ile eksiksiz olarak davacıya ödendiği sabittir. Bu nedenle davacının ulusal bayram genel tatil alacağının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/3503 E, 2013/8578 K. 09.05.2013

…Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda dosyaya sunulan 2010 ve 2011 yılına ilişkin ücret bordrolarının 30 gün üzerinden yapılarak 30 günlük ücretin ödendiği belirtilmiş ve tanık beyanlarına göre davacının dini bayramlarda bir gün hariç diğer resmi tatillerde çalıştığı kabul edilerek ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağı hesaplanmıştır.
Ancak davacıya ilişkin imzalı ücret bordroları incelendiğinde 2010 Yılı Nisan, Mayıs, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları ile 2011 yılı Ocak, Nisan ve Mayıs aylarında genel tatil ve tatil mesaisi başlığı altında ayrıca ücret tahakkuklarının bulunduğu ve ücret bordrolarının ihtirazı kayıt içermediği anlaşılmaktadır.
O halde yapılacak iş, hesaplamaya konu dönem içinde kalan ve ulusal bayram ve genel tatil ücret tahakkuku içeren imzalı bordroların bulunduğu aylar dışlanmak suretiyle davaya konu ulusal bayram ve genel tatil ücret alacağını belirlemek ve çıkacak sonuca göre bir karar vermektir.
Mahkemece eksik inceleme ve araştırma ile hatalı bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/14665 E. 2013/22313 K. 16.12.2013

…Somut olayda; davalı tarafından dosyaya sunulan imzalı ücret bordrolarının çoğunda fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil çalışması tahakkuku bulunmasına ve bordrolar davacı tarafından ihtirazı kayıt ileri sürülmeksizin imzalanmış olmasına rağmen; bilirkişi raporundaki değerlendirmeye göre bordroların dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiş olan 2008/40059 esas sayılı dosyada bir davalı şahidi tarafından işçilere imzalatılan bordroların gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin beyan edildiği, bu beyana göre bordrolara itibar edilmeyerek fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının hesaplanıp hüküm altına alındığı ve kararın Yargıtay 9. Hukuk Dairesince onandığı belirtilerek; davalı işyerinde imzalatılan bordroların gerçeğe aykırı olduğu kabul edilmiş ve imzalı bordrolara itibar edilmeden adı geçen alacaklar hesaplanmıştır. Somut dosyada davalı şahitlerince bu şekilde bir beyanda bulunulmamış olup, bahsedilen emsal dosyadaki işçi ile somut dosyadaki işçinin çalışma süreleri de farklılık arz etmektedir. Her dosyanın kendi delilleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ve bir dosyada şahitlik eden işçinin beyanlarının o işyeri ile ilgili tüm dosyalarda esas alınmasının mümkün olmadığı gözönünde bulundurularak; dava konusu fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacakları hesaplanırken ihtirazı kayıtsız olarak imzalanan ve tahakkuk olan bordro dönemleri dışlanmalıdır. Zira davacı ihtirazı kayıtsız olarak imzaladığı bordrolarda bulunan tahakkuklardan daha fazlasına hak kazandığını eşdeğer bir yazılı belge ile ispat edememiştir. Bu yön dikkate alınmadan eksik inceleme ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2013/36003 E. 2014/6994 K. 07.04.2014

…Davalı işverence dosyaya davacının imzasını içeren bordrolar ve puantaj kayıtları sunulduğu ve bordroların bir kısmında fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ödemeleri yer aldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece öncelikle davacıdan anılan belgelerdeki imzaların kendisine ait olup olmadığı sorulmalı, imzanın inkar edilmesi halinde imza incelemesi yapılmalı, imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması halinde ise yukarıda belirtilen şekilde fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ödemesi bulunan aylar bakımından gerekli ödemelerin yapıldığı kabul edilerek hesaplamada bu ayların dışlanması suretiyle alacak miktarları belirlenmeli iken mahkemece bordro vc puantaj kayıtlarının dikkate alınmaması isabetsizdir.
22. HD. 2012/7574 E. 2012/27062 K. 03.12.2012

…Somut olayda, dosya içerisine ibraz edilen imzalı devam loyleri içeriği ile davacının çalıştığı ulusal bayram ve genel tatil günlerinin devam çizelgeleri altında belirlendiği ve karşılığının ücret bordrolarında tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır. Ücret bordroları imzasız olmakla birlikte bordrolarda tahakkuk ettirilen miktarların davacının banka hesabına yatırıldığı dosya kapsamı ile sabittir. Bu durumda, uyuşmazlık konusu bu alacak için ödeme yapılan aylar hesaplama dışı bırakılarak sonuca gidilmelidir. Hatalı bilirkişi raporuna dayalı olarak karar verilmesi isabetsizdir.
22. HD. 2013/2173 E. 2014/1507 K. 06.02.2014

…Somut olayda davalı tarafça ibraz edilen 2004/Ocak-2006/Mayıs dönemine ilişkin ücret bordrolarında genel tatil ücreti şeklinde tahakkuk bulunmaktadır. Bu bordrolar davacıya gösterilerek diyecekleri sorulmalıdır. Bu bordrolar yeniden değerlendirilerek bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının genci tatil alacağı konusunda yeniden bir karar verilmelidir.
9.HD. 2008/14698 E. 2010/1529 K. 28.01.2010

…Somut olayda, dosya içerisine ibraz edilen imzalı devam föyleri içeriği ile davacının çalıştığı ulusal bayram ve genel tatil günlerinin devam çizelgeleri altında belirlendiği vc karşılığının ücret bordrolarında tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır. Ücret bordroları imzasız olmakla birlikte bordrolarda tahakkuk ettirilen miktarların davacının banka hesabına yatırıldığı dosya kapsamı ile sabittir. Bu durumda, uyuşmazlık konusu bu alacak için ödeme yapılan aylar hesaplama dışı bırakılarak sonuca gidilmelidir. Hatalı bilirkişi raporuna dayalı olarak karar verilmesi isabetsizdir.
22. HD. 2012/26778 E. 2013/20295 K. 01.10.2013

…Davacı işçiye çalıştığı süre içinde bazı aylarda fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ücreti tahakkuku yapılarak banka hesabına ödemeler yapılmıştır. Davacının ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin bu ödemeleri aldığı anlaşılmaktadır. Bu davada fazla çalışma, hafta tatili ücreti ile genel tatil ücretleri ödetilmesi talep olunmuş, mahkemece hesaplanan tutardan ödenen miktarlar düşülerek fark yönünden hüküm kurulmuştur. Bordrolar imzasız olsa da, işçinin banka hesabına yapılan ödemlerin bordrolarla uyumlu olması durumunda fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil tahakkuku bulunan aylar için ihtirazi kayıt ileri sürmeden ödemeleri alan davacı işçinin fark taleplerde bulunması mümkün değildir. Anılan dönemler hesaplama dışı tutularak davacının hak kazanabileceği tutar belirlenmeli ve indirim hususu da düşünülerek bir karar verilmelidir.
9. HD. 2008/19924 E. 2008/23418 K. 11.09.2008

…Somut olayda, davacının izinli veya raporlu olmadığı sürece hafta tatillerinde çalıştığı tanıklar tarafından açıkça ifade edilmiştir. Dosyanın eki olan ve bütün işçileri gösteren bir kısım bordrolar imzalı iken bir kısmı ise imzasızdır. İşveren tarafından hafta tatili alacaklarının dönem dönem ödendiği de bellidir.
Dairemizin yerleşik uygulamasına göre fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının bordrolarda sıfır (0) olarak gösterilmesi, herhangi bir tahakkuk ve ödeme içermemesi halinde davacı işçi, bu alacaklarla ilgili çalışmasını ispatlaması durumunda alacağa hak kazanır.
Bu nedenle tahakkuk bulunan imzalı ve imzasız olan bordrolar ayrıştırılarak, imzalı olan aylar dışlanarak, davacının çalıştığı günler ile izinli ve raporlu olduğu tarihler tespit edilerek hafta tatili alacağı hesaplanmalıdır. Yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2011/43158 E. 2011/33054 K. 20.09.2011

…Mahkemece somut olayda davacının dini—milli bayramlarda çalıştığı ancak karşılığında izin kullandırıldığı kabul edilerek buna ilişkin talep reddedilmiş ise de, 4857 Sayılı Yasa da çalışılan dini milli bayram (genel tatil) günleri karşılığında izin verilebileceğine ilişkin bir düzenleme olmadığı gözetilmeden dini—milli bayram ücreti talebinin reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2010/7965 E. 2012/15599 K. 03.05.2012

…Somut olayda; davacı dini ve milli bayramlarda çalıştığını iddia ederek alacak talebinde bulunmuştur. Davalı ise davacının, milli ve dini bayramlarda çalışması karşılığında diğer otel çalışanları gibi ücretinin ödendiğini veya izin kullandırıldığını savunmuştur.
Mahkemece, dinlenen davacı ve davalı tanıklarının müşterek beyanlarında genel tatillerde çalışma yaptıkları, ancak bu çalışmaların karşılığının ödendiğini veya izin olarak verildiği ifade edildiğinden alacak talebinin yerinde olmadığı gerekçesi ile genel tatil ücreti istemi reddedilmiştir.
Genel tatillerde çalıştığını iddia eden işçi yukarıdaki ilkeler doğrultusunda bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Yerel mahkemece, kararın gerekçesinde belirtildiği üzere davacı işçinin genel tatillerde çalıştığı davacı ve davalı tanık beyanları ile ispatlanmıştır. 4857 sayılı kanunun 41. maddesinde fazla çalışma yapan işçiye bu çalışmaları karşılığında serbest zaman kullandınlabileceği belirtilmiştir. Ancak genel tatillerde çalışına yapılması halinde karşılığında izin kuliandırılabileceğine ilişkin benzer bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Kaldı ki dosya içerisinde davacı işçiye genel tatillerdeki çalışması karşılığında izin kullandırıldığına dair herhangi bir belge de yer almamaktadır.
Tüm bu hususlar dikkate alındığında, davacının genel tatil günlerinde çalıştığı ve karşılığının ödenmediği anlaşıldığından bu talebin kabulü gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle bu talebin reddi hatalıdır.
9.HD. 2012/192 E. 2014/5072 K. 18/02/2014

…Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinin Çalışma Saatleri ve Düzenlenmesi başlıklı E -2. maddesinde, işçiye ödenecek ücretin, ulusal bayram ve genel tatiller ile kanuni sınırlar dahilinde yapılan fazla çalışmayı da kapsadığı belirtilmiştir.
Bayram ve genel tatil ücretlerinin aylık sabit ücreti içinde ödendiğinin kabulü mümkün olmamakla birlikte, iş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir.
Dairemizce, yıllık ikiyüzyetmiş saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğu kabul edilmektedir. Böyle olunca yılda ikiyüzyetmiş saatle sınırlı fazla çalışmaların aylık ücretin içinde yer aldığı kabul edilmeli ve gerekirse bu yönden bilirkişiden ek hesap raporu alınarak sonuca gidilmelidir.
9.HD. 2012/1140 E. 2012/25973 K. 03.07.2012

…Dairemizin yerleşik kararlarına göre 4857 sayılı Kanuna göre çalışanların bireysel iş sözleşmelerinde, aylık ücrete fazla çalışmalarla hafta tatili ve genel tatil çalışmalarının dâhil olduğu yönünde kayıt konulması durumunda, bu kaydın hafta tatilleri ve genel tatil çalışmaları yönünden geçersiz olup fazla çalışmalar yönünden ise yıllık 270 saatlik bölüm yönünden geçerli olacağı kabul edilmiştir.
Mahkemece, taraflar arasındaki bireysel iş sözleşmesindeki kayıt dikkate alınmadan fazla çalışma alacağının belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2012/25448 E. 2014/15170 K. 12.05.2014

…Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin Çalışma Saatleri ve Düzenlenmesi başlıklı E -2. maddesinde, işçiye ödenecek ücretin, ulusal bayram ve genel tatiller ile kanuni sınırlar dahilinde yapılan fazla çalışmayı da kapsadığı belirtilmiştir.
Bayram ve genel tatil ücretlerinin aylık sabit ücreti içinde ödendiğinin kabulü mümkün olmamakla birlikte, iş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir.
Dairemizce, yıllık ikiyüzyetmiş saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin fazla çalışma açısından geçerli olduğu kabul edilmektedir. Böyle olunca yılda ikiyüzyetmiş saatle sınırlı fazla çalışmaların aylık ücretin içinde yer aldığı kabul edilmeli ve gerekirse bu yönden bilirkişiden ek hesap rapor alınarak sonuca gidilmelidir.
9.HD. 2011/42279 E. 2012/25869 K. 03.07.2012

…Taraflar arasında imzalanan 15.08.2008 tarihli iş sözleşmesinin 3. maddesinde fazla çalışma, resmi ve dini bayram ve hafta sonu çalışmalarının ücrete dahil olduğu, ücretin ise gidilecek ülkeye göre 400-700 Euro olduğu belirtilmiştir. Davacı iş sözleşmesini hakları ödenmediğinden feshettiğini ileri sürmüş ancak yargılama devam ederken ücret ve sefer primine ilişkin taleplerini atiye bıraktığını da belirtmiştir. Bu durumda geriye sadece ulusal bayram ve genel tatil ücretini hakkı kalmış olup bu alacak isteği konusunda sözleşme hükmüne göre ücrete dahil olduğundan ve belirlenen ücret miktarına göre sözleşme hükmünün geçerli olmasına göre işçinin haklı bir fesih sebebi de kalmadığından ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekir.
22.HD. 2013/5180 E. 2014/4057 K. 27.02.2014

…Davacı genel tatillerde çalıştığını ancak ücretinin ödenmediğini iddia ederken davalı ise davacı iddiasının doğru olmadığını genel tatil ücretlerini aldığını savunmuştur.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının genel tatillerde çalıştığı ancak çalışma karşılığı ücretinin ödenmediği belirtilerek hesaplama yapılmış, mahkeme, davacının genel tatillerde çalıştığı kabul edilerek genel tatil alacağı hüküm altına alınmıştır.
Ancak davacı ile davalılardan D.Enerji Ür.Tic.San.A.Ş. arasında bağıtlanan işe başlama tarihi 01.05.2008 olarak belirlenmiş olan iş sözleşmesinin ücreti düzenleyen 21.maddesinde, “İşveren yukarıda tanımlanan işine karşılık işçiye günlük TL çıplak ücret (Bu ücretin içine dini bayramlar ve Yılbaşı tatili dışında kalan 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim Genel Tatil çalışmaları dahildir)….” şeklinde düzenleme olduğu görülmüştür.
O halde taraflar arasında bağıtlanan sözleşmenin bu hükmü dikkate alınmaksızın genel tatil alacağının hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.
Mahkemece söz konusu sözleşme hükmü gözetilerek davacının aylık ücreti içerisinde 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim genel tatil günleri çalışma karşılığı ücretinin de dahil olduğu kabul edilerek bu günler dışında varsa genel
tatil çalışmasının belirlenip sonuca gidilmesi gerekir.
Mahkemece eksik incelemeye dayalı olarak genel tatil alacağının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
7.HD. 2013/16923 E. 2014/169 K. 14.01.2014

…Somut olayda mahkemece davacının sipariş sevk memuru olarak çalıştığı ve çalışmasının karşılığı olan hafta tatili, fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalı tarafından ödenmemesi nedeniyle alacakların kabulüne karar verilmiştir. Ancak davacının hizmet sözleşmesinde fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının ücrete dahil olduğu yönündeki hükümle beraber davacının yaptığı işe kıyasla asgari ücretin 4-5 katı kadar ücret almış olması nedeniyle hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının ücretine dahil olduğu ve bu nedenle bu alacakları talep hakkının olmadığının kabul edilmesi gerekirken, belirtilen bu husus gözetilmeksizin hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/15388 E. 2014/516 K. 16.01.2014

…Somut olayda mahkemece, davacının işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, yapmış olduğu fazla çalışmaların karşılığı olarak fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili alacaklarının ödenmediği belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacının hizmet sözleşmesinin 2. Maddesinde “İş Kanunu gereği olarak aylık belirgin bir ücret olup, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil günleri ve fazla mesai ücretlerini de kapsar” hükmü yer almaktadır. Davacının hizmet sözleşmesinde fazla mesai çalışması karşılığının ücrete dahil olduğunun kabul edilmesi nedeniyle, dairemizin yerleşik uygulaması gereği yıllık 270 saatlik fazla çalışmanın ücrete dahil olduğunun ve 270 saat üzeri çalışmanın fazlasının fazla mesai alacağı olarak hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, fazla mesainin tamamının hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Hizmet sözleşmesinde davacının hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil çalışmasının da ücrete dahil olduğu taraflarca kararlaştırılmıştır. Davacı güvenlik görevlisi olarak çalışıp brüt 1530.60 TL ücret almaktadır. Almış olduğu ücret fesih tarihi itibariyle asgari ücretin iki katı tutarındadır. Bu nedenle yaptığı iş, aldığı ücret ve hizmet sözleşmesindeki bu hüküm birlikte değerlendirildiğinde davacının hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının ücrete dahil olduğunun kabulüyle, bu taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
7.HD. 2013/21425 E. 2014/14336 K. 24.06.2014

…Davacı davalının Özbekistan’da bulunan şantiyesinde çalışmıştır. Davacı ile davalı arasında imzalanan İş-Kur onaylı sözleşmede milli bayram ve genel tatil günlerine ve bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücret hakkında çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Davacı tanıklarından İ.Y. Özbekistan’ın milli bayramlarında çalışmadıklarını beyan etmiştir. Bilirkişinin bu konudaki kabulü ve hesabı denetime elverişli olmadığı gibi iş sözleşmesinin bu maddesini irdelememiş, Türkiye’nin milli bayram ve genel tatil günlerine göre hesaplama yapmıştır. Milli bayram ve genel tatil mesaisi fiili bir durum olduğuna ve sözleşmede de çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağı hüküm altına alındığına göre Özbekistan mevzuatına göre değerlendirme yapılmalı ve alacak belirlenmelidir.
7.HD. 2013/7586 t. 2013/11454 K. 18/06/2013

…Davacı işçinin davalıya ait Libya işyerinde ücretini her ay yabancı para karşılığı Türk Lirası olarak almak suretiyle çalıştığı anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporunda fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretleri Amerikan Doları üzerinden hesaplanmış, daha sonra Türk Lirasına çevrilmiştir. Davacının ücretinin Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası olarak ödenmiş olması karşısında her ay döviz kuru üzerinden işçinin hak ettiği ücret Türk Lirası olarak bulunmalı ve buna göre hesaplama yapılmalıdır. Fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil alacaklarının doğrudan yabancı para üzerinden hesabı hatalıdır.
9. HD. 2012/1801 E. 2013/16117 K. 28.05.2013

…Mahkemece dinlenen davacı tanıkları davacının milli vc dini bayramlarda çalıştığını ancak ücretinin ödendiğini ifade etmişler mahkeme de bu beyanlara itibarla davacının ulusal bayram genel tatil çalışmalarına ilişkin ücret alacağı istemini reddetmiştir.
Ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre belirli bir meblağın üzerindeki ödemelerin yazılı belge ile ispatı şart olup dosya içerisinde istek konusu alacağın davalı tarafından imzalı belge ile ödendiğine ilişkin bordro, hesap pusulası ve sair yazılı bir belge mevcut değildir.
Davacı bu günlerde çalıştığını ispat ettiğine göre anılan isteğin kabulü yerine reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.
9.HD. 2006/6411 E. 2006/27052 K. 16.10.2006

…Davalılar A.Güvenlik ve T. Güvenlik Ltd. Şirketleri tarafından sunulan işyeri şahsi dosyalarının içinde “ resmi tatil ve bayram ücretleri ödeme çizelgeleri ” mevcuttur.
Bilirkişi hesap raporunda bordro da tahakkuk bulunan günlerin hesaplanan ulusal bayram genel tatil ücretlerinden mahsup edeceğini ifade etmiş, ancak ibraz edilen listeleri değerlendirmemiştir.
Davalı şirketler davacının ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığını ancak ücretlerinin ödendiğini savunarak ödeme listeleri sunmuştur.
Mahkemece söz konusu ödeme çizelgelerine karşı davacıdan diyecekleri sorulmalı, gerekirse banka kayıtları getirtilmek, ödeme olgusu tespit edilirse hesaplanan miktardan mahsup edilmesi gerektiği düşünülmeli sonucuna göre ulusal bayram genel tatil alacakları hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
9. HD. 2011/13256 E. 2012/26570 K. 05.07.2012

…Davalı savunmasında davacının fazla çalışma yapmadığını, genel tatil ve hafta tatili günleri çalışmasının olmadığını belirtmiştir. 15.09.2006 tarihli ibranamede ise anılan alacakların ödendiği düzenlenmiştir.
İbraname ile savunma arasında çelişki olduğu için sözkonusu alacaklar açısından ibraname geçerli değildir.
Yıllık izin alacağı yönünden ise bir miktar ödeme yapıldığı anlaşıldığından ibraname makbuz niteliğindedir.
9.HD. 2011/40319 E. 2011/35307 K. 06.10.2011

…Somut olayda davalı vekili davacının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücretleri, hafta tatili, genel tatil ve fazla çalışma ücretlerinin aldığına ilişkin ibraname ibraz etmiştir.
Davalı vekili ödemeye ilişkin sadece kıdem tazminatı bordrosunu dosyaya sunmuştur.
Davalı cevap dilekçesinde davacının istifa etmek suretiyle işten ayrıldığını, ihbar tazminatı hakkı bulunmadığını, fazla çalışma yaptığı iddiasının gerçek dışı ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı iddiasının da afaki olduğunu savunmuştur.
Davalı, ibranamede ödendiği belirtilen alacakların var olmadığı savunmasını yapmakla ibranamenin içeriği ile savunması arasında açık çelişki meydana gelmiştir. Bu sebeple artık ibranamenin çelişen haklar açısından geçerliliğinden söz edilemeyecektir. Bu nedenle ibraname yukarıdaki açıklamalara göre bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir. Mahkemece aksi yönde değerlendirme yapılarak yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2009/31805 E. 2011/46892 K. 01.12.2011

…Dosya içinde bulunan iki ayrı ibranamede davacının fazla çalışma ücretlerinin hafta tatili ile bayram tatili ücretlerinin ödendiği ve işverenin ibra edildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, cevap dilekçesi ile bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davalı işveren davacının bahsi geçen çalışmalarının olmadığını savunmuştur. Bu durumda işverenin savunması ile ibranamenin içeriği birbiriylc çeliştiğinden ibranameye anılan istekler yönünden değer verilmesi doğru olmaz.
Bilirkişi tarafından bu yönde hesaplamalar yapılmış davalı vekili cari hareket dökümü başlıklı bazı belgeler sunarak hesaba itiraz etmiştir. Davalının anılan itirazları değerlendirilmeli ve gerekirse ek rapor alınmak suretiyle isteklerle ilgili bir karar verilmelidir. Bu yönde eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olmuştur.
9.HD. 2006/2308 E. 2006/7086 K. 21.03.2006

…Dava dilekçesi ile ıslah dilekçesinde talep edilen işçilik alacakları için yasal faiz talep edilmiştir.
Hüküm altına alınan işçilik alacakları(fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil) geniş anlamda ücret niteliğinde olmakla İş Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.
Mahkemece kısmi davaya konu miktarlar bakımından yasal faize karar verilmesi hatalıdır.
Davacının “yasal faiz” talebi Yasanın sözü edilen hükmünün uygulanmasını gerektirmekte olup, hüküm altına alınan işçilik alacakları için bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.
9. HD. 2009/22736 E. 2011/47945 K. 13.12.2011

…a-) Kıdem tazminatı yönünden, 4857 sayılı İş Kanununun 120 maddesi hükmü uyarınca kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı yasanın 14. maddesi halen yürürlükte olup anılan 14. maddenin 11. fıkrası hükmüne göre kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi yerindedir.
b-) İhbar tazminatı açısından, 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. Bununla birlikte bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesinin feshi halinde kıdem tazminatının ödeme zamanıyla ilgili olarak açık bir hükme yer verilmişse, belirlenen ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak esas alınır (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 gün 2008/ 30158 E, 2008/ 28418 K.). İhbar tazminatı bakımından uygulanması gereken faiz oranı değişen oranlara göre yasal faiz olmalıdır. Bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde faklı bir faiz türü öngörülmüşse, yasal faizin altında olmamak kaydıyla kararlaştırılan faiz uygulanır.
c-)Yıllık izin ücreti yönünden, 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerekliği kurala bağlanmıştır. Bununla birlikte kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir. Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 gün 2007/ 30158 E, 2008/ 28418 K.). O halde, izin ücreti için uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır.
d-) Fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti ise geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesine göre gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.
e-) Diğer yandan kıdem tazminatı dışındaki alacak kalemlerinde, işverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında dava ve ıslah tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar verilmelidir.
Somut olay yönünden kıdem tazminatı dışında kalan isteklerde yukarıda açıklandığı şekilde faiz türleri doğru olarak uygulanmalı, davalının davadan önce temerrüde düşürülme durumu olup olmadığı araştırılmalı, temerrüt söz konusu değilse bu alacaklara dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2008/28033 E. 2010/14782 K. 27.05.2010

…Davacı dava dilekçesinde bulunan tüm alacaklar için en yüksek mevduat faizi talebinde bulunmuştur. Mahkemece kıdem tazminatı dışındaki alacaklar için yasal faize hükmedilmiştir. Fazla çalışma, hafta tatili ve resmi tatil ücreti geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanunumun 34. maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Bu nedenle fazla mesai, hafta tatili ve resmi tatil alacaklarına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedilmesi gerekirken bu alacaklara yasal faize hükmedilmesi hatalıdır.
22.HD. 2012/21855 E. 2013/4970 K. 11.03.2013

…Somut olayda, davaya konu edilen gece çalışması ücreti dışındaki yasadan doğan işçilik alacaklarından fazla mesai ve dini ve milli bayram tatili ücreti alacaklarına en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden faiz yürütülmesine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/23964 E.. 2013/23227 K. 24/12/2013

Somut olayda; hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin dayanağı Toplu İş Sözleşmesi olmayıp, her iki alacak da İş Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. Sözü edilen isteklerin ödenme tarihi Toplu İş Sözleşmesinde düzenlendiği için talep doğrultusunda işlemiş faiz hesabı ile isteklerin kabulü yerinde ise de hesaplamanın en yüksek işletme kredisi faizi ile yapılması hatalıdır. Gerekirse bilirkişiden ek hesap raporu alınmalı ve her iki istek bakımından yasal faiz oranlarına göre işlemiş filiz hesabı yapılmalıdır.
7. HD. 2013/8299 E. 2014/5441 K. 06/03/2014

…Mahkemece hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı için en yüksek işletme kredisi faizine karar verilmiş, yine her iki istek bakımından aynı faiz türü hesabıyla işlemiş faize hükmedilmiştir. Hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti İş Kanunu’ndan doğmaktadır. Toplu iş sözleşmesine dayanmayan her iki istek bakımından kanuni faiz yerine en yüksek işletme kredisi faizine hükmedilmesi de hatalıdır. Bu durumda hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti için kanuni faize karar verilmelidir. İşlemiş faiz hesabı bakımından da en yüksek işletme kredisi faizi değil, kanuni faiz dikkate alınmalıdır. Bu durumda gerekirse bilirkişiden ek hesap raporu alınarak işlemiş faiz hesabı yapılmak suretiyle faize dair hüküm kurulmalıdır.
22. HD. 2014/8246 E. 2014/17483 K. 17.06.2014

…Hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin dayanağı toplu iş sözleşmesi olmayıp, her iki alacak da İş Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. Sözü edilen isteklerin ödenme tarihi toplu iş sözleşmesinde düzenlendiği için talep doğrultusunda işlemiş faiz hesabı ile isteklerin kabulü yerinde ise de, hesaplamanın en yüksek işletme kredisi faizi ile yapılması hatalıdır. Gerekirse bilirkişiden ek hesap rapora alınmalı ve her iki istek bakımından yasal faiz oranlarına göre işlemiş faiz hesabı yapılmalıdır.
9. HD. 2011/52409 E. 2014/689 K. 21.01.2014

…Somut olayda, ek dava 12.07.2011 tarihinde açılmıştır.
Davalı cevap dilekçesiyle zamanaşımı itirazında bulunmuştur.
Genel tatil alacağı 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu durumda 12.07.2006 tarihinden önceki genel tatil alacaklarının zamanaşımına uğradığı açıktır.
Mahkemece zamanaşımı defi değerlendirilmeden genel tatil alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.
9.HD. 2012/14922 E. 2012/19635 K. 05.06.2012

…Davacı, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağı yönünden davasını ıslah etmiştir.
Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur.
Hem mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 126/3, hem de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 147/1 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır. Gerekirse bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle ıslaha karşı yapılan zamanaşımı itirazı değerlendirilerek davacının fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağı hakkında yeniden bir karar verilmelidir.
9. HD. 2012/3938 E. 2012/25669 K. 04.07.2012

…Somut olayda, davalı vekili cevap dilekçesinde süresinde usulüne uygun olarak zamanaşımı def’inde bulunmuştur.
Dava tarihi 11.01.2007 olup fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacakları yönünden 11.01.2002 tarihinden öncesi için 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasına rağmen, bu tarihten öncesi için hesaplanan alacakların hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9 HD. 2009/32812 E. 2012/198 K. 16.01.2012

…Somut olayda davacı, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre fazla çalışma ve genel tatil alacağı yönünden davasını ıslah etmiştir.
Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur.
Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
Fazla çalışma ve genel tatil alacakları bu tür alacaklardandır. Bu nedenle ıslahla talep edilen fazla çalışma ve genel tatil alacağının ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan ve dava dilekçesinde talep edilen miktardan fazla olan kısmı zamanaşımına uğramıştır.
Bu nedenle bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle davacının fazla çalışma ve genel tatil alacağı hakkında bir karar verilmesi gerekirken zamanaşımı
itirazının dikkate alınmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/31216 F. 2011/50037 K. 28.12.2011

…Somut olayda hükme esas bilirkişi raporunda davacı lehine tanık anlatımlarına istinaden 2000-2005 arası dönem için bayram ve genel tatil ücreti hesaplanmıştır.
Mahkemece davacının bayram ve genel tatil çalışma ücret talebi yerinde görülmüş, taleple bağlı kalınarak ıslah olmadığından dava dilekçesindeki miktar hüküm altına alınmıştır. Ancak mahkeme kararının gerekçesinden bu alacaktan hakkaniyet indirimi yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda mahkemece benimsenen raporda belirli davacı lehine hesaplanan bayram-genel tatil ücretinden belli bir oranda hakkaniyet indirimi yapılması ve kabul edilen indirimli miktarın karar gerekçesinde belirtilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2009/9945 E. 2011/16197 K. 31/05/2011

…Mahkemece davacı işçinin son iiç yıllık süre içinde her gün 2 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilmiş ve buna göre hesaplanan fazla çalışma ücreti hüküm altına alınmıştır. Aynı şekilde işçinin talebi doğrultusunda son 4 yıl için bayram ve genel tatillerin tamamında çalışma yaptığı kabul edilerek anılan istekle ilgili hüküm kurulmuştur.
Bir işçinin belirtilen süre içinde sürekli olarak açıklanan şekilde çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Hastalık mazeret izin gibi nedenlerle belirtilen şekilde çalışılamayan günlerin olması kaçınılmazdır. Bu nedenle fazla çalışma ücreti ile bayram ve genel tatil ücretinden hakkaniyete uygun bir indirime gidilmeksizin karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2006/12904 E. 2006/13958 K. 15.05.2006

…Somut olayda hafta ve genel tatil alacağı tanık ile ispatlandığından çalışma süresi de dikkate alındığında davacının hasta veya mazeretli olarak çalışmadığı günler bulunabileceğinden hafta ve genel tatil alacağından davalı lehine hakkaniyet indirimi yapılmaması hatalıdır.
9. HD. 2009/20941 E. 2011/34899 K. 05.10.2011

…Somut olayda, hafta tatili ve genel tatil ücretleri tanık beyanlarına göre saptandığı halde, hesaplanan hafta tatili ve genel tatil alacaklarından hakkaniyet indirimi yapılmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/39608 E. 2012/4240 K. 15.02.2012

…Davacı gazeteci fazla çalışma, bayram ve genel tatil ücretleri ile yüzde beş fazlasına dair alacakların ödetilmesini talep etmiş, mahkemece bilirkişi raporunda belirlenen tutarlardan %… oranında hakkaniyet indirimine gidilerek isteklerle ilgili karar verilmiştir.
Davacı gazetecinin fazla çalışmaları ile bayram ve genel tatillerde çalışmaları tanık beyanlarıyla kanıtlanmıştır. Mahkemece asıl alacaklar yönünden … oranında indirime gidilmesi somut olayın özelliğine göre doğru değildir. Bir işçinin uzun süre ve her gün aym şekilde günlük çalışma süresinin üzerinde fazla çalışma yapması hayatın olağan akışına uygun düşmez. Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre % 30 oranında indirimle yetinilmesi gerekirken, indirimin % 50 olarak kabulü hatalı olmuştur. Fazla çalışma ile bayram vc genel tatil alacaklarından %30 oranında indirime gidilmeli yüzde beş fazla ödeme tutarı da buna göre belirlenerek bir karar verilmelidir.
9. HD. 2008/11116 E. 2009/3367 K. 24/02/2009

…Mahkemece bozmadan önceki kararda dava konusu hafta tatili ve genel tatii ücreti alacaklarından % 50 oranında takdiri indirim yapıldığı kabul edilmiş ve bu kararı davacı tarafça temyiz edilmeyerek karşı taraf için usuli müktesep hak oluşmuştur.
Buna göre mahkemenin bozmadan sonra verilen temyize konu kararda anılan isteklerden % 30 oranında takdiri indirim yaparak sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2006/27256 E. 2006/25629 K. 02.10.2006

…Şehirlerarası tır şoförü olan davacının takograf kayıtlarından hangi genel tatil ve hafta tatillerinde çalıştığı saptanmış olup, bu çalışmaların karşılığının primle ödenmesi mümkün değildir. Mahkemece, hatalı değerlendirme ile genel tatil ve hafta tatili alacaklarının reddi hatalı olup bozma nedenidir.
9.HD. 2012/12723 E. 2014/17299 K. 28.05.2014

…Bankaların hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışmaları özel prosedüre tabidir. İlgili Emniyet kuruluşuna bilgi verilmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu itibarla bu bilgilendirmelere ilişkin belgelerin getirtilerek hafta tatil vc genel tatil çalışması yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hangi günlerde yapıldığı saptanarak sonuca gidilmesi gerekirken eksik araştırma ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2011/23052 E. 2013/20738 K. 08.07.2013

…Davalı işyeri bir eczane olup, kural olarak ulusal bayram ve genel tatillerde kapalı olan işyerlerindendir. Buna rağmen, bilirkişi tarağından davalının tüm resmi tatillerde çalıştığı ve yılda 6 kez nöbet tuttuğu kabulü ile hesaplama yapılmıştır. Oysaki davalı işyerinin nöbetçi olduğu zamanların ilgili yerlerden sorularak kesin olarak belirlenmesi ve alınacak yeni bilirkişi raporunda buna göre hesaplama yapılması, hesap yapılırken de genel tatillerde eczanelerin kapalı olması zorunluluğunun gözönünde tutulması gerekmektedir. Eksik araştırma ve hatalı bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması isabetsiz olup bozma nedenidir.
7. HD. 2013/17719 E. 2014/3436 K. 10.02.2014

…Davacı ulusal bayram ve genel tatil ücreti talep etmiş olup, mahkemece bu istekler kabul edilmiştir.
Yurt dışı tır şoförü olarak çalışan davacının pasaport kayıtları getirtilip sefer tarihleri belirlendikten sonra sefer dönemlerine denk gelen bayram ve genel tatil günlerinde çalışabileceği dikkate alınmadan tüm çalıştığı dönem için bayram ve genel tatillerde çalıştığı kabul edilerek hazırlanan bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/21873 E. 2012/28393 K. 11/09/2012

…Somut olayda davacı 5.3.1996-30.11.2007 tarihleri arasında uluslararası tır şoförü olarak çalışmıştır. Davacının çalıştığı döneme ilişkin hangi tarihlerde yurt dışına giriş-çıkış kayıtları getirtilmelidir. Bunun sonucuna göre davacının yurtdışında bulunduğu süreler belirlenerek genel tatil çalışma alacağı hüküm altına alınmalıdır.
9. HD. 2009/49892 E. 2010/14090 K. 20.05.2010

…Tır şoförünün yurt dışında olduğu sırada bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığının yazılı delil veya tanık beyanları ile ispatı mümkündür. Tanık beyanları ile kanıtlanan bu tür çalışmalarda pasaport ve benzeri yurda giriş çıkış kayıtları üzerinden inceleme yapılmalı ve işçinin yurt dışında olduğu süreye rastlayan bayram ve genel tatil günleri için hesaplamaya gidilmelidir (Yargıtay 9.H.D. 11.04.2013 gün, 2011/ 5273 E, 2013/ 11883 K.; Yargıtay 9.H.D. 24.01.2013 gün, 2010/ 39272 E, 2013/ 2778 K.).
Ayrıca, tanık beyanları ile kanıtlanan ulusal bayram ve genel tatil çalışmasının ise pasaport ve benzeri yurda giriş çıkış kayıtları üzerinden inceleme yapılarak ve işçinin yurt dışında olduğu süreye rastlayan bayram ve genel tatil günleri için hesaplamaya gidilmesi gerekirken, Mahkemece salt tanık anlatımları dikkate alınarak kayıtlar incelenmeksizin ulusal bayram ve genel tatil alacağının hüküm altına alınması eksik incelemeye dayalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/9922 E. 2014/15089 K. 08.05.2014

…Somut uyuşmazlıkta, dosya içerisine ibraz edilen 2009-2010 yıllarına ait ücret bordroları içeriği ile ulusal bayram genel tatil günleri çalışma karşılığı ücret alacaklarının ödendiği sabit olduğundan bu dönem hesaplama dışında bırakılmış olmakla birlikte, işçinin 2006-2009 yılları arasında gerçekleşen çalışma dönemi yönünden tüm ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Tanık beyanlarına göre, davacının yurt dışında seferde olduğu dönemlere denk gelen ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Uluslararası tır şoförü olarak çalışan davacıya ait yurt dışı giriş çıkışı kayıtları celp edilerek, seferde olduğu dönemler belirlenmeli ve bu döneme denk gelen ulusal bayram genel tatil günleri için hesaplama yapılmalıdır. Bu hususun dikkate alınmaması ve eksik incelmeye dayalı karar verilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2012/29798 E. 2013/27727 K. 03.12.2013

…Tır şoförünün yurtdışında olduğu sırada bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığının yazılı delil veya şahit beyanları ile ispatı mümkündür. Mahkemece şahit beyanları dikkate alınmadan ulusal bayram ve genel tatil alacağının reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2014/3605 E. 2014/6931 K. 21.03.2014

…Davacı genel tatillerde çalıştığını ve karşılığının ödenmediğini ileri sürmüştür. Davacının uluslararası tır şoförü olması nazara alındığında davalı işveren bünyesinde çalıştığı dönemde pasaport kayıtlarına göre yurt dışında olduğu günlere denk gelen genel tatil günleri için hesaplama yapılarak genel tatil alacağı hüküm altına alınmalıdır.
22. HD. 2013/1982 E. 2014/3317 K. 21.02.2014

…Somut uyuşmazlıkta, tanık beyanlarına göre, davacının yurtdışında seferde olduğu dönemlere denk gelen ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere uluslar arası tır şoförü olarak çalışan davacıya ait yurtdışı giriş çıkışı kayıtları celp edilerek, seferde olduğu dönemler belirlenmeli ve bu döneme denk gelen ulusal bayram genel tatil günleri için hesaplama yapılmalıdır. Bu hususun dikkate alınmaması ve eksik incelmeye dayalı karar verilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2012/25848 E. 2013/16225 K. 02.07.2013

…Somut uyuşmazlıkta; işçinin çalışına dönemi içerisinde gerçekleşen tüm ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.
Şahit beyanlarına göre, davacının yurt dışında seferde olduğu dönemlere denk gelen ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Uluslararası tır şoförü olarak çalışan davacıya ait yurt dışı giriş çıkışı kayıtları celp edilerek, seferde olduğu dönemler belirlenmeli ve bu döneme denk gelen ulusal bayram genel tatil günleri için hesaplama yapılmalıdır. Bu hususun dikkate alınmaması ve eksik incelmeye dayalı karar verilmesi dc hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2013/22675 E. 2014/11494 K. 06.05.2014

…Taraflar arasında imzalanan 15.08.2008 tarihli iş sözleşmesinin 3. maddesinde fazla çalışma, resmi vc dini bayram ve hafta sonu çalışmalarının ücrete dahil olduğu, ücretin ise gidilecek ülkeye göre 400-700 Euro olduğu belirtilmiştir. Davacı iş sözleşmesini hakları ödenmediğinden feshettiğini ileri sürmüş ancak yargılama devam ederken ücret vc sefer primine ilişkin taleplerini atiye bıraktığını da belirtmiştir. Bu durumda geriye sadece ulusal bayram ve genel tatil ücretini hakkı kalmış olup bu alacak isteği konusunda sözleşme hükmüne göre ücrete dahil olduğundan ve belirlenen ücret miktarına göre sözleşme hükmünün geçerli olmasına göre işçinin haklı bir fesih sebebi de kalmadığından ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekir.
22.HD. 2013/5180 E. 2014/4057 K.. 27.02.2014

…Somut olayda; davacı tüm bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını ileri sürmüştür. Uluslararası tır şoförü olan davacının yurda giriş çıkış kayıtları getirtilerek, yurtdışına çıkış yaptığı ve yurda giriş yaptığı günün ulusal bayram- genel tatil gününe denk gelmesi halinde bu günlerde ve yurt dışında olduğu ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek hesaplanması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
7.HD. 2013/13214 E. 2013/21137 K. 05.12.2013

…Mahkeme tarafından benimsenen bilirkişi raporunda tüm milli bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmış gibi hesaplama yapılmıştır. Tanıklar işçinin seferde iken çalıştığını beyan ettiğinden dosya içinde bulunan yurda giriş çıkış kayıtlarına göre bu alacak hesaplanmalı ve davalı yararına oluşan usuli kazanılmış hak dikkate alınarak alacak hüküm altına alınmalıdır.
7.HD. 2013/5043 E. 2013/9956 K. 28/05/2013

…Mahkeme tarafından benimsenen bilirkişi raporunda davacı yararına tüm milli bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmış gibi hesaplama yapılmıştır. Tanıklar davacının seferde iken çalıştığını beyan ettiğinden dosya içinde bulunan yurda giriş çıkış kayıtlarına göre bu alacak hesaplanmalı ve davalı yararına oluşan usuli kazanılmış hak dikkate alınarak alacak hüküm altına alınmalıdır.
7.HD. 2013/9229 E. 2013/12447 K. 02.07.2013

…Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı işçinin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı hesabı davacının yurda giriş ve çıkış kayıtları dikkate alınmadan, bu sürelerde yurt dışında olup çalışıp çalışmadığı araştırılmadan giriş çıkış kayıtlarının karışık olduğu gerekçesiyle tanık beyanlarına göre hesaplama yapılmıştır. Oysaki, davalı, davacının yurt dışında olmadığı zaman dini bayramlarda çalışıl madiğini savunmaktadır. Davalının bu savunması üzerinde durulmalıdır. Emniyetten gelen kayıtların eksik olduğu, 2009 yılı kayıtlarının tam olmadığı, gelen kayıtlarda giriş ve çıkışlar özellikle dini bayramlara denk gelen süreler yönünden birbiri ile örtüşmediği bu bağlamda, 2009 yılı 28.7.2009 tarihinde ülkeden çıkışından sonra giriş kaydı olmadan 13.1.2010 tarihinde yeniden çıkışının görüldüğü, bu tarih aralığında bir dini bayram ile yılbaşı resmi tatil gününün bulunması nedeniyle yurda giriş tarihinin hesaplamalar yönünden önem taşıdığı açıktır. Bu nedenle emniyet kayıtlan yeniden getirtilmek, ayrıca tır karnelerinin dosyaya ibrazı sağlanmalı ve bilirkişiden bu belgelere dayanarak hesaplama yapması açıkça belirtilerek yeniden rapor alınmalı, ayrıca davalının son sefere mahsuben
10.9.2011 tarihinde yaptığını iddia ettiği avans ödemesinden mahsubu gerekli bir meblağın olup olmadığı muhasebeci bilirkişi marifetiyle hesaplattırılıp ücret alacağı konusunda bir karar verilmelidir.
Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
7.HD. 2013/5331 E. 2013/12868 K. 08.07.2013

…2- Mahkemece davacının fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücret talepleri üst düzey yönetici olması nedeniyle reddedilmiş ise de davacının çalıştığı 01.06.1995-30.09.2005 tarihleri arasında değişik görevlerde bulunduğu açıktır.
Mahkemece yapılacak iş davacının görevleri dönem dönem saptanarak fazla mesai ücreti açısından üst düzey yönetici sıfatı bulunup bulunmadığı her görev için ayrı ayrı belirlenip fazla mesaisinin buna göre değerlendirilmesi gerekirken tüm çalışma döneminde üst düzey yönetici olduğu kabul edilerek fazla çalışma ücretinin reddi hatalıdır.
3- Üst düzey yöneticilerin nitelikleri gereği fazla çalışma yapmadığının kabulü ile hafta tatili ve genel tatil çalışmaları farklı olup, üst düzey yönetici olsa dahi hafta tatili ve genel tatilde çalışan işçinin bu alacakları kanıtlaması halinde bu alacakları hüküm altına alınmalıdır.
Bu nedenle dosyadaki deliller ve bilirkişi raporu değerlendirilerek hafta tatili ve genel tatil alacakları hakkında yeniden karar verilmelidir.
9.HD. 2010/11386 E. 2012/20330 K. 11.06.2012

…Mahkemece, yazılı gerekçe ile davacının fazla çalışma ücretinin kabulüne karar verilmişse de, dosya içeriğinden davacının yüksek ücret ile çalıştığı ve üst düzey yönetici olduğunun iddia edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, öncelikle davalı şirkete ait organizasyon şeması getirtilip davacının konumu ve bağlı bulunduğu birim belirlenerek, davacıya fazla çalışma yapması hafta tatilinde çalışması konusunda talimat verilip verilmediği, çalışma saatlerini kendisinin belirleyip belirlemediği hususları gerekirse taraf tanıklarının beyanlarına tekrar başvurularak belirlendikten sonra fazla çalışma ve hafta tatili çalışma ücretleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2008/28913 E. 2010/12980 K. 12.05.2010

…Davacının davalıya ait işyerinde işletme müdürü olarak çalıştığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.
Aylık ücreti de bu Unvanına göre ve asgari ücretin yaklaşık olarak 13 katı tutarında belirlenmiştir.
Davacı işçi konumu itibarıyla günlük mesaisini kendisi belirleyebilecek ve şayet fazla çalışması söz konusu ise bunun karşılığının ödenmesini sağlayabilecek durumdadır.
Aynı şekilde hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerine de hak kazanılması söz konusu olmaz.
Mahkemece anılan isteklerin reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece bu konuda bir gerekçeye yer verilmeksizin fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatil isteklerinin kabulü hatalı olmuştur.
9.HD. 2006/13671 E. 2006/18967 K. 27.06.2006

…Davacı işçi davalı şirkete ait huzurevinde genel koordinatör olarak ve işyerindeki en yetkili kişi konumunda çalışmıştır. Bu husus davacının sunduğu organizasyon şeması ile tüm tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. O halde davacının işyerindeki çalışma düzenini kendisinin belirlediği sonucuna varılmalıdır.
Üst düzey çalışan davacının ayrıca fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile bayram ve genel tatil ücretlerine hak kazanmasına olanak bulunmamaktadır. Mahkemece anılan isteklerin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.
9.HD. 2006/15189 F.. 2006/20637 K. 11.07.2006

…Davacı, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını ileri sürmüş, davalı taraf ise davacı işçinin genel müdür yardımcısı olarak kendi çalışma saatlerini kendisinin belirlediğini bu nedenle herhangi bir alacağının bulunmadığını savunmuştur. Yerel mahkemece, davacı işçinin üst düzey yönetici olarak kendi mesai saatlerini kendisinin belirlediği kabul edilerek fazla mesai ücreti talebi reddedilmesine karşın gerekçe ile çelişen şekilde genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2013/6588 E. 2013/22771 K. 17/09/2013

…Somut olayda, davacının davalı işyerinde şantiye şefi olarak çalışırken iş sözleşmesine son verilmesi sebebiyle fazla mesai ve hafta tatili alacağı talebinde bulunmuştur.
Davacı görev yaptığı işyeri itibariyle üst düzey yönetici olup, ücretinin yüksek olarak belirlenmiş olması, çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediği ve iş sözleşmesinin ücret ile ilgili hükmü dikkate alındığında fazla mesai vc hafta tatili alacağı isteğinin reddi gerekir. Yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
22. HD. 2012/18802 E. 2013/13532 K. 04.06.2013

…Davacının bir süre haber müdürü olarak çalıştığı tanıklarca ifade edilmiştir.
Bu dönemde davacı gazeteci kendi mesaisini kendisi belirlemiştir.
Haber müdürü olarak çalışılan dönemde fazla çalışma ücreti ile bayram ve genel tatil ücretine hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır. Aynı şekilde bu süreyle sınırlı istekler yönünden yüzde beş fazla ödeme yönünden hüküm kurulması da hatalı olmuştur.
9.HD. 2006/14547 E. 2006/20630 K. 11.07.2006

…Davacı vekili 15.5.2012 tarihinde davalı işverene ihtarname çekerek davacının işe girişinin sigortaya geç bildirildiğini, bazı işçilik alacaklarının (fazla çalışına, yıllık izin, hafta tatili, sair tatil AGİ) ödenmediğini, işten ayrılmak zorunda bırakıldıklarını, bu alacakları ile kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesini istemiş, davalı 17.5.2012 tarihli ihtarnamesi ile (14,15,16).5.2012 tarihlerinde işe gelmemesi nedeniyle mazeretinin bildirilmesini, aksi takdirde iş akdinin feshedileceğini, ihtar etmiş davacı vekili çektiği 22.5.2012 tarihli cevabi ihtarnamede konuya ilişkin mazeretinin bulunduğunu, ancak işverenin işe gelmeme konusundaki talimatı ve kötü muameleye maruz kalması, ayrımcılığa uğraması, maaşlarını alamaması nedeniyle işe gidemediğini bildirmiştir. İşverence davacının (14,15,16). 5.2012 tarihlerinde işe gidemediğine ilişkin tutanaklar tutulmuştur.
Davacının gönderdiği ihtarname içeriğinden de anlaşılacağı üzere iş akdinin işe gitmemek suretiyle davacı tarafından eylemli olarak feshedildiği sabittir.
Mahkemece hükme esas alınan 14.5.2013 tarihli bilirkişi raporu içeriğinden de anlaşılacağı üzere ücret hesap pusulalarından davacının asgari geçim indirimi alacağının eksik ödendiği, 1.1.2011-13.5.2012 tarihleri arasında (5) beş genel tatil alacağının ödenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının iş akdini bu alacaklarının ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle feshettiğinden kıdem tazminatına hak kazanacağı, ancak iş akdini sonlandıran tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceğinin kabulü gerekir.
Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin hatalı değerlendirme ile iş akdinin işverence feshedildiği gerekçesiyle ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiş olması bozma nedenidir.
7. HD. 2014/1350 E. 2014/7562 K. 08.04.2014

Somut olayda 19/03/2012, 20/03/2012 ve 21/03/2012 tarihlerinde davacının işe gelmediğine ilişkin tutanaklar mevcuttur. Davalı tanığı ve aynı zamanda tutanak tanığı V.K. davacımn işe gelmediğini doğrulayan beyanlarda bulunmuştur. Davacı dava dilekçesinde 24.03.2012 tarihinde işten çıkarıldığını beyan ettiği halde davacı tanıklarından S.A.’un 04.12.2012 tarihindeki duruşmada “29.03.2012 tarihinde işten çıkarıldım” şeklindeki beyanı ile yine davacı tanığı olan İ.lTin işverene karşı aynı olaydan dolayı açmış olduğu Mersin 4. İş Mahkemesinin 2012/710 Esas sayılı dosyasının 22.01.2013 tarihindeki duruşmasında tanık S.A.’un “ 19’undan itibaren işe gitmedik “ şeklindeki beyanı ayrıca SGK işten ayrılış bildirgesinde davacının
işten çıkış tarihi olarak 22.03.2012 tarihinin gösterilmiş olması nedeniyle davacı ve davacı tanıklarının çelişkili beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Davacıya imzalatılmak istenen belgelerin ne tür belgeler olduğunu ya da belgelerin içerisinde iddia edilen ibraname türü belgelerin olup olmadığını da davacı ispat edememiştir. Bu nedenlerle iş akdinin davacı tarafından 19.03.2012 tarihinde eylemli olarak feshedildiği sabittir. Yıllık izin fesih ile ücrete dönüşeceğinden ve yıllık iznin ne zaman kullandırılacağı işverenin yönetim hakkı kapsamında olup davalının kullandırılmayan yıllık izin süresi nedeniyle yıllık izin ücretinin bulunması ve ödenmeyen ulusal bayram genel tatil alacağının da çok az miktarda olması nedeniyle bu alacakların ödenmemiş olması işçiye haklı fesih hakkı vermez.
7. HD. 2014/6860 E. 2014/19152 K. 20.10.2014

…Somut olayda, davacı doğum nedeniyle iş sözleşmesini feshettiğini belirtmiş ise de, gerek davalıya gönderilen ihtarnamede, gerekse dava dilekçesinde, fiilen çalıştığı halde son üç yılda isteğe bağlı sigortalı gösterilmesinin düzeltilmediği hususu ile fazla çalışma ücreti, ve genel tatil ücretlerinin ödenmemesi nedenlerini de fesih sebebi olarak göstermesi karşısında davacının yaptığı fesih İş Kanunu 24. maddesi anlamında haklı bir fesihtir.
Zira davacının fazla çalışma vc genel tatil ücreti alacakları sabit görülmüştür. Bu durumda davacı kıdem tazminatını hak ettiğinden isteğinin reddi hatalıdır. Mahkemece bilirkişi raporu değerlendirilerek kıdem tazminatı talebi hakkında karar verilmesi gerekmektedir.
9. HD. 2009/29361 E. 2011/44009 K. 21.11.2011

…Davacının davalı işyerinde çalışırken fazla mesai yaptırıldığı ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştırıldığı, ücretlerinin ödenmediği anlaşılmaktadır.
Davalı tanıkları davacının ücretini az bularak işyerinden ayrıldığını ifade etmişlerdir.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II-d maddesi kapsamında genel anlamda ücrete dahil ödemelerin yapılmaması nedeni ile işyerinden ayrılmak suretiyle fiili olarak iş sözleşmesini feshetmiş bulunduğundan kıdem tazminatı talebinin bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm altına alınması gerekirken mahkemece yazılı şekilde reddi hatalıdır.
9. HD. 2006/14981 E. 2006/33524 K. 20.12.2006

…Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda genel talil alacağı her çalışılan gün için iki yevmiye üzerinden hesaplanmıştır. Ancak davacının genel tatil günlerinde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödendiği dosya içindeki bordrolara göre sabittir.
Bu durumda davacının sadece çalıştığı genel tatil günleri yönünden usulü kazanılmış haklarda dikkate alınarak bir günlük ücretinin hüküm altına alınması gerekirken hatalı bilirkişi raporuna göre genel tatil alacağının hüküm altına alınması bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/9630 E. 2012/17231 K. 16.05.2012

…Somut olayda davacının parçabaşı ücretle sayacı ustası olarak çalıştığı tarafların ve mahkemenin kabulündedir. Böyle olunca fazla çalışılan saatler ve çalışılan hafta tatili günleri için sadece % 50 fazlalığın, çalışılan genel tatil günleri için de sadece zamlı bir günlük yevmiye fazlalığının hesaplanarak kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
9. HD. 2007/38525 E. 2009/7581 K. 23.03.2009

…Parça başı ücretle çalışması durumunda fazla mesai ücretinin sadece % 50 zamlı kısmının, genel tatil ücretinin ise sadece bir kat fazlasının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir.
Yazılı şekilde fazla mesai yapıldığında ve genel tatilde çalışıldığında zamsız olarak parça başı ücret karşılığı ödenen kısmının da hesaba dahil edilmesi hatalıdır.
9. HD. 2006/13731 E. 2006/33020 K. 14.12.2006

…Somut olayda, mahkemece hükme esas alman bilirkişinin ulusal bayram ve genel tatil günleri hesabında yıllık 17.5 gün üzerinden hesaplama yaptığı, bu yöntemin yasal düzenlemeye aykırı olduğu, özellikle dini bayramların öncesinde veya sonrasındaki günleri de tatil günü kabul eden idari kararlar sebebiyle bayram tatilinin uzatılmasının sonuca etkili olmayacağı hususu göz önünde tutularak hüküm kurulması gerekirken, bu yön gözetilmeksizin hazırlanan bilirkişi raporuna göre karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
7. HD. 2013/7943 E. 2013/15235 K. 23.09.2013

…Somut olayda davacı genel tatil ücretini istemiştir.
TİS’in 66/1 maddesinde, işçinin genel tatil günlerinde çalıştırılması halinde bir iş karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken ücreti ile birlikte (1-2) üç yevmiye ücret ödeneceği öngörülmüştür.
Genel tatil ücretinin çalışılmadan ödenmesi gereken bir yevmiyesi davacıya maaşı ile birlikte ödendiğinden genel tatil çalışması karşılığı iki yevmiye üzerinden ücret hesaplanması gerekirken 3 yevmiye üzerinden genel tatil ücreti hesaplanması isabetsizdir.
9.HD. 2011/44976 E. 2012/11811 K. 09.04.2012

…Somut olayda davacı genel tatil ücretini istemiştir.
TİS’in 28/2 maddesinde, işçinin hafta tatili günlerinde iş gereği olarak çalıştırılması halinde üç yevmiye ücret ödeneceği öngörülmüştür. Hafta tatili ücretinin çalışılmadan ödenmesi gereken bir yevmiyesi davacıya maaşı ile birlikte ödenip ödenmediği araştırılmadan ödendiyse hafta tatili çalışması karşılığı TİS 28.maddesi gereği iki yevmiye üzerinden ücret hesaplanması gerekirken, eksik inceleme ile 3 yevmiye üzerinden hesaplanması isabetsizdir.
7. HD. 2013/14742 E. 2014/707 K. 21.01.2014

…Ücreti hesap edilirken dosya içinde bulunan TİS hükümleri dikkate alındığında toplam 3 yevmiye verilmesi kararlaştırıldığından bir yevmiyesini çalışmadan bordro ile aldığından çalışıldığı için ödenmesi gereken 2 yevmiye üzerinden hesap yapılmalıdır.
7. HD. 2013/20140 E. 2014/5620 K. 11.03.2014

…Toplu İş Sözleşmesinin 41/4. Maddesine göre “Arife gününe rastlayan Vı günlük çalışmalarda 1,5 yevmiye ödenir. Arife gününe rastlayan tüm günlük çalışmalar için 2 yevmiye ödenir.” düzenlemesi mevcuttur. Aynı maddenin 2 ve 3. fıkralarında hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma halinde ilave yevmiye ödenmesi kabul edilmiştir. 4.fıkrada arife gününde çalışma halinde ödenmesi gereken yevmiye 1/2 gün için 1,5 yevmiye, tam gün çalışma halinde 2 yevmiye olarak ödeneceği düzenlenmiş ancak bunun ilave yevmiye olarak ödeneceği belirtilmemiştir.
Bilirkişi hesaplama yaparken arife günleri için ilave 2 yevmiye ödenmesi gerektiği hesabıyla alacakları hesaplamıştır. Davalı vekilinin itirazları üzerine alınan ek raporda da TİS 41 .maddesindeki düzenlemenin ilave olarak algılanması gerektiğini kabul etmiş ve Mahkemece bu doğrultuda hüküm kurulmuştur. TİS 41.maddesinde 2. ve 3. fıkralarda hafta tatili ve de ulusal bayram genel tatil günlerinin özellikle ilave yevmiyelerle ödeneceği düzenlenmişken, özel bir düzenleme bulunmadığı halde arefe gününe denk gelen çalışmalar için ilave 1+2 yevmiye olarak ödeneceğinin kabulü hatalıdır.
Yapılacak iş, arife günleri için çalışmadığı halde ücret içerisinde ödenen
miktar mahsup edilerek bakiye kısmın hüküm altına alınmasıdır.
7. HD. 2013/13475 E. 2013/7302 K. 22.04.2013

…Somut olayda davacı davalı işyerinde garson olarak çalışmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda sabit ücret ve bahşiş usulü çalışan davacının çalıştığı tatil günlerinde hak etmiş bulunduğu genel tatil ücretinin çalışılan güne isabet eden bölümü bahşiş olarak ödendiğine ve genel tatil ücretinin %50 zamlı olarak ödeneceğine dair herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından %50 zamlı kısmı da bulunmadığına göre davacının genel tatil ücreti alacağının bulunmadığını belirtilmiştir.
Yukarıda açıklanan ilke kararımızda da belirtildiği üzere ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma olduğu takdirde çalışma olmadan hak kazanılan yevmiye ye ilave olarak bir yevmiye daha kazanılacaktır. Bu nedenle mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunun gerekçesi yerinde olmamıştır. Mahkemece yapılması gereken dosya kapsamında dinlenen tanık beyanlarını değerlendirmek ve belirtilen ilke kararı çerçevesinde davacının ulusal bayram ve genel tatil alacağının hesaplanmasıdır. Mahkemece bu husus yerine getirilmeksizin eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/11158 E. 2013/19313 K. 14.11.2013

…Somut olayda, davacının 12 saat çalışıp 24 saat dinlendiği tarafların ve mahkemenin kabuliındedir. Mahkemece, davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, tanık beyanına göre vc bütün ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmış gibi hesaplanmış ve hüküm altına alınan alacak miktarından 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 43,44. maddelerine göre hakkaniyet indirimi yapılmamıştır.
Mahkemece, 12 saat çalışıp 24 saat dinlenen davacının ulusal bayram vc genel tatil ücreti alacağı hesabının, ulusal bayram ve genel tatillerin yarısında çalışıldığının kabulüyle yapılması gerekirken tatil günlerinin tamamında çalışmış gibi hesaplanması ve tanık beyanına göre belirlenen bu alacak miktarından davacının çalışamadığı günler olabileceği gözetilerek uygun oranda bir indirim yapılarak talep edebileceği alacak miktarının belirlenmesi gerekirken indirim yapılmamış olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/12294 E. 2013/23353 K. 25/12/2013

…Somut olayda, davacının 12 saat çalışıp 24 saat dinlendiği tarafların ve mahkemenin kabulündedir.
Mahkemece, davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, tanık beyanına göre ve bütün ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmış gibi hesaplanmış ve hüküm altına alınan alacak miktarından 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 43, 44. maddelerine göre hakkaniyet indirimi yapılmamıştır.
Mahkemece, 12 saat çalışıp 24 saat dinlenen davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı hesabının, tatil günlerinin tamamında çalışmış gibi hesaplanması ve tanık beyanına göre belirlenen bu alacak miktarından 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 43, 44. maddelerine göre hakkaniyet indirimi yapılmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
7. HD. 2013/12852 E. 2013/19279 K. 14/11/2013

…Somut olayda, uyuşmazlığa konu dönemde, davacının oniki saat çalışma yirmidört saat dinlenme esasına göre çalıştığı sabittir. Bu çalışma düzeninde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin tamamında çalışılmış olması mümkün değildir. Esasen hükme esas alınan bilirkişi raporunun değerlendirme kısmında da, çalışma düzeninin gereği nöbete denk gelen tatil günlerinde çalışılmış olmasının mümkün olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, raporun hesap bölümünde bu kez şahit beyanlarına dayalı olarak tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı varsayımıyla hesaplama yapılmıştır. Hal böyleyken bilirkişi raporunun hesaplama kısmına itibar edilmesi hatalı olmuştur. Ayrıca, şahit beyanlarına göre belirlenen bu alacaktan hakkaniyet indirimi yapılmamış olması da hatalıdır.
22. HD. 2014/2449 E. 2014/2908 K. 18.02.2014

Davacının 12 saat çalışıp, 24 saat dinlenme usulü ile çalıştığı kabul edildiğine göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinin en azından 1/2’sitıde çalışmadığı göz önünde bulundurularak hesap yapılması gerekirken ulusal bayram ve genel tatillerin tamamında çalıştığı kabulü ile hesap yapan bilirkişi raporuna itibar edilmesi isabetsizdir.
9. HD. 2012/4437 E. 2014/9137 K. 19.03.2014

…Davacının 24 saat çalışma, 24 saat dinlenme usulü ile çalıştığı kabul edildiğine göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinin en azından 1/2’sinde çalıştığı göz önünde bulundurularak hesap yapılması gerekirken tümünde çalıştığı kabulü ile hesap yapan bilirkişi raporuna itibar edilmesi isabetsizdir.
9. HD. 2012/4461 E. 2014/9142 K. 19.03.2014

…Keza, davacının Pazar günleri çalışmadığı dosya kapsamı ile sabit olmasına karşın bugüne denk gelen genel tatiller için alacak hesaplaması da isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2014/10434 E. 2014/12283 K. 10.04.2014

…Somut olayda; davacının 02/09/2008-15/09/2008 ve 07/09/2009- 20/09/2009 tarihleri arasında yıllık izin kullandığı ve Mahkemenin de yıllık izin ücreti hesabında davacının yıllık izinde bulunduğu bu süreleri mahsup ederek sonuca vardığı görülmüştür. 2009 yılında Kurban Bayramının arefe gününün 19/09/2009 tarihine ve bayramın birinci gününün 20/09/2009 tarihine isabet ettiği sabittir. Ulusal bayram genel tatil ücretinin hesabında, davacının yıllık izinde bulunduğu Kurban Bayramının arefe günü olan 19/09/2009 tarihi ile bayramın birinci günü olan 20/09/2009 tarihinin hesaplamanın dışında bırakılması gerekirken bu tarihlerde de davacının çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmış olması hatalıdır.
7. HD. 2013/8683 E. 2013/15460 K. 25.09.2013

…1. Ücretin neti hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi yanında işçi ve işveren SGK kesintileri de düşülmelidir.
Genel tatil ve fazla mesai ücretinin “net” hesaplamasında %1 işsizlik sigortası, %14 de sosyal güvenlik primi olmak üzere toplam %15 oranındaki primin düşülmesi gereğinin dikkate alınmaması yerinde olmamıştır.
9. HD. 2011/16538 E. 2013/18213 K. 13.06.2013

.
…Fazla mesai, hafta tatili ile milli bayram ve genel tatil çalışma ücretleri ile yıllık izin ücretinden işçi payına isabet eden SGK prim kesintisi ile işsizlik sigorta primi kesintisi yapılmaması, yıllık izin ücretine yasal faiz yerine en yüksek banka mevduat faizi işletilmesi de doğru olmamıştır.
7.HD. 2014/5864 E. 2014/14913 K. 01/07/2014