Geçit Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Geçit Hakkı Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 671 – Tariki ame çıkma için kâfi bir yolu bulunmıyan gayrimenkul sahibi tam bir ivaz mukabilinde komşularından kendisine geçmek için münasip bir yerin terkini talep edebilir. Bu hak mülklerin ve onlara giden yolların evvelki hallerine göre bu yolun nereden geçmesi lâzım geliyorsa oranın malikine ve icabında bu yolun açılmasından en az mutazarrır olan kimseye karşı kullanılır. Bu yolun tâyininde iki tarafın menfaatleri gözetilir.

MADDE 672 – Daimi olarak tesis olunan müreur hakkının tapu siciline kaydı lâzımdır.

Geçit Hakkı Davası Açıklama

Genel yola çıkmak için yolu bulunmayan bir taşınmaz maliki, komşularından geçmek için uygun bir yerin kendisine verilmesi isteyebilir. Ancak buna karşılık bedel vermesi gerekecektir. Geçitin belirlenmesi yolu isteyenlere taşınmazından yol veren tarafın yararları göz önünde tutulur (MY. 671). Daimi olarak tesis olunan geçit hakkının tapu siciline kaydı gerekir (MY. 672). İşte, böyle genel yola çıkmaya yolu olmayan taşınmaz maliki, komşularından bedeli karşılığı geçmek için yol istediği halde, komşu taşınmaz sahipleri geçit vermez ve geçit hakkını tanımazsa, mahkemeye geçit hakkı davası adıyla bir türlü dava açabilecektir. Davanm açma koşulu taşınmazların tapuda kayıtlı olmasına bağlıdır.

Geçit Hakkı Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Geçit Hakkı Davası Yetkili Mahkeme

Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir.

Geçit Hakkı Davası Davacı

Genel yola çıkmak için yeter yolu bulunmayan taşınmaz maliki.

Geçit Hakkı Davası Davalı

Taşınmazından geçit vermesi istenen kimse veya kimseler.

Geçit Hakkı Davası Dava Açma Koşulları

 1. Taşınmazın genel yola çıkış yolu bulunmamalı.
 2. Geçit isteyen, geçit karşılığı uygun bir tazminat ödemeyi kabullenmeli.
 3. Genel yola çıkış yolu bulunmayan taşınmazla, üzerinden geçit istenen taşınmazın tapuda kayıtları bulunmalı.
 4. Geçit, en az zarar görecek komşu taşınmaz sahibinden istenmeli.

Geçit Hakkı Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Dava her türlü delille ispatlanabilir. (Örneğin : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi mütalaası, vs. gibi)
 2. Hakim, davacının ve davalının taşınmazlarının tapu kayıtlarını getirtecektir. Taşınmazların tapuda kayıtlar yoksa, dava reddedilecektir. Zira geçit hakkı davaları tapulu taşınmazlar için açılabilir.
 1. Hakim, tapu uygulaması ve davacının genel yola geçmek için davalıda istediği yolun en uygun yerine tesbit. hususunda taşınmazlar başında keşif yapılacaktır. Keşifte, davacının taşınmazı ile davalının taşınmazı arasındaki ik: araştırılacaktır. Genel yola çıkmak için davacının başka yeri varsa, yine istek haki görülmiyecektir.
 2. Davalının taşınmazının yol geçeceği yeri de tesbit edilecektir. Bu yerin değer bilirkişi veya bilirkişilere tâyin ettirilecek fen ehlince; davacının, ve davalım taşınmazları ile genel yola çıkacak, geçit yolunun yeri de ölçülerek krokileri tarizin
 3. Davacının genel yola geçmesinin zorunlu olduğu ve bundan davalı en az zarar gören komşu taşınmaz sahibi bulunduğu anlaşıldığı takdirde, davanın kabuü gerekecektir.
 4. Davanın kabulü halinde hakim; kararında davacının, davalıya geçit hatiz sebebiyle ödeyeceği tazminatı da gösterecektir.
 5. Davanın kabulünde bile davacının yaptığı mahkeme masraflarının davahdaz alınmasına karar verilemiyecektir. Mahkeme masrafları davacı uhdesinde bırakılacaktır. Vekalet ücreti de takdir olunmayacaktır.
 6. Geçit hakkına dair mahkeme karan kesinleştikten sonra tapu kaydına işlenecektir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat