Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 908 – Bir şeye suiniyetle zilyed olan kimse o şeyi hak sahibine iade etmekle beraber haksız alıkoymuş olmasından mütevellit zararları ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği semereleri tazmin ile de mülkelleftir. Hak sahibi için de yapılması zaruri olan sarfiyatı haricindeki masrafları istemez ve yedinde bulunan şeyin geri iadesi lâzım geldiğini bilmediği müddetçe ancak kendi kusuriyle vukubulan zararlardan mes’ul olur.

BORÇLAR YASASI MADDE 126-Aşağıdaki alacak veya davalar hakkında beş senelik maruruzaman cari olur.

 1. Alelümun kiralar ile re’sülmal faizleri ve muayyen zamanlarda tediyesi meşrut aidat,
 2. Erzak bedeli nafaka ve otel, lokanta masraflarına müteallik davalar.
 3. Sanatkarların işleri, perakendeci esnafın verdiği eşya ve erzak, doktorların ve sair sanat erbanın ifa ettikleri mesai, avukatların, vekillerin ve noterlerin mesleki hizmetleri, başkalarının maiyetinde çalışan veya musahdem olan kimselerin, hizmetçilerin yevmiyeleri ve amelelerin ücretleri hakkındaki

Ecrimisil Davası Açıklama

Medeni yasamız, başkasına ait bir taşınmazı haksız olarak kullanan ve elinde tutan kişiyi, tazminat ödemekle yükümlü kılmıştır. Taşınmazı elinde bulundurmuş olmaktan dolayı taşınmaz sahibinin uğradığı zararı ödemekle beraber elde ettiği karı da asıl malike ödeyecektir. Bu tür anlaşmazlıklar genellikle ecrimisil davasının konusunu oluştururlar.

Ecrimisil Davası Görevli Mahkeme

 1. Dava değerine göre tâyin edilir. Dava elatmanm önlenmesi veya tapu iptali davası ile birlikte açılmışsa, taşınmazın değeri ile ecrimisilin toplamı … liradan fazla ise, Asliye Hukuk Mahkemesi, ….. lira veya daha az ise Sulh Hukuk Mahkemesi veya;
 1. İstenilen ecrimisil ….. liradan fazla ise Asliye Hukuk, ….. lira veya daha az ise Sulh Hukuk Mahkemesi görevli mahkeme olacaktır. Ancak, bu değer …..’den itibaren ….. lira olarak gözönünde tutulacaktır.

Ecrimisil Davası Yetkili Mahkeme

 1. Ecrimisile konu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi, veya
 2. Davalının konutunun bulunduğu yer mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Ecrimisil Davası Davacı

Taşınmazı, haksız olarak işgal edilen ve el atılıp kullanılan gerçek veya tüzel kişiler, kurumlar,

Ecrimisil Davası Davalı

Taşınmazı haksız olarak kullanan veya kullananlar yani el atıp kullanarak yarar sağlayanlar.

Ecrimisil Davası Dava Açma Koşulları

 1. Taşınmaza davacının izni olmadan haksız olarak, davalı tarafından, elatılıp kullanılmış olmalı,
 2. Davalı, bu kullanmasında kötü niyetli bulunmalıdır.

Ecrimisil Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Davacının taşınmazla ilgisi tesbit edilecektir. Sunacağı tapu kaydı, vergi kaydı Zilyedlik iddiasını ispatlaması istenir.
 2. Davalının, davacının taşınmazına hiç bir neden yokken ve taşınmazla ilgisi bulunmazken haksız olarak elatıp ve işgal edip etmediği, kötü niyetli olup olmadığı araştırılacaktır.
 3. Davalı işgal etmese idi, davacının taşınmazdan sağlayacağı yarar, yerinde bilirkişiler aracılığı ile keşif yapılarak tesbit edilecektir. Bu yararın ne kadar olduğu bilirkişilerce tâyin ve takdir edilr. Ecrimisi) hesaplanmasında emsal taşınmazlar gözönünde bulundurulacaktır.
 4. Ecrimisil; tapu iptali ve el atmanın önlenmesi ile birlikte istenmişse, önce tapu
  iptali ve elatmanın önlenmesi hususları incelenerek, davacının taşınmaza malik
  olduğu anlaşılırsa, yine keşifte bilirkişilerce tâyin ve takdir edilen ecrimisilin, davalının tapusunun iptali ve el atmasının önlenmesi ile birlikte, alınması yoluna gidilecektir.
 1. Taşınmaz 10 yıl haksız olarak davalı tarafından işgal edilse ve davacı 10 yıllık ecrimisil istese bile ancak 5 yıllığının davalıdan tahsili gerekecektir. Zira bu tür davalar (5) yıllık zamanaşımına bağlıdır.
 2. Taşınmaz davacıdan haricen, davalı tarafından satın alınmış ve zilyedliği de devralınmış ise, davacı, ecrimisil talep edemiyecektir.

Ecrimisil Davası Zamanaşımı

Bu tür davalar beş yıllık zamanaşımına bağlıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat