FAYDALI MODEL LİSANS SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

FAYDALI MODEL LİSANS SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR

 

LİSANS VERENİN

Adı/Unvanı       : …

Adresi              : …

 

LİSANS ALANIN

 

Adı/Ünvanı       :

Adresi              :

Bir tarafta … adresinde mukim … ile, diğer tarafta …. adresinde yerleşik … arasında; … adına; Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nca … tarih ve … sayı ile tescilli/işlem görmekte bulunan  patent / faydalı modelin, Türkiye’de kullanılması konusunda 551 Sayılı Patentlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında md. 88’de belirtilen hükümlere uygun olarak işbu lisans sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır.

TANIMLAR

 

Lisans sözleşmesi kapsamında …”Lisans Veren” ve …”Lisans Alan” olarak anılacaktır.

1-) İşbu Lisans Sözleşmesine konu olan buluş Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’nca … tarih ve …. sayı ile tescilli/işlem gören … patent / faydalı modeldir.

SÜRE

2-).Lisans Sözleşmesinin geçerlilik süresi, lisansa konu olan tescilin Türk Patent Enstitüsü’nce belirlenen  koruma süresinin bitim tarihidir.

ÜCRET

3-) Lisans Sözleşmesinin bedeli … TL.dir.

4-) Lisans Sözleşmesi lisans veren adına tescilli olan buluşun, patent / faydalı model Tescil Belgesi’nde kayıtlı bulunan açıklamalar için geçerli olacaktır.

BULUŞU KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5-) Lisans Alan, lisans aldığı buluşta ürünlerin kalitesini aynen korumakla mükelleftir. Bunun için lisans veren istediği zaman gerekli kalite kontrolü yapma hakkına sahip olacaktır.

KULLANIM HAKKI VE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

6-) Lisans Alan, lisans aldığı tasarımı aynen kullanabilecektir. Lisans konusu tasarım üzerinde değişiklik yapma hakkı lisans verene ait olacak ve bu değişiklikler tescil edildikten sonra, lisans sözleşmesi tescil edilen bu değişiklikler için de geçerli olacaktır.

7-) Lisans Veren, lisans sözleşmesine konu olan bu buluşun bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye, bu buluşun kullanılması ile ilgili olarak lisans verebilecek ve kendisi de tescilli buluşunu kullanabilecektir.

😎 Lisans Alan, lisans veren tarafından bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişiliğe sahip firmaya söz konusu buluşun kullanılması ile ilgili olarak lisans verme hakkını, ayrıca buluş sahibinin kendisinin de bu buluşu kullanmasını koşulsuz olarak kabul eder ve itiraz etmemeyi taahhüt eder.

UYUŞMAZLIK

9-)    Lisans Sözleşmesinden doğacak her çeşit anlaşmazlıkların çözümünde … mahkemeleri yetkili olacaktır.

10-) Lisans Alan, üçüncü (3.) kişiler tarafından lisans sahibinin tescilli olan patent / faydalı modelinden doğan haklarına tecavüz edilmesi durumunda, buluş sahibinin yasalar uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir.

11-) İşbu  …  Lisans Sözleşmesi, başka hiç bir şekil ve şarta tabi değildir.

 

LİSANS VEREN (İmza)                                                                     LİSANS ALAN (İmza)

NOTER TASDİKİ

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat