Faydalı Model Belgesinin İptali Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Faydalı Model Belgesinin İptali Dilekçesi


… FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE
 
 
DAVACI                   :
 
VEKİLİ                     :
 
DAVALI                   :
 
KONU                       : Faydalı Model Belgesinin İptali İstemimizden İbarettir.
 
AÇIKLAMALAR   :
 
1-) Müvekkilimiz, …/ …/ … tarihinden itibaren kurduğu … isimli şirketi ile çelik para kasası imalatı yapmaktadır. …/ …/ … yılında Türk Patent Enstitüsü’ne yaptığı başvuru neticesinde, üretmekte olduğu çelik para kasaları için TR … … sayılı faydalı model belgesi almıştır.
 
2-) Davalı … …’nın …/ …/ … tarihinde üretimini yaptığı Asansörlü Artan Tertibatlı (Sistemli) Vitrin Kasa için faydalı model bilgisi almıştır. Davalının üretimini yaptığı ve faydalı model belgesi ile koruma altına aldığı kasalar, müvekkilimizin üretimini yaptığı kasalar ile aynı olup her hangi bir yenilik bulunmamaktadır.
 
3-) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin “Yenilik” başlıklı 156. maddesinde;
 
“Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir.
 
Faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya selefleri tarafından başvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakkı tarihinden, on iki ay önceki tarihten itibaren yayınlama veya bir başka yolla yapılan açıklama veya kullanma, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz.
 
Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye’de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır.”
 
Aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlük Halleri” başlıklı 165. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde;
 
“Faydalı model belgesi konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen, hükümlere aykırılığı ispat edilmişse,”
 
düzenlemesi yer almaktadır.
 
4-) Açıkladığımız sebeplerden dolayı mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER      : 551 S. KHK. m. 156 ve ilgili mevzuat
 
HUKUKİ DELİLER           : TR … … Faydalı Model Belgesi, TR … … Faydalı Model Belgesi, vs deliller
 
SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, davalıya ait TR … … numaralı faydalı model belgesinin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
 
Davacı Vekili
    Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat