Evlilikten Önce Alınan Mal ve Taksitlerin Evlilik İçerisinde Ödenmesi

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
ESAS: 2012/8466
KARAR: 2013/7543

Selda … (…) ile Turan … aralarındaki katkı payı alacağı davasının kısmen reddine ve kısmen kabulüne dair …2.Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nden verilen 29.04.2011 gün ve 591/205 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı-karşı davalı Selda …vekili; evlilik birliği içinde vekil edeninin de katkılarıyla edinilen ve davalı adına tapuya tescil edilen 539 ada 304 parselde kayıtlı bulunan 11 numaralı bağımsız bölüm mesken ile …382 plaka sayılı aracın davalı eş adına tescil edildiğini açıklayarak, fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak 10.000 TL katkı payı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, 26.04.2011 tarihli harcını yatırdığı ıslah dilekçesiyle istek miktarını artırarak, toplam 20.852,87 TL katkı payı alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak vekil edenine ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı-karşı davacı Turan …vekili, davacının davasının reddini savunmuş ve harç yatırmak suretiyle açtığı karşılık davada ise; dava konusu …382 plakalı 2008 model aracın, 28.12.2007 tarihinde peşinatının vekil edeni tarafından ödendikten sonra, kalan 23.000 TL kısmının ise 48 ay vadeli olarak taşıt kredisinin davalı adına çekilerek aracın satın alındığını ve taraflar adına yarı yarıya tescil kaydı bulunduğunu, ancak tarafların boşanmaları nedeniyle taşıt kredisi taksitlerini davalının ödemeye devam ettiğini, davalı Selda’nın satın almaya hiçbir katkısının bulunmadığını, boşanma davasının açıldığı tarihten sonraki ödemeler ve vadesi gelen ödemelerden davalının da sorumlu olduğunu açıklayarak, 12.644 TL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı Selda …den tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; davacı-karşı davalı Selda…’ün davasının kabulüne, 20.853.00 TL alacağın davalıdan alınıp davacıya verilmesine, bu bedelin 10.853.00 TL’lik bölümüne karar tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, birleşen davalı-karşı davacı Turan …’ün açtığı davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm, birleşen davalı-karşı davacı Turan …vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar 06.11.2000 tarihinde evlenmiş, 28.11.2008 tarihinde açılan boşanma davasının kabulü ve boşanmaya ilişkin hüküm bölümünün 23.12.2009 tarihinde kesinleşmesiyle evlilik birliği son bulmuştur.

Başka mal rejimi seçildiği ileri sürülmediğine göre, eşler arasında 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı MK’nun 170. maddesi uyarınca “mal ayrılığı”, bu tarihten mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarihe kadar ise 4721 sayılı TMK’nun 202. maddesi hükmü uyarınca yasal “edinilmiş mallara katılma” rejimi geçerlidir. Eşler arasındaki mal rejimi TMK’nun 225/2. maddesi uyarınca boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle sona ermiştir.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, bu tür davalarda fedakarlığın denkleştirilmesi ve hakkaniyet kuralının da gözetilmesi gerektiğine göre, davalı-karşı davacı Turan…’ün aşağıdaki husus dışındaki sair temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün kabule ilişkin bölümünün ONANMASINA,

Davalı-karşı davacı Turan…’ün hükmün reddedilen bölümüne ilişkin diğer temyiz itirazlarına gelince; dava konusu …382 plakalı 2008 model araç, 02.01.2008 tarihinde satın alma yoluyla taraflar adına yarı yarıya tescilli bulunmaktadır. Dava dilekçesinin içeriği, taraflar arasındaki evlenme tarihi, aracın edinme tarihi ve dosya kapsamına göre davacının talebi, 4721 sayılı TMK.nun 202 ve devamı maddeleri gereğince kabul edilen yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan ve TMK.nun 231, 232, 235 ve 236. maddeleri gereğince açılan katılma alacağı isteğine ilişkindir. Birleşen davada davalı-davacının iradesinin davacı-davalının 1/2 araç hissesinin alımına katkıda bulunmak olmayıp BK.234. ve devamı maddelerine göre bağışta bulunma iradesi olduğu anlaşılmakta ise de, bağış iradesinin mal rejiminin sona erdiği boşanma davasının açıldığı tarihe kadar olduğunun kabulü gerekir. Boşanma davası açılıp mal rejimi sona erdikten sonra bağış iradesinin devam ettiği söylenemez, bu tarihten sonraki edinilmiş mallara ilişkin borçların, o malın değerinden düşülmesi gerekir.

Katılma alacağı davalarında eklenecek değerlerden (TMK.m.229) ve denkleştirmeden (TMK.m.230) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın (TMK.m.219) toplam değerinden mala ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan artık değerin (TMK.m.231) yarısı üzerinden (TMK.m.236/1) tarafların kazanılmış hakları da gözetilerek taşınmazın tasfiye tarihindeki değeri dikkate alınarak (TMK. m.235/1) katılma alacağı belirlenmelidir.

Taraflar arasındaki boşanma davasının açıldığı 28.11.2008 tarihinden sonra mal rejimi sona erdiğine ve dava konusu …382 plakalı 2008 model araçla ilgili olduğu dosya kapsamından anlaşılan davalı-karşı davacı Turan… adına daha ödenmemiş 37 ay taksiti kalan taşıt kredi borcu bulunduğuna göre, tarafların kazanılmış hakları da gözetilerek, bu mala ilişkin boşanma dava tarihinden sonra geriye kalan kredi borcunun yarısı üzerinden, katılma alacağı belirlenmesi gerekirken, dosya kapsamına uymayan düşüncelerle, usul ve kanuna aykırı bir şekilde karşı davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacı Turan… vekilinin buna ilişkin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulüyle, yerel mahkeme hükmünün birleşen davalı-karşı davacı Turan…’ün açtığı davanın reddine ilişkin bölümünün, 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollaması ile halen yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK’nun 428.maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve aşağıda dökümü yazılı 287,90 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 1.136,56 TL’nin temyiz eden davalıdan alınmasına, 21.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat