EUROBOND REHİN SÖZLEŞMESİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

EUROBOND REHİN SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar

İşbu Eurobond Rehin Sözleşmesi “Rehin Sözleşmesi” Rehin Veren ile Rehin Alan arasında aşağıda belirtilmekte olan şartlar çerçevesinde akdedilmiş ve Rehin Veren ile Rehin Alan aşağıdaki düzenleme, hüküm ve şartlarda mutabık kalmışlardır.

Kredi Borçlusu      :           …..

Rehin Veren          :           …..

Rehin Alan :           Türkiye ….. Bankası A.Ş.

Rehinli Hesap        :           ….. A.Ş. ….. şubesi nezdindeki ….. nolu hesap ve 2.maddede belirtilen diğer hesaplar

Hazine Bonosu Detayı       :           .. / .. / …. vade tarihli, % … yıllık kupon ödemeli (faizli)

Rehin Tutarı/Nominal Bedel           :           ….. ABD Doları

İlgili Kredi Sözleşmesi/leri  :           .. / .. / …. tarihli ….. sözleşmesi

Rehin veren ve Rehin Alan bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Müşteri’nin Rehin Alan ile akdettiği Kredi Sözleşmesi/leri’ne istinaden Müşteri lehine açılan krediler nedeniyle doğan tüm borçların “Teminat Altına Alınmış Borçlar” teminatını teşkil etmek üzere;

–    Euroclear Bank nezdindeki hesaplarda saklamada bulunan ve Rehinli Hesap’da izlenen, 1.maddede detayları belirtilen, Hazine Müsteşarlığı tarafından dış borçlanma programı çerçevesinde yabancı para cinsinden ihraç edilen devlet tahvillerinin (Eurobond), ve

–    Bunların itfa bedelleri ile faiz ve/veya kupon ödemelerini ve sair her türlü ferilerinin, ve

–    Bunlardan doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakların, ve

–    Bunların satışı halinde tutarların alacak kaydedileceği mevduat hesaplarının,

–    İleride bu hesaplara alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerinin,

Rehin Tutarı’na karşılık gelen kısmını “Rehinli Değerler” Rehin Alan’a ilk sırada rehnetmiştir “Rehin”.

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Taraflar, Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi üzerine Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamının muacceliyet kesbedeceği, Rehin Alan’ın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan kaynaklanan alacaklarını, işbu Rehnin Rehin Alan tarafından doğrudan doğruya veya piyasa rayici üzerinden piyasada paraya çevrilmesinden edinilecek tutarlardan tahsil edileceği konusunda mutabık kalmışlardır. Rehinli Değerler’in, Rehin Alan dışındaki bir banka nezdindeki bir hesapta olması halinde, Rehin Alan, işbu bankadan Rehinli Değerler’i talep etmeye yetkilidir.

4- Beyanlar ve Taahhütler

Rehinli Değerler üzerinde haciz ve tedbir de dahil olmak üzere, herhangi bir takyidat, üçüncü kişiler lehine herhangi bir alım opsiyonu, rüçhan hakkı veya benzeri haklar bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata aykırı olmadığını ve taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehnin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini; ve

Rehin Veren, Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edeceğini ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini;

kabul ve taahhüt eder.

5- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Değerler’in tanzim ve idamesi ile, Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak (damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisini, kambiyo gider vergisini, noter harçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara ilişkin faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

6- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye yahut elden teslim suretiyle, kayıtlı elektronik posta veya Tarafların Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan kayıtlı elektronik posta adresinin, telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan elektronik posta adresi ve numaralar olduğunu beyan eder. Rehin Veren, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildirecek olup, aksi takdirde bu adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

7- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Rehin Sözleşmesinden doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

8- Rehnin Süresi

Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamen sona ermesi halinde, Rehin Alan, Rehin’i fek edecektir.

9- Hüküm

İşbu Rehin Sözleşmesi Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olup işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, bu madde ile birlikte 9 maddeden ve 3 sayfadan ibaret işbu Sözleşme’nin bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteriye verilmiştir.

Rehin Veren                                                  Rehin Alan

EUROBOND REHİN SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar

İşbu Eurobond Rehin Sözleşmesi “Rehin Sözleşmesi” Rehin Veren ile Rehin Alan arasında aşağıda belirtilmekte olan şartlar çerçevesinde akdedilmiş ve Rehin Veren ile Rehin Alan aşağıdaki düzenleme, hüküm ve şartlarda mutabık kalmışlardır.

Kredi Borçlusu      :           …..

Rehin Veren          :           …..

Rehin Alan :           Türkiye ….. Bankası A.Ş.

Rehinli Hesap        :           ….. A.Ş. ….. şubesi nezdindeki ….. nolu hesap ve 2.maddede belirtilen diğer hesaplar

Hazine Bonosu Detayı       :           .. / .. / …. vade tarihli, % … yıllık kupon ödemeli (faizli)

Rehin Tutarı/Nominal Bedel           :           ….. ABD Doları

İlgili Kredi Sözleşmesi/leri  :           .. / .. / …. tarihli ….. sözleşmesi

Rehin veren ve Rehin Alan bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Müşteri’nin Rehin Alan ile akdettiği Kredi Sözleşmesi/leri’ne istinaden Müşteri lehine açılan krediler nedeniyle doğan tüm borçların “Teminat Altına Alınmış Borçlar” teminatını teşkil etmek üzere;

–    Euroclear Bank nezdindeki hesaplarda saklamada bulunan ve Rehinli Hesap’da izlenen, 1.maddede detayları belirtilen, Hazine Müsteşarlığı tarafından dış borçlanma programı çerçevesinde yabancı para cinsinden ihraç edilen devlet tahvillerinin (Eurobond), ve

–    Bunların itfa bedelleri ile faiz ve/veya kupon ödemelerini ve sair her türlü ferilerinin, ve

–    Bunlardan doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakların, ve

–    Bunların satışı halinde tutarların alacak kaydedileceği mevduat hesaplarının,

–    İleride bu hesaplara alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerinin,

Rehin Tutarı’na karşılık gelen kısmını “Rehinli Değerler” Rehin Alan’a ilk sırada rehnetmiştir “Rehin”.

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Taraflar, Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi üzerine Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamının muacceliyet kesbedeceği, Rehin Alan’ın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan kaynaklanan alacaklarını, işbu Rehnin Rehin Alan tarafından doğrudan doğruya veya piyasa rayici üzerinden piyasada paraya çevrilmesinden edinilecek tutarlardan tahsil edileceği konusunda mutabık kalmışlardır. Rehinli Değerler’in, Rehin Alan dışındaki bir banka nezdindeki bir hesapta olması halinde, Rehin Alan, işbu bankadan Rehinli Değerler’i talep etmeye yetkilidir.

4- Beyanlar ve Taahhütler

Rehinli Değerler üzerinde haciz ve tedbir de dahil olmak üzere, herhangi bir takyidat, üçüncü kişiler lehine herhangi bir alım opsiyonu, rüçhan hakkı veya benzeri haklar bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata aykırı olmadığını ve taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehnin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini; ve

Rehin Veren, Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edeceğini ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini;

kabul ve taahhüt eder.

5- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Değerler’in tanzim ve idamesi ile, Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak (damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisini, kambiyo gider vergisini, noter harçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara ilişkin faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

6- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye yahut elden teslim suretiyle, kayıtlı elektronik posta veya Tarafların Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan kayıtlı elektronik posta adresinin, telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan elektronik posta adresi ve numaralar olduğunu beyan eder. Rehin Veren, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildirecek olup, aksi takdirde bu adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

7- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Rehin Sözleşmesinden doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

8- Rehnin Süresi

Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamen sona ermesi halinde, Rehin Alan, Rehin’i fek edecektir.

9- Hüküm

İşbu Rehin Sözleşmesi Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olup işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, bu madde ile birlikte 9 maddeden ve 3 sayfadan ibaret işbu Sözleşme’nin bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteriye verilmiştir.

Rehin Veren                                                  Rehin Alan

EUROBOND REHİN SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar

İşbu Eurobond Rehin Sözleşmesi “Rehin Sözleşmesi” Rehin Veren ile Rehin Alan arasında aşağıda belirtilmekte olan şartlar çerçevesinde akdedilmiş ve Rehin Veren ile Rehin Alan aşağıdaki düzenleme, hüküm ve şartlarda mutabık kalmışlardır.

Kredi Borçlusu      :           …..

Rehin Veren          :           …..

Rehin Alan :           Türkiye ….. Bankası A.Ş.

Rehinli Hesap        :           ….. A.Ş. ….. şubesi nezdindeki ….. nolu hesap ve 2.maddede belirtilen diğer hesaplar

Hazine Bonosu Detayı       :           .. / .. / …. vade tarihli, % … yıllık kupon ödemeli (faizli)

Rehin Tutarı/Nominal Bedel           :           ….. ABD Doları

İlgili Kredi Sözleşmesi/leri  :           .. / .. / …. tarihli ….. sözleşmesi

Rehin veren ve Rehin Alan bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Müşteri’nin Rehin Alan ile akdettiği Kredi Sözleşmesi/leri’ne istinaden Müşteri lehine açılan krediler nedeniyle doğan tüm borçların “Teminat Altına Alınmış Borçlar” teminatını teşkil etmek üzere;

–    Euroclear Bank nezdindeki hesaplarda saklamada bulunan ve Rehinli Hesap’da izlenen, 1.maddede detayları belirtilen, Hazine Müsteşarlığı tarafından dış borçlanma programı çerçevesinde yabancı para cinsinden ihraç edilen devlet tahvillerinin (Eurobond), ve

–    Bunların itfa bedelleri ile faiz ve/veya kupon ödemelerini ve sair her türlü ferilerinin, ve

–    Bunlardan doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakların, ve

–    Bunların satışı halinde tutarların alacak kaydedileceği mevduat hesaplarının,

–    İleride bu hesaplara alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerinin,

Rehin Tutarı’na karşılık gelen kısmını “Rehinli Değerler” Rehin Alan’a ilk sırada rehnetmiştir “Rehin”.

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Taraflar, Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi üzerine Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamının muacceliyet kesbedeceği, Rehin Alan’ın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan kaynaklanan alacaklarını, işbu Rehnin Rehin Alan tarafından doğrudan doğruya veya piyasa rayici üzerinden piyasada paraya çevrilmesinden edinilecek tutarlardan tahsil edileceği konusunda mutabık kalmışlardır. Rehinli Değerler’in, Rehin Alan dışındaki bir banka nezdindeki bir hesapta olması halinde, Rehin Alan, işbu bankadan Rehinli Değerler’i talep etmeye yetkilidir.

4- Beyanlar ve Taahhütler

Rehinli Değerler üzerinde haciz ve tedbir de dahil olmak üzere, herhangi bir takyidat, üçüncü kişiler lehine herhangi bir alım opsiyonu, rüçhan hakkı veya benzeri haklar bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata aykırı olmadığını ve taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehnin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini; ve

Rehin Veren, Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edeceğini ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini;

kabul ve taahhüt eder.

5- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Değerler’in tanzim ve idamesi ile, Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak (damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisini, kambiyo gider vergisini, noter harçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara ilişkin faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

6- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye yahut elden teslim suretiyle, kayıtlı elektronik posta veya Tarafların Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan kayıtlı elektronik posta adresinin, telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan elektronik posta adresi ve numaralar olduğunu beyan eder. Rehin Veren, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildirecek olup, aksi takdirde bu adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

7- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Rehin Sözleşmesinden doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

8- Rehnin Süresi

Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamen sona ermesi halinde, Rehin Alan, Rehin’i fek edecektir.

9- Hüküm

İşbu Rehin Sözleşmesi Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olup işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, bu madde ile birlikte 9 maddeden ve 3 sayfadan ibaret işbu Sözleşme’nin bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteriye verilmiştir.

Rehin Veren                                                  Rehin Alan

EUROBOND REHİN SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar

İşbu Eurobond Rehin Sözleşmesi “Rehin Sözleşmesi” Rehin Veren ile Rehin Alan arasında aşağıda belirtilmekte olan şartlar çerçevesinde akdedilmiş ve Rehin Veren ile Rehin Alan aşağıdaki düzenleme, hüküm ve şartlarda mutabık kalmışlardır.

Kredi Borçlusu      :           …..

Rehin Veren          :           …..

Rehin Alan :           Türkiye ….. Bankası A.Ş.

Rehinli Hesap        :           ….. A.Ş. ….. şubesi nezdindeki ….. nolu hesap ve 2.maddede belirtilen diğer hesaplar

Hazine Bonosu Detayı       :           .. / .. / …. vade tarihli, % … yıllık kupon ödemeli (faizli)

Rehin Tutarı/Nominal Bedel           :           ….. ABD Doları

İlgili Kredi Sözleşmesi/leri  :           .. / .. / …. tarihli ….. sözleşmesi

Rehin veren ve Rehin Alan bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Müşteri’nin Rehin Alan ile akdettiği Kredi Sözleşmesi/leri’ne istinaden Müşteri lehine açılan krediler nedeniyle doğan tüm borçların “Teminat Altına Alınmış Borçlar” teminatını teşkil etmek üzere;

–    Euroclear Bank nezdindeki hesaplarda saklamada bulunan ve Rehinli Hesap’da izlenen, 1.maddede detayları belirtilen, Hazine Müsteşarlığı tarafından dış borçlanma programı çerçevesinde yabancı para cinsinden ihraç edilen devlet tahvillerinin (Eurobond), ve

–    Bunların itfa bedelleri ile faiz ve/veya kupon ödemelerini ve sair her türlü ferilerinin, ve

–    Bunlardan doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakların, ve

–    Bunların satışı halinde tutarların alacak kaydedileceği mevduat hesaplarının,

–    İleride bu hesaplara alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerinin,

Rehin Tutarı’na karşılık gelen kısmını “Rehinli Değerler” Rehin Alan’a ilk sırada rehnetmiştir “Rehin”.

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Taraflar, Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi üzerine Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamının muacceliyet kesbedeceği, Rehin Alan’ın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan kaynaklanan alacaklarını, işbu Rehnin Rehin Alan tarafından doğrudan doğruya veya piyasa rayici üzerinden piyasada paraya çevrilmesinden edinilecek tutarlardan tahsil edileceği konusunda mutabık kalmışlardır. Rehinli Değerler’in, Rehin Alan dışındaki bir banka nezdindeki bir hesapta olması halinde, Rehin Alan, işbu bankadan Rehinli Değerler’i talep etmeye yetkilidir.

4- Beyanlar ve Taahhütler

Rehinli Değerler üzerinde haciz ve tedbir de dahil olmak üzere, herhangi bir takyidat, üçüncü kişiler lehine herhangi bir alım opsiyonu, rüçhan hakkı veya benzeri haklar bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata aykırı olmadığını ve taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehnin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini; ve

Rehin Veren, Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edeceğini ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini;

kabul ve taahhüt eder.

5- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Değerler’in tanzim ve idamesi ile, Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak (damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisini, kambiyo gider vergisini, noter harçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara ilişkin faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

6- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye yahut elden teslim suretiyle, kayıtlı elektronik posta veya Tarafların Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan kayıtlı elektronik posta adresinin, telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan elektronik posta adresi ve numaralar olduğunu beyan eder. Rehin Veren, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildirecek olup, aksi takdirde bu adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

7- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Rehin Sözleşmesinden doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

8- Rehnin Süresi

Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamen sona ermesi halinde, Rehin Alan, Rehin’i fek edecektir.

9- Hüküm

İşbu Rehin Sözleşmesi Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olup işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, bu madde ile birlikte 9 maddeden ve 3 sayfadan ibaret işbu Sözleşme’nin bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteriye verilmiştir.

Rehin Veren                                                  Rehin Alan

EUROBOND REHİN SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar

İşbu Eurobond Rehin Sözleşmesi “Rehin Sözleşmesi” Rehin Veren ile Rehin Alan arasında aşağıda belirtilmekte olan şartlar çerçevesinde akdedilmiş ve Rehin Veren ile Rehin Alan aşağıdaki düzenleme, hüküm ve şartlarda mutabık kalmışlardır.

Kredi Borçlusu      :           …..

Rehin Veren          :           …..

Rehin Alan :           Türkiye ….. Bankası A.Ş.

Rehinli Hesap        :           ….. A.Ş. ….. şubesi nezdindeki ….. nolu hesap ve 2.maddede belirtilen diğer hesaplar

Hazine Bonosu Detayı       :           .. / .. / …. vade tarihli, % … yıllık kupon ödemeli (faizli)

Rehin Tutarı/Nominal Bedel           :           ….. ABD Doları

İlgili Kredi Sözleşmesi/leri  :           .. / .. / …. tarihli ….. sözleşmesi

Rehin veren ve Rehin Alan bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Müşteri’nin Rehin Alan ile akdettiği Kredi Sözleşmesi/leri’ne istinaden Müşteri lehine açılan krediler nedeniyle doğan tüm borçların “Teminat Altına Alınmış Borçlar” teminatını teşkil etmek üzere;

–    Euroclear Bank nezdindeki hesaplarda saklamada bulunan ve Rehinli Hesap’da izlenen, 1.maddede detayları belirtilen, Hazine Müsteşarlığı tarafından dış borçlanma programı çerçevesinde yabancı para cinsinden ihraç edilen devlet tahvillerinin (Eurobond), ve

–    Bunların itfa bedelleri ile faiz ve/veya kupon ödemelerini ve sair her türlü ferilerinin, ve

–    Bunlardan doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakların, ve

–    Bunların satışı halinde tutarların alacak kaydedileceği mevduat hesaplarının,

–    İleride bu hesaplara alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerinin,

Rehin Tutarı’na karşılık gelen kısmını “Rehinli Değerler” Rehin Alan’a ilk sırada rehnetmiştir “Rehin”.

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Taraflar, Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi üzerine Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamının muacceliyet kesbedeceği, Rehin Alan’ın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan kaynaklanan alacaklarını, işbu Rehnin Rehin Alan tarafından doğrudan doğruya veya piyasa rayici üzerinden piyasada paraya çevrilmesinden edinilecek tutarlardan tahsil edileceği konusunda mutabık kalmışlardır. Rehinli Değerler’in, Rehin Alan dışındaki bir banka nezdindeki bir hesapta olması halinde, Rehin Alan, işbu bankadan Rehinli Değerler’i talep etmeye yetkilidir.

4- Beyanlar ve Taahhütler

Rehinli Değerler üzerinde haciz ve tedbir de dahil olmak üzere, herhangi bir takyidat, üçüncü kişiler lehine herhangi bir alım opsiyonu, rüçhan hakkı veya benzeri haklar bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata aykırı olmadığını ve taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehnin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini; ve

Rehin Veren, Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edeceğini ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini;

kabul ve taahhüt eder.

5- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Değerler’in tanzim ve idamesi ile, Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak (damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisini, kambiyo gider vergisini, noter harçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara ilişkin faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

6- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye yahut elden teslim suretiyle, kayıtlı elektronik posta veya Tarafların Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan kayıtlı elektronik posta adresinin, telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan elektronik posta adresi ve numaralar olduğunu beyan eder. Rehin Veren, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildirecek olup, aksi takdirde bu adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

7- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Rehin Sözleşmesinden doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

8- Rehnin Süresi

Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamen sona ermesi halinde, Rehin Alan, Rehin’i fek edecektir.

9- Hüküm

İşbu Rehin Sözleşmesi Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olup işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, bu madde ile birlikte 9 maddeden ve 3 sayfadan ibaret işbu Sözleşme’nin bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteriye verilmiştir.

Rehin Veren                                                  Rehin Alan

EUROBOND REHİN SÖZLEŞMESİ

1- Tanımlar

İşbu Eurobond Rehin Sözleşmesi “Rehin Sözleşmesi” Rehin Veren ile Rehin Alan arasında aşağıda belirtilmekte olan şartlar çerçevesinde akdedilmiş ve Rehin Veren ile Rehin Alan aşağıdaki düzenleme, hüküm ve şartlarda mutabık kalmışlardır.

Kredi Borçlusu      :           …..

Rehin Veren          :           …..

Rehin Alan :           Türkiye ….. Bankası A.Ş.

Rehinli Hesap        :           ….. A.Ş. ….. şubesi nezdindeki ….. nolu hesap ve 2.maddede belirtilen diğer hesaplar

Hazine Bonosu Detayı       :           .. / .. / …. vade tarihli, % … yıllık kupon ödemeli (faizli)

Rehin Tutarı/Nominal Bedel           :           ….. ABD Doları

İlgili Kredi Sözleşmesi/leri  :           .. / .. / …. tarihli ….. sözleşmesi

Rehin veren ve Rehin Alan bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Sözleşmenin Konusu

Rehin Veren, Müşteri’nin Rehin Alan ile akdettiği Kredi Sözleşmesi/leri’ne istinaden Müşteri lehine açılan krediler nedeniyle doğan tüm borçların “Teminat Altına Alınmış Borçlar” teminatını teşkil etmek üzere;

–    Euroclear Bank nezdindeki hesaplarda saklamada bulunan ve Rehinli Hesap’da izlenen, 1.maddede detayları belirtilen, Hazine Müsteşarlığı tarafından dış borçlanma programı çerçevesinde yabancı para cinsinden ihraç edilen devlet tahvillerinin (Eurobond), ve

–    Bunların itfa bedelleri ile faiz ve/veya kupon ödemelerini ve sair her türlü ferilerinin, ve

–    Bunlardan doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacakların, ve

–    Bunların satışı halinde tutarların alacak kaydedileceği mevduat hesaplarının,

–    İleride bu hesaplara alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerinin,

Rehin Tutarı’na karşılık gelen kısmını “Rehinli Değerler” Rehin Alan’a ilk sırada rehnetmiştir “Rehin”.

3- Rehnin Paraya Çevrilmesi

Taraflar, Kredi Sözleşmesi/leri’nde belirtilen temerrüt hallerinden birisinin gerçekleşmesi üzerine Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamının muacceliyet kesbedeceği, Rehin Alan’ın Teminat Altına Alınmış Borçlar’dan kaynaklanan alacaklarını, işbu Rehnin Rehin Alan tarafından doğrudan doğruya veya piyasa rayici üzerinden piyasada paraya çevrilmesinden edinilecek tutarlardan tahsil edileceği konusunda mutabık kalmışlardır. Rehinli Değerler’in, Rehin Alan dışındaki bir banka nezdindeki bir hesapta olması halinde, Rehin Alan, işbu bankadan Rehinli Değerler’i talep etmeye yetkilidir.

4- Beyanlar ve Taahhütler

Rehinli Değerler üzerinde haciz ve tedbir de dahil olmak üzere, herhangi bir takyidat, üçüncü kişiler lehine herhangi bir alım opsiyonu, rüçhan hakkı veya benzeri haklar bulunmadığını, rehnin tesis edilmesinin ana sözleşmesine, tabi olduğu mevzuata aykırı olmadığını ve taraf olduğu herhangi bir sözleşmeye aykırılık teşkil etmediğini ve etmeyeceğini, söz konusu sözleşmeler çerçevesinde temerrüde sebebiyet vermeyeceğini, işbu Rehin Sözleşmesi ile kurulan Rehnin, kendisi için bağlayıcı hükümler tesis ettiğini; ve

Rehin Veren, Rehnin geçerli olarak kurulması ve hukuki sonuçlar doğurması için gerekli olan tüm işlemleri ifa ve intaç edeceğini ve Rehnin tesisi için gerekli olabilecek her türlü izin, onay ve tescil işlemini, masrafları kendisine ait olmak üzere yerine getireceğini;

kabul ve taahhüt eder.

5- Vergi, Resim, Harç ve Masraf Ödemeleri

İşbu Rehin Sözleşmesi’nin akdedilmesi, Rehinli Değerler’in tanzim ve idamesi ile, Rehin’in tesis ve icra edilmesine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak (damga vergisi, banka ve sigorta muamele vergisini, kambiyo gider vergisini, noter harçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) vergi, resim, harç, fon ve masraflar ve bunlara ilişkin faiz ve cezaların ödenmesinden Rehin Veren sorumlu olacaktır.

6- Tebligat

İşbu Rehin Sözleşmesi tahtında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler Taraflar’ın işbu Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü posta, kurye yahut elden teslim suretiyle, kayıtlı elektronik posta veya Tarafların Sözleşme’nin sonunda belirtilen faks numaralarına faks gönderilmesi sureti ile yapılacaktır.

Rehin Veren, işbu Rehin Sözleşmesi ile ilgili tebligatlar için Rehin Sözleşmesi’nin sonunda belirtilen adresinin kanuni adresi olduğunu ve belirtilmekte olan kayıtlı elektronik posta adresinin, telefon ve faks numaralarının halen kullanılmakta olan elektronik posta adresi ve numaralar olduğunu beyan eder. Rehin Veren, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri önceden yazılı olarak Rehin Alan’a bildirecek olup, aksi takdirde bu adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların yasal olarak usulüne uygun yapılmış hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

7- Tabi Olunacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Rehin Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Rehin Sözleşmesinden doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

8- Rehnin Süresi

Teminat Altına Alınmış Borçlar’ın tamamen sona ermesi halinde, Rehin Alan, Rehin’i fek edecektir.

9- Hüküm

İşbu Rehin Sözleşmesi Kredi Sözleşmesi/leri’nin ayrılmaz bir parçası ve onun tamamlayıcısı olup işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kredi Sözleşmesi/leri hükümleri uygulanacaktır.

Taraflar, bu madde ile birlikte 9 maddeden ve 3 sayfadan ibaret işbu Sözleşme’nin bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında iki nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti Müşteriye verilmiştir.

Rehin Veren                                                  Rehin Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat