EŞYA TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

EŞYA TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Eşya Tespiti Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkilim ile tespit davalısı …./…./…….. tarinde evlenmişlerdir….. ay kadar önce davalı müvekkilimi hiçbir kusuru bulunmadığı halde artık kendisini istemediğini beyan ederek babasını evine göndermiştir. Bir süre sonrada ………Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası açmıştır. Açılan davanın dosya kapsamında davacının iddia ettiği gibi anlaşmalı boşanma şartları oluşmadığından davanın reddine karar verilmiştir. Ancak karar henüz kesinleşmemiştir.
  2. Müvekkilim, tespit davalısına ait evden ayrılırken, düğünde takılan takıları ve getirmiş olduğu diğer eşyaları alamamıştır. Eşyalar halen tespit davalısının elinde bulunmaktadır. İlerde açılacak yeni boşanma davalarında davalının eşyaların kendisinde kalmadığını iddia ederek eşyaları saklama tehlikesi bulunmaktadır bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri nazara alınarak müvekkilimin mağduriyetinin önlenebilmesi açısından bilirkişi ve tanıklar huzurunda davalıya tebligat yapılmaksızın eşyaların mahkemenizce tespiti yoluna gidilmesi mecburi hale gelmiştir, zira gecikmesinde sakınca olan hallerde delillerin gizlenme ve yok edilme ihtimali de varsa karşı tarafa tebligat yapılmaksızın sulh hukuk hâkimince derhal tespit yoluna gidilir.

Tespit edilmesi istediğimiz eşyaların listesi aşağıdaki gibidir:

……………………

……………………

…………………….

…………………….

……………………..

……………………..

……………………..

……………………….

…………………….

……………………….

……………………….

DELİLLER                           :  Tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 197 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU               : Yukarda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü, işin ivediliği de dikkate alınarak diğer tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına, müvekkilime ait yukarıda liste olarak belirttiğimiz eşyaların karşı tarafta bulunduğunu tespitine eşyaların bulunamaması halinde tanık ve bilirkişi beyanları nazara alınarak eşyaların değerlerinin tespitine, karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

Eşya Tespiti İsteyen Vekili
Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat