ESERİN WEB SİTESİNDEN UMUMA İLETİMİ SÖZLEŞMESİ

Haksız Tahrik Nedir? Haksız Tahrik İndirimi Ne Kadar?

ESERİN WEB SİTESİNDEN UMUMA İLETİMİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme ….. adresinde mukim ….. (bundan sonra İZİN ALAN olarak anılacaktır) ile ….. adresinde mukim ….. (bundan sonra ESER SAHİBİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullar dahilinde karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle düzenlenmiştir.

2- Kapsam

Bu Sözleşme ile ESER SAHİBİ ….. isimli eserini www……com isimli web sitesinde yayımlanmak üzere İZİN ALAN’a vermeyi kabul eder.

3- Tanımlar

İşbu sözleşmede geçen;

Eser          :           Eser Sahibi’nin yaptığı ve tüm mali ve manevi haklarına sahip olduğu yazılı/görsel eser/eserlerini,

Eser Sahibi            :           Eser/eserler üzerinden mali ve manevi haklara sahip olan kişiyi,

Mevzuat    :           Türk yasaları (5846 sayılı yasa ve diğer Fikri Haklarla ilgili tüm yasalar, tüzük ve yönetmelikler) ile bunlarla sınırlı olmaksızın, diğer tüm yabancı ülkelerin eser, komşu, bağlantılı ve icra hakları dahil tüm fikri haklarla ilgili kendi milli yasaları ile Türkiye Devleti tarafından imzalansın veya imzalanmasın tüm uluslar arası sözleşmeleri,

WEB Sitesinden

Umuma İletim Hakkı         :           Mevzuat gereğince ESER SAHİBİ’nin eseri/eserleri üzerinde sahip olduğu, web sitesinden umuma iletim hakkını, tanımlamaktadır.

Yayımlanacak Eser            :           İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Ek-l’de belirtilen yazılı/görsel eser/eserler.

4- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, ESER SAHİBİ’nin eser/eserler üzerindeki web sitesinden umuma iletim hakkını, internetin küresel doğasının farkında olarak herhangi bir bölge, süre, yer, kullanım sayısı ile sınırlı olmaksızın, İZİN ALAN’a www……com adresinden yayınlanmak üzere ücretsiz olarak devretmesi oluşturmaktadır.

5- Özel Şartlar

1-  İZİN ALAN Ek- l’de belirtilen eser/eserlerin, kullanıcılar tarafından www…..com adresinden yayın yapan web sitesinden dinlenilmesini sağlayacaktır. İZİN ALAN eserin download (indirme, yükleme) edilmemesi için makul önlemleri almayı taahhüt eder. Bu önlemlere rağmen yapılan 3.kişilerin kırma (hack) girişimleri sebebiyle, İZİN ALAN’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ESER SAHİBİ kabul ve taahhüt eder.

2-  İZİN ALAN www…..com adresinden yayın yapan web sitesinden yayımlanmak üzere aldığı eseri/eserleri bu web sitesinden başka herhangi bir web sitesinde yayımlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6- Garantiler

1-  ESER SAHİBİ, işbu sözleşme ile İZİN, ALAN’a devrettiği eser/eserler üzerinden her türlü mali ve manevi haklara sahip olduğunu, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin eser/eserler üzerinde herhangi bir şekilde hak iddia etmesi durumunda bu hak taleplerinin ve davaların muhatabının kendisi olacağını kabul ve taahhüt eder.

ESER SAHİBİ’nin bu garanti yükümüne aykırı davranışı nedeni ile İZİN ALAN herhangi bir nam altında bir tazminat ödemek zorunda kalırsa, ödediği miktar için ESER SAHİBİ’ne rücu edecektir. ESER SAHİBİ bu miktarı, İZİN ALAN’in kendisine herhangi bir ihtar veya ihbar göndermesine gerek kalmaksızın ilk talepte nakden ve defaten ödeyecektir.

2-  İZİN ALAN, ESER SAHİBİ’nin rızası ile yayımladığı yazılı/görsel eserin/eserlerin reklamını ücretsiz olarak yapmayı ayrıca eserin/eserlerin nereden ve nasıl temin edildiğini bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

3-  ESER SAHİBİ, İZİN ALAN’a vermiş olduğu işbu muvafakat ile her türlü talep ve dava hakkından feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7- Sözleşmenin Devri

İZİN ALAN, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini ESER SAHİBİ’nin önceden iznini almaya gerek olmadan dilediği zaman kısmen veya tamamen 3. Gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

8- Tebligatlar

Tarafların işbu sözleşmede belirtilmiş olan adresleri yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Adres değişikliği durumunda, adresini değiştiren taraf bu değişikliği karşı tarafa değişiklikten itibaren 7 gün içinde bildirmezse eski adresine yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

9- İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde ….’da tarafların serbest iradeleri ile düzenlenmiş olup imzaları ile onanmıştır. Sözleşme, imza tarihinden itibaren hükümlerini doğuracaktır.

 

Eser Sahibi                                           İzin Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat