SÖZLEŞME DIŞI YAPILAN İMALATIN BEDELİNİN YAPILDIĞI YIL MAHALLİ PİYASA RAYİÇLERİYLE BELİRLENMESİ GEREĞİ – DOĞRUDAN FATURA BEDELİNİN ESAS ALINARAK SONUCA VARILDIĞI – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
15.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 4829
Karar: 2016 / 2495
Karar Tarihi: 02.05.2016

ÖZET: Sözleşme dışı yapılmış bulunan imalatın iş sahibinin yararına olması halinde bedelinin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda söz konusu imalatlarla ilgili bu yönde bir değerlendirme bulunmadığından doğrudan fatura bedelinin esas alınarak sonuca varılması doğru olmamıştır. Yapılması gereken iş bilirkişilerden alınacak ek rapor ile sözleşme dışı olduğu anlaşılan “saten macun ve boya“ imalatlarının yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre bedelinin belirlenip sonucuna göre karar verilmesinden ibaret iken eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir.

(818 S. K. m. 413)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat . ile davalı vekili Avukat Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
2-Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince; iç 80.000,00 TL bedelle davalıya ait iş merkezinde dekorasyon tadilat mobilya işlerini yaptığını, sözleşme dışı imalatlarda yapmak suretiyle teslim ettiğini, kendilerine 84.000,00 TL ödeme yapılıp bakiye 20.250,64 TL alacağının ödenmediğini belirterek bu bedelin davalıdan tahsilini talep etmiş, davalı savunmasında 84.000,00 TL ödenmesine rağmen davacının işi eksik ve kusurlu yaptığını bu nedenle borçlu olmadıklarını açıklayarak davanın reddine karar istemiş, mahkemece bilirkişiden alınan rapor dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir. Taraflar arasında düzenlendiği ihtilafsız olan sözleşmede imalat bedeli KDV hariç olarak 80.000,00 TL kararlaştırılmış olup davalı tarafından 84.000,00 TL ödendiği anlaşılmaktadır. Dosya kapsamından davacı tarafından 18.05.2012 tarihli 97.350,00 TL’lik ve 6.900,64 TL’lik iki ayrı fatura düzenlendiği, bilirkişilerce “saten macun ve boya“ ile ilgili 6.900,64 TL’lik faturanın sözleşme dışı imalat olduğu, davalıya teslim edildiği bu nedenle davalıya fatura edilmesinde hukuka aykırı durum olmadığı açıklanmıştır. Gerçekten de sözleşme tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nın 413. maddesine göre sözleşme dışı yapılmış bulunan imalatın iş sahibinin yararına olması halinde bedelinin yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle belirlenmesi gerekir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda söz konusu imalatlarla ilgili bu yönde bir değerlendirme bulunmadığından doğrudan fatura bedelinin esas alınarak sonuca varılması doğru olmamıştır. Yapılması gereken iş bilirkişilerden alınacak ek rapor ile sözleşme dışı olduğu anlaşılan “saten macun ve boya“ imalatlarının yapıldığı yıl piyasa fiyatlarına göre bedelinin belirlenip sonucuna göre karar verilmesinden ibaret iken eksik inceleme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir.
Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay’daki duruşmada vekille temsil olunan davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 02.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat