ESER SÖZLEŞMESİ – DAVAYA İLİŞKİN CEVAPLAR – 1

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ESER SÖZLEŞMESİ – DAVAYA İLİŞKİN CEVAPLAR – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

../../….

DOSYA NO                 :

 

DAVALILAR                :

 

VEKİLLERİ                  :

                                     

 

DAVACI                       :     

 

VEKİLLERİ                  :

KONU                          : Dava dilekçesine ilişkin açıklamalarımızdır.

AÇIKLAMALAR            : Müvekkillerim bakımından dava dilekçesinde ileri sürülen beyanlar doğru değildir. Çünkü;

a- ……….. Yapı Kooperatifi bakımından ;

Müvekkilim,davacının da üyesi bulunduğu bir kooperatif olup,üyelerin katkısı ile  arsa satın almış,bu arsaya imar durumunun elverdiği ölçüde konut yapımı için bir inşaat mühendisine başvurmuş ve çizilip onaylanan projeye göre işin yapımını yüklenici firmaya vermiştir. Yani doğrudan veya dolaylı inşaatın yapımında yer almamıştır. Bu nedenle,kendisine, bina yapımı nedeni ile  kusur yüklenmek istemesinin bir mesnedi bulunmamaktadır. Ayrıca, dava dilekçesinde bu konuda somut olarak yöneltilen bir iddia da bulunmamaktadır.

b- …….. İnşaat Ticaret Ltd bakımından ;

Bu müvekkilim davaya konu inşaatın yüklenicisidir. İşi gereği,kendisinden tasdikli projeye göre yapılması istenilen binayı, ekteki bilirkişi kurulu raporu gereği, fen ve sanat kurallarına uygun olarak, Türk Deprem Yönetmeliği’ne göre işlevini yerine getirecek biçimde yapmıştır. Çünkü;

Ekte verdiğimiz İnş. Yüksek Müh. ……….. tarafından yazılan Depremler ve depreme dayanıklı betonarme yapılar adlı kitaptan alınan  ilmi açıklamadan da anlaşılacağı üzere ilimizde gerçekleşen deprem Richter ölçeğine 7.4 ölçeğindedir. Bu depremin şiddeti ise odak derinliği ile ilgili olup, ilimizdeki depremin şiddeti ekteki çizelgeye göre, 9 ile 10 arasındadır. Şiddet ölçüsünü 9 olarak aldığımızda, böyle bir depremin gerçekleşmesi durumunda, betonarme binalarda taşıyıcı sistemlerde mafsallaşma başlar, donatıyı örten beton kabuk dökülür, donatı etriyelerinden ayrılır ve burkulma olur. Betonarme yapılarda önemli yatay ödelemeler ve düşeyden sapmalar olur. Yerde büyük çatlaklar olur.

Yukarıda anlatılan nedenlerle ilimizde gerçekleşen depremde binaların yukarıda belirlenen biçimde hasar görebilmesi bilimsel bir doğrudur ve müvekkilimin yaptığı binada bu olgulardan sadece düşeyden sapmalar olgusu gerçekleşmiş olup, diğer bulguların bulunmaması, müvekkilimin işinde fazla titiz davrandığının göstergesidir.

1- Deprem yönetmeliklerinde verilen yatay kuvvetler ise, yapıların önemli ölçüde düktilitesinin -kırılganlık- olacağı ve binaların hasar görerek tüketecekleri varsayımına göre, gerçek bir depremde oluşan kuvvetlerden birkaç kat düşük tutulmuştur. Bu yaklaşım ise,yapılarda daha başından depremin boyutuna göre bir takım hasarın olmasının kabulü demektir. Yani burada amaçlanan, yapının hasar görmesini kabul ile insanların bu kabul içinde zarar görmemesidir. Ancak, bu kabul  10, 11ve 12 şiddetinde depremlerde bilimsel olarak, ne yazık ki pek mümkün olamamaktadır. İlimizdeki deprem şiddeti, ekteki çizelgeye göre 9 ile 10 arasında olmuştur ve en önemlisi can kaybı yoktur. Bu nedenle de müvekkilim  türk deprem yönetmeliğine göre, işlevini yerine getirecek bina yapmıştır.

2- Yukarıda belirtilen nedenlerle zarar ile müvekkillerim arasında illiyet bağı bulunmadığından tedbir talebinin mesnedi yoktur. Müvekkillerim, Türk Deprem Yönetmeliği’ne uygun bina inşa etmekle görevlerini yerine getirmişlerdir.

TALEP SONUCU         : Yukarıda belirtilen nedenlerle usule ve esasa aykırı davanın reddine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVALILAR VEKİLİ

 

EK : İlmi açıklama, Bilirkişi raporu,

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat