ESER DAĞITIM SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ESER DAĞITIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme, …/…/…. tarihinde, … adresinde mukim … (kısaca Lisans Veren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan … adresinde mukim … (kısaca Lisans Alan olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki koşullarda imzalanmıştır.

  1. SÖZLEŞME KONUSU

Lisans veren ‘in dağıtma veya yayma hakkında sahip olduğu eserlerin münhasıran lisans alan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içinde dağıtılması veya yayılması ve mali hükümler ile diğer hükümleri içerir.

  1. MADDELER

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  1. Lisans veren, iş bu sözleşme ekinde Ek-1’de isimleri bulunan eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içinde dağıtma veya yayma hakkına sahip olduğunu beyan ve kabul ettiği gibi, bu eserlerin yine Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içinde münhasır yayma ve dağıtma hakkını lisans alan’a devrettiğini, gelecekte yayma ve dağıtma hakkına sahip olacağı eserlerinde yayma ve dağıtma hakkını iş bu sözleşmedeki şartlarla lisans alan ve devredeceğini Ek-1 de bulunan ve gelecekte yayma hakkına sahip olacağı eserleri lisans alan dışında 3.kişilerle yapacağı anlaşmalarla dağıttırmayacağını, lisans alan’a verdiği bu yetki ile lisans alan’ın bu eserleri dağıtmasından dolayı 3. kişilerin bir hak talep etmesi veya şikayet etmesi veya dava açması halinde sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Lisans alan, lisans veren’in verdiği bu yetki ile lisans veren’in yayma ve dağıtma hakkına sahip olduğu eserleri ülke içinde en iyi şekilde pazarlayacağını ve dağıtma hakkına sahip olduğu eserleri ülke içinde en iyi şekilde pazarlayacağını ve dağıtacağını beyan ve kabul eder.
  3. Taraflar lisans veren’in yayma ve dağıtma hakkına sahip olduğu eserlerin gazete ve dergi veya promosyon olarak dağıtılması konusunda birlikte karar verecek ve bilahare ayrı bir anlaşma imzalayacaktır. Lisans alan’a sözleşme ile verilen yayma hakkı temsil veya umuma arz veya toplu gösterim veya çoğaltma gibi hakları kapsamamakta olup ayrıca sözleşme konusu eserlerin içine konulacak reklamlar bu sözleşme dahil olmayıp ayrı bir sözleşmeye dahil edilecektir.
  4. Lisans veren, sözleşmeye konu olan eserleri üretecek veya ürettirecek ve yasalara uygun olarak bandrolleşmiş ve paketlenmiş olarak irsaliye ile lisans alan’a teslim edecektir. Lisans alan’ın bu sözleşme sebebi ile yayma ve dağıtma hakkını lisans veren’den devraldığı her eserin her ay içindeki 3. kişilere satışı ile ilgili olarak tüm faturalaranı bir örneğini ay sonlarında lisans veren’e gönderecektir. Lisans alan’ın … gibi zincir mağazalara ya da sözleşme dahilinde çalışmakta olduğu bölge bayilerine, işbu sözleşme ile yayma ve dağıtma hakkını lisans veren’den devraldığı eserlerden yaptığı satışları ile ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu aylık ciro primi, yıllık ciro primi, ve bunun gibi performans primi ödemelerini lisans alan ayrıca lisans veren’e bildirecektir. Lisans veren; lisans alan’ın gördermiş olduğu faturalara göre, takip eden ay içinde, bir önceki aydaki lisans alan’ın 3. kişilere yapmış olduğu faturalara göre, takip eden ay içinde, bir önceki aydaki lisans alan’ın 3. kişilere yapmış olduğu KDV hariç satış toplamından yukarıda belirtilen performans primi (aylık ciro primi, yıllık cirop pirimi, ve bunun gibi performans primi ödemelerini) bedellererini düşerek, oluşacak bedelin % … oranında bedelle lisans alan’a fatura kesecektir. Lisans alan, lisans veren’in bu fatura bedelini fatura tarihinden itibaren en geç … günde lisans veren’e ödeyecektir.
  5. İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren … yıldır. Süre bitiminden … ay önce taraflardan biri tarafından iş bu sözleşme fesih edilmez ise her yıl … sene yenilenerek devam edecektir.
  6. Taraflar arasında çıkan her türlü uyuşmazılklarda … Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

EK-1:Sözleşmeye konu Eserleri Listesi

EK-2: Tarafların imza sirküleri

EK-1

Eser Dağıtım Anlaşmasının Ekidir

İş bu ek …/…/… tarihinde … (“Lisans Veren”) ile … (“Lisans Alan”) arasında imzalanan sözleşmenin bir eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Eser isimleri;

1….

Not: Başka filmlerin olması halinde yine bu şekilde bir Ek-1 ile sözleşme imzalanacaktır.

LİSANS VEREN                                                    LİSANS ALAN

Ad Soyad                                                            Ad Soyad

İmza                                                                   İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat