NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Erkeğin Eşine Şiddet Uygulaması – Maddi Manevi Tazminat

Erkeğin Eşine Şiddet Uygulaması – Maddi Manevi Tazminat

T.C.

YARGITAY

2.HUKUK DAİRESİ

2015/6526

2015/21241

12.11.2015

ERKEĞİN EŞİNE SÜREKLİ ŞİDDET UYGULAMASI VE HAKARET ETMESİ

(Davalı Kadının Eve Misafir Almadığı Eşinin Kardeşini Evden Kovduğu Ve Gereksiz Harcamalarda Bulunduğu/Eşine Hakaret Eden Ve Sürekli Şiddet Uygulayan Davacı Erkeğin Davalı Kadına Göre Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Fazla Kusurlu Olduğu)

BOŞANMA

(Davalı Kadının Eve Misafir Almadığı Eşinin Kardeşini Evden Kovduğu Ve Gereksiz Harcamalarda Bulunduğu Davacı Erkeğin İse Eşine Sürekli Şiddet Uyguladığı Hakaret Ettiği Ve Eve Misafir Gelmesine İzin Vermediği Anlaşılmakla Eşine Hakaret Eden Ve Sürekli Şiddet Uygulayan Davacı Erkeğin Davalı Kadına Göre Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Fazla Kusurlu Olduğu/Tarafların Eşit Kusurlu Kabul Edilmesi Ve Davalı Kadının Maddi Ve Manevi Tazminat Taleplerinin Reddedilmesinin İsabetsiz Olacağı)

BOŞANMADA TARAFLARDAN BİRİNİN DAHA FAZLA KUSURU OLMASI

(Davalı Kadının Eve Misafir Almadığı Eşinin Kardeşini Evden Kovduğu Ve Gereksiz Harcamalarda Bulunduğu Davacı Erkeğin İse Eşine Sürekli Şiddet Uyguladığı Hakaret Ettiği Ve Eve Misafir Gelmesine İzin Vermediği Anlaşılmakla Eşine Hakaret Eden Ve Sürekli Şiddet Uygulayan Davacı Erkeğin Davalı Kadına Göre Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Fazla Kusurlu Olduğu)

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

(Boşanma – Davacı Erkeğin Davalı Kadına Göre Boşanmaya Neden Olan Olaylarda Daha Fazla Kusurlu Olduğu/Tarafların Eşit Kusurlu Kabul Edilmesi Ve Davalı Kadının Maddi Ve Manevi Tazminat Taleplerinin Reddedilmesinin İsabetsiz Olacağı)

4721/m.174/1,2

ÖZET : Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı kadının eve misafir almadığı, eşinin kardeşini evden kovduğu ve gereksiz harcamalarda bulunarak birlik görevlerini yerine getirmediği, davacı erkeğin ise eşine sürekli şiddet uyguladığı, “beyinsiz”‘ diye hakaret ettiği ve eve misafir gelmesine izin vermediği anlaşılmaktadır. Eşine hakaret eden ve sürekli şiddet uygulayan davacı erkek davalı kadına göre boşanmaya neden olan olaylarda daha fazla kusurludur. Bu yön nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak, davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı kadın tarafından hükmün tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı kadının eve misafir almadığı, eşinin kardeşini evden kovduğu ve gereksiz harcamalarda bulunarak birlik görevlerini yerine getirmediği, davacı erkeğin ise eşine sürekli şiddet uyguladığı, “beyinsiz”‘ diye hakaret ettiği ve eve misafir gelmesine izin vermediği anlaşılmaktadır.

Eşine hakaret eden ve sürekli şiddet uygulayan davacı erkek davalı kadına göre boşanmaya neden olan olaylarda daha fazla kusurludur. Bu yön nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak, davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören, mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen az kusurlu olan davalı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174. maddesinin (1.) ve (2.) fıkrası gereğince uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu isteklerin reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.12.11.2015 (Per.)