EMEKLİLİK DURUMUNUN YENİDEN TESPİTİ VE HAKSIZ TAHAKKUK ETTİRİLEN PRİM BORCUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İSTEMİ

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ – DAVACININ SİGORTALILIĞIN DURDURULMASINI İSTEYEBİLECEĞİ TARİHİN BELİRLENEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 14906
Karar: 2017 / 2588
Karar Tarihi: 30.03.2017

ÖZET: Davacının yapılan ilgili kanun değişikliği uyarınca sigortalılığının durdurulmasını isteme imkanı bulunmaktadır. Yapılacak iş, davacının sigortalılığı ile ilgili olarak prim borcu olup olmadığını ve davacının sigortalılığının durdurulmasının mümkün olup olmadığını Kurumdan sormak, söz konusu hüküm gereğince davacının sigortalılığının durdurulması mümkün ise hangi tarih itibariyle durdurulabileceğini belirleyip sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

(5510 S. K. Geç. m. 63)

Dava: Davacı, 24/12/1988 tarihinden itibaren … sigortalılığının sona erdiğinin ve Kurum kayıtlarının buna göre düzenlenerek emeklilik durumunun yeniden tespitine, haksız tahakkuk ettirilen prim borcunun iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Karar: Dava, davacının … sigortalılığının ortağı olduğu … Tıbbi Malzemeler Sanayi Pazarlama ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin mahkeme kararı ile tasfiyesine karar verildiği 24/12/1998 tarihinden itibaren sona erdirilmesi, sigorta kayıtlarının buna göre düzenlenerek emeklilik durumunun yeniden tespiti ve haksız tahakkuk ettirilen prim borcunun ortadan kaldırılması istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulü ile hükümde yazılı şekilde karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, … Tıbbi Malzemeler San. Paz. ve Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti’nin 24/05/1996 tarihinde tescil edildiği, davacının şirketin kurucu ortağı olduğu,…1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/12/1998 tarih 1997/108 Esas ve 1998/1351 Karar sayılı ilamı ile adı geçen şirketin fesih ve tasfiyesine karar verildiği, söz konusu kararın 12/11/2011 tarihinde temyiz edilmeden kesinleştiği, tasfiye kararı ile ilgili olarak Ticaret Sicil Müdürlüğüne herhangi bir bildirimde bulunulmadığı, şirketin Ticaret Sicil kaydının …’nın geçici 7. maddesi gereğince 15/08/2014 tarihinde resen terkin edildiği, davacının…Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’ye 31/08/1998 tarihinde ortak olduğu ve 09/09/2008 tarihinde hisselerini devrederek ortaklıktan ayrıldığı, davacının 01/08/1979-14/03/1997 tarihleri arasında 17 yıl 7 ay 14 gün 5434 sayılı Yasa kapsamında sigortalılığının bulunduğu, davacının 1479 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılığının 16/08/2001 varide tarihli giriş bildirgesine göre Kurum tarafından 04/10/2000 tarihinde başlatıldığı, davacının şirket ortaklığının başladığı tarihe göre … sigortalılık tespitinin yapılması istemiyle mahkemede dava açtığı,…2. İş Mahkemesinin 08/07/2010 tarih 2009/716 Esas ve 2010/214 Karar sayılı ilamı ile 5434 sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılığı da göz önünde bulundurularak 14/03/1997-04/10/2000 tarihleri arasında zorunlu … sigortalısı olduğunun tespitine karar verildiği, mahkeme kararının 10. Hukuk Dairesinin 04/11/2010 tarihli Onama kararı ile kesinleştiği, Kurumun kesinleşen mahkeme kararına göre davacının … sigortalılık tarihlerini düzenlediği anlaşılmaktadır.

04/04/2015 tarih ve 6645 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 63. madde eklenmiş olup “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur.” hükmü getirilmiştir.

Somut olayda, davacının 31/08/1998-09/09/2008 tarihleri arasında…Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nde ortaklığının bulunduğu, davacının 15/03/1997-04/10/2000 tarihleri arasındaki zorunlu … sigortalılığına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının olduğu anlaşıldığından … Tıbbi Malzemeler San. Paz. ve Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti’nin tasfiyesine karar verilmiş olması sebebiyle … sigortalılığının sona ermesi mümkün değildir. Ancak, davacının 04/04/2015 tarih ve 6645 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 63. madde gereğince sigortalılığının durdurulmasını isteme imkanı bulunmaktadır.

Yapılacak iş, davacının … sigortalılığı ile ilgili olarak prim borcu olup olmadığını ve 6645 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 63. madde kapsamında davacının … sigortalılığının durdurulmasının mümkün olup olmadığını Kurumdan sormak, söz konusu hüküm gereğince davacının sigortalılığının durdurulması mümkün ise hangi tarih itibariyle durdurulabileceğini belirleyip sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 30.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...