Emekliliği hak etmiş olan işçi yönünden işe başlatmama tazminatı nasıl belirlenir?

Emekliliği hak etmiş olan işçi yönünden işe başlatmama tazminatı nasıl belirlenir?

4857 sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe baş­latmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; söz konusu tazminatın be­lirtilen sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.
Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821 sayılı Sendikalar Kanu­nu’nun 31. maddesindeki sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Anılan maddeye göre feshin sendikal nedene dayanması halinde işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirlenmesi gerekir. Yargıtay uygulaması bu yöndedir. Yargıtay, yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sı­nır 8 aya kadar da çıkmaktadır.
İşletme gerekleri ile fesihte emeklilik nedeninin gös­terilmesi ve davacının emekliliğe hak kazanması halinde işe başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir. dolayısı ile emekliliği haketmiş işçi için işverence ödenmesi gereken işe başlatmama tazminatı,  işçinin 4 aylık ücreti tutarında olmalıdır. (Yargıtay 22. HD. 27.09.2013 gün, 2013/19433 E, 2013/19986 K)