ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme; ticari merkezi ….. adresinde bulunan ….. İletişim Hizmetleri A.Ş. (…..) ile ticari merkezi ….. adresinde bulunan ….. (MÜŞTERİ) arasında .. / .. / …. tarihinde ve MÜŞTERİ adresinde imzalanmıştır.

İşbu sözleşmede MÜŞTERİ ve ….. her biri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Tanımlar

İşbu sözleşmede yer alan tanımlar aşağıda yer verildiği şekilde anlaşılacaktır.

Elektronik Haberleşme      :           Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesini ve alınmasıdır.

Elektronik Haberleşme

Hizmeti      :           Elektronik haberleşme tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tamamının hizmet olarak sunulmasıdır.

Tarife        :           İşletmecilerin, elektronik haberleşme hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcılardan farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri içeren cetveldir.

Ek Protokol          :           Elektronik Haberleşme Hizmeti kapsamında ….. tarafından MÜŞTERİ’ye sunulacak hizmet protokolü.

3- Konu

İşbu sözleşme’nin konusu, ….. tarafından MÜŞTERİ’ye sunulacak elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin şartlar ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MÜŞTERİ’ye sunulacak bir hizmete ilişkin özel koşullar işbu sözleşmeye ek protokollerle düzenlenecek olup; Ek Protokollerde yer almayan hususlar bakımından işbu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

Hizmete ve MÜŞTERİ’ye özel şartlar Ek Protokoller ile belirleneceğinden işbu sözleşme ile yürürlükte bulunan protokol arasında çelişki olması halinde Ek Protokol maddeleri geçerli olacaktır.

4- Destek Hizmetleri

4.1.           Müşteri Destek Hizmetleri

 1. a) MÜŞTERİ, alınan hizmet ile ilgili oluşan problemlere ilişkin (arıza, şikayet) bildirimini, değişiklik taleplerini, soru ve önerilerini aşağıda iletişim bilgileri yer alan destek hattı ve e-postasına 7 gün 24 saat telefon/e-posta yoluyla ulaşabilecektir. ….., kendi kontrolü altındaki ve kendinden kaynaklanan problemlere en geç 30 dakika içinde müdahale edecek ve aksiyon planını MÜŞTERİ’ye iletilecektir.
 2. b) Müşteri Destek Hizmetleri iletişim bilgileri aşağıdadır:

Türkiye’nin her yerinden telefon: …..

E-Posta Adresi: …..

 1. c) MÜŞTERİ, destek hizmetlerinde çağrı açtırmak için yetkilileri belirleyecek ve yazılı bir liste halinde …..’a sunacak olup; bu yetkililer her türlü problem, destek ve hizmet talebini, talebin kısa sürede yerine getirilmesi için destek hattını arayarak ve/veya e-posta yoluyla bildirecek, çağrı açtıracaktır. Aksi halde ….. gecikmeden sorumlu tutulamayacaktır.
 2. d) Destek talepleri, MÜŞTERİ’nin güvenliği için güvenlik sorusu prosedürlerinden geçirilmekte olup; MÜŞTERİ, bu kapsamda sorulan soruları ve/veya işlemleri yapmakla yükümlüdür.

4.2.           Teknik Destek Hizmetleri

Hizmet bazlı olarak aşağıdaki teknik destek hizmetlerinin tümü ve/veya bir kısmı protokollerle belirlenen hizmetin niteliğine göre …..’ın takdiri kapsamında MÜŞTERİ’ye sağlanacaktır.

 1. a) 7 gün 24 saat kesintisiz (mücbir sebepler ve …..’ın sorumlu olmadığı durumlar hariç) destek erişimi,
 2. b) 7 gün 24 saat uzaktan izleme,
 3. c) 7 gün 24 saat uzaktan teknik destek,
 4. d) Kullanıcı adı ve şifre sağlanması koşuluyla internet üstünden altyapı kullanım raporlarının sağlanması.

5- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) İşbu sözleme konusu hizmetlerin verilmesi için gerekli olan cihazların kurulumu …..’ın belirleyeceği teknik ekipler tarafından Ek Protokollerle belirlenen ücretlendirme ile yapılacaktır.
 2. b) Hizmetin başlatılması için gerekli donamımın temini MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup, dışarıdan temin edebileceği gibi …..’dan da ücreti mukabili temin edebilecektir. Ekipmanın bakım ve desteği ….. ile yapılmış ayrıca bir bakım-destek anlaşması olmadığı sürece MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.
 3. c) MÜŞTERİ, donanımı sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanmayı, başka kişilere her hangi bir şekilde kullandırmamayı, devir etmemeyi, donanımın …..’a ait olduğu durumlarda ise sözleşmenin her hangi bir sebeple sona ermesi halinde, tüm donanımı derhal ve en geç 5 gün içerisinde tam ve eksiksiz olarak iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kurulumu yapılan donanımda kullanım esnasında oluşacak zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, tamir bedeli MÜŞTERİ’ye aittir.
 4. d) MÜŞTERİ, bağlantısında oluşan problemler ve aldığı hizmetle ilgili soru/şikayetlerini ….. 7/24 Müşteri Hizmetleri Destek Hattı’na yönlendirecektir. Destek hattı ve arıza Müşteri şikayetleri, ….. tarafından incelenir, inceleme sonucunda …..’nın kusurundan kaynaklandığı tespit edilen durumlarda uygulanacak aksiyon planı en kısa sürede MÜŞTERİ’ye bildirilir.
 5. e) Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve ilgili vergiler nedeniyle oluşacak artırımlar hariç, fiyat değişiklikleri ve ücretlendirme dahil hizmetin sunumuna ilişkin değişiklikler piyasa koşullarına göre ….. tarafından MÜŞTERİ’ye önceden bildirilecektir. MÜŞTERİ, …..’nın Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ne ödemek zorunda olduğu ücretlerde oluşacak artışları aldığı hizmete oranla aynen üstleneceği ve hizmet ücretini değişikliğin yürürlüğe girdiği andan itibaren artıracağını kabul ve taahhüt eder.
 6. f) MÜŞTERİ, ön ödemeli hizmetler hariç olmak üzere …..’nın sunacağı alternatifler içinde tarife değişikliği yapma hakkına sahiptir. Tarife değişikliği, değişiklik talebinin MÜŞTERİ adına yetkili kişiler tarafından yapılmasından bir sonraki farta döneminden itibaren geçerli olacaktır.
 7. g) Taraflar, işbu sözleşmeyi imzalamakla birbirlerinin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, gibi unvan ve statüleri kazanmayacaklarını kabul ve taahhüt eder.
 8. h) ….., gerekli durumlarda verilen servis ile ….. yetki ve yönetimindeki tüm cihazların teknik konfigürasyon değiştirme ve yazılım güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tip değişikliklerde, MÜŞTERİ’ye hizmete özgü varsa SLA’yi çerçevesinde belirlenen süreler içinde ön bildirim yapılacaktır.
 9. i) MÜŞTERİ, gerekli durumlarda kendi lokasyonunda bulunan …..’a ait router, switch vb. ekipmanların hizmet çerçevesinde fiziksel güvenliğinin sağlanması, jeneratör ve UPS korumalı enerji sağlanması, gereken soğutmanın ve gerekli kablolamanın sağlanmasından ve korunmasından sorumludur. Gerekli ortamın sağlanamamasından doğacak olan hasar ve ilgili serviste yaşanan kesintiler MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
 10. j) ….., MÜŞTERİ’nin sunucularından, MÜŞTERİ yönetimindeki network cihazlarından, sistemlerinden ve kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemlerinden ve MÜŞTERİ sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir.
 11. k) ….., MÜŞTERİ’den kaynaklanacak gecikmeler ve kendi sistemi dışında Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve diğer operatörlerden ve/veya sözleşmenin 8.maddesinde açıklanan sebeplerden kaynaklanacak arıza, gecikme ve diğer bilumum haberleşmeyi engelleyici duruma karşı sorumluluk kabul etmez.
 12. l) ….., ilgili kişi ve/veya kurum ve/veya kuruluşlardan gerekli izinleri alarak altyapıyı tesis eder. MÜŞTERİ, …..’ın işbu sözleşmeye konu hizmetleri sunabilmesi için MÜŞTERİ’nin lokasyonuna ilişkin gerekli izinleri, yasal ve/veya idari olarak izin alınması gereken ilgililerinden aldığını ve bu kapsamda MÜŞTERİ’nin bulunduğu lokasyon/parsel üzerinde …..’a gerekli her türlü yetkiyi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ….. tarafından teşkil edilen altyapı tesislerinin kullanım ve bakım hakkı münhasıran …..’a aittir. MÜŞTERİ, ….. tarafından teşkil edilen altyapı tesislerinin başka kurum ve/veya kuruluşlar tarafından kullanılmayacağını taahhüt eder.
 13. m) MÜŞTERİK, işbu sözleşmeden doğan kullanım hakkının sadece kendi tüzel kişiliğine ait olduğunu, bu hakkın kullanımını; kendi tüzel kişiliğinde yetkili kıldığı kişiler hariç diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkasına kiralayamayacağını, satamayacağını aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve bu durumun saptanması halinde …..’nın hizmeti durdurma ve/veya sözleşme ve ilgili ek protokolü feshetme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 14. n) MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusu hizmetleri alırken, yasa dışı aktivitelerde bulunmamayı, T.C. yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi, internet ortamında izne tabi alanlara izinsiz olarak girmemeyi kabul ve taahhüt eder.
 15. o) MÜŞTERİ, ….. İletişim Hizmetleri A.Ş. (…..) ve/veya ….. iştiraki olan ….. İletişim Hizmetleri A.Ş. (…..) ile paylaşmış olduğu ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış ve pazarlamaya esas olacak bilgilerin, kendisine daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunabilmeleri için, ….. ve …..’ın birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.
 16. p) MÜŞTERİ, …..’ın lokasyonlarında bulunan, …..’a ve diğer müşterilere ait network cihazlarına, sunuculara, hard disklere ve diğer cihazlara zarar vermeyecek ve hizmet kesintisine sebep olmamayı kabul ve taahhüt eder.
 17. q) Cihazların …..’dan kiralanması halinde MÜŞTERİ, cihazların mülkiyetinin …..’a ait olduğunu, cihazlar üzerinde üçüncü kişilerin mülkiyet iddialarını engellemek için ….. tarafından konacak mülkiyet beyanı etiketlerini oldukları şekliyle muhafaza etmeyi, cihazları sözleşme süresince münhasıran ….. tarafından verilen hizmetler için kiracı sıfatıyla kullanacağını, cihazları kullanım kılavuzunda belirtilen kullanma usulleri çerçevesinde ve müdebbir bir tacirin göstereceği özenle kullanacağını, sözleşmenin her hangi bir şekilde sona ermesi halinde cihazları …..’a iade etmek yükümlülüğü altında olduğunu, cihazların düzenli bakımlarının yaptırılması ve bakım ücretlerinin ödenmesi sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 18. r) Yedekleme (Back-up) sorumluluğu, MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup, dilerse yedekleme hizmetini …..’dan ücreti mukabili alabilir.
 19. s) MÜŞTERİ’nin yukarıdaki maddelerde yer verilen taahhütlerine uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, …..’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini …..’nın hizmeti durdurma ve/veya sözleşme ve ilgili ek protokolü feshetme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 20. r) Yedekleme (Back-up) sorumluluğu, MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup; dilerse yedekleme hizmetini …..’dan ücreti mukabili alabilir.
 21. s) MÜŞTERİ’nin yukarıdaki maddelerde yer verilen taahhütlerine uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, …..’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini …..’nın hizmeti durdurma ve/veya sözleşme ve ilgili ek protokolü feshetme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6- Hat Tesisi ve İşlemleri

 1. a) Hizmetin sunulması için gerekli hat başvurusu ve hattın kurulumu ….. tarafından yapılacak olup, kurulum ile ilgili destek ve takip işlemleri bir defaya mahsus olarak alınan kurulum ücretlerinin içindedir.
 2. b) MÜŞTERİ’ye tahsis edilen hat ….. adına kayıtlı ise, hat sebebi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ne yapılacak tüm ödemeler ….. tarafından ödenecek ve tanzim edilecek hizmet faturaları ile birlikte MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır.
 3. c) Bina içi kablolama MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

7- Hizmet Ücretleri ve Ödemeler

MÜŞTERİ’nin, …..’dan aldığı hizmetlere karşılık olarak ödeyeceği bedeller, işbu sözleşmeye ek olarak yapılacak her bir Ek Protokol ile belirlenecektir.

Hizmet verilmeye başlandıktan sonra, MÜŞTERİ ile ….. arasındaki aylık/yıllık anlaşmaya göre ….. her faturalama dönemi sonunda fatura tanzim ederek ve faturanın son ödeme tarihini göz önünde bulundurarak makul bir süre önce MÜŞTERİ fatura adresindeki MÜŞTERİ’ye gönderecektir. MÜŞTERİ, aylık fatura ödemelerini, faturanın adresine ulaşmasını beklemeden yapmakla mükelleftir. Faturası her hangi bir nedenle kendisine ulaşmayan MÜŞTERİ, fatura ve ödeme bilgilerini …..’dan öğrenebilecektir.

MÜŞTERİ, fatura edilen bedelin tamamını …..’nın fatura üzerinde belirtilen ödeme noktaları ve/veya hesap numaralarından birine peşin olarak ödeyeceğini, fatura tutarını süresinde ödememesi durumunda, …..’ın son ödeme tarihinden itibaren aylık % 4 oranında gecikme faizi uygulama ve/veya hizmeti durdurma ve/veya yeni ürün satışını yapmama hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Taraflar, MÜŞTERİ’nin gecikme faizi ile birlikte tahakkuk eden ücretleri ödememesi durumunda …..’ın aşka bir bildirime olmaksızın sözleşmeyi feshederek veya feshetmeksizin yasal takibe geçebileceğini ve MÜŞTERİ’nin bu durumda ödemesi gereken tüm ücretleri nakden ve defaten toplu olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

….., alınacak hizmetin türüne göre MÜŞTERİ’nin kullanımında geçmişe göre ciddi artışlar olması durumunda MÜŞTERİ’den ara ödeme talep edebilir. Ara ödeme yapılmadığı takdirde MÜŞTERİ’ye bilgi vererek servisi kısıtlama ve/veya kesme hakkına sahiptir.

8- Mücbir Sebepler ve Sorumluluğun Sınırı

Aşağıda yer verilen sebepler sona erene kadar taraflardan hiçbiri, diğer tarafın edimini yerine getirememesinden dolayı diğer tarafa sorumluluk yükleyemeyeceği gibi her hangi bir tazminat talebinde de bulunamayacaktır.

A- Mücbir Sebepler

Taraflardan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ancak edimlerin yerine getirilmesine engel nitelikte bir durum olması kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep halleri olarak kabul edilir.

 1. a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, sabotaj veya savaş hali, terör saldırısı,
 2. b) Deprem, su baskını ve sürekli çalışmayı engelleyen doğal afetler, salgın hastalık, yangın.
 3. c) Hükümet veya yasal merciler tarafından alınan ve bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini imkansız bırakacak tedbir ve kararlar,
 4. d) Kanuni grev, lokavt ve diğer eylemler, ambargo,
 5. e) Yetkilendirme iptali,
 6. f) Sözleşmenin imzalanmasından önce yürürlükte olan (yurt içinde veya yurt dışında) kanun ve nizamlardaki değişiklikten doğan imkansızlıklar,
 7. g) Bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu kiralık hatta meydana gelen Türk Telekom A.Ş. ve diğer operatörlerden kaynaklanan kesinti ve gecikmeler de dahil olmak üzere, tüm Türk Telekom A.Ş. kaynaklı sorunlar.

Anılan sebeplerin gerçekleşmesi hali, sözleşmeye ilişkin edimlerin mücbir sebep hali sona erene kadar askıya alındığı anlamına gelecektir.

B- Sorumluluk Yüklenemeyecek Haller

….. kesintisiz iletişim taahhüdü kapsamını her bir hizmet için ayrı ayrı yapacağı Ek Protokoller ile belirleyecek olup; aşağıdaki haller hizmetin sunumu için yapılması gereken halleri ve …..’nın elinde olmayan sebepleri içerdiğinden …..’nın sorumluluğu cihetine gidilemeyecektir.

 1. a) MÜŞTERİ’ye gelebilecek saldırılar ve bunların sonuçları.
 2. b) MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanan yazılım ve/veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıpları ve/veya diğer zararlar.
 3. c) …..’nın yapacağı planlı bakım süresince yaşanacak servis kesintileri (planlı bakım süreleri için verilen hizmeti özgü SLA çerçevesinde belirlenir).
 4. d) MÜŞTERİ’nin tarafında bulunan aktif ve pasif cihazlar ve bunların bağlantısını sağlayan kablolarda oluşan arızalar.
 5. e) MÜŞTERİ’nin yerel ağında veya kullandığı uygulamalarından kaynaklanan sorunlar.
 6. f) Aktif cihazlar üzerinde MÜŞTERİ tarafında yapılan konfigürasyon değişikliklerinden kaynaklanan sorunlar.
 7. g) MÜŞTERİ lokasyonunda meydana gelecek elektrik, soğutma arızaları, hırsızlık, vb. MÜŞTERİ kaynaklı sorunlar.
 8. h) Türk Telekomünikasyon A.Ş ve alınan hizmetle ilgili diğer operatörler tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve …..’nın kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmeler.
 9. i) ….., gerekli altyapının mevcut olmaması ve/veya kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle hizmet verememesinden ve/veya bundan husule gelen gecikmelerden sorumlu değildir.

MÜŞTERİ’den kaynaklanan sebeplerle hizmet sunulamaması…..’a aylık hizmet bedeli faturalandırmasına engel değildir.

9-Sözleşme Süresi ve Feshi

İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve her bir ek protokol için ayrı ayrı sözleşme süresi belirlenebileceğinden işbu sözleşmenin süresi, taraflar arasında en son imzalanan Ek Protokolün süresi sonuna kadar uzamış sayılacaktır.

MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi; Ek Protokollerde müşteri sıfatıyla kendisine özel ….. tarafından yapılan yatırımlar ve/veya sağlananlar kapsamında verdiği bir süre ve/veya başkaca bir taahhüdü olması hali hariç olmak üzere yazılı olarak fesih ihbarında bulunmak şartıyla feshedebilecektir. ….. ilgili mevzuat kapsamında fesih işlemlerini başlatacaktır. Bu sözleşmenin eki olan herhangi bir protokolde bu şekilde bir taahhüdünün bulunması halinde fesih Ek Protokol ile ayrıca düzenlenecek ve bu sözleşmenin fesih koşulları için de Ek Protokol hükmü uygulanacaktır.

Aşağıdaki sebepler haklı sebeplerden olup, bu sebeplerden dolayı sözleşme, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın belirtilen tarafça tek taraflı olarak derhal feshedilebilecektir.

 1. a) …..’ın yazılı onayını almadan MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeyi ve ek protokollerle belirlenen hizmetleri hak ve yükümlülükleri ile tamamen veya kısmen devretmesi halinde ….. tarafından,
 2. b) “Taraflardan her hangi biri aleyhine iflas kararı, iflasın ertelenmesi kararı alınması veya tarafların ödemelerini tatil etmesi halinde diğer tarafça,
 3. c) MÜŞTERİ’nin sözleşme ve Ek Protokollerle belirlenen hizmet bedellerini ödemekte temerrüde düşmesi halinde ….. tarafından,

MÜŞTERİ’nin hattını kapatması, devir etmesi, borç nedeniyle kapatılması vesair surette hattı kullanamayacak durumda olması halinde dahi sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılmayacak olup, usulüne uygun olarak feshedilene kadar yürürlükte bir sözleşmenin tüm hükümlerini doğuracaktır. Bir kampanya taahhüdü var ise bu durum işbu taahhüdünden cayma olarak nitelendirilecek ve Protokolle belirlenen tazminat tutarları tatbik olunacaktır.

İşbu sözleşmeye ek olarak yapılacak hizmete özgü Protokollerle belirlenecek iade, taahhüt ve cezai ödeme koşulları hariç olmak üzere ….. tarafından MÜŞTERİ’den depozito veya avans gibi bir bedel alınması halinde işbu sözleşmeye ilişkin fesih bildirimini müteakip; ….. göndereceği son faturada MÜŞTERİ’den alınan bu bedelleri düşecek ve kalan tutarı 15 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade edecektir.

10- Gizlilik

Her iki taraf da, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile, bu Sözleşme’nin uygulanması dolayısıyla öğrendiği karşı Tarafın hizmetleri, üretimi, icraatı, mali durumu ve benzeri hususlar ile her hangi bir şekilde işbu sözleşme ile ilgili olan veya teknik mahiyetteki her türlü bilgiyi muhafaza edeceğini, gizli ve sır olarak tutacağını kısmen veya tamamen üçüncü şahıs ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde açıklamayacağını beyanla kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar, kendilerine iletilen özel bilgileri hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktarmayacak ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri alacaklardır.

Özel bilgiler, tarafların yazılı ve/veya sözlü ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettikleri her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansla ilgili bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi, tarife ve benzeri bilgileri de içine alır. Taraflar özel bilgileri gizli tutacaklar ve anılan bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemini alacaklardır.

Taraflardan her hangi birinin bu madde hükmünü ihlal etmesi durumunda, doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, bu maddede yer alan yükümlülükler her hangi bir süreye tabi olmaksızın, Taraflarca süresiz olarak bu madde hükümleri muvacehesinde değerlendirilecektir.

İşbu gizlilik maddesi, taraflar arasında .. / .. / …. tarihinde imzalanmış olan Gizlilik Sözleşmesi ile birlikte hüküm ifade edecek ve ikisi arasında bir çelişki olması durumunda, Gizlilik Sözleşmesi hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

11- Yetkili Hukuk ve Mahkeme

Taraflar arasında işbu sözleşme ve eklerinden doğabilecek ihtilaflarda ….. (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

12- Vergi Resim Harçlar

İşbu sözleşmenin ek protokolleri ile MÜŞTERİ’ye sunulacak hizmetlerden kaynaklanan her türlü vergi, resim harç MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

13- Devir ve Feragat

MÜŞTERİ hizmetin niteliği gereği önceden …..’nın yazılı izni olmaksızın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen devredemez.

Her hangi bir tarafın bu sözleşme hükümlerini veya bu sözleşmeden kaynaklanan bir hakkını tatbik etmemesi bu haklardan feragati olarak yorumlanmayacaktır.

14- Tebligat Adresi ve Değişiklikler

Taraflar arasında hukuken bağlayıcı tüm tebligatlar/ihtarlar 1.maddede yazılı adreslere iadeli taahhütlü posta veya Noterlik vasıtası ile yapılacaktır. Bu yöntemler dışında yapılan bildirimler, taraflarca dikkate alınmayacaktır.

Adres değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak bildirilecek olup, yazılı olarak bildirim yapılmaması halinde 1.maddede yer alan adreslere gönderilen tebligat ilgili Taraf’a tebliğ edilmese dahi geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

15- Yürürlük

15 (onbeş) maddeden ve eklerinden oluşan işbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş olup, tarafların yetkili temsilcilerince imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

….. İletişim Hizmetleri A.Ş.                                          Müşteri

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat