ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTİRK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Müşteri …..
Ad Soyad/Unvan : ….. Unvan: ….. Elektrik Perakende Satış A.Ş.
T.C.Kimlik/Vergi No: ….. Adres : …..
Adres : …..
Telefon: ….. Telefon: …..
e-posta: ….. Kurumsal İnternet Adresi: www……
Doğayı korumak istiyorum, faturam sadece e-posta adresime gönderilsin.

Sadece tüketicinin korunması hakkında kanun (TKHK) kapsamında sayılanlar tarafından doldurulacaktır.     £ Evet £ Hayır

1- Taraflar

….. Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yukarıda kişisel bilgileri yazılı müşteridir.

2- Sözleşmenin Konusu

Elektrik enerjisi atışı ve/veya kapasitesinin tahsisidir.

3- Elektrik Enerjisi Tarifesi

Standart Tarife

Abone grubuna ilişkin olarak ilgili mevzuat kapsamında varsa düzenlemeye tabi aktif elektrik enerjisi birim fiyatı da gözetilerek ….. tarafından belirlenen ve sözleşme süresince ÜFE (Enerji) endeksine göre değişkenlik gösterebilen tarife.

Sözleşmenin akdedilme tarihi itibariyle güncel fiyat: ….. TL/kWh

Abone Grubu        :           £ Mesken       £ Ticarethane

1-  Elektrik tedarik tarihinden başlamak üzere Standart Tarife uygulanacaktır.

2-  Müşteri tarafından Sözleşme kapsamında herhangi bir süreli tarife seçilmesi ve bu tarifenin sona ermesi halinde, ilgili kampanya koşulları ve taahhütnameler saklı kalmak kaydıyla, Müşteri herhangi bir tarife seçmediği takdirde o tarihte yürürlükte olan güncel ENERJİSA Standart Tarifesi üzerinden elektrik enerjisi satışına devam edilir. Standart Tarifede ÜFE (Enerji) oranını aşan fiyat değişiklikleri en az bir fatura dönemi öncesinde Müşteriye bildirilir.

3-  Elektrik enerjisi tedarikine, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (“EPTHY”) ve diğer mevzuat uyarınca mümkün olan en yakın tarih itibariyle başlanır.

4-  Müşterinin tüketim dönemine ait aktif enerji tüketim miktarı ile perakende satış tarifesi birim fiyatı (krş/kWh) çarpılarak perakende satış aktif/net) enerji bedeli hesaplanır. Bu tutara, mevzuat gereğince aktif enerji tüketim miktarı ile ilgili birim bedeller çarpılarak bulunan Perakende Satış Hizmet Bedeli ile Kayıp/Kaçak Bedeli, % 2 TRT Payı, % 1 Enerji Fonu ve abone grubuna bağlı olarak % 1-5 arası Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi eklenir. Yine mevzuat gereği, aktif enerji tüketim tutan üzerinden hesaplanacak Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli ve iletim Sistem Kullanım ve işletim Bedeli ile sabit Perakende Satış Hizmet Bedeli (Sayaç Okuma) ve varsa mevzuatın zorunlu kıldığı diğer tutarlar ayrıca faturaya yansıtılır. 3u bedellerin toplamına % 18 Katma Değer Vergisi eklenerek Müşteriye fatura edilir.

4- Kullanım Yerleri

Aşağıda belirtilen kullanım yerleri ile tarafların mutabakatı üzerine belirlenen tüm kullanım yerleri sözleşme kapsamına dahildir.

  1. a) …..
  2. b) …..
  3. c) …..
  4. d) …..

5- Yürürlük ve Sözleşme Süresi

1-  Sözleşme belirsiz sürelidir.

2-  Sözleşme,

  1. Serbest tüketici limitini geçen veya
  2. İlgili mevzuat uyarınca bağlantı/sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri itibariyle limiti geçeceği anlaşılan ve Müşterinin limiti geçeceğini taahhüt ettiği ilgili kullanım yeri/yerleri için akdedildiği tarihte yürürlüğe girer.

Müşteri, bu hüküm kapsamında henüz serbest tüketici limitini geçmemiş olan ilgili kullanım yeri/yerleri için ilgili mevzuat uyarınca bağlantı/sözleşme gücüne istinaden limiti geçeceğini taahhüt eder.

3-  Sözleşme, ilgili diğer kullanım yeri/yerleri (limit altı) için ise geciktirici şarta bağlı olarak, Müşterinin serbest tüketici limitinin üzerinde elektrik enerjisi tüketmesi durumunda bu durum ve varsa tüm masraflar ile Standart Tarife güncel fiyatının Sözleşmeye uygun olarak Müşteriye bildirilmesi üzerine hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacaktır. Müşterinin ilgili mevzuat uyarınca bağlantı/sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri itibariyle limiti geçeceğinin anlaşılması halinde ise, ….. tarafından bu durum ve varsa tüm masraflar ile Standart Tarife güncel fiyatının Sözleşmeye uygun olarak Müşteriye bildirilmesi üzerine, Müşterinin onayının ve serbest tüketici limitini geçeceğine dair taahhüdünün alınmasından itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacaktır.

4-  Elektrik enerjisi tedarikine her bir kullanım yeri için Sözleşmenin hüküm ve sonuç doğurmaya başladığı tarihten itibaren ilgili mevzuat uyarınca mümkün olan en yakın tarih itibariyle başlanır.

6- Faturalama

Elektrik tüketimine ilişkin tahakkuk ve faturalama EPTHY ve diğer mevzuata göre gerçekleştirilir. Müşteriye gönderilecek fatura, ödeme ihtarı niteliğindedir. Ödeme kanalları fatura üzerinde belirtilecektir. Bu ödeme kanallarının kullanımından kaynaklanan (varsa) ücretler/masraflar Müşteriye aittir. …….., en az bir fatura dönemi önceden faturada bildirmek ve/veya kurumsal internet sitesinde duyurmak suretiyle bu kanallarda değişiklik yapabilir. Sayacın endeks değerlerinin ve/veya diğer gerekli bilgilerin ilgili elektrik iletim/dağıtım şirketi tarafından başlama tarihine kadar bildirilmemesi durumunda, ……… geçmiş ortalama sayaç endeks değerlerine bakarak tahmini tüketim değeri üzerinden fatura düzenleyebilir. Daha sonra gerçek sayaç endeks değerlerine göre ortaya bir fark çıkması halinde bu fark, Müşterinin farkın çıktığı tarihi takip eden bir sonraki tüketim dönemi faturasına yansıtılır.

7- Fatura Son Ödeme Tarihi

Fatura veya ilgili mevzuat uyarınca e-fatura, Müşteriye ulaşma tarihinden itibaren ……….. günden az olmamak kaydıyla fatura, üzerinde yazılı son ödeme tarihine kadar ödenir. ……., Müşterinin bir fatura bedelini vadesinde ödememesi halinde ikinci bir bildirimde bulunarak en az ……… iş günlük bir ek süre verdikten sonra yine ödeme olmaması halinde Müşterinin Sözleşme kapsamındaki tüm kullanım giderinin elektriğini kestirme hakkını haizdir.

8- Gecikme Faizi

Faturada ve/veya TEPSAŞ kurumsal internet adresinde daha düşük bir oran belirtilmediği sürece 6183 sayılı Kanun ile belirlenmiş ayın gecikme zammı oranı uygulanır.

9- Teminat

Kullanım yerinin gücü ve abone grubu dikkate alınarak, kW başına belirlenen birim bedel üzerinden, EPTHY ve diğer mevzuat uyarınca hesaplanacak tutarda teminat alınır.

….., Sözleşme kapsamında alınacak nakit teminat tutarını Müşterinin ilk ya da ilk iki faturasına yansıtılmak suretiyle de alma hakkını haizdir. Müşteri, varsa düzenlemeye tabi perakende satış sözleşmesi kapsamındaki güvence bedelinin, Sözleşme kapsamında teminat yerine geçmek üzere yeni müşterilik hesabına ilgili mevzuata göre güncellenerek aktarılmasını kabul eder. Sözleşme sona erdiğinde Müşterinin borcu bulunmuyorsa, talep tarihinden itibaren en geç ……. gün içerisinde teminat Müşteriye iade edilir.

10- Fesih

Müşteri, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmak suretiyle…….. ise en az …….. gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir. Varsa kampanya ve tarife koşulları saklıdır. Sözleşme, fesih bildirimin diğer tarafa ulaşmasından sonra ilgili mevzuat uyarınca mümkün olan en yakın tarih itibariyle sona erer.

11- Bildirimler

….., Sözleşme kapsamındaki herhangi bir bildirimi/değişiklik önerisini fatura/ödeme bildirimi üzerine yazmak suretiyle yapabilir. Müşterinin kullanım yerine veya Müşteri tarafından belirtilen diğer bir irtibat adresine bırakılan ve/veya Sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilen fatura/ödeme bildirimi Müşteriye ulaştırılmış sayılır ve geçerli bir bildirimin sonuçlarını doğurur, iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesi halinde bilinen iletişim bilgilerinin herhangi biri üzerinden yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

Müşteri, kendisi tarafından özel şifre girilerek kullanılabilecek olan ……..’nın online hizmetler merkezi ya da SMS, MMS, ses kaydı, e-posta ve alıcı veri saklayıcısı niteliğinde olan benzeri bildirim kanalları kullanılarak gerçekleştirilecek işlemlerde yöneltilecek talepler ile ….. tarafından aynı kanallar üzerinden sunulacak yeni tarife, kampanya/ürünler dahil olmak üzere her türlü öneri ile ilgili vereceği onayların kendi iradesini yansıttığını, bu tür bildirim kanalları vasıtasıyla elde edilen SMS, MMS, ses kaydı, e-posta vb. kayıtların delil niteliğinde olduğunu kabul eder.

12- Diğer Hükümler

Sözleşme ve/veya mevzuat gereği doğacak olan tüm vergi, fon, harç, kırtasiye gideri ve diğer giderler ile ek hizmet giderleri açıkça makbuz ve/veya fatura üzerinde gösterilmek kaydıyla Müşteri tarafından karşılanır.

Müşteri, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, ……….’ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devir, temlik ve rehnedemez. ……, Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, Müşterinin tüm haklarının aynen saklı kalması kaydıyla elektrik piyasasında geçerli bir tedarik ya da üretim lisansı kapsamında faaliyet gösteren ve …..’ın iştirak ilişkisi içinde bulunduğu bir ……… grup şirketine tedarikçi devredebilir.

Doğacak anlaşmazlıklarda münhasıran ….. Mahkeme ve icra Daireleri yetkilidir.

Müşteri, TKHK kapsamında tüketici sayılmakta ise, …..’ın kusurundan kaynaklanan nedenlerle Sözleşmede belirtilen hizmetlerin uygulamaması halinde seçimlik haklarını kullanabilir, ayrıca …..’ın işlem ve eylemlerine karşı hizmet ettiği ya da elektriği kullandığı yerde yetkili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve/veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Sözleşme, Perakende Satış Sözleşmesinin bir eki veya devamı niteliğinde olmayıp, özel hukuk çerçevesinde taraflar arasında müzakere edilebilir yetkili anlaşma niteliğindedir. Yürürlük tarihi itibariyle varsa Müşteri ve …… arasında ilgili kullanım yerleri için düzenlemeye tabi perakende satış sözleşmesi sona erer.

13- Bilgilerin Paylaşımı

Müşteri, dilediği zaman verdiği izni ücretsiz geri alma hakkı saklı olmak kaydıyla, kendisine ait olup Sözleşme kapsamında ….. ile paylaşılan her türlü kişisel bilginin, …….. tarafından kaydedilmesi, saklanması ve işlenmesine izin verir. Bu kapsamda Müşteri; bu bilgiler kullanılarak …..’ın iştirak ilişkisi içinde bulunduğu ………. grup şirketleri tarafından kendisi ile satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri amacına yönelik olarak 11.maddede belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle iletişime geçilmesine izin verir.

…..’ın iş ilişkisi içinde bulunduğu 3.kişiler ile sadece ortak ürün ve hizmetler sunulması amacına yönelik olarak paylaşılmasına izin verir.

Sözleşme taraflarca .. / .. / …. tarihinde 1 asıl nüsha olarak akdedilmiş olup, 1 sureti de müşteriye verilmişti. Ekler ve daha sonra düzenlenebilecek olan kampanya hükümleri sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.

Müşteri                                                        …..

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat