EKSPERTİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

EKSPERTİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Ticari ünvanları ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki koşullar çerçevesinde işbu sözleşme akdedilmşitir.

Türkiye ….. Bankası A.Ş. ….. adresinde mukim

(DEĞERLEME KURULU)

2- Tanımlar

Banka       :           Türkiye ….. Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü veya bağlı şube

Değerleme Kurumu           :           …..

Rapor        :           Gayrimenkulün inceleme yapıldığı tarihteki piyasa satış değerini belirten ekspertiz raporu.

Müşteri      :           Bankaya teminat olarak ipotek verecek gerçek kişi veya tüzel kişilik.

Eksper      :           Ekspertiz yapacak değerleme kurumunun teknik eleman veya elemanları.

Gayrimenkul          :           Değerlemesi yapılacak tarla, bostan, bahçe, sera, v.b.

3- Konu ve Kapsam

İşbu SÖZLEŞME’nin konusunu, üzerinde BANKA lehine ipotek tesis edilecek, Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan gayrimenkullerin, piyasa satış değerinin belirlendiği ekspertiz raporlarının, DEĞERLEME KURUMU eksperlerince hazırlanmasının esas ve usullerinin ve bu raporlar için BANKA tarafından DEĞERLEME KURUMU’ya ödenecek ücretlerin belirlenmesi oluşturmaktadır.

4- İş Düzeni

1-  BANKA, hakkında ekspertiz raporu düzenlenmesini istediği gayrimenkula ait;

*   Gayrimenkulun tapu senedi sureti

*   Gayrimenkulun açık adresi

*   Gayrimenkulu gösterecek kişinin adı, soyadı ve telefon numarası

*   BANKA‘nın önceden temin edebilmesi halinde, çaplı kroki ve yapı ruhsatı sureti

*   BANKA şubesinde konuyla ilgili kişinin adı, soyadı ve telefon numarası

Bilgilerinin bulunduğu talep yazısını, DEĞERLEME KURUMU’nın yukarıda belirtilen adresine faks, internet ve posta yoluyla ütecektir.

2-  BANKA, ayrıca DEĞERLEME KURUMU’ya Tapu Sicil Müdürlükleri ve Belediyelerde eksperlerin araştırma yapmalarını sağlamak için bir yazı verecektir.

3-  Yukarıda belirtilen belgelerin DEĞERLEME KURUMU’ya ulaşmasından sonra, DEĞERLEME KURUMU tarafından ekspertiz işlemi başlatılacaktır.

5- Hak ve Yükümlülükler

1-  Gayrimenkul değerlendirmesi yapan eksper, ekspertiz yapılması esnasında belediye, Tapu, Kadastro Müdürlüğü v.b. kuruluşlarda her türlü tespit, inceleme ve araştırmaları yapacaktır. Müşteri tarafından gösterilen yerin ipoteğe esas olan ve tapu ve kadastro kayıtlarında belirtilen yer ile aynı yer olduğunun tespiti tamamen DEĞERLEME KURUMU’nın sorumluluğundadır.Gerek arsa payı oranı gerekse de bağımsız bölüm numaralarının sıralanış biçiminden,görülen bağımsız bölümün tapuya olan bağlantısı kurulup,birkaç bağımsız bölümden oluşan bir yeri n, tek tapu olarak gösterilmesi durumlarına karşı özellikle dikkatli olunacaktır. Görülen yerin ievdi edilen tapu ile aynı yer olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ilgili resmi kurumlardan gerekli inceleme ve araştırma (imar paftası, kadastral pafta,onaylı mimari proje vb.) yapılacaktır.

2-  Eksper, ekspertizi yapmadan öce ipoteğe esas olan taşınmaza ait her türlü bilgi ve belgeleri (tapu,çap,imar durumu, ruhsat v.s) temin ettikten sonra, taşınmazın konumunu , özelliklerini, satış kabiliyetini, dikkate alarak gerçek değerini belirleyecek, değerlendirmeyi bizzat mahallinde ve objektif olarak yapacaktır.

3-  Eksperin yaptığı her türlü hata ve ihmalden ve bu hata ve ihmal nedeniyle BANKA’nın uğrayacağı her türlü zarardan DEĞERLEME KURUMU sorumlu olacaktır.

6- Ekspertiz Raporunda Bulunması Gereken Hususlar

Ekspertiz raporunda, İncelenmesi söz konusu olan gayrimenkulun; Konumu (Deniz manzaralı, bahçeli, yola cepheli, mevkisi, ulaşımı v.b.) Üzerinde takyidatın bulunup bulunmadığı (Evvelce tesis edilmiş ipotekler, intifa hakkı, üst hakkı, geçit hakkı, iştira, vefa ve şufa hakkına ilişkin şerhler ile satış vaadi,satışa arz şerhi, kira şerhi, haciz ve ihtiyati tedbir ve benzeri kayıtlar) belirtilecektir.

Aynı gayrimenkul için 1 yıl geçmeden yeniden ekspertiz raporu düzenlenmeyecektir.

Ekspertizi söz konusu olan gayrımenkullerin, genel durumu ile ilgili bilgiler rapora aktarılacaktır..

7- Değerlendirilmesi Yapılmayacak Gayrimenkuller

Ekspertize konu olan taşınmazların kusurlu olması (istimlak sahası, askeri saha v.b.) Üzerinde olumsuz takyidat bulunması (Evvelce tesis edilmiş ipotekler, intifa hakkı, üst hakkı, geçit hakkı, vefa hakkı, şufa hakkı, satış vaadi, kira şerhi, haciz ve ihtiyati tedbir v.s.) hallerinde taşınmaz değerlendirilmeye alınmaz.

Değerlendirilmeye alınmayan gayrimenkulun değerlendirme dışı tutulma nedeni açık ve yazılı olarak belirtilecektir.

8- İşin Süresi

Rapor teslim süresi, işbu Sözleşmenin 4.1.maddesinde belirtilen belgelerin DEĞERLEME KURUMU’ya ulaştığı tarihten itibaren 2 iş günüdür.

9- Fiyatlandırma ve Ödeme

1-  Değerlemesi yapılacak gayrimenkul raporu için; …….,-TL + KDV/ADET

2-  Ekspertiz rapor ücretine tüm masraflar (yol, fotoğraf, vs) dahildir.

3-  Yapılan işlere ait faturaların BANKA’ya teslim tarihlerinden itibaren 7 işgünü içinde BANKA DEĞERLEME KURUMU’na ödeme yapacaktır.

10- Diğer Hususlar

1-  İşbu Sözleşme’den doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

2-  Tarafların işbu Sözleşmede belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleri olup, bu adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak bildirilmediği takdirde, sözleşmede belirtilen adresler geçerli sayılacaktır.

3-  Bankalar kanununa göre müşteri bilgilerinin gizliliği açısından, düzenlenen raporların başka kurum veya kuruluşlara verilmesi yasaktır. Aksi halde doğacak zararlardan DEĞERLEME KURUMU sorumlu olacaktır.

4-  Mevzuatta gerçekleşebilecek muhtemel değişiklikler sonrasında işbu sözleşmenin yeniden revize edilmesi gündeme gelebilecektir.

11- Sözleşmenin Süresi ve Feshi

1-  İşbu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren … yıl süreyle geçerli olup, bu sürenin bitiminden 1 ay önce taraflardan biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunmazsa, aynı koşullarda 1 yıl daha uzatılmış sayılacaktır.

2-  BANKA dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin, … ay önceden yazılı olarak ihbarda bulunmak kayıt ve şartıyla işbu sözleşmeyi feshedebilecektir. Fesih tarihinden itibaren DEĞERLEME KURUMU herhangi bir ücret ve/veya tazminat talep etmeyecektir.

İşbu 11 maddeden ibaret Sözleşme …..’da, .. / .. / …. tarihinde taraflarca iki suret olarak imzalanmış ve teati edilmiştir.

….. Değerleme Kurumu                                                           ….. Bankası A.Ş.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat