EK TEMYİZ DİLEKÇESİ – İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

EK TEMYİZ DİLEKÇESİ – İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA

YARGITAY (……). HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Sunulmak Üzere

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DOSYA KARAR NO      :………./……….
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Ek Temyiz Dilekçemizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemece verilen hüküm usul ve yasaya uygundur. Müvekkilimin iş bu ilama konu alacağını tahsil etmek için ……….(…). İcra Müdürlüğünün ………./…….E no.lu icra dosyası ile yaptığımız ilamlı takibe verdiği mal beyanını Yüce Mahkemeye sunma gereği duyduk. Çünkü davalı bu mal beyanı dilekçesi ile ödeme emrine karşı davaya konu 2 adet apartman dairesini mal beyanı olarak göstermiş ve tanesi ………..TL den …………TL olarak taşınmazların değerine, dolayısı ile de malvarlığına dair beyanda bulunmuştur.
  2. Bu dilekçe de göstermektedir ki, ….. yılında devlet memuru olarak işe giren davalının, ……. de yarım daire, …….. de bir tam daire, ……’de de (adi satış senedi ile aldığını davalı, boşanma dosyasında sözleşme ibraz ederek beyan etmiştir. Bu arabanın ruhsat tarihi ……. dur) lüks bir arabayı ve bugün itibariyle de toplam ………TL’lik taşınmazlara sadece kendi kazancı ile sahip olamayacağı dosya kapsamı ile sabittir. Özellikle bu mal beyanı dilekçesinin de tetkik edilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 361 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkacak sair nedenlerle ek temyiz dilekçemizin kabulü ile, iş bu hükmün onanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat