Ek Dava Dilekçesi


…………… HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
VEKİLİ                            :
DAVALI                           :
 
DAVA KONUSU               :…………..TL. ek davadır.
OLAYLAR                        :
-(taraflar arasındaki anlaşmazlık)
-Davalıya karşı önceden ……….mahkemesinde açılan ……TL. lik dava …….Esas ve ………Karar sayılı kararla müvekkilim lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir.
-Kesinleşen ilk dava dosyasındaki bilirkişi raporuna göre müvekkilimin toplam zararı ……..TL. dir. İlk açılan davada ………….TL. istenmiş bulunduğuna göre müvekkilim davalıdan …………TL. daha alacaklıdır.
-İlk davada fazlaya ilişkin haklar saklı tutulduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER  :T.B.K.41.vd.mad.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER                  :………..Mahkemesinin …..Esas ve …….Karar sayılı dosyası,keşif ve bilirkişi incelemesi …….. ve her türlü kanuni delil.
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-……………….TL. nini olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline,
-Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına,
-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim
Davacı vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu.
Onanmış vekaletname sureti.
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat