ECRİMİSİL DAVA DİLEKÇESİ – EK DAVA DİLEKÇESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ECRİMİSİL DAVA DİLEKÇESİ – EK DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Ek Dava Dilekçemizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim tarafından davalı aleyhine açılan ecrimisil davasında …… Türk Lirası ecrimisil talebinde bulunulmuştu. Yapılan yargılama sonucunda davalı ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… esas ve …/… karar sayılı ilamı ile …….. Türk Lirası ecrimisil ödemeye mahkum edilmiştir.
  2. Müvekkil lehine kesinleşen ……… Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… esas ve …/… karar sayılı ilamında her türlü haklarımız saklı tutulmuştur. Nitekim bu dava sırasında yapılan keşif sonrasında bilirkişilerce hazırlanan raporda müvekkilin ecrimisil hakkının ……..Türk Lirası olduğu açıkça belirtilmiştir.
  3. Ancak söz konusu ecrimisil davasında ………Türk Lirası talepte bulunduğumuzdan sayın mahkeme de bu doğrultuda karar vermiş olup, kalan ……Türk Lirası alacağın davalıdan tahsili için iş bu ek davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  ………. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/… esas ve …/… karar sayılı ilamı, Tapu kayıtları, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer her türlü hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK md. 109 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıdan kısaca belirtilen nedenlerle davamızın kabulü ile davalının ……… Türk Lirası ecrimisili, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale talep ederiz.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                  Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat