E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme;

……. Tic A.Ş (Bundan böyle kısaca “……. A.Ş” olarak anılacaktır) ile ……………………………………………………………………………………………………….(Bundan böyle kısaca “E-BAYİ” olarak anılacaktır) arasında yapılmış olup, tarafların Ticaret Siciline kayıtlı açık adresleri aşağıda olduğu gibidir.

………………………………………………

………………………………………………

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

……. A.Ş.’nin internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı www…………….com adresinde üyelik sistemi, elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyat bilgileri, bilgisi alma, elektronik posta, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi, ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları ve …… ile E-BAYİ’nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler.

MADDE 3- ÜYELİK SİSTEMİ

 1. a) Bayi Kodu: …. A.Ş tarafından belirlenecektir. Aynı bayi kodu iki farklı bayiye verilemez.
 2. b) Yönetici Kullanıcı Adı: Başlangıçta …… A.Ş. tarafından belirlenecektir. E-BAYİ ilk kullanımda bu adı değiştirmesi gerekmektedir. E-Bayi istemesi halinde değişik yetkilere sahip Kullanıcı Adları yaratabilir ve bunları şirketi içindeki yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve www……..com. adresinde belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. E-BAYİ bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
 3. c) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre …… tarafından belirlenir. İlk kullanımda E-BAYİ bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi, ve korunması E-BAYİ’nin sorumluluğunda olup …… şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır.
 4. d) Kullanım: E-BAYİ’nin www……..com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. …… tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi E-BAYİ’ye bu hizmeti vermekten sakınabilir.

MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A-…… A.Ş.’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- …… A.Ş. www……..com’un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.

2- …… A.Ş. www……..com’dan verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkânlarına göre hızlı bir şekilde E-Bayi’ye teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.

3- Sipariş teslimlerinde …… A.Ş. ürün teslimlerinde adil bir sıra gözeterek bayilere teslimi gerçekleştirecektir. Ancak …… A.Ş’nin bilgisi dâhilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden …… A.Ş sorumlu tutulamaz.

4- Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi …… A.Ş’nin güvenliğinde olup, bu bilgileri …… A.Ş ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

B- E-BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- E-Bayi tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu, ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını, ve bu hallerde e-bayi’lik üyeliğinin …… A.Ş tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini,

2- www……..com ‘a kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kod kullanılarak yapılan bütün işlemlerin E-Bayi tarafından yapıldığını, ve bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin E-Bayi tarafından yetkilendirildiğini,

3- Verilen Siparişlerde …… A.Ş’nin belirlediği kredi limitleri dâhilinde, ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da mal teslimi nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı …… A.Ş’nin bütün zararlarını tazmin edeceğini,

4- Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı “kullanıcı adıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağı,

5- E-Bayi’nin üye bilgilerinin yetkili kişilerce öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan dolayı …… A.Ş’nin sorumlu olmayacağını,

6- Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden ……’in sorumlu olmayacağını,

7- www……..com’da sunulan hizmetlere …… A.Ş tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye, ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, …… A.Ş’nin uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,

8- Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,

9- ……’in izni olmadan bu servislerde, reklâm yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,

10- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar, ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermeyeceğini,

kabul ve taahhüt eder.

MADDE 5- YETKİLER

Bu sözleşme kapsamında …… A.Ş aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

 1. a) …… A.Ş www……..com sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı E-Bayi üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan …… A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 2. b) www……..com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını, belirlemeye ve değiştirmeye …… A.Ş yetkilidir. Sipariş girildikten sora …… A.Ş. yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile …… A.Ş’nin stok yapısı ile sınırlıdır. …… A.Ş. siparişi aldıktan sonra, bu siparişi iptal ederek, E-Bayi’nin ödemiş olduğu tutarı Cari hesabına iade eder.
 3. c) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı, kullanımı ile ilgili …… A.Ş tek taraflı olarak, her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
 4. d) …… A.Ş sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile E-Bayiye ulaştırabilir.
 5. e) …… A.Ş. mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde E-Bayi’ye alış veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.
 6. f) …… E-Bayi’nin www……..com ’dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden …… A.Ş sorumlu değildir.
 7. g) İş bu sözleşme E-Bayi tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylandıktan sonra …… A.Ş. ye gönderilmesinden sonra “Yönetici Kullanıcı adı” ve geçici şifre E-Bayi’ye gönderilecektir. …… A.Ş bu sözleşmeyi imzalamış, veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan E-Bayilerin, yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.
 8. h) …… A.Ş E-Bayilerin sisteme girişin olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklâm v.b ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir..
 9. i) …… A.Ş www……..com servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımından, servis kalitesinden, doğru ve güvenilir sonuçlanan ve bu konudaki beklentileri taahhüt etmez.
 10. j) …… A.Ş. üyelerin dosyalarını saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı …… A.Ş sorumlu değildir.
 11. k) …… A.Ş. gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkında sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

MADDE 6- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafından defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- GİZLİLİK

E-Bayi sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde www……..com. sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.

…. A.Ş. E-Bayi’nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, E-Bayi bu konuda …… A.Ş’nin uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

MADDE 8- ÜRÜN TESLİMATI

…. A.Ş. sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım yöntemini kullanarak mümkün olan sürelerde E-Bayi’ye teslim eder. …… A.Ş teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı E-Bayi’nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya, …… A.Ş’nin anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile gerçekleşmesi halinde, taşıma koşulları …… A.Ş tarafından belirlenmediği için bu teslimatta …… A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Taşıma ücretlerinin …… A.Ş ya da E-Bayi tarafından ödenmesi konusunda …… A.Ş. tek taraflı olarak istediği zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Taşıma Ücreti …… tarafından ödenmesi halinde, birinci defada E-Bayi’ yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise, bu aşamadan sonraki ücretlerin tamamı E-Bayi tarafından ödenir. E-Bayi’nin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti E-Bayi’nin Cari hesabına borç kayıt edilecek, sipariş kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar Kredi Kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve ……’in bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar E-Bayi tarafından tazmin edilecektir.

MADDE 9- VERGİLENDİRME

…… A.Ş’nin www……..com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracat’a dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca E-Bayi’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

MADDE 10- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtiflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 12- YÜRÜRLÜLÜK

www……..com E-Bayi Üyelik Sözleşmesi, Ek-1’de bulunan Kredi Kartı ile Ödeme formunu, Ek-2 E-Bayi Üye Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurup, karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer.

MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme …… A.Ş veya E-Bayi’nin dilediği zamanda yazılı olarak bildirilmek şartıyla, sona erdirilebilir.

GEÇİCİ MADDE 1- KREDİ KARTI KULLANIMI

E-Bayi’nin sipariş şekli Kredi Kartı ile gerçekleşmesi durumunda, E-Bayi öncelikle Şirkete ait Kredi Kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait Kredi Kartı mevcut değil ise, bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartını’da kullanabileceklerdir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, …… A.Ş. ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan E-Bayiye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı E-Bayi sorumlu olacak, ve …… A.Ş’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 1 no.lu eki olan Kredi Kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve E-Bayi tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu …… A.Ş’ye ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir.

İşbu sözleşme 13 (onüç) ve 1 (Bir) geçici maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak ………./……../2005 tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

Şirket Ünvanı
Yetkili Adı ve Soyadı
Kaşe-İmza

NOT: SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLECEKTİR.

Bu Sözleşme 4 sayfa ve 2 ek’ten oluşmaktadır.

İstenilen Belgeler: 1-E-Bayi imza sirküleri, şirketinizin imza sirkülerini başvuru ile gönderiniz

2-Şirket ticari sicil gazetesinin fotokopisi gönderilecektir.

3-Şirket vergi levhası

4-Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu

5-Ek-2 www……..com E-Bayi Başvuru Formu

Önemli: Tüm sayfalar ve formlar imzalanmalıdır.Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır aksi takdirde sözleşme işleme konulamayacaktır.

EK-1
…… A.Ş.
Kredi Kartı ile Ödeme Formu

E-Bayi Firma İsmi:

Kredi Kartı Sahibinin:

Adı – Soyadı:

Baba Adı:

Ev Telefonu:

Ev Adresi:

Cep Telefonu:

İş Telefonu:

İş Adresi:

E-Mail:

Kredi Kart Numarası:

Hangi Bankanın Kredi Kartı:

Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi: …/…

Kredi Kartı Tipi: Visa

Kredi Kart Türü: Business Card

Premier/Gold

Classic

Diğer ………………….

…… Bilgisayar A.Ş. www……..com internet satış sitesi kanalıyla satışa sunulan ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde almak istediğim ürünlerin tutarını o gün www……..com ‘da duyurulan Kredi Kartı için belirlenen kur üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve ayrıca internet üzerinden yapmak istediğim satın almalarda belirtilen kredi kartımın bankaca belirtilmiş olan sanal kredi kartı limitimin yeterli olmadığı durumlarda belirtilen kredi kartından göndereceği faks talimatına istinaden mail order yolu ile de kredi kartı tahsilatının yapılarak hesabıma borç kaydedilmesini bu ……A.Ş.’nin ilgili hesaplarına yine ……A.Ş. Tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.

Tarih                                          İmza,

Kaşe

Not: Kredi kartı formunu dolduracak şahısların şirket sahibi veya ortağı olmalıdır.

……A.Ş. www……..com E-Bayi üyelik sözleşmesi ekidir.

EK –2
……E-Bayi Başvuru Formu

Firma Bilgileri

Ticari Ünvan: …………………………………………………………………………

Telefon Alan Kodu (….) Telefon: …………………….. Fax: ………………..

Cep Telefonu: …………………….

Fatura Adresi: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Şehir: …………………… Semt: ………………. Posta Kodu: …………..

Vergi Dairesi: …………………………………………………..

Vergi No: ……………………………

Başvuru Yapan Yetkili Kişi Bilgileri

Adı Soyadı: …………………………………………………………………………….

Ünvanı: …………………………………………………………………………………

E-Mail: ……………………………………

Cep Telefonu: ………………………

…… A.Ş. ile çalışıyormusunuz: ………………………………….

Tarih: …./…../2005

Kaşe/İmza

Not: Şirketinizle …… arasındaki haberleşmenin, kampanyalar, haberler ve diğer bilgilerin şirketinizde ulaşmasını istediğiniz kişilerin mail adreslerini aşağıya yazınız.

………………………………………../……………………………………………….. ………………………………………../………………………………………………..

………………………………………../………………………………………………..

………………………………………../………………………………………………..

………………………………………../………………………………………………..

………………………………………../………………………………………………..

………………………………………../……………………………………………….. ………………………………………../………………………………………………..

……A.Ş. www. …….com E-Bayi üyelik sözleşmesi ekidir.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat