Duruşma Tutanağı Nedir? Duruşma Tutanağında Neler Yer Alır?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Duruşma Tutanağı Nedir? Duruşma Tutanağında Neler Yer Alır?

“Her davanın duruşması icin Zabıt Katibinin tutanak düzenlenmesi zorunludur.iş çokluğu gerekçesiyle de olsa daha önceden hazırlanmış veya çoğaltılmış tutanakların bu maksatla kullanılması Yargılama Yasasının buyurucu nitelikteki hükümlerine aykırıdır.”(CGK 25.5.1992 8/141-165)
Duruşma icin tutanak düzenlenir ve tutanak duruşma hakimi ile zabıt katibi tarafından imzalanır. Duruşmanın nasıl yapılacağı hakkında Ceza Yargılama Yasasında gösterilen kurallara uyulup uyulmadığı ancak tutanakla saptanabilir. Tutanakta silinti ve kazıntı yazılamaz. Farkına varılan yanlışların düzeltilmesi ve tutanağa ekler yapılması halinde bunların ayrıca hakim ve tutanak katibi tarafından imza edilmesi gerekir. Tutanak yazılırken kaç kelime çizilmiş ise parantez açılarak kaç kelime çizildiği ayrıca yazılmalıdır. Tutanak imzalama işinde kısa ömürlü boya kalemi ile kurşun kalem kullanılmamalıdır. Tutanağın her sahifesi duruşma hakimleri ve zabıt katibi tarafından ayrı ayrı imza edilmeli ve tutanak hiçbir zaman imzasız bırakılmamalıdır. Aksine hareket bozmaya neden olur. İmza edilmeyen tutanağın ilgili olduğu oturumun tekrarlanması icap eder. Duruşma tutanağına; (CMUK 265)

a)duruşmanın yapıldığı yer ve tarih
b)Hakimlerin, Cumhuriyet Savcısının, tutanak katibinin ve varsa tercümanın adı ve soyadı,
c)İddianamede yazılı sucun ne olduğu,
d)Davacı ve sanık ile vekillerinin adı ve soyadı
e)Duruşmanın açık mı gizli mi yapıldığı,
f)Duruşma sırasında yapılan tüm işlemler (bu işlemler; duruşmada okunan evrak ve belgeler, iddia ve savunmalar ile bilirkişi ve tanık beyanlarıdır.)
g)Verilen karar (hüküm fıkrası) yazılır.(CMUK 253. e göre;a)beraat, b)Mahkumiyet, c)Davanın reddi, d)Davanın düşürülmesi, e)Muhakemenin durması kararları hükümdür.)
“duruşma tutanağının düzenlenmesi sadece taraf aleniyetinin değil kamu aleniyetinin de güvencesidir.(CGK. Kararlarından)”

CMUK 264 : “Duruşma için tutanak tutulur ve mahkeme başkanı ile zabıt katibi tarafından imzalanır. Mahkeme gerekli bulduğunda duruşma safahatı, mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite dayanılarak sonradan düzenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma safahatına uygun olduğu, mahkeme başkanı ve tutanağı düzenleyen zabıt katibi tarafından tasdik edilir.”

CMUK 266/I-II: “Tutanak kısaca duruşmanın cereyanı ile neticelerini ve muhakeme usulünün esaslı merasimine riayet olunduğunu vüzuhla gösterir.

Duruşma esnasında okunulan evrak ve vesikaların neden ibaret olduğunu ve dermeyan edilen iddiaların hülasasını ve verilen kararlarla hüküm fıkrasını ihtiva eder.”

YARGITAY KARARLARI

“CMUK’nun 264. maddesinin buyurucu hükmü uyarınca duruşma safhalarını gösteren tutanakların her sahifesinin hakim ve tutanak yazıcısı tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu hükmün kuruluş amacı, tutanakların değiştirilmesini önlemek ve onlara güven duyulmasını sağlamaktır.

İmza noksanı bulunan duruşma tutanağı içindekilerin güvenilirliği yönünden duraksamaya yol açar. Bu nedenle de belgelendirme değeri taşıyamaz”

“Her davanın duruşması icin ayrı duruşma tutanağı düzenlenmesi taraf aleniyetinin değil, kamu aleniyetinin de güvencesidir. Kamuya güvenin verilmesi ve tüm işlemlerin aleniyet ilkesine uygun olarak yapılması, tutanakların duruşmada düzenlenmesi ile mümkündür.

“önceden hazırlanmış basılı tutanaklar, duruşma safahatını yansıtmayacağından bu yönüyle de yasaya aykırıdır”

“CMUY’nın 264. maddesi gereğince her davanın duruşması icin tutanak düzenlenmesi zorunludur. Önceden hazırlanmış ve çoğaltılmış tutanaklar bu maksatla kullanılamayacağı gibi, duruşma tutanağının devamı niteliğinde olup onun hükümlerine tabi olan gerekceli kararında önceden hazırlanması ve matbu evrak kullanılması yasaya aykırıdır.”

“CMUY’nın 265. maddesinin 2. bendinde; duruşma tutanağında diğer hususlar yanında tutanak yazıcısının adının da tutanak başlığında yazılacağı” yer aldığına göre, buyurucu bu usul kuralı karşısında, duruşmaya katılan tutanak yazıcısının kim olduğunun denetlenebilmesi bakımından ad ve soyadının tutanağa yazılması zorunludur. Tutanağın sonunda imzasının bulunması veya duruşmaya herhangi bir tutanak yazıcısının katıldığının anlaşılması, usul yasasına mutlak aykırılığı gideremez.”

“Bilirkişi yemin zaptının, önceden matbu olarak hazırlamış boşluklarının doldurulması suretiyle tutulması yasaya (CMUK 264) aykırıdır.”

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat