DOĞAL KAYNAK SUYU SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DOĞAL KAYNAK SUYU SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir yanda ….. (Bayi) (bu sözleşmede “BAYİ” olarak anılmaktadır) ile diğer yanda ….. Ltd. Şti. (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır). ….. DOĞAL KAYNAK SUYU’nun (sözleşmede ürün olarak anılacaktır) satışı ve dağıtımı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şartlarda anlaşmışlardır.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme ….. DOĞAL KAYNAK SUYU’nun SATICI tarafından BAYİ’ye satılması ve SATICI tarafından belirlenen satış bölgesi sınırlarında ve diğer BAYİl’lerin satış bölgelerine taşmadan BAYİ tarafından perakende ve toptan satış noktalarına veya direkt olarak tüketiciye dağıtılması şartlarını düzenlemektedir.

3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

İşbu sözleşme ile BAYİ; satıcı tarafından üretilen veya tedarik edilen ve ürünü almayı ve satmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

BAYl’nin …..’dan satın alacağı her tür ürünün bedeli kural olarak …..’ya peşin olarak ödenir

BAYİİ kendisine satılan ürünlerin toptan veya perakende satış noktalarına veya direkt olarak tüketiciye sağlıklı ve temiz bir şekilde ilgili mevzuatlara uygun olarak ulaştırılmasını sağlayacaktır.

BAYİİ, SATICI tarafından kendisine satılan veya tedarik edilen ürünlerle ilgili olarak önceden SATICI’nın muvafakatini almak ve SATICI’ nın belirlediği kriterlere uygun olmak şartıyla her türlü reklam verme hakkına sahiptir. Ancak reklamlara ilişkin masraflar BAYİİ tarafından karşılanacak olup SATICI dilediği ölçüde bu reklam masraflarına katılıp katılmama hakkına sahiptir.

BAYİİ, SATICI’nın muvafakati olmadan hiçbir şekilde reklam, promosyon veya kampanya faaliyetlerinde bulunamaz.

Bayi Satıcı nın belirlediği ve tanımladığı bölgelerde satış ve dağıtım yapmayı taahhüt eder.

Taraflar; aralarında, BAYİ’nin kendi işyeri, işletmesi ve Satış Noktalarında satışlarını yapmak ve yaptırmak üzere …..’dan aylar itibariyle ve/veya yıllık toplam olarak en az ne miktarda ürün satın almak mecburiyetinde olacağını belirleyen “En Az Ürün Alım Protokolü” düzenleyebilirler. BAYİ, ayrıca;

Ürünlerin gerek satış öncesi depolanmalarında, istiflenmelerinde ve korunmalarında, gerekse müşterilere satılmalarında özen, disiplin, titizlik ilkeleri ile insan sağlığının, çevrenin ve tüketicinin korunmasına ilişkin yasal tüm kurallara tamamen uymayı, satışları arttırıcı çabalarda bulunmayı ve satış düşürücü her eylemden sakınmayı, bu hususlara hem personelinin hem Satış Noktası işletmecileri ile müşterilerinin dahi uymalarını sağlamayı;

…..’ya olan borçlarını zamanında ve aksatmaksızın ödemeyi, …..’nın kabulü üzerine borçları nedeniyle keşideci veya cironda sıfatıyla vereceği çeklerin karşılıklarını tahsil oluncaya kadar ilgili banka hesaplarında hazır bulundurmayı veya bulundurtmayı, bono ve ona benzer diğer borç senetlerini ise protestoya gerek kalmaksızın zamanında ödemeyi veya ödetmeyi; bu sözleşmede başlangıç için kararlaştırılan asıl teminat ile …..’nın daha sonra gerektiğinde iradesini öngörebileceği ilave teminatları zamanında vermeyi; ve ayrıca, ariyetten kendisine teslim edilmiş ise aygıt ve tüm cihazları hasarsız ve noksansız, sağlam ve çalışır şekilde ve zamanlarında …..’ya aynen iade etmeyi;

…..’dan aldığı ürünlerden gereken miktarlarda ve zamanında o satış noktalarına ve/veya Alt Tali Bayilik bölgelerine usulünce ulaştırmak suretiyle karşılamayı;

…..’nın önceden yazılı onayını almadan, işbu sözleşmeyi ve onun ve oluşmuşsa eklerinin kapsam ve uygulanması nedeniyle doğmuş ya da doğacak olan herhangi bir hak veya yükümlülüğünü (alacak ya da borcunu) veya işletmesini yahut işyerini tamamen ya da kısmen üçüncü bir kişiye devir ve temlik etmemeyi, satmamayı, kiralamamayı, rehin veya ipotek etmemeyi ve sair bir surette teminat olarak göstermemeyi yahut bu sonuçlardan birini yaratacak şekilde (yanına veya şirketine yeni ortak olrna, ortaklıktan çıkma-çıkarılma, sermaye vaaz’ı, dönüşüm, birleşme, vb. işlemler dahil) herhangi bir fiili ve hukuki tasarrufta bulunmamayı, ayrıca bu konuda tedbiren her yıl sonunda ticari yapıyı gösterir faaliyet yapısı, yenilenerek sözleşme ekinde belge olarak sunmayı;

Gerek kendisine, gerekse bölgesindeki Satış Noktası işletmecilerine ait depo, işyeri veya işletmelerden resmi yetkililer tarafından denetim amacıyla herhangi bir zamanda ürün numunesi alınması halinde bu durumu gün geçirmeksizin …..’ya bildirmeyi;

Bu sözleşmede ve ayrıca onun ekleri sayılan bilumum senet, taahhütname, protokol gibi ek belgelerde yer alan tüm hüküm ve şartlara aynen uymayı, personelinin, Satış Noktası işletmecilerinin ve Alt Tali Bayi yetkililerinin de bunların kendileri ile ilgili olanlarına uymalarını sağlamayı; taahhüt eder.

SATICI fiyatlarda artırım veya indirim yapma hakkına sahip olup 15 gün öncesinden ALICI’ya bildirmek zorundadır.

BAYİİ’ye satılan ürünlerin nakliye masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.

SATICI, sattığı ürünlere ilişkin olarak BAYii1 ye ait işyerlerine ve araçlara veya BAYİİ1 nin müşterisi olan toptan veya perakende satış noktalarına ait işyerleri ve araçlara tabela ve araç üzerine giydirilen afişleri tedarik edecektir. Ancak bu tabela ve afişlerin adedinin ne kadar olacağının takdir yetkisi tamamen SATICI’ya aittir.

4- Sözleşmenin Yürürlük Tarihi ve Süresi

İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ………. yıldır. Sözleşme süresinin dolumun dan en az …….. gün önce noterden göndereceği yazılı ihtarname ile sözleşmenin uzatılmayacağı bildirilmediği takdirde sözleşme süresi birer yıl uzamış sayılır.

5- Sözleşmenin Feshi

BAYİİ tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen edimlerin yerine getirilmemesi halinde SATICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshedildiğine dair noter ihtarının BAYii’ye ulaştığı tarihte sözleşme feshedilmiş sayılır. Ayrıca sözleşmenin gerek sözleşme süresinin dolumu nedeniyle sona ermesi ve gerekse SATICI tarafından tek taraflı feshi halinde BAYİİ, SATICI’ nın kendisine sözleşme süresince teslim ettiği tabela, araç giydirmeleri, afişler v.s reklam demirbaş . bedellerini fesihten itibaren yine ………  gün içerisinde SATICI’ya ödeyecektir.

İşbu sözleşme metni müştereken tanzim edilip, okunup mahiyeti anlaşılarak tarafların serbest iradeleri ile imza altına alınmıştır. .. / .. / ….

Bayii                                                                                                      Satıcı

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat