Disiplin Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Disiplin Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin memurlar için emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre belirlenen 5 disiplin cezasından birinin verilmesini öngörmüştür.

Kanunda, disiplin cezalarının kimler tarafından verileceği de düzenlenmiş, verilen cezalara yapılacak itiraz ve itiraz üzerine yapılacak işlemler ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ancak bu düzenlemelere rağmen, bazı kurumlarda Kanun hükümlerinin yanlış yorumlanarak farklı uygulamalara gidildiği de görülebilmektedir.

Disiplin cezalarını verecek amirler ve kurullar

Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma şeklinde belirlenen disiplin cezlarını verecek disiplin amirleri ve disiplin kurulları da farklı belirlenmiştir.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafınfan (il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından) verilir. Disiplin kurulu cezayı kabul ya da reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası, amirlerinin (atamaya yetkili amir) bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Yüksek didiplin kurulu cezayı kabul ya da reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

Savunma hakkı

Disiplin cezası verilmeden önce, Devlet memuruna savunma yapma hakkını kullanması için, soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulu tarafından 7 günden az olmamak üzere süre verilir. Savunma hakkı tanınmadan memura disiplin cezası verilemez.

Disiplin cezalarına itiraz

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı kurumların disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise kurumların yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı itiraz hususu ise düzenlenmemiştir.

Disiplin cezası verildiğine ilişkin kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisinde itirazın yapılması gerekir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde kararlarını verirler.

Disiplin ve yüksek disiplin kurulları, itirazı kabul veya reddeder. İtiraz kabul edilirse, cezayı vermiş olan disiplin amiri kararı gözden geçirerek [u]verdiği cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. Bu aşamada daha ağır bir ceza veremez.

Öte yandan, süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinlik kazanmakta, ayrıca itiraz edilsin ya da edilmesin idari işlem niteliğindeki disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilmektedir.

İtiraz sonucuna göre yapılan uygulamalar

Uygulamada, disiplin cezalarına yapılan itirazların disiplin kurulları tarafından kabul edilmesinden sonra, amirler taradından daha ağır ceza verilmesi yoluna gidildiği de görülmektedir.

Bu yanlış uygulamanın sebebi, Devlet Memurları Kanununun 126 ncı maddesi hükümleri ile 135 inci maddesi hükümlerinin uygulayıcılar tarafından karıştırılmasından kaynaklanmaktadır.

Kanunun 126 ncı maddesinde “Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar” belirlenmiş ve maddenin üçüncü fıkrasında “Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.” denilmiştir.

126 ncı maddede yer alan hüküm, itiraz üzerine disiplin kurullarının verdiği kararlara ilişkin olmayıp, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi konusunda disiplin kurulundan istenen karar ile yüksek disiplin kurulunun Devlet memurluğundan çıkarma cezası önerisi üzerine verdiği karara ilişkindir. Şöyle ki;

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi için, atamaya yetkili amir tarafından disiplin kurulundan karar istendiğinde, disiplin kurulu bu cezayı kabul ya da reddeder. Ret kararı verilmesi halinde, atamaya yetkili amir başka bir disiplin cezası verebilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi için, atamaya yetkili amir tarafından yüksek disiplin kuruluna öneri yapıldığında, yüksek didiplin kurulu bu cezayı kabul ya da reddeder. Ret kararı verilmesi halinde, atamaya yetkili amir başka bir disiplin cezası verebilir.

Kanunun 135 inci maddesi ise “Disiplin cezalarına yapılan itiraza” ilişkindir. Bu maddede, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı ise yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebileceği belirtilmiş ve bu kurulların itirazın kabulü veya reddi yönünde kararı verebileceklerine, farklı bir karar veremeyeceklerine hükmedilmiştir.

135 inci maddede ayrıca, itirazın kabul edilmesi halinde cezayı vermiş olan disiplin amirinin kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği ifade edilmiş olup, disiplin amirine bu seçenekler dışında başka bir hareket tarzı da bırakılmamıştır.

Öte yandan, 126 ncı madde cezanın reddedilmesi halinde atamaya yetkili amir tarafından başka bir ceza verilmesine ilişkin iken, 135 inci madde itirazın reddedilmesi halinde disiplin amiri tarafından cezayı hafifletme ya da kaldırma kararı verilmesine ilişkindir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat