DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

                                                                                                         

                                                                               

                                 

Bir tarafta …………………………….. A.Ş ile, diğer tarafta ………………………..arasında aşağıdaki koşullarla bir “Devre Mülk Satış Sözleşmesi” yapılmıştır.

İş bu sözleşmede, satıcı taraf  “şirket” olarak, devre mülk sahibi “alıcı” olarak anılacaktır.

MADDE 1- Şirket tarafından (…………………………………….) adresinde yapılacak (………….) Tatil Köyünde alıcıya devre mülk hakkı tanınacaktır. Mülk sahibinin yaz aylarında ……, bahar aylarında …… ve kış aylarında …… günlük devre mülk hakkı olacaktır.

MADDE 2- Şirket, (………………………………….)’ da yapılacak ………blok, ……. numaralı evin …….. dönemini, alıcıya …………TL.’sı karşılığında satmayı ve satış bedelini sabit tutmayı ve inşaat bitiminde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası ile bu yasaya ek 3227 sayılı Devre Mülke ilişkin Kanun hükümleri uyarınca alıcıya tapu vermeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak, oturma izni harcı, kat mülkiyetine çevirme ve devre mülk hakkı kurma işlemleri için gerekli harç ve masraflar, tapu işlemlerinin gerektirdiği harç ve masraflar ile tüm vergiler alıcıya aittir. Tapu  tarihinde satış işlemi KDV kapsamına alındığı taktirde doğacak Katma Değer Vergisi alıcıya ait olacaktır.

MADDE 3- Sözleşme konusu devre mülk bedelinin …………TL.’sı alıcı tarafından peşinen, geri kalanı da ekli plana göre aylık taksitler halinde ödenir. Alıcı bu plan doğrultusunda üstlendiği borcu düzenli olarak yerine getirir ve vadesi geçirilen taksitleri ayda % ….. fazlasıyla ödemeyi kabul eder.

MADDE 4- Alıcı, bu amaçla …………. senet vermiş olup en az …… gün önce senetlerin kullanıldığı kendisine bildirilmedikçe, vadesi gelen her taksiti şirket merkezine veya şirketin (……………) no.lu banka hesabına yatırmayı taahhüt eder. Taksit şirket merkezine yatırılırsa, senet hemen teslim edilir. Banka hesabına yatırılan taksitlerle ilgili senetler şirket merkezinde saklanıp istendiğinde alıcıya verilir veya bütün borç bitince posta ile gönderilir.

MADDE 5- Üst üste iki taksiti vadesinde ödemeyen devre mülk sahibine, şirket tarafından bir mektup gönderilerek muaccel borcu kapatması bildirilir. Bu mektubun tebliğinden sonra, …… gün içinde borç ödenmezse sözleşme şirket tarafından fesh edilir ve feshe kadar yapılan ödemelerden o güne kadar ödenmesi gereken miktarın % ….. hizmet karşılığı kesilerek, geri kalanı fesihten …… gün sonra gelen aybaşında, alıcıya verilir.

MADDE 6- Şirket tarafından, her odaya telefon, air condition, radyo, TV, uydu anten ve merkezi ısıtma sistemi kurulur veya her birine su ısıtma aygıtı konulursa, alıcı bu kalemle ilgili harcamaların mülk sahiplerine yansıtılmasını aynen kabul ve bedelini taahhüt eder.

MADDE 7- Alıcı, bu sözleşmeyi dilediği zaman feshedebilir. Fesih listesinin şirkete ulaştığı tarihten …… gün sonraki aybaşında, o güne kadar ödenmesi gereken miktarın % …… hizmet karşılığı kesilerek, geri kalanı alıcıya verilir.

MADDE  8- Şirket, deprem, yangın, su baskını gibi benzer doğal afetler ve ülke yahut dünya çapında beklenmedik mücbir sebepler dışında, devre mülkü ../../200.. tarihinde teslim etmeyi kabul ve bir aksama olursa, devre mülk sahibine yaz dönemi için …… günlük ve en az iki kişilik benzer koşullarla konaklama olanağı sağlayacağını taahhüt eder.

MADDE  9- Şirket, satılıp tapusu verilecek evi, seçilen dönem içinde temizleyip hazırlamayı ve sözleşme ekindeki eşyaları sürekli bulundurmayı kabul eder. Alıcı da, borçlarını yerine getirmeyi, taksitleri geciktirirse 4. Madde doğrultusunda yapılacak uygulamayı, eve ve eşyalara zarar verirse bunları gidermeyi, kendisine ait eve dönem başı gelecekse, en erken saat 17.00’de gelip dönem biterken en geç 12.00’de teslim etmeyi, evi başkasına kiraya verir veya kullandırırsa doğacak zararları üstlenmeyi kabul eder. Devre mülk sahibi evlerde inşaat, onarım ek tesis ve tadilat yapamaz.

MADDE 10- Alıcı, evlerin ve ortak tesislerin bakımı, onarımı yıpranan eşyaların değiştirilmesi, yenilenmesi, su, elektrik, bahçe düzenlemesi ve çevre temizliği, yüzme havuzlarının spor alanlarının güzelleştirilmesi, güvenlik hizmetleri ve benzeri genel giderlerin karşılanabilmesi için, her yıl şirketçe belirlenecek katılma payını, yine şirketçe belirlenecek zamanda ödemeyi ve …… ayı aşacak gecikmeler için aylık % ….. faiz üstlenmeyi kabul eder. Katılma payını ödemeyenler bu maddede sıralanan servis hizmetlerinden yararlanamaz ve haklarında yasal yollara başvurulur.

MADDE 11- Alıcı, 3227 sayılı Kanunla eklenen Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 61. Maddesi uyarınca hazırlanacak  “Devre Mülk Sözleşmesi”ni benimseyip imzalamayı kabul ve taahhüt eder. Tapu işlemlerinden önce yapılacak satışlarda, o tarihi kadar ödenmesi gereken miktarın % …….. şirkete hizmet karşılığı olarak ödemek gerekir. Alıcı, şirkete bilgi vermek kaydıyla, kendisine ait dönemi kiraya verebileceği gibi, başkasına kullandırabilir.

MADDE  12- Devre mülk hakkı, miras yolu ile intikal eder. Alıcı tapu işlemleri tamamlanmadan ölecek olursa, varislerin …… ay içinde şirkete başvurarak sözleşmenin devamını sağlayacak işlemleri yapmaları gerekir. Ölümden sonra …… ay geçirilirse, şirketin tapu verme yükümü biter ve ölüm tarihine kadar ödenmesi gereken miktarın % ….. hizmet karşılığı kesilerek, geri kalan veraset ilamı doğrultusunda mirasçılara verilir.

MADDE  13- Alıcının bu sözleşmeye yazdığı adres, geçerli tebligat adresidir. Adres değişikliklerinin 30 gün içinde şirkete bildirilmesi gerekir. Devre Mülk Sözleşmesinde ve Yönetim Planında çözümü gösterilmeyen hususlarda 634 sayılı Kanunla Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Uyuşmazlık doğduğunda Taraflar ……………… Mahkemeleriyle İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler.

İş bu sözleşme, ödeme  planı, eşya listesi ve dönem çizelgesiyle birlikte, ../../200.. tarihinde ……………..’ da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar arasında birer nüsha teati edilmiştir.

 

 

ALICI                                          SATICI

EK :

 

 

 

 

EŞYA LİSTESİ

 

TÜRÜ                                    SAYISI

………………………………                        ……..

………………………………                        ………

………………………………                        ………

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat