Devlete Karşı Suçlarda Dava Ve Ceza Zamanaşımı Süreleri

Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinden Doğan Davalarda Dilekçe Örneği

DEVLETE KARŞI SUÇLARDA DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

MADDE

SUÇ

DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

247/1

Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

247/2

Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmek suçunun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

250/1

Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

250/2

Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

250/3

Görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna eden kamu görevlisinin bu suçu kişinin hatasından yararlanarak işlenmiş olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

251/2

Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

252/1

Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

252/2

Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi

onbeş yıl

yirmi yıl

255/1

Kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi hakkında

sekiz yıl

on yıl

255/1

İşinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi

sekiz yıl

on yıl

256

Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde hükmolunacak ceza

bknz. Kasten yaralama hükümleri.

bknz. Kasten yaralama hükümleri.

257/1

Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

257/2

Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

258

Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

259

Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

260

Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde, görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan üçten fazla kamu görevlisinin her biri hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

261

İlgili kanunlarda belirlenen koşullara aykırı olduğunu bilerek, kişilerin taşınır veya taşınmaz malları üzerinde, karşılık ödenmek suretiyle de olsa, zorla tasarrufta bulunan kamu görevlisi hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

262

Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

264/1

Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

264/2

Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimsenin elbisenin sağlayacağı kolaylık ve olanaklardan yararlanarak bir suç işlemesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

265/1

Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

265/2

Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak suçunun yargı görevi yapan kişilere karşı işlemesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

265/3

Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişinin suçu, kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlemesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

265/4

Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

265/4

Silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenen kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak suçunun yargı görevi yapan kişilere karşı işlemesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

265/4

Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak suçunun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte ve silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

267/1*

Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

267/2*

Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişinin fiilin maddi eser ve delillerini de uydurması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

267/3*

Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi; yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

267/3*

Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişinin fiilin maddi eser ve delillerini de uydurması üzerine yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

267/5*

İftira sonucunda mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

267/6*

İftira sonucunda mağdurun mahkûm olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasının infazına başlanmış olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

267/7*

İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmışsa iftira eden kişi hakkında hükmolunacak ceza (İPTAL EDİLEN FIKRA RGT: 17.03.2012 RG NO: 28236 ANY. MAH. 17.11.2011 T. 2010/115 E. 2011/154 K.) (YÜR. TAR.: 17.03.2013)

onbeş yıl

yirmi yıl

* İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.

268

İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse hakkında hükmolunacak ceza

bknz. İftira suçuna ait hükümler

bknz. İftira suçuna ait hükümler

270

Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

271

İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

272/1

Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

272/2

Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

272/3

Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

272/4

Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimse hakkında aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

272/4

Mahkeme huzurunda ya da yemin ettirerek tanık dinlemeye kanunen yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimse aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

272/4

Üç yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun soruşturma veya kovuşturması kapsamında yalan tanıklık yapan kişi hakkında, aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi ile ilgili olarak gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olması koşuluyla hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

272/6

Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

272/6

Aleyhine tanıklıkta bulunulan kimsenin süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde hükmolunacak ceza

hükmolunan cezaya göre tayin olunur.

hükmolunan cezaya göre tayin olunur.

272/7

Aleyhine tanıklıkta bulunulan kişi hakkında hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; yalan tanıklıkta bulunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

275/1

Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalı hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

276/1

Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

276/2

Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

277/1

Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, şüpheli veya sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

278/1

İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

278/2

İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

278/3

İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi hakkında; o suçun mağdurun onbeş yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

279/1

Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

279/2

Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisinin adli kolluk görevini yapan kişi olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

280

Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

281/1

Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

281/2

Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişinin kamu görevlisi olması ve suçu göreviyle bağlantılı olarak işlemesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

on yıl

282/1

Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi hakkında

onbeş yıl

yirmi yıl

282/2

Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, bu suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın alan, kabul eden, bulunduran veya kullanan kişi hakkında

sekiz yıl

on yıl

282/3

Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutma suçunun kamu görevlisi tarafından veya belli bir meslek sahibi kişi tarafından bu mesleğin icrası sırasında işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

282/4

Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutma suçunun, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak cezası

onbeş yıl

yirmi yıl

283/1

Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

283/2

Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlamak suçunun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

284/1

Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

284/2

İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyen kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

284/3

Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmemek suçunun kamu görevlisi tarafından ve göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

284/4

İşlenmiş olan bir suça ilişkin delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yeri bildiği halde yetkili makamlara bildirmemek suçunun kamu görevlisi tarafından ve göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

285/1

Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

285/2

Soruşturma evresinde alınan ve soruşturmanın tarafı olan kişilere karşı gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin gizliliğini ihlal eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

285/3

Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlal eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

285/3

Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak algılanmalarına yol açacak şekilde görüntülerinin yayınlanması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

286

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

287

Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya bu muayeneyi yapan fail hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

288

Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

289/1

Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

289/3

Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunma suçunda eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

289/4

Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

290

Hükmen hak sahiplerine teslim edilen taşınmaz mallara tekrar el koyan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

291

Kendisini, bir hükümlünün veya tutuklunun yerine koyarak ceza infaz kurumuna veya tutukevine giren kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

292/1

Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

292/2

Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçan tutuklu veya hükümlünün bu suçu cebir veya tehdit kullanarak işlemesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

292/3

Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçmak suçunun silahlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü tarafından birlikte işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

292/3

Tutukevinden, ceza infaz kurumundan veya gözetimi altında bulunduğu görevlilerin elinden kaçmak suçunun silahlı olarak ya da birden çok tutuklu veya hükümlü tarafından birlikte ve cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

294/1

Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

294/2

Hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

294/2

Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/2

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/3

Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

294/3

hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/3

Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/3

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/4

Gözaltına alınan veya tutuklu birden fazla kişinin kaçmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

294/4

hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/4

Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/4

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

294/4

Gözaltına alınan veya tutuklu birden fazla kişinin kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/4

hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/4

Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/4

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişinin gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

294/5

Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlayan kişinin gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlayan kişinin gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

294/5

hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Gözaltına alınan veya tutuklu birden fazla kişinin kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

294/5

Müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

294/5

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan birden fazla hükümlünün kaçmasını sağlamak suçunun cebir veya tehdit kullanılarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerden olan kimse tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

294/8

Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza veya nakli ile görevli kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasından yararlanarak kaçması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

295

Muhafaza veya nakli ile görevli olan kimsenin, görevinin gereklerine aykırı olarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerden geçici bir süreyle uzaklaşmasına izin vermesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

296

Hükümlü veya tutukluların toplu olarak ayaklanması halinde, her biri hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

297/1

İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

297/3

Hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevli kişiler tarafından İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı sokulması veya bulundurulması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

297/3

Silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik haberleşme aracı dışında kalıp da yetkili makamlar tarafından infaz kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşyayı, bu yasağı bilerek, infaz kurumuna veya tutukevine sokan veya bulunduran ya da kullanan kişinin hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevli kişiler tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

298/1

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat tayin etmelerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanağını engelleyenler hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

298/2

Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

299/1

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

299/2

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun alenen işlenmesi hâlinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

300/1

Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

300/2

İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi hakkında hükmolunacak kişi

sekiz yıl

on yıl

300/3

Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılama suçlarının yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

300/3

İstiklal Marşını alenen aşağılama suçunun yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

301/1

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

301/2

Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

302

Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

303/1

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde olan devletin ordusunda hizmet kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silahlı mücadeleye giren vatandaş hakkında hükmolunacak ceza

yirmi beş yıl

otuz yıl

303/2

Düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenen vatandaş hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

304

Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

305/1

Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaş ya da Türkiye’de bulunan yabancı hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

305/1

Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

305/2

Savaş sırasında temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaş ya da Türkiye’de bulunan yabancı hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

306/1

Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

306/2

Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimsenin fiili sonucu savaş meydana gelirse hükmolunacak ceza

yirmi beş yıl

otuz yıl

306/3

Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimsenin fiili sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

306/4

Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimsenin fiili sonucu siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

307/1

Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askeri tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getiren kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

307/2

Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askeri tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getirme suçunun Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması halinde hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

307/2

Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askeri tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getirme suçunun devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuş olması halinde hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

307/3

Tahrip veya kullanılamaz hale gelme devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askeri tesisleri elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

307/4

Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askeri hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askeri hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

307/5

Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askeri hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askeri hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiil sonucunda, düşman askeri hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askeri hareketleri zarar görmüş ise hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

307/7

Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askeri hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askeri hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen kişi ile anlaşan yabancı hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

307/8

Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askeri hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askeri hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiil sonucunda, düşman askeri hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askeri hareketleri zarar görmüş ise anlaşan yabancı hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

308/1

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, doğrudan veya dolaylı olarak veren vatandaş hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

308/1

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, doğrudan veya dolaylı olarak veren Türkiye’de oturan yabancı hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

308/3

Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada yazılı haller dışında, nerede bulunursa bulunsun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklarında oturan diğer kimselerle Türkiye Devleti zararına veya düşman devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak nitelikte doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye’de oturan yabancı hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

309

Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

310

Cumhurbaşkanına suikastte bulunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

311

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

312

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

313/1

Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

313/1

Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik etme fiili nedeniyle isyan gerçekleşirse, tahrik eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

313/2

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

313/2

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana katılan diğer kişiler hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

313/3

Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik etme suçunun Devletin savaş halinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

313/3

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare eden ve İsyana katılan diğer kişilerin devletin savaş halinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlemeleri halinde hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

314/1

Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,Yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan suçlarını işlemek amacıyla silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

314/2

Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,Yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan suçlarını işlemek amacıyla silahlı örgüte üye olanlar hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

315

Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı,Yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan suçlarını işlemek üzere kurulan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

316

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar ve Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişinin, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşmaları halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

317/1

Kanunen yetkili olmadıkları veya Devlet tarafından memur edilmedikleri halde, bir asker kıtasının veya donanmasının veya savaş gemisinin veya savaş hava filosunun veya bir kale veya müstahkem mevkiin veya bir askeri üssün veya tesisin, bir liman veya şehrin komutasını alanlar hakkında hükmolunacak ceza

yirmibeş yıl

otuz yıl

317/2

Kanunen yetkili olmaları veya Devlet tarafından görevlendirilmeleri suretiyle yukarıda gösterilen yerlerin komutanı bulunanlardan, yetkili makamlarca komutanlığı terk etmeleri için verilen emirlere uymayanlar hakkında hükmolunacak ceza

yirmibeş yıl

otuz yıl

318/1

Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunanlara verilecek ceza

sekiz yıl

on yıl

318/2

Askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik veya telkinde bulunma eyleminin,basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

319/1

Askerleri veya askeri idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askeri disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

319/2

Askerleri veya askeri idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askeri disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselerin bu suçu aleni olarak işlemeleri halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

319/3

Askerleri veya askeri idareye bağlı olarak görev yapan diğer kişileri kanunlara karşı itaatsizliğe veya yeminlerini bozmaya veya askeri disiplini veya askerlik hizmetine ilişkin görevlerini ihlale yönelten ve tahrik edenler ile kanunlara, yeminlere veya disiplin veya diğer görevlere aykırı hareketleri askerler önünde öven veya iyi gördüğünü söyleyen kimselerin bu fiilleri savaş zamanında işlemeleri halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

320/1

Hükümetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizmetinde veya bunların lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan asker yazan veya vatandaşları silahlandıran kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

320/2

Yabancı hizmetine asker yazılanlar veya silahlandırılanlar arasından asker veya askerlik çağında olanlar varsa Hükümetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizmetinde veya bunların lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan asker yazan veya vatandaşları silahlandıran kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

320/3

Hükümetin izni olmaksızın bir yabancı veya yabancı Devlet hizmetinde veya bunların lehinde çalışmak üzere Ülke içinde vatandaşlardan asker yazmak veya vatandaşları silahlandırmak hizmetini kabul eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

321

Savaş zamanında Devletin yetkili makam ve mercilerinin emir veya kararlarına bilerek aykırı harekette bulunan kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

322/1

Savaş zamanında, Devletin silahlı kuvvetlerinin veya halkın ihtiyaçları için Devlet veya bir kamu kuruluşu veya kamu hizmetleri yapan veya kamu ihtiyaçlarını sağlayan bir kuruluş ile iş yapmak veya eşya vermek üzere yaptıkları sözleşmedeki yükümlülükleri kısmen veya tamamen yerine getirmeyen kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

322/3

Yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesine asıl yükümlüler ile aralarında sözleşme bulunan aracılar veya bunların temsilcileri neden olmuşsa bunlar hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

322/4

Savaş zamanında yükümlülüklerin yerine getirilmesinde hile yapan kişiler hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

323/1

Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olacak veya halkın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direncini azaltacak şekilde asılsız veya abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel milli yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

323/2

Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olacak veya halkın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direncini azaltacak şekilde asılsız veya abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel milli yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimsenin fiili propagandayla, askerlere yönelik olarak, bir yabancı ile anlaşma neticesi işlemesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

323/3

Savaş sırasında kamunun endişe ve heyecan duymasına neden olacak veya halkın maneviyatını sarsacak veya düşman karşısında ülkenin direncini azaltacak şekilde asılsız veya abartılmış veya özel maksada dayalı havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel milli yararlara zarar verebilecek herhangi bir faaliyette bulunan kimsenin fiili düşmanla anlaşma neticesi işlemesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi beş yıl

otuz yıl

323/4

Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kağıtlarının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunan kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

323/5

Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kağıtlarının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunma fiili bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmişse işleyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

323/6

Savaş zamanında düşman karşısında milletin direncini tehlikeyle karşı karşıya bırakacak şekilde yabancı paraların değerini düşürmeye veya itibarı amme kağıtlarının değeri üzerinde etki yapmaya yönelik hareketlerde bulunma fiili düşmanla anlaşma sonucu işlenmiş ise işleyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

324

Sulh zamanında seferberlikle ilgili görevlerini ihmal eden veya geciktiren kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

325

Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden vatandaş hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

326/1

Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

326/2

Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinde sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan kimsenin bu fiilleri savaş sırasında işlemesi veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koyması halinde hükmolunacak ceza

yirmi beş yıl

otuz yıl

327/1

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

327/2

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin fiili savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuşsa hükmolunacak ceza

yirmi beş yıl

otuz yıl

328/1

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

328/2

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin fiili Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmişse; savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokmuşsa, fail hakkında hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

329/1

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

329/2

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama fiili savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuşsa hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

329/3

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimsenin fiili failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

329/3

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimsenin fiilinin failin taksiri sonucu meydana gelmesi ve bu fiilin savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuş olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

330/1

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklayan kimse hakkında hükmolunacak ceza

yirmi beş yıl

otuz yıl

330/2

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama fiili savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

331

Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin eden vatandaş veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan yabancı hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

332/1

Devletin askeri yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya hile ile girenler hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

332/2

Devletin askeri yararı gereği girilmesi yasaklanmış olan yerlere, gizlice veya hile ile girme fiilinin savaş zamanında işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

333/1

Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanan veya kullanılmasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

333/2

Görevi dolayısıyla öğrendiği ve Devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanma veya kullanılmasını sağlama fiili Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenir veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokacak olursa hükmolunacak ceza

yirmi beş yıl

otuz yıl

333/3

Türkiye Devleti tarafından yabancı bir memlekette Devlete ait belirli bir işi görmek için görevlendirilen kimsenin, bu görevi sadakatle yerine getirmemesi ve bu fiilden dolayı zarar meydana gelebilmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

333/4

Maddede tanımlanan suçların işleneceğini haber alıp da bunları zamanında yetkililere ihbar etmeyenlere, suç teşebbüs derecesinde kalmış olsa bile hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

334/1

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

334/2

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin fiili Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

335/1

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

335/2

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin fiili Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

336/1

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

336/2

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama fiili savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya asker hareketlerini tehlikeye sokmuş ise hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

336/3

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama fiili failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

336/3

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama fiili savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya asker hareketlerini tehlikeye sokma fiili failin taksiri sonucu meydana gelmiş ise hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

337/1

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklayan kimse hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

337/2

Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama fiili savaş zamanında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

338/1*

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk bölümünde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise, taksirle davranan fail hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

338/2

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk bölümünde tanımlanan suçların işlenmesi, ilgili kişilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu mümkün olmuş veya kolaylaşmış ise bu fiilin, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise, taksirle davranan fail hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

339/1

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

339/2

Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri veya yetkili makamların açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken hususları elde etmeye yarayan ve elde bulundurulması için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir şeyle yakalanan kimse fiili, savaş zamanında işlerse fail hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

340

Yabancı devletlerden birinin başkanına karşı bir suçun müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

341

Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat