Topluma Karşı Suçlarda Dava Ve Ceza Zamanaşımı Süreleri

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

TOPLUMA KARŞI SUÇLARDA DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

MADDE

SUÇ

DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

170/1

Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; Yangın çıkarmak, Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak, Silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak suçu

sekiz yıl

on yıl

170/2

Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olmak suçu

sekiz yıl

on yıl

171

Taksirle; Yangına, Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,
neden olan kişi hakkında, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

172/1

Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutmak suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

172/2

Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutmak fiilinin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

172/3

Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak biçimde radyasyon yaymak veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunmak suçu

sekiz yıl

on yıl

172/4

Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir laboratuar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak neden olan kişi hakkında, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

173/1

Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet vermek suçu

yirmi yıl

yirmi dört yıl

173/1

Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet vermek fiilinin taksirle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

174/1

Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç etmek, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakletmek, muhafaza etmek, satmak, satın almak veya işlemek suçu (Yetkili makamların izni olmaksızın, bu fıkra kapsamına giren maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden kişi de aynı ceza ile cezalandırılır.)

onbeş yıl

yirmi yıl

174/2

Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç etmek, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakletmek, muhafaza etmek, satmak, satın almak veya işlemek fiillerinin suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

174/3

Önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, kullanılış amacı gözetilerek hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

175

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

176

İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almamak suçu

sekiz yıl

on yıl

177

Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakmak veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermek suçu

sekiz yıl

on yıl

178

Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli işaret veya engelleri koymamak, konulmuş olan işaret veya engelleri kaldımak ya da bunların yerini değiştirmek suçu

sekiz yıl

on yıl

179/1

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olmak suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

179/2

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

179/3

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

180

Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olmak suçu

sekiz yıl

on yıl

181/1

İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten vermek suçu

sekiz yıl

on yıl

181/2

Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokmak suçu

sekiz yıl

on yıl

181/3

İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten vermek fiiline konu atıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

181/3

Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokmak suçuna konu atıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

181/4

İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten vermek ve Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokmak fiillerinin insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

182/1

Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olmak suçu

sekiz yıl

on yıl

182/1

Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olmak suçuna konu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

182/1

İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olmak suçu

sekiz yıl

on yıl

183

İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olmak suçu

sekiz yıl

on yıl

184/1

Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak suçu

sekiz yıl

on yıl

184/2

Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

184/3

Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

185

İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

185

İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek fiillerinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

186/1

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satmak, tedarik etmek, bulundurmak suçu

sekiz yıl

on yıl

186/2

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satmak, tedarik etmek, bulundurmak suçunun resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

187/1

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak suçu

sekiz yıl

on yıl

187/2

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak suçunun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

188/1

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçu

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/3

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek,sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

188/4

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçuna konu Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/4

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek,sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçuna konu Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/4

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek,sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçunun okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/5

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçunun suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/5

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek,sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçunun suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/5

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçuna konu Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması ve suçun suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/5

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek,sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçuna konu Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması ve suçun suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/7

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal etmek, imal etmek, satmak, satın almak, sevk etmek, nakletmek, depolamak veya ihraç etmek suçu

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/8

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçunun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

188/8

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçunun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/8

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçuna konu Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması ve suçun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/8

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçuna konu Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması ve suçun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/8

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçunun suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde ve tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/8

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek suçuna konu Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması ve suçun suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/8

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçuna konu Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması ve suçun suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

188/8

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal etmek, imal etmek, satmak, satın almak, sevk etmek, nakletmek, depolamak veya ihraç etmek suçunun tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

190/1

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

190/2

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

190/3

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren kişinin tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

190/4

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişinin tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

191

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

191/10

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak fiillerinin okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

193

İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

194

Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

195

Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

196

Ölü gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere ölü gömen veya gömdüren kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

197/1

Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

197/2

Sahte parayı bilerek kabul eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

197/3

Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

199/1

Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

199/2

Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

199/3

Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

200

Paralarla kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet veya malzemeyi izinsiz olarak üreten, ülkeye sokan, satan, devreden, satın alan, kabul eden veya muhafaza eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

202/1

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

202/2

Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

203

Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

204/1

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

204/2

Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

204/3

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek veya sahte resmi belgeyi kullanmak suçuna konu resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

204/4

Kamu görevlisince işlenen görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek veya sahte resmi belgeyi kullanmak suçuna konu resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

205

Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

205

 Gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişinin kamu görevlisi olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

206

Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

207

Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza (Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.)

sekiz yıl

on yıl

208

Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

209

Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişi hakkında şikayet üzerine hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

209

İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi hakkında hükmolunacak ceza

bknz. belgede sahtecilik hükümleri

bknz. belgede sahtecilik hükümleri

210/1

Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde hükmolunacak ceza

bknz. belgede sahtecilik hükümleri

bknz. belgede sahtecilik hükümleri

210/2

Gerçeğe aykırı resmi belge hükmünde belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

210/2

Tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu tarafından düzenlenen gerçeğe aykırı belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde hükmolunacak ceza

bknz. belgede sahtecilik hükümleri

bknz. belgede sahtecilik hükümleri

213/1

Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

213/2

Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunmak suçunun silahla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

213/1 (218. madde ortak hüküm)

Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunma suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

214/1

Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

214/1 (218. madde ortak hüküm)

Suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

214/2

Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

214/2 (218. madde ortak hüküm)

Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmek suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

215

İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmek suçu

sekiz yıl

on yıl

215 (218. madde ortak hüküm)

İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmek suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

216/1

Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse hakkında, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

216/1 (218. madde ortak hüküm)

Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimsenin, bu fiili basın yayın yoluyla işlemesi ve bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

216/2

Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

216/2  (218. madde ortak hüküm)

Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişinin bu suçu basın ve yayın yoluyla işlemesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

216/3

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak fiilinin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

216/3 (218. madde ortak hüküm)

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak fiilinin kamu barışını bozmaya elverişli olması ve basın ve yayın yoluyla işlemesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

217

Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi hakkında, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

217 (218. madde ortak hüküm)

Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması ve bu suçu basın yayın yoluyla işlemesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

219/1

İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden birinin vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif etmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

219/2

İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden birinin  işbu sıfattan bilistifade hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife ve salahiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabına karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik etmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

219/3

Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmış olan haklara muhalif iş ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memurları hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

220/1

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler hakkında, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

220/3

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler hakkında, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli ve silahlı olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

220/2

Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

220/3

Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan silahlı örgüte üye olanlar hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

220/8

Örgütün propagandasını yapan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

220/8

Örgütün propagandasını yapmak suçunun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

223/1

Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

223/2

Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engellemek, bu aracı hareket halinde iken durdurmak veya gitmekte olduğu yerden başka yere götürmek suçunun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

223/3

Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

224

 Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgede kurulmuş sabit bir platformu cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla ele geçiren, zapteden veya kontrolü altına alan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

225

Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

226/1

Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan, bu ürünlerin reklamını yapan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

226/2

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

226/3

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

226/3

Üretiminde çocukların kullanıldıkları müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

226/4

Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

226/5

Üretiminde çocukların kullanıldıkları müstehcen görüntü, yazı veya sözleri veya şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/1

Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/4

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

227/5

Çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhuşuna aracılık etmek fiilinin kişinin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/5

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhuşuna aracılık etmek fiilinin kişinin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

227/6

Çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek suçunun; suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/6

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhuşuna aracılık etmek fiilinin kişinin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

227/6

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhuşuna aracılık etmek fiilinin suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmidört yıl

227/2

Bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

227/4

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/5

Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek fiilinin kişinin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/5

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek fiilinin kişinin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/6

Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek fiilinin suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/6

Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek fiilinin kişinin eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

227/6

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin bu suçu suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

228/1

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

228/2

Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

229/1

 Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

229/2

Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanma suçunun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

229/3

Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişinin bu suçu örgüt faaliyeti çerçevesinde işlemiş olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

230/1*

Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

230/2*

Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

230/3*

Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

*Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

230/5

Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

230/6

Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

231/1

Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

231/2

Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

232/1

 Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

232/2

İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

233/1

Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi hakkında şikayet üzerine hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

233/2

Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

233/3

Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

234/1

Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

234/2

Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanılarak kaçırması veya alıkoyması halinde işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

234/3

Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi hakkında şikkayet üzerine hükmolunacak ceza (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

235/1

Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi hakkında hükmolunan ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

235/3

İhaleye fesat karıştırma suçunun;
İşlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise, kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi hâlleri hariç olmak üzere, fail hakkında hükmolunacak ceza

Sekiz yıl

On yıl

236

Kamu kurum veya kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ya da kooperatiflere karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştıran kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

237/1

İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

237/2

İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimsenin bu fiili sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

237/3

İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimsenin ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

237/3

İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimsenin ruhsatlı simsar veya borsa tellalı olması ve bu fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

238

Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

239/1

Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi hakkında hükmolunacak ceza (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

239/1

Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından bu bilgi veya belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

239/3

Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklanması halinde hükmolunacak ceza (şikayet koşulu aranmaz)

sekiz yıl

on yıl

239/4

Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi  Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

240

Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

241

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

243/1

Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

243/3

Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimsenin bu fiili nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

244/1

Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

244/3

Bir bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak fiilinin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

244/2

Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

244/3

Bir bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek veya erişilmez kılmak, sisteme veri yerleştirmek, var olan verileri başka bir yere göndermek fiillerinin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

244/4

Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan ya da bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde hükmedilecek ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

245/1*

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimsenin, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlaması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

* Suçun; Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın, Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

245/2

Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

245/3

Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi hakkında fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat