Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat Davası

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Destekten Yoksun Kalma Ve Manevi Tazminat Davası

T.C YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 402

Karar: 2000 / 704

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, hak sahiplerinin destekten yoksun kalma ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. İlke olarak bir trafik kazasında sürücünün ehliyetsiz olması salt bundan dolayı işleten için bir kusur nedeni sayılamaz. Çünkü böyle durumlarda uygun illiyet bağından söz edilemez.(818 S. K. m. 41, 43, 47)

Dava ve Karar: Davacı İ. E. kendi adına asaleten Ö. E. adına velayeten vekili Avukat F. A. tarafından, davalılar S. Ö. ve Ü. Ö. aleyhine 21/3/1997 ve 23/2/1999 gününde verilen dilekçeler ile 20/9/1995 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacıların miras bırakanının ölmesi sebebiyle maddi ve manevi tazminata karar verilmesinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın ve ek davanın kabulüne dair verilen 21/4/1999 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

Trafik Kazası Sonucu Ölüm

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Diğer temyiz itirazlarına gelince:

a) Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle, hak sahiplerinin destekten yoksun kalma ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. Mahkemece istekler aynen hüküm altına alınmış, karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

İlke olarak bir trafik kazasında sürücünün ehliyetsiz olması salt bundan dolayı işleten için bir kusur nedeni sayılamaz. Çünkü böyle durumlarda uygun illiyet bağından söz edilemez. Mahkemece işleten S. Ö.’e diğer davalı olan sürücü Ü. Ö.’i ehliyetsiz çalıştırmasından dolayı ayrıca %15 ilave kusur yüklenmesi yukarıda anlatılan nedenle doğru görülmemiştir.

b) Yine ilke olarak ölüm tarihinden raporun düzenlendiği (hüküm tarihine en yakın) tarihe kadar olan süre işlemiş dönemi (bilinen dönemi) kapsar. Bu bağlamda ölen bir memur ise ölüm günündeki aylık geliri belirlenip sonraki aylar için emsallerinin gelirleri dikkate alınarak işlemiş dönem zararı belirlenmelidir.

Sürücünün Ehliyetsiz Olmasının İşleten İçin Bir Kusur Nedeni Sayılamaması

İşleyecek dönem zararı ise; rapor tarihindeki en son ücret esas alınmalıdır. Bulunacak yıllık kazanç her yıl %10 arttırılıp %10 iskonto edilerek peşin değerler belirlenmeli ve sonunda bu peşin değerler toplanarak dönem zararı bulunmalıdır.

İşlemiş dönem ve işleyecek dönem zararları toplanır var ise kusur indirimi ve diğer indirim nedenleri uygulanarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanmalıdır.

Mahkemece; işlemiş dönem için desteğin ölüm günündeki geliri belirlenmeden; işleyecek dönem için yıl yıl artış ve iskontalama işlemine gidilmeden sabit katsayı üzerinden hesaplama yapılması tazminat ilkelerine aykırı olup kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

İşlemiş Dönem İçin Desteğin Ölüm Günündeki Gelirinin Belirlenmesi Gereği

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda 2 nolu bendde açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, öteki temyiz itirazlarının ilk bendde gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01.02.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat