DERDESTLİK İTİRAZI DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DERDESTLİK İTİRAZI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   : Derdestlik İtirazımızdan İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

Davacı aynı konuda, müvekkile aynı hukuki vakıaya dayanarak,  ………… Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../… Esas sayılı dosyasından bu konuda daha önce dava açmıştır. Açılan bu dava derdest olup, halen devam etmektedir. Bu nedenle, müvekkil aleyhine açılmış olan davanın reddini talep ederiz.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 114/1-ı ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, derdestlik ilk itirazımın kabulü ile davanın reddine, yargılama giderinin, vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davalı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat