Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı Dilekçesi

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı Dilekçesi

…. CEZA İNFAZ KURUMU’NA/ … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA/

… İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE[1]

 

 

İSTEM SAHİBİ (HÜKÜMLÜ) :

MÜDAFİİ                                   :

KONU                                         :

AÇIKLAMALAR                     :

 

1-) Müvekkilimiz, ….. suçundan …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…. E …/… K. sayılı dosyası üzerinden … yıl …. ay hapis cezasına çarptırılmış; söz konusu cezasını …. Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda çekmekte olup cezaevinde geçirmesi gereken … ay cezası kalmıştır.

 

2-) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 150/A maddesine göre; Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

  1. a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
  1. b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.”

 

17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 671 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum Ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 6. madde ile “…. 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl’lık süre “iki yıl” …. olarak uygulanır” şeklinde bir düzenleme getirilmiş olup müvekkilimiz ilgili hükmünden yararlanmak istemektedir.

İSTEM VE SONUÇ                                    : Müvekkilimizin hapis cezasının kalan kısmının ilgili hüküm doğrultusunda denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilmesini saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Hükümlü Müdafii

Av.

[1] Dilekçenin hitap edileceği kurum, uygulama açısından farklılık arz edebilmektedir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat