DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİ – İFLAS DAVASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİ – İFLAS DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                            İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR
DOSYA ESAS NO          :
İFLAS DAVASINA MÜDAHİL OLMAK İSTEYEN        :
VEKİLİ                            :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, davacı şirketten …… İcra Müd.nün …../…..,…….. ve ……. no.lu icra dosyalarından alacaklıdır. Ancak, bu şirketin piyasaya yüklü miktarda borçlandığını ve iflas istediğini biz de öğrendik. Şirketin tek malvarlığı icra dosyalarına konu fabrika ve içinde fabrika ile bütünleşmiş, fabrikanın çalışmasını sağlayan teçhizatlardır. İİK’nın 159. md. si “Mahkemenin, alacaklıların menfaati için gerekli gördüğü muhafaza tedbirlerini emredebileceği” düzenlenmiştir. Hatta defter tutma dışında muhafaza tedbirlerinin neler olduğu da kanunda yazılmamış ve Ticaret Mahkemesi Hâkiminin takdirine bırakılmıştır. Böylece iflasa fabrikanın teferruatı niteliğindeki, fabrika makine ve teçhizatların,…….İcra Müd.nün …../…..no.lu dosyası ile haczedilerek satışına karar alınmıştır. Oysa satışa konu bu teçhizat, fabrikanın çalıştırılmasına, imalatına yarayan makineler olup, asla bağlı olarak haczedilmesi gereken makinelerdir. Bu makineler, fabrikaya monte edilmiş olup, bunların sökülüp götürülmesi dahi fabrikaya zarar verir niteliktedir. Sunduğumuz Yargıtay Kararından da anlaşılacağı üzere, şirketten alacaklı olan 3. şahsın …../….. no.lu icra dosyasında yaptırdığı haciz, usul ve yasaya da aykırıdır. Kaldı ki bu malların satışı halinde iflas davası dahi konusuz kalacak ve diğer alacaklılar alacaklarını tahsil açısından tatmin edilemeyeceklerdir.
  2. Her ne kadar İİK’nın 159. md. sinde “bütün alacaklıların menfaati için zorunlu olan tedbirlerin alınması gerektiği “düzenlendiğinden 159/3 de “borçluya karşı icra takiplerini etkilemeyeceği” düzenlese de şirketin bütün malvarlığının bu makinelerden oluşması, fabrika binası mülkiyeti ile ilgili ……(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin …../….. E ve …../….. E dolu davalar tapu iptal davaları, 3. şahıs alacaklının icra dosyasına konu makine ve teçhizatın, fabrikanın ayrılmaz parçası olması, şirketin borçlarının çokluğu, dosyadaki şirketin pasifinin, aktifinden fazla olması, iflasa konu şirketin sermaye şirketi olması, sıradaki alacaklıların mağdur edilmemesi için …../….. no.lu icra dosyasındaki satışın durdurulması gerekmektedir. Çünkü bu fabrikalar satıldığında ortada fabrika diye bir malvarlığı kalmamış olacaktır.
  3. Yine satış kararı verilen ve tedbir istediğimiz …../…..no.lu icra dosyası incelendiğinde de makine mühendisi gibi teknik bilirkişi olmadan haciz yapılmış olup, icra memuru bu makinelerin gerçek değerini bilebilecek durumda değildir. Borçlu şirketin, hacze konu fabrikaya ait makinelerin kıymet takdirlerine itirazları da (…). İcra Mahkemesince …../…..no.lu kararla reddedilmiştir. Bu karar da kesin olduğu için bu bakımdan da şirketin, dolayısı ile şirketin diğer alacaklılarının mağdur edilme tehlikesi doğmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 66-70 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle iflas davasında müdahilliğimize, şirketin iflasına, ayrıca gerek iflas davasının konusuz kalmaması, gerekse de tüm alacaklıların tatmini ve böylece şirketin borçlarının teminat altına alınması bakımından gerekirse uygun görülecek teminat karşılığında, 3. şahsa ait …../….. no.lu icra dosyasındaki satış işleminin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre ya da İİK 159/1 gereği tedbiren durdurulmasına, bu mümkün olmadığı takdirde iş bu iflas davasının HMK’nın 103/1-e ve 382/f maddelerine göre duruşma yapmadan ve şirket alacaklılarını dinlemeden (kaldı ki birçok alacaklı, iflas davasına katılma ve tedbir talebinde bulunmuşlardır) davacı şirketin iflasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Eki Mevzuat Fotokopisi

Şirket Alacaklısı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat