DAVADAN VAZGEÇME DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

DAVADAN VAZGEÇME DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Davadan Vazgeçme  Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

Her ne kadar davalı ……..Bakanlığı hakkında hizmet kusuru nedeni ile tam yargı davası açmış isek de söz konusu davamızdan vazgeçiyoruz. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesi gereğince işlem yapılarak vazgeçme nedeni ile dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          :  2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu md. 31 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEK             :  Davalı idare hakkında açmış olduğumuz tam yargı davasından vazgeçmemiz doğrultusunda karar verilmesini ve dosyanın işlemden kaldırılmasını saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat