Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Dava Konusunun Devri Nedir?

VADDE 125- (1) Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse,, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir:

  1. a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı davayı kazanırsa dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur.
  2. b) İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür.
    (2) Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder.

Dava konusunun devri Açıklama

Dava konusunun devri, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının istisnalarından biridir. Davanın açılmış olması, tarafların dava konusu üze­rindeki tasarruf yetkisini sınırlandırmaz. Bu nedenle taraflar, dava konu­sunu üçüncü bir kişiye devredebilirler. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, dava konusunun temliki bakımından davacı veya davalı arasında bir ayrım yapmıştır.

Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden (seçimlik haklardan) birini kullanabilir (HMK md. 125/1):

  1. İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusu­nu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı dava­yı kazanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur (HMK md. 125/1-a). Hemen belirtilmelidir ki, buradaki “vazgeçme” ibaresi, “davadan feragat” anlamında olmayıp; HMK-nun 123/1 anlamında davanın takibinden sarfınazar edilmesi; eş söyleyişle, müddeabihi devretmiş olan davalı hakkındaki davanın geri alınmasıdır.
  2. Davacı isterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davası­na dönüştürür (HMKmd. 125/1-b). Davacı, bu ikinci seçimlik hakkını kulla­nıp, davasını, dava konusunu devretmiş olan davalıya karşı zarar ziyan (taz­minat) davasına dönüştürmüşse bu durumda davaya aynı taraflar arasında devam olunur ve davacının zarar ziyan talebi hakkında bir karar verilir.:Mahkeme, dava görülmekte iken davalının dava konusunu (müddeabih: bir başkasına temlik ettiğini öğrenince, bunu kendiliğinden (re’sen) gözete­rek; davacıya HMK’nun 125/1. fıkrasındaki iki yoldan hangisini seçtiğini sı­ralı ve alacağı cevaba göre işlem yapmalıdır. Bu maddede öngörülen terciz. işlemi, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının kapsamı dışında kal­makta isede, bu maddede gösterilen seçimlik haklardan biri olan dava}” yeni malike yöneltme hakkını kullanan davacının, karşı tarafın muvafakat: bulunmakdıkça iddiasını değiştirip, ayın yönünden kullandığı bu tercih hakkından dönerek tazminat istemesi olanaklı değildir.

Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredi­lecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine ge­çer ve dava kaldığı yerden itibaren davam eder (HMK md. 125/2). Böylece dava konusunun davacı tarafından üçüncü bir kişiye devredilmesi duru­munda, devralan üçüncü kişinin, hukuk gereği davacı sıfatı ve buna bağlı ;iak dava takip yetkisi kazanacağı ve davanın yeni davacı ile süreceği esası getirilmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat