Dava Dilekçesinde Hakarete Varan İfade Kullanan Memura Ceza Verilir

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Dava Dilekçesinde Hakarete Varan İfade Kullanan Memura Ceza Verilir

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2015/3954
KARAR NO: 2017/1876
KARAR TARİHİ: 24/04/2017

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Karşı Taraf (Davalı) : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ANKARA
Vekili: Hukuk Müşaviri

İstemin Özeti: Denizcilik Müsteşarlığı, …….Bölge Müdürlüğünde memur olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-(d) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 02.04.2009 tarihli ve 10890 sayılı işlemin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının idare aleyhine açtığı tazminat davalarında, idareciler ve müfettişler hakkında dilekçelerde kullandığı ifadelerin sabit olduğu, kullanılan bu ifadelerin hak arama ve savunma hakkı kapsamında kullanılabilecek ifadeler olmadığı, kişinin kendi haklılığını Mahkemeler önünde savunurken başka şahıs ve kurumlara hakaret etme, zan altında bırakma ve başkalarının hakkına tecavüz etme hakkı olmadığı, eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılmasına hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen 01.07.2014 tarihli ve E:2013/1545, K:2014/828 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Halil Kara

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 24/04/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat