Danıştayda Karar Düzeltme İstemi ve Şartları

Danıştayda Karar Düzeltme İstemi ve Şartları

Danıştay 7. Daire
Esas Numarası: 2012/5338
Karar Numarası: 2013/640

DANIŞTAY’DA KARAR DÜZELTME İSTEMİ
KARAR DÜZELTME İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

İstemin Özeti : Davacı adına tescilli 13.02.2006 gün ve 404 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle tahakkuk ettirilen gümrük ve katma değer vergilerinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine, anılan vergilerin ödendiği tarihten, geri verildiği tarihe kadar geçen süre için tecil faizi ödenmesi gerektiğinden bahisle yapılan başvurunun reddine dair Gümrük Müdürlüğü kararına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Gaziantep Vergi Mahkemesinin 15.02.2010 gün ve E:2009/1880; K:2010/429 sayılı kararına vaki temyiz istemi hakkında verilen, temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin Gaziantep Vergi Mahkemesinin 10.12.2010 gün ve E:2009/1880; K:2010/429; T.No:2010/752 sayılı kararını bozan Danıştay Yedinci Dairesinin 11.6.2012 gün ve E:2011/8403; K:2012/2946 sayılı kararının; davacı Şirket adına tesis edilen işlemde yasal isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Z… Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dosyanın incelenmesinden, davacı adına tescilli 13.02.2006 gün ve 404 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle tahakkuk ettirilen gümrük ve katma değer vergilerinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine, anılan vergilerin ödendiği tarihten, geri verildiği tarihe kadar geçen süre için tecil faizi ödenmesi gerektiğinden bahisle yapılan başvurunun reddine dair Gümrük Müdürlüğü kararına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Gaziantep Vergi Mahkemesinin 15.2.2010 gün ve E:2009/1880; K:2010/429 sayılı kararına vaki temyiz istemi hakkında, gerekli harç ve posta ücretinin süresi içerinde yatırılmadığı gerekçesiyle temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin verilen adı geçen Mahkemenin 10.12.2010 gün ve E:2009/1880; K:2010/429; T.No:2010/752 sayılı kararını; davacı Firma vekili tarafından, temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına dair kararın bozulması istemiyle verilen temyiz dilekçesinde, harç ve posta pulu eksikliklerinin giderildiği öne sürülerek buna ilişkin işlem belgelerinin sunulduğu görüldüğünden; Mahkemece, yapılacak araştırma ile, anılan belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunun açıklığa kavuşturulmasından sonra yeniden karar verilmek üzere bozan Danıştay Yedinci Dairesinin 11.6.2012 gün ve E:2011/8403; K:2012/2946 sayılı kararına yönelik İdarece yapılan karar düzeltme başvurusuna ilişkin dilekçede, bu konuda herhangi bir iddiaya yer verilmeksizin, yalnızca işin esasına yönelik iddialar ileri sürülerek, Dairemizin kararının düzeltilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında, Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca; a) kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, b) bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması, c) kararın usul ve kanuna aykırı bulunması, d) hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması, hallerinde kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtildikten sonra; 2’nci fıkrasında, Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları ile bölge idare mahkemelerinin, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlı oldukları hükme bağlanmıştır. Buna göre; kararın düzeltilmesi isteminin, yukarıda belirtilen yönlerden incelenebilmesi için, dilekçede ileri sürülen iddiaların, düzeltilmesi istenilen kararın dayandığı maddi ve hukuki gerekçelere ilişkin olması gerekmektedir.

Olayda ise; düzeltilmesi istenilen karar, Mahkemece, verilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararın bozulmasına yönelik olup, kararda uyuşmazlığın esası ile ilgili herhangi bir değerlendirme ve yargıya yer verilmemiş olunmasına karşın; kararın düzeltilmesi istemine ait dilekçede, söz konusu gerekçeyle ilgili herhangi bir açıklama ve iddiaya yer verilmeksizin, doğrudan, uyuşmazlığın esasını ilgilendiren iddialarda bulunulduğundan; yukarıda açıklanan hukuki durum karşısında, anılan iddialarla yapılan kararın düzeltilmesi isteminin incelenmesine olanak görülmemiştir.

Öte yandan; davacının 22.03.2010 tarihli temyiz başvurusunun incelenebilmesi için, işbu kararın tebligat işlemlerinin tamamlanmasından sonra dosyanın Dairemize gönderilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, kararın düzeltilmesi isteminin incelenmeksizin reddine, 18.02.2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Davalı İdarenin kararın düzeltilmesi isteminin esasının incelenmesi gerektiği oyuyla Dairemiz kararına katılmıyorum.