Damga Vergisi İadesi Davası

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Damga Vergisi İadesi Davası

T.C.
DANIŞTAY
7. DAİRE
E. 1999/124
K. 1999/2325
T. 1.6.1999
# SERMAYE ARTIRIMI ( Teşvik Belgesi Kapsamında Yeniden Değerleme Artış Fonunun Sermayeye İlavesi Yoluyla Yapılan – İşlemin Vergi Resim ve Harç İstisnasından Yararlanamayacağı )
# TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMI ( Vergi İstisnası Kapsamında Olduğu – Yeniden Değerleme Artış Fonunun Sermayeye İlavesi Yoluyla Yapılırsa İstisnadan Yararlanamayacağı )
# VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI ( Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı – Yeniden Değerleme Artış Fonunun Sermayeye İlavesi Yoluyla Yapılırsa İstisnadan Yararlanamayacağı )
# YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ FONUNUN SERMAYEYE İLAVESİ YOLUYLA YAPILAN SERMAYE ARTIRIMI ( Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen – Vergi İstisnasından Yararlanamayacağı )
3505/m.Geç.2
ÖZET : Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemleri vergi istisnası kapsamında olmakla birlikte, yeniden değerleme artış fonunun sermayeye ilavesi yoluyla yapılan sermaye artırımı işlemi, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanamaz.
İstemin Özeti: Yükümlü şirket tarafından gerçekleştirilen sermaye artırımı ile ilgili olarak, teşvik belgesinin özel şartlar bölümünde sermaye artırımı öngörülmediğinden, damga vergisi istisnası uygulanmayacağı ileri sürülerek kusur cezalı damga vergisi tarh edilmesi yolunda tesis edilen işlemi, 3505 Sayılı Kanun’un geçici 2. Maddesinden bahisle, teşvik belgesinin incelenmesinden, yükümlü şirketin yatırım ile ilgili vergi, resim ve harç istisnası gibi teşvik tedbirlerinden faydalanacağının anlaşıldığı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesi kararının; sermaye artırımının teşvik belgesinin özel şartlar bölümünde yer almadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Temyiz başvurusu; yatırım teşvik belgesine sahip davacı şirketçe gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemine, teşvik belgesinin özel şartlar bölümünde sermaye artırımı öngörülmediğinden istisna tanınamayacağından bahisle salınan kusur cezalı damga vergisini terkin eden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.
Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin turizm sektöründe yapacağı yatırım dolayısıyla verilen teşvik belgesinde 2.000.000 ABD Doları ihracat taahhüdünde bulunulduğu ve yatırımın yararlanacağı teşvik tedbirleri arasında vergi, resim ve harç istisnasının yer aldığı; belgenin yatırım finansmanı tablosunda yapılan en son değişiklik ile 2.264.110.000.000 lirası özkaynaklardan karşılanmak üzere yatırım tutarının 3.669.882.000.000 lira olarak belirlendiği; şirket sermayesinin 21.9.1995 tarihinde, 540.000.000.000 liradan 900.000.000.000 liraya; 10.10.1996 tarihinde de, 2.250.000.000.000 liraya yükseltildiği; teşvik belgesinin 17. Maddesinde “31.12.1993 tarihinden sonra yapılan yatırım harcamalarının, belgede yazılı teşvik tedbirlerinden istifade ettirilmemek kaydıyla” belgenin geçerlilik süresinin 30.4.1994 tarihine kadar uzatıldığı; 26.4.1996 tarihinde yapılan değişiklik ile de bu ibare kaldırılarak, belgenin geçerlilik süresinin 94/6411 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 25. Maddesi uyarınca, 30.6.1996 tarihine kadar uzatıldığı anlaşılmıştır.
Teşvik mevzuatımızda, yatırımların teşvik belgesine bağlanması ve teşvik tedbirlerinden ( destek unsurlarından ) yararlandırılması hakkındaki usul ve esaslar, dayanağını yasalardan alan Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararlar uyarınca yayımlanan tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu karar ve tebliğlerde, yörelere göre teşvik edilecek yatırımlar ve özkaynak oranları gösterilmekte, bu doğrultuda teşvik belgesine bağlanan yatırımlara tanınacak destek unsurları, uygulama esasları da açıklanarak, tek tek sayılmak suretiyle belirlenmektedir.
Bu cümleden olmak üzere, 94/6411 Saylı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kanun’a ilişkin uygulama esaslarının açıklanması amacıyla yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları İle İlgili 95/2 No.lu Tebliğ’in “Destek Unsurları” başlıklı I. Bölümünde, vergi, resim ve harç istisnasının, 3505 Sayılı Kanun’un geçici 2. Maddesi gereğince uygulanacağı; “Yatırımın Finansmanı” başlığını taşıyan 5. Maddesinde de yatırım özkaynak oranları açıklandıktan sonra, yatırımların finansmanında yeniden değerleme fonunun özkaynak oranları açıklandıktan sonra, yatırımların finansmanında yeniden değerleme fonunun özkaynak olarak mütalaa edilemeyeceği belirtilmiştir.
3505 Sayılı Kanun’un, anılan Tebliğ’in, I. Bölümünde göndermede bulunulan, geçici 2. Maddesinde, ihracat taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarla ilgili olarak, belge kapsamındaki sermaye artırımı işlemlerinin damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmış; bu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan İhracat ve Yatırmlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında ( 2 ) Seri No.lu Tebliğ’in 4. Bölümünde ise, ihracat ve döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemlerinin damga vergisinden müstesna olduğu; istisnanın, söz konusu taahhütleri kapsayan belgenin ibraz edilmesi koşuluyla, re’sen uygulanacağı açıklanmıştır.
Bu hususların birlikte değerlendirilmesinden; teşvik belgesinde ihracat taahhüdünün bulunması ve yatırımın yararlanacağı teşvik tedbirleri arasında vergi, resim ve harç istisnasına yer verilmesi durumunda sermaye artırımı işleminin, belgede öngörülen yatırım süresi içerisinde ve kayıtlı özkaynak oranı dahilinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunun saptanması, istisnadan yararlanılabilmesi için önem arz etmekte olup, teşvik belgesinin finansman tablosunda yer alan sermaye miktarına ilişkin şartın özel şartlar bölümünde ayrıca zikredilmemesinin, vergi, resim ve harç istisnadan yararlandırılmayı engelleyici bir husus olmadığı sonucuna varılmıştır. Nitekim, 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 4 Seri No.lu Tebliğin 5.1.2. bölümünde yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki karar hükümlerinin uygulaması doğrultusunda, yatırımcının, teşvik belgesinin, yatırımın finansmanı bölümü özkaynaklar kısmındaki yatırım miktarı kadar yapılacak yatırımların, yatırım süresi sonuna kadar mevcut sermayeye ilaveten artırılması gerekli sermaye tutarını ifade ettiği açıklanmış; bu suretle, yatırımcıya, mevcut sermayesinin üzerine belgede kayıtlı bulunan ve özkaynaktan karşılanacak yatırım miktarı kadar sermaye artırımı olanağı getirildiği, bu bakımdan belgenin özel şartlar, bölümünde, sermaye artırımı yönünden başkaca herhangi bir belirleme yapılıp yapılmadığına bakılmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğ’deki bu açıklama da varılan sonucu doğrulamaktadır.
Olayda, her ne kadar, davacı şirketçe gerçekleştirilen 1.350.000.000.000 lira sermaye artırımı sonucu ulaşılan sermaye tutarı, teşvik belgesinde 26.6.1997 tarihinde yapılan değişiklik sonucu belirlenen 2.264.110.000.000 liralık özkaynak tutarını aşmamışsa da söz konusu artırımın tamamının özkaynaklardan değil, yeniden değerleme artış fonundan karşılandığının anlaşılması karşısında; sermaye artırımı işleminin, yukarıda anılan Kanun ve tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına olanak bulunmadığından, aksi yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlere, temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat