Çocuk Teslimine Karşı Gelmede Şikayet Dilekçesi


 
İCRA  TETKİK  (CEZA) MERCİİ  HAKİMLİGİ’NE
                                                                                                KAYSERİ
 
 
İCRA DAİRESİ   :      İcra Dairesi
DOSYA NO          :         Esas
 
 
 
ŞİKAYETÇİ               :                                                                    
 
VEKİLİ                      :
 
SANIK (BORÇLU)     :
 
 
SUÇ                           :Çocuk teslimi emrine muhalefet.
 
OLAYLAR                 :
1-Sanık     ………………Hukuk Mahkemesinin …….tarih…….esas……karar sayılı ilamı ile ………………….  konusu hüküm altına alınmıştır.
2- Belirtilen bu ilam ifası için yukarıda icra dairesi ve dosya numarası belirtilen takip dosyası ile icraya konulmuş ve bu husustaki icra emri sanığa …………. tarihinde tebliğ edilmiştir.
3-Sanığın ilam hükmünü kendiliğinden yerine getirmemesi üzerine ilam hükmünün infazı için …… tarihinde sanığın adresine giden icra memuru ………………..sebebiyle ilam hükmünü yerine getiremeden geri dönmüştür.
3-Belirtilen sebeplerle borçlu(sanık)hakkında şikayette bulunarak  sanığın İ.İ.K.md.25a-341 ve müteakip maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                 :Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası
ve her türlü kanuni delil.    
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle borçlunun (sanığın)İ.İ.K. ilgili maddeleri gereğince HAPİS CEZASI  ile cezalandırılmasına,Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin  karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
/      /
                                                                                                          Şikayetçi vekili
Av.
EKİ                  :
Onanmış vekaletname sureti
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat